LEGEA 52/2011 ACTUALIZATĂ 2013 – Angajarea zilierilor, exercitarea unor activități ocazionale de către zilieri

628

LEGEA 52/2011 – actualizată 2014

LEGEA 52/2011  – Angajarea zilierilor, exercitarea unor activitati ocazionale de către zilieri – ACTUALIZATĂ 2013
2013-11-01 – Modificată și completată de LEGEA 277/2013
2011-05-02 – Norme metodologice de aplicare – ORDINUL COMUN 1439/1930/2011
2011-04-23 – Data intrarii in vigoare: 23 Aprilie 2011
2011-04-20 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2011

LEGE nr. 52/2011 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri – ACTUALIZATĂ 2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1

În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a)zilier – persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfăşura activităţi cu caracter ocazional persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, în condiţiile legii;

b)beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar – persoana juridică pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional;

b)beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar – persoana fizică, persoana juridică, persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, pentru care zilierul execută activităţi necalificate cu caracter ocazional;

c)Registrul de evidenţă a zilierilor – registrul cu regim special întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 277/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri din 24 octombrie 2013, M. Of. 661/2013;

Art. 2

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot executa activităţi cu caracter ocazional.

Art. 3

Raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă.

CAPITOLUL II

Procedura de exercitare a unor activităţi de către zilieri

Art. 4

(1) Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.

(2) Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.

(2) Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.

(3) Nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani.

(3) Zilierul minor poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepţie, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală.

(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

(5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri să desfăşoare activitatea în beneficiul unui terţ.

(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 277/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri din 24 octombrie 2013, M. Of. 661/2013;

Art. 5

(1) Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare zilierul, locul executării activităţii şi durata acesteia;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.

(2) Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrul de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului;

a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;

b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;

c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;

d) să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activităţii;

e) să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită;

e) să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită. Plata remuneraţiei se poate realiza şi la sfârşitul perioadei activităţii, numai cu acordul scris al părţilor;

f) să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 277/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri din 24 octombrie 2013, M. Of. 661/2013;

Art. 6

(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.

(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7

(1) Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

(2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidenţă a zilierilor şi modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Inspecţia Muncii va centraliza la nivel naţional datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza şi verifica respectarea prevederilor prezentei legi.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 277/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri din 24 octombrie 2013, M. Of. 661/2013;

Art. 8

(1) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acesta va putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.

(1) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 277/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri din 24 octombrie 2013, M. Of. 661/2013;

Art. 9

(1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, în condiţiile prevăzute la alin. (2).

(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar.

(3) Dovada plăţii remuneraţiei zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă a zilierilor.

Art. 10

(1) Zilierul care se angajează la prestarea muncii în baza prezentei legi se presupune că este apt pentru prestarea acelei munci.

(2) Zilierul are dreptul să beneficieze de echipament de protecţie şi de mijloacele tehnice necesare desfăşurării activităţii.

(3) Instruirea prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. d) se va consemna în fişa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 5 lit. c) din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 277/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri din 24 octombrie 2013, M. Of. 661/2013;

Art. 11

(1) Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii:

a) agricultură;

b) vânătoare şi pescuit;

c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;

d) piscicultură şi acvacultură;

e) pomicultură şi viticultură;

f) apicultură;

g) zootehnie;

h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural;

i) manipulări de mărfuri;

j) activităţi de întreţinere şi curăţenie.

j) Abrogată.

(2) Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 277/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri din 24 octombrie 2013, M. Of. 661/2013;

CAPITOLUL III

Răspunderea contravenţională

Art. 12

(1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 4 şi art. 9 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;

a) încălcarea prevederilor art. 4 şi 9, cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)–d) şi f) şi art. 7 alin. (1) şi (2), cu amendă de 6.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)–d) şi f), art. 7 alin. (1) şi (2) şi art. 10 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;

c) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului.

(2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
ADNOTARE – modificat de:
Lege nr. 277/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri din 24 octombrie 2013, M. Of. 661/2013;

Art. 13

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 14

Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfăşurării activităţii zilierului.

Art. 15

În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, IOAN OLTEAN
PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANĂ

ANEXA Nr. 1 REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR

– model –

Beneficiar ……….

CUI ……….

Nr. crt. Data de desfăşurare a activităţii Numele şi prenumele zilierului Actul de identitate CNP Semnătura zilierului la începerea activităţii Locul executării activităţii Remuneraţia brută convenită Remuneraţia netă plătită Semnătura de confirmare de primire a banilor Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a Registrului de evidenţă a zilierilor

1.Beneficiar – se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediul.

1.Beneficiar – se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: numele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate, a întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale, al întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.

2. În coloana nr. 1 – Nr. crt. – se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.

3. În coloana nr. 2 – Data de desfăşurare a activităţii – se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.

4. În coloana nr. 3 – Numele şi prenumele zilierului – se vor trece numele şi prenumele zilierului.

5. În coloana nr. 4 – Actul de identitate – se va trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia.

6. În coloana nr. 5 – CNP – se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

7. În coloana nr. 6 – Semnătura zilierului la începerea activităţii – zilierul va semna zilnic în această rubrică, înainte de începerea activităţii şi după instructajul făcut de beneficiar.

8. În coloana nr. 7 – Locul executării activităţii – se va trece explicit unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).

9. În coloana nr. 8 – Remuneraţia brută convenită – se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.

10. În coloana nr. 9 – Remuneraţia netă plătită – se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.

11. În coloana nr. 10 – Semnătura de confirmare de primire a banilor – zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru.

11. În coloana nr. 10 – Semnătura de confirmare de primire a banilor – zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru sau la sfârşitul perioadei activităţii, potrivit art. 5 alin. (2) lit. e).

12. În coloana nr. 11 – Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului – beneficiarul va semna şi va aplica ştampila.

 

- Publicitate -

7 COMENTARII