ORDONANTA nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal [republicata] *) [actualizata 05-09-2011]

Data

Titlu

MO

Modificari

- publicitate -
2011-09-05Ordonanta nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscalM. Of. 628/2011Art. 7
2009-05-25Ordonanta de urgenta nr. 46/2009 – privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscaleM. Of. 347/2009Art. 2 , Art. 4 , Art. 8
2008-04-25Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 – privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familialeM. Of. 328/2008Art. 8
2008-04-14Lege nr. 72/2008 – pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscalM. Of. 283/2008Art. 3
2007-09-03Ordonanta nr. 47/2007 – privind reglementarea unor masuri financiar-fiscaleM. Of. 603/2007Art. 8 , Art. 9 , Art. 14
2007-04-22Lege nr. 91/2007 – pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscalM. Of. 264/2007Art. 3 , Art. 6 , Art. 8 , Art. 9
2005-01-31Ordonanta nr. 10/2005 – privind reglementarea unor masuri financiareM. Of. 96/2005Art. 4 , Art. 5 , Art. 9
2004-07-23RepublicareM.Of. 664/.2004

Fisa actului – Repertoriu legislativ

ORDONANTA nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal [republicata] *) [actualizata 05-09-2011]

Art. 1
În scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si in scopul intaririi administrarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat se organizeaza cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor.

Art. 2
(1) În cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, denumiti in continuare contribuabili.

(2) În cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si:

a) atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz;

b) inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii.

(3) În cazul situatiei prevazute la alin. (2) lit. b), inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.

(4) Oficiul National al Registrului Comertului va comunica, in format electronic, in termen de maximum 30 de zile de la solicitare, lista reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au fost declarate inactive din punct de vedere fiscal.
adnotare:
Ordonanta de urgenta nr. 46/2009 – privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale din 13 mai 2009, Monitorul Oficial 347/2009 ;

Art. 3
(1) Cazierul fiscal se organizeaza de Ministerul Finantelor Publice*) la nivel central si la nivelul unitatilor teritoriale competente.

(11) Începand cu data de 1 ianuarie 2009, unitatile teritoriale competente sunt directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, administratiile finantelor publice ale municipiilor, precum si cele ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) La nivelul Ministerului Finantelor Publice se organizeaza cazierul fiscal national, in care se tine evidenta contribuabililor de pe intregul teritoriu al Romaniei, iar la nivelul unitatilor teritoriale competente se organizeaza cazierul fiscal local, in care se tine evidenta contribuabililor care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a acestora.

(3) Cazierul fiscal va fi gestionat atat la nivel national, cat si la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structura specializata care se va constitui in acest sens prin regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Finantelor Publice.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se organizeaza cazierul fiscal in care se tine evidenta contribuabililor mari care intra in competenta de administrare a acestei unitati fiscale, potrivit legii.
adnotare:
Lege nr. 72/2008 – pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 8 aprilie 2008, Monitorul Oficial 283/2008 ;

Lege nr. 91/2007 – pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 10 aprilie 2007, Monitorul Oficial 264/2007 ;

Art. 4

(1)< În cazierul fiscal se inscriu date privind sanctiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevazute la art. 2 alin. (1), precum si date din documentele prevazute la art. 2 alin. (2).

(2) Înscrierea datelor in cazierul fiscal se face pe baza documentelor ramase definitive si irevocabile potrivit legislatiei in vigoare.
adnotare:
Ordonanta de urgenta nr. 46/2009 – privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale din 13 mai 2009, Monitorul Oficial 347/2009 ;

Ordonanta nr. 10/2005 – privind reglementarea unor masuri financiare din 21 ianuarie 2005, Monitorul Oficial 96/2005 ;

Art. 5
Abrogat.
adnotare:
Ordonanta nr. 10/2005 – privind reglementarea unor masuri financiare din 21 ianuarie 2005, Monitorul Oficial 96/2005 ;

Art. 6
(1) Înscrierea datelor prevazute la art. 4 se face in baza urmatoarelor documente:

a) extrasele de pe hotararile judecatoresti definitive si irevocabile, transmise de instantele judecatoresti Ministerului Finantelor Publice;

b) extrasele de pe deciziile de solutionare a contestatiilor ramase definitive prin neexercitarea cailor de atac;

c) actele/documentele intocmite de organele fiscale si vamale din subordinea Ministerului Finantelor Publice, ramase definitive, prin care se consemneaza datele si informatiile prevazute la art. 2 si 4;

d) actele ramase definitive ale altor organe competente sa constate faptele prevazute la art. 2 si sa aplice sanctiuni.

(11) Dispozitivul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile se comunica directiei generale a finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana sanctionata, in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.

(12) Organele competente sa constate faptele prevazute la art. 2 si sa aplice sanctiuni au obligatia ca, in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva a actelor care sanctioneaza fapte care, potrivit legii, se inscriu in cazierul fiscal, neatacate in termenele prevazute de lege, sa transmita aceste acte directiei generale a finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana sanctionata.

(2) În scopul completarii cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Politiei si unitatilor teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au savarsit faptele prevazute la art. 2.

(3) Documentele prevazute la alin. (2) se comunica in termen de 30 de zile de la data solicitarii acestora. Pentru aceste solicitari nu se percep taxe de timbru.
adnotare:
Lege nr. 91/2007 – pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 10 aprilie 2007, Monitorul Oficial 264/2007 ;

Art. 7

(1) Contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:

a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarare judecatoreasca;

c) faptele inscrise in cazierul fiscal sunt sanctionate ca infractiuni si nu au mai savarsit fapte de aceasta natura intr-o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte;

d) faptele inscrise in cazierul fiscal sunt sanctionate drept contraventii, cu exceptia faptelor prevazute la lit. e), si nu au mai savarsit fapte de natura celor prevazute la art. 2 intr-o perioada de un an de la data ramanerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte, cu conditia achitarii cuantumului amenzilor contraventionale. În situatia in care cuantumul amenzilor nu a fost achitat in aceasta perioada, scoaterea din evidenta se realizeaza la data achitarii amenzilor sau dupa implinirea unui termen de 5 ani de la data ramanerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte, in situatia in care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;

e) faptele inscrise in cazierul fiscal sunt sanctionate drept contraventii la regimul produselor accizabile si nu au mai savarsit fapte de natura celor prevazute la art. 2 intr-o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a ultimului act prin care au fost sanctionate aceste fapte;

f) au fost stinse creantele fiscale datorate ca urmare a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenta este data stingerii creantelor fiscale, insa nu mai devreme de un an de la data comunicarii deciziei organului fiscal competent ramase definitiva in sistemul cailor administrative sau judiciare de atac. În situatia in care creantele fiscale nu au fost stinse in termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenta se realizeaza incepand cu aceasta data;

g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenta este data reactivarii contribuabilului in situatia in care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevazut la art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau data implinirii unui termen de 3 luni de la data reactivarii contribuabilului in situatia in care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile prevazute la art. 78 alin. (5) lit. b) sau c) din ordonanta mai sus mentionata;

h) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) În cazul in care in cazierul fiscal al contribuabililor aflati in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) exista si alte mentiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidenta.

Art. 7 [text modificat 05-09-2011]

(1) Contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:

a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarare judecatoreasca;

c) nu au mai savarsit fapte de natura celor prevazute la art. 2 intr-o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte;

d) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) În cazul in care in cazierul fiscal al contribuabililor aflati in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) exista si alte mentiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidenta.

Art. 8
(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:

a) la infiintarea societatilor comerciale, a societatilor cooperative si a cooperativelor agricole, de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;

b) la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;

c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;

d) la cesiunea partilor sociale sau a actiunilor de catre noii asociati sau actionari;

e) la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati sau actionari cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati si actionari.

(11) Obligatia prevazuta la alin. (1) este indeplinita in situatiile prevazute la lit. a), c), d) si e) prin transmiterea, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea acestuia, in termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si prenumele/denumirea si codul de identificare fiscala.

(2) Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale.

(3) Judecatorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza desfasurarea de activitati in formele mentionate la alin. (1), in cazul in care in cazierul fiscal exista inscrise fapte de natura penala.

(3) Judecatorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza operatiunile prevazute la alin. (1), in cazul in care in cazierul fiscal exista inscrise fapte de natura penala si/sau fapte prevazute la art. 2 alin. (2).

(4) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera dupa 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(5) La solicitarea motivata a organelor de urmarire penala si a instantelor judecatoresti Ministerul Finantelor Publice va furniza informatii din cazierul fiscal al contribuabililor aflati in curs de urmarire sau de judecata.

(6) În baza acordurilor fiscale internationale Ministerul Finantelor Publice poate furniza autoritatilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informatii din cazierul fiscal al contribuabililor.
adnotare:
Ordonanta de urgenta nr. 46/2009 – privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale din 13 mai 2009, Monitorul Oficial 347/2009 ;

Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 – privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale din 16 aprilie 2008, Monitorul Oficial 328/2008 ;

Ordonanta nr. 47/2007 – privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale din 28 august 2007, Monitorul Oficial 603/2007 ;

Lege nr. 91/2007 – pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 10 aprilie 2007, Monitorul Oficial 264/2007 ;

Art. 9
(1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.

(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de indata, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului acestuia.

(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal sau pentru transmiterea electronica a informatiilor din cazierul fiscal se percepe o taxa in suma de 20 lei pentru fiecare persoana.

(4) Taxa prevazuta la alin. (3) se face venit la bugetul de stat si se plateste la unitatile de trezorerie si contabilitate publica sau la Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz.
adnotare:
Ordonanta nr. 47/2007 – privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale din 28 august 2007, Monitorul Oficial 603/2007 ;

Lege nr. 91/2007 – pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal din 10 aprilie 2007, Monitorul Oficial 264/2007 ;

Ordonanta nr. 10/2005 – privind reglementarea unor masuri financiare din 21 ianuarie 2005, Monitorul Oficial 96/2005 ;

Art. 10
(1) Contribuabilii care figureaza in evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor inscrise, daca acestea nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Cererea de rectificare, insotita de acte doveditoare, se adreseaza unitatii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal.

(3) Organele fiscale vor comunica contribuabililor modul de solutionare a cererii de rectificare in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(4) Organele fiscale sunt obligate sa verifice sustinerile contribuabililor si, daca constata ca in cazierul fiscal s-a facut o inregistrare gresita, iau masuri de rectificare a datelor si comunica sau elibereaza un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat.

(5) Certificatul de cazier fiscal eliberat in conditiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.

Art. 11
(1) Contribuabilii carora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia se poate introduce si in cazul in care eroarea inregistrarii in cazierul fiscal nu se datoreaza organelor fiscale.

(2) Contestatia se solutioneaza de catre tribunal, Sectia de contencios administrativ in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fara procedura prealabila.

(3) Contestatia este scutita de taxa de timbru.

(4) Hotararea prin care se solutioneaza contestatia este definitiva si irevocabila.

(5) În caz de admitere a contestatiei instanta va trimite o copie de pe hotararea organului fiscal in vederea rectificarii cazierului fiscal.

Art. 12
Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de catre functionarii publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice, imputerniciti sa exercite atributii legate de gestionarea cazierului fiscal, atrage raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala, dupa caz.
Art. 13
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a acesteia si se aplica faptelor constatate prin acte incheiate incepand cu aceasta data, chiar daca faptele au fost savarsite in perioade anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante, daca la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare la acea data.
Art. 14
(1) În termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor inscrie in cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare si de eliberare a certificatului de cazier fiscal si a informatiilor din cazierul fiscal.

(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal si de transmitere, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a carui prezentare este obligatorie la infiintarea societatilor comerciale pentru persoanele prevazute la art. 8 alin. (1), precum si modalitatea de plata a taxei prevazute la art. 9 alin. (3) vor fi convenite prin protocol incheiat intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Justitiei – Oficiul National al Registrului Comertului.
adnotare:
Ordonanta nr. 47/2007 – privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale din 28 august 2007, Monitorul Oficial 603/2007 ;

Art. 15

Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

*)

Republicata in temeiul art. XIV lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare. Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 410/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 9 iulie 2002 si ulterior a mai fost modificata prin:

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001, aprobata prin Legea nr. 228/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 290 din 29 aprilie 2002;

– Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003;

– Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004.

7 COMENTARII