2008-12-18 – Modificata de HG nr. 1496/2008 din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
2005-01-13 – Data intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 2005
2005-01-13 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005

CATALOG mijloace fixe

HOTARAREA nr. 2139/2004 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 24 alin. (19) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Se aproba Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cuprins în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
ART. 2
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
ART. 3
Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 30 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza: Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu
Bucuresti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.139.

ANEXA
CATALOGUL privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

I. Dispozitii generale
1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie si duratele normale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar.
2. Durata normala de functionare reprezinta durata de utilizare în care se recupereaza, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizarii. În consecinta, durata normala de functionare este mai redusa decât durata de viata fizica a mijlocului fix respectiv.
3. Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în general în grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si în familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în trei grupe principale si anume:
– Grupa 1 – Constructii;
– Grupa 2 – Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;
– Grupa 3 – Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.
Catalogul se aplica în mod unitar de catre agentii economici, persoanele juridice fara scop patrimonial cat si de catre institutiile publice, asigurând determinarea în mod unitar a amortizarii capitalului imobilizat în active corporale.
4. În prezentul catalog pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare minima si una maxima, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa între aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de functionare a mijlocului fix ramâne neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din functiune.
II. Modul de utilizare a catalogului
1. Catalogul cuprinde urmatoarele informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare:
a) codul de clasificare;
b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei, dupa caz, mijloacelor fixe amortizabile;
c) limita minima si limita maxima a duratei normale de functionare, în ani.
2. Pentru stabilirea duratei normale de functionare a unui mijloc fix se cauta succesiv în clasificare: grupa, subgrupa, clasa, subclasa si familia, dupa caz.
De exemplu:
a) Pentru a stabili durata normala de functionare a mijlocului fix „gara” se va cauta în clasificare:
– grupa 1. Constructii;
– subgrupa 1.3 Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii;
– clasa 1.3.1 Cladiri pentru transporturi: autogari, gari,…
Astfel la codul 1.3.1 se gaseste o durata normala de functionare cuprinsa între 32 – 48 ani. La punerea în functiune a acestui mijloc fix, se va stabili durata normala de functionare în limitele intervalului de la 32 ani la 48 ani.
În acest caz mijlocul fix gara este definit drept cladire.
Pentru evitarea confuziilor se precizeaza ca o cladire reprezinta o constructie sub forma de incinta închisa, în care se desfasoara o activitate umana de locuire, de productie, de învatamânt, de sanatate, de cultura, de agrement, de servicii, de administratie, de cult, de transport (gara), de posta si telecomunicatii.
b) Pentru a stabili durata normala de functionare a infrastructurii unui drum cu îmbracaminte de beton asfaltic se va cauta în clasificare:
– grupa 1. Constructii;
– subgrupa 1.3 Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii;
– clasa 1.3.7 Infrastructura drumuri (publice, industriale, …) …;
– subclasa 1.3.7.2 Cu îmbracaminte din beton asfaltic …..
Astfel la codul 1.3.7.2 se citeste o durata normala de functionare cuprinsa între 20 – 30 ani, limite între care se poate stabili, numai la punerea în functiune, durata normala de functionare a mijlocului fix.
c) Pentru o moara din industria cimentului durata normala de functionare se gaseste astfel:
– grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;
– subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice (masini, utilaje……);
– clasa 2.1.17 Masini, utilaje si instalatii comune care functioneaza ….;
– subclasa 2.1.17.2 Masini ………. pentru prelucrarea mecanica a ………., mori;
– familia 2.1.17.2.1 – morile din industria cimentului.
Pentru codul 2.1.17.2.1 se citeste din catalog o durata normala de functionare cuprinsa între 12 – 18 ani, limite între care se poate stabili, la punerea în functiune, durata normala de functionare a mijlocului fix.
3. Pentru trecerea de la vechiul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 964/1998 , la noul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, se vor avea în vedere urmatoarele:
– Grupa 1 „Constructii” corespunde cu vechea grupa 1 „Constructii”;
– Grupa 2 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” include vechile grupe: grupa 2 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); grupa 3 „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”; grupa 4 „Mijloace de transport”; grupa 5 „Animale si plantatii”;
– Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” corespunde cu vechea grupa 6 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”.
4. În anexa la catalog, se prezinta Dictionarul de corespondenta între codurile de clasificare si duratele normale de functionare prevazute în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 964/1998 si cele din prezentul catalog, care va asigura o încadrare corecta a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu.
5. Pentru mijloacele fixe aflate în patrimoniu, a caror valoare de intrare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii pana la data de 31 decembrie 2004, duratele normale de functionare ramase pot fi recalculate cu ajutorul relatiei:

DR =(1 – DC/DV) x DN

în care:
DR – durata normala de functionare ramasa, în ani;
DC – durata normala de functionare consumata pana la 31 decembrie 2004, în ani;
DV – durata normala de functionare dupa vechiul catalog aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 964/1998 , în ani;
DN – durata normala de functionare stabilita între limitele minime si maxime prevazute în noul catalog, în ani.

De exemplu:
O rampa de încarcare-descarcare are o durata normala de functionare dupa vechiul catalog, cod 1.1.10 DV = 40 ani, o durata de functionare consumata DC = 24 ani si o durata normala de functionare dupa noul catalog, cod 1.1.10 DN = 30 ani. Durata normala de functionare ramasa se determina astfel:

DR = (1 – 24/30) x 30 = 12 ani

În acest caz valoarea ramasa neamortizata pentru acest mijloc fix va fi recuperata în urmatorii 12 ani.
6. Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 964/1998 , la noul Catalog privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe, persoanele juridice enumerate la cap. I, pct. 3 pot constitui comisii tehnice pentru stabilirea duratei normale de functionare în cadrul plajei indicate în catalog, cu posibilitatea reclasificarii unor mijloace fixe care nu s-au regasit în vechiul catalog si pot fi asimilate altor grupe în noul catalog.

III. Alte precizari
1. Pentru mijloacele fixe noi achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2005 se vor înscrie duratele normale de functionare conform prevederilor din noul catalog.
Pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinata si în functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut în cartile tehnice, pentru cele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004.
În acest caz, amortizarea se determina prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazute în cartile tehnice, rezultând astfel amortizarea/km, sau pe ora de functionare.
Amortizarea lunara se determina prin înmultirea numarului de kilometri parcursi sau a numarului de ore de functionare efectuate în fiecare luna cu amortizarea/km, sau pe ora de functionare.
2. Investitiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie sa aiba ca efect îmbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare.
Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întretinere si functionare.
În cazul cladirilor, investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si îmbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora.
Amortizarea acestor investii se face fie pe durata normala de utilizare ramasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pana la 10% sau în cazul institutiilor publice pana la 20%. Daca cheltuielile ulterioare se fac dupa expirarea duratei normale, se va stabili o noua durata normala de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.
Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea starii intiale sunt considerate cheltuieli de reparatii.
3. În cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de utilizare neconsumata, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii în functiune, durata normala de utilizare ramasa), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa.
În cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.
4. Mentinerea în functiune a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, masini de constructii si de gospodarie comunala, masini de ridicat etc.) dupa expirarea duratei normale de functionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau organisme de inspectie tehnica abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.
5. Pentru perioada în care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizarii aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normala de utilizare ramasa, începând cu luna urmatoare repunerii în functiune a acestora sau se diminueaza capitalurile proprii la data scoaterii din functiune.
6. Fondurile bibliotecilor, muzeelor si arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt considerate mijloace fixe.
Bunurile prevazute la aliniatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru bunurile comune sau imobilizari financiare – alte titluri imobilizate, pentru bunurile de patrimoniu.
7. Pentru mijloacele fixe specifice sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ordonatorul de credite va aproba prin norme proprii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, clasificarea si duratele normale de functionare.
În aceleasi conditii va fi aprobata si clasificarea si duratele normale de functionare pentru mijloacele fixe care se utilizeaza de catre persoanele juridice, autorizate în conditiile legii, sa desfasoare activitati specifice sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA SI DURATELE NORMALE DE FUNCTIONARE A MIJLOACELOR FIXE

- Publicitate -

6 COMENTARII

  • HG cuprinde urmatoarele categorii de mijloace fixe relevante:
   3.3.1. Echipamente de protectie mecanica – grilaje, gratare, usi blindate, usi de securitate, ferestre si panouri de securitate (antiefractie, antivandal, antiglont) 16 – 24
   3.3.6. Alte sisteme de protectie a valorilor umane si materiale neregasite in cadrul subgrupei 3.3. 12 – 18

   In opinia mea, „usi automate acces” ar trebui incadrate la categoria 3.3.6.