OUG 75/1999 – Activitatea de audit financiar (republicata) (ACTUALIZATA 2013)

4566

ORDONANTA DE URGENTA nr. 75/1999 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar (republicata)(actualizata 2013)

FIȘĂ ACT
2013-05-12 – Modificata prin Lege nr. 149/2013 – privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative
2010-03-08 – Modificata şi completata prin LEGEA nr. 26/2010;
2006-11-05 – Modificata şi completata prin LEGEA nr. 397/2006;
2004-01-31 – Modificata şi completata prin OG nr. 37/2004;
2003-08-22 – Data intrarii in vigoare: 22 August 2003.
2003-08-22 – Republicata în Monitorul Oficial nr. 598 din 22 august 2003

ADNOTARE:
– Republicatã în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, dându-se textelor o noua numerotare.
– Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, a fost aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 133/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2002, lege rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 3 iunie 2003.
– După aprobarea cu modificări prin lege, OUG a mai fost modificatã şi completatã prin Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 12/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 ianuarie 2003.

CUPRINS ACT
CAPITOLUL I – Dispoziţii generale (Art. 1 – Art. 4)
CAPITOLUL II – Înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari din România (Art. 5 – Art. 10)
CAPITOLUL III – Atribuirea calităţii de auditor financiar, educaţie continuă şi recunoaştere reciprocă (Art. 11 – Art. 132)
CAPITOLUL IV – Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar (Art. 14 – Art. 17)
CAPITOLUL V – Independenţă şi integritate profesională (Art. 18 – Art. 19)
CAPITOLUL VI – Auditul intern (Art. 20 – Art. 25)
CAPITOLUL VII – Supravegherea publică (Art. 26 – Art. 30)
CAPITOLUL VIII – Registrul public (Art. 31)
CAPITOLUL IX – Investigaţii şi sancţiuni (Art. 32 – Art. 33)
CAPITOLUL X – Dispoziţii tranzitorii (Art. 34 – Art. 37)
CAPITOLUL XI – Dispoziţii finale (Art. 38 – Art. 40)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 75/1999 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar (republicata) (actualizata 2013)

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1
Prezenta ordonanţa de urgenta constituie cadrul juridic pentru organizarea activitãţii de audit financiar şi reglementarea exercitãrii independente a profesiei de auditor financiar de cãtre persoanele care au dobândit aceasta calitate în condiţiile prevãzute de prezenta ordonanţa de urgenta.

ARTICOLUL 2
(1) Auditul financiar reprezintã activitatea efectuatã de auditorii financiari în vederea exprimãrii unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementãri adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumitã în continuare Camera.
(2) Auditul financiar cuprinde şi auditul statutar, desfãşurat potrivit legii.

Adnotare:
Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 3
(1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridicã ce dobândeşte aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta.

(2) Auditorii financiari care au dobândit aceastã calitate şi sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentã a profesiei, desfãşoarã, în principal, urmãtoarele activitãţi:
a) auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în situaţiile prevãzute de lege;
b) auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ale entitãţilor care au optat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale;
c) misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare;
d) misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementãri adoptate de Camerã;
e) audit intern.

Adnotare:
Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

(3) Auditorii financiari pot desfãşura şi alte activitãţi, precum:
a) consultanţã financiar-contabilã;
b) management financiar-contabil;
c) pregãtire profesionalã de specialitate în domeniu;
d) expertizã contabilã, evaluare, reorganizare judiciarã şi lichidare, consultanţã fiscalã, cu respectarea reglementãrilor specifice fiecãreia dintre activitãţile respective şi a principiului independenţei, dupã caz.
d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activităţile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală, numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil, evaluator, practician în insolvenţă sau consultant fiscal, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.

Adnotare:
Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.
Alin. (3) al art. 3 lit. d) a fost modificata de Lege nr. 149/2013 – privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative din 30 aprilie 2013, M. Of. 257/2013;

ARTICOLUL 4
Auditorii financiari, în exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie liberi şi perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate şi integritate profesionalã.

CAPITOLUL II
Înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari din România

ARTICOLUL 5
(1) Se înfiinţeazã Camera Auditorilor Financiari din România, persoanã juridicã autonomã, potrivit legii, care funcţioneazã ca organizaţie profesionalã de utilitate publicã fãrã scop patrimonial.
(2) Camera este autoritatea competentã care organizeazã, coordoneazã şi autorizeazã desfãşurarea activitãţii de audit financiar în România.
(3) Camera elaboreazã urmãtoarele reglementãri:
a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului. Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la:
– organele de conducere a Camerei şi modul de alegere a acestora;
– atribuţiile şi rãspunderile Camerei;
– regulile şi condiţiile de atribuire, respectiv de retragere a calitãţii de auditor financiar, în condiţiile legii;
– cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activitãţii de audit financiar;
– regulile privind investigarea abaterilor disciplinare, dispunerea sancţiunilor disciplinare şi procedura de disciplinã, în condiţiile legii;
– alte norme necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor Camerei;
b) codul etic;
c) standardele de audit;
d) normele de desfãşurare a examenului de aptitudini profesionale;
e) normele privind procedurile de control al calitãţii auditului financiar;
f) regulile privind pregãtirea continuã a auditorilor financiari;
g) normele privind procedurile minimale de audit;
h) normele privind documentarea în audit;
i) normele privind sistemul de asigurare a calitãţii;
j) normele privind raportarea auditului.
(4) Reglementãrile prevãzute la alin. (3) lit. b)-j) se aprobã prin hotãrâri ale Consiliului Camerei.
(5) Camera are urmãtoarele atribuţii:
a) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare;
b) organizeazã şi urmãreşte programul de pregãtire continuã a auditorilor financiari;
c) controleazã calitatea activitãţii de audit financiar;
d) promoveazã actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar şi audit intern, în concordanţã cu prevederile legii şi cu reglementãrile instituţiilor profesionale europene şi internaţionale în domeniu;
e) adoptã normele interne privind activitatea Camerei;
f) retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei;
g) asigurã reprezentarea internaţionalã a profesiei de auditor financiar din România;
h) adoptã alte norme privind auditul statutar, în condiţiile legii;
i) adoptã reguli, norme şi instrucţiuni în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţã, prin care sã se asigure respectarea prevederilor legii.

Adnotare:
Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 6
(1) Camera are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5.

Adnotare:-
Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 397 din 30 octombrie 2006, publicatã în Monitorul Oficial nr. 892 din 2 noiembrie 2006.

(2) Camera poate înfiinţa reprezentante în ţara şi în strãinãtate.
(3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al Consiliului Camerei.
(4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleşi în cadrul Conferintei ordinare, putând îndeplini cel mult doua mandate. Consiliul alege, pentru aceeaşi perioada, Biroul permanent, precum şi persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere prevãzute de regulamentul de organizare şi funcţionare.

Adnotare:
Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 7
Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate, sunt obligaţi sa solicite suspendarea lor din funcţia pe care o deţin în Consiliu, pe durata incompatibilitatii.

ARTICOLUL 8
(1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi şi persoane juridice.
(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii Camerei care sunt incompatibili cu exercitarea activitãţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în condiţiile legii.
(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul public pe cele douã categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei date pe propria rãspundere.

Adnotare:
Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 9
Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economicã sau, dacã au fost desemnaţi de adunarea generalã a entitãţii economice respective, decad din aceasta calitate:
a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte funcţii decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la entitatea economicã auditata;
c) persoanele cãrora le este interzisã funcţia de administrator, potrivit legii;
d) persoanele care pe durata exercitãrii profesiei de auditor financiar activ au atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevãzute expres de lege.

ARTICOLUL 10
(1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile stabilite prin normele aprobate de Camerã.
(2) Pentru a asigura capacitatea de aplicare în practicã a cunoştinţelor teoretice a cãror testare este inclusã în examen, persoana fizicã efectueazã un stagiu de pregãtire practicã de cel puţin 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor financiare anuale consolidate.
(3) Camera poate stabili, prin norme proprii, condiţiile în care pot fi acordate derogãri cu privire la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, în vederea accesului la stagiu, la reducerea vechimii în activitatea financiar-contabilã cerutã pentru accesul la stagiu, precum şi de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţã profesionalã.

Adnotare:
Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

CAPITOLUL III
Atribuirea calitãţii de auditor financiar, educaţie continuã şi recunoaştere reciprocã

Adnotare:
Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 11
Condiţiile şi criteriile pe care trebuie sã le îndeplineascã candidaţii pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar se stabilesc prin regulamentul emis de Camerã.

Adnotare:
Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 12
Camera stabileşte norme pentru aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi pentru înregistrarea auditorilor financiari şi a entitãţilor de audit din terţe ţãri.

Adnotare:
Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 13
(1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bazã de examen de competenţã profesionalã prin care trebuie sã se certifice un nivel corespunzãtor de cunoştinţe teoretice, precum şi aptitudinea de a le aplica.
(2) Examenele pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar se organizeazã de Camerã, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei. Este interzisã instituirea oricãror excepţii de la testul de aplicare a cunoştinţelor în practicã din cadrul examenului de competenţã profesionalã.

Adnotare:
Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 13^1
(1) Auditorii financiari trebuie sã urmeze programe adecvate de formare profesionalã continuã, pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice şi competenţele profesionale la un nivel înalt. Camera emite norme cuprinzând obligaţiile ce revin auditorilor financiari cu privire la formarea profesionalã continuã a acestora.
(2) Nerespectarea cerinţelor privind formarea profesionalã continuã se sancţioneazã potrivit reglementãrilor emise în acest sens.
(3) Camera adoptã standardele de eticã profesionalã şi normele de control intern de calitate al activitãţii auditorilor financiari.

Adnotare:
Art. 13^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 13^2
(1) Camera este autoritatea competentã pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurãrii calitãţii serviciilor prestate de auditorii financiari.
(2) Camera emite norme şi proceduri de revizuire a calitãţii activitãţii de audit financiar, precum şi a altor activitãţi desfãşurate de auditorii financiari, potrivit legii.

Adnotare:
Art. 13^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

CAPITOLUL IV
Exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar

ARTICOLUL 14
Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai dacã îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) este membru persoana activa a Camerei;
b) îndeplineşte condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.
ARTICOLUL 15
(1) O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entitãţi economice dacã este angajata a acesteia ori dacã are relaţii cu aceasta sau cu orice persoana cu care entitatea economicã respectiva are relaţii care conduc la situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese.
(2) In sensul prezentei ordonanţe de urgenta, prin incompatibilitate sau conflict de interese se înţelege toate situaţiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta în exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar.
ARTICOLUL 16
Dacã pe durata exercitãrii independente a profesiei de auditor financiar nu se mai îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligaţia sa renunţe imediat la contractul sau şi sa notifice clientului încetarea acestuia, precum şi motivul renunţãrii.

Adnotare:
Art. 17 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

CAPITOLUL V
Independenta şi integritate profesionalã

ARTICOLUL 18
Profesia de auditor financiar poate fi exercitatã numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenţã şi integritate prevãzute de legislaţia în domeniu.

Adnotare:
Art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

Adnotare:
Art. 19 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

CAPITOLUL VI
Auditul intern

ARTICOLUL 20
(1) Entitãţile economice ale cãror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate sã organizeze şi sã asigure exercitarea activitãţii profesionale de audit intern, potrivit cadrului legal stabilit prin prezenta ordonanţã de urgenţã.
(2) La regiile autonome, companiile/societãţile naţionale, precum şi la celelalte entitãţi economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizeazã şi funcţioneazã potrivit cadrului legal privind auditul intern din entitãţile publice.

Adnotare:
Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. II din OG nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicatã în Monitorul Oficial nr. 91 din 31 ianuarie 2004.

ARTICOLUL 21
Auditul intern reprezintã activitatea de examinare obiectivã a ansamblului activitãţilor entitãţii economice în scopul furnizarii unei evaluãri independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.
ARTICOLUL 22
Auditul intern are drept obiective:
a) verificarea conformitãţii activitãţilor din entitatea economicã auditata cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de cãtre conducerea unitãţii în scopul creşterii eficientei activitãţii entitãţii economice;
c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realitãţii din entitatea economicã;
d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.
ARTICOLUL 23
Responsabilii pentru organizarea activitãţii de audit intern, coordonarea lucrãrilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aibã calitatea de auditor financiar.

ARTICOLUL 24
Cu ocazia exercitãrii independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de cadrul legal care se aplicã pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern în entitãţile economice menţionate la art. 20, auditorii financiari efectueazã şi evaluarea funcţiei de audit intern; aceasta se referã la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cît şi la performanţele acestuia, pentru a determina mãsura în care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfãşurarea activitãţii lor.

Adnotare:
Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. II din OG nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicatã în Monitorul Oficial nr. 91 din 31 ianuarie 2004.

ARTICOLUL 25
Camera elaboreazã norme de audit intern aliniate la standardele internaţionale în domeniu.

CAPITOLUL VII
Supravegherea publicã

Adnotare:
Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 26
Activitatea Camerei se desfãşoarã sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publicã a Activitãţii de Audit Statutar, potrivit legii.

Adnotare:
Art. 26 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

Adnotare:
Art. 27 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

Adnotare:
Art. 28 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 29
La entitãţile economice ale cãror situaţii financiare trebuie auditate, precum şi la entitãţile care opteazã pentru auditarea situaţiilor financiare auditul se efectueazã potrivit prezentei ordonanţe de urgenţã şi legislaţiei în vigoare.

Adnotare:
Art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 30
Ministerul Finanţelor Publice elaboreazã şi promoveazã spre adoptare proiecte de acte normative care reglementeazã organizarea şi funcţionarea Camerei, cu consultarea acesteia şi a Consiliului pentru Supravegherea Publicã a Activitãţii de Audit Statutar.

Adnotare:
Art. 30 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

CAPITOLUL VIII
Registrul public

Adnotare:
Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 31
(1) Auditorii financiari activi şi nonactivi se înscriu în Registrul public.
(2) Registrul public se publicã anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Modificãrile intervenite în Registrul public se publicã trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Adnotare:
Art. 31 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

CAPITOLUL IX

Investigaţii şi sancţiuni

Adnotare:
Titlul Cap. IX a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 32
Încãlcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, precum şi a reglementãrilor emise de Camerã atrage, dupã caz, rãspunderea administrativã sau disciplinarã.

Adnotare:
Art. 32 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 32^1
Abaterile pentru care se aplicã sancţiuni, procedura de constatare şi sancţionare a acestora, precum şi rãspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise de Camerã.

Adnotare:
Art. 32^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

Adnotare:
Art. 33 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

Adnotare:
Cap. X a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

Adnotare:
Art. 34 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

Adnotare:
Art. 35 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

Adnotare:
Art. 36 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

Adnotare:
Art. 37 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale

Adnotare:
Art. 38 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 39
(1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobatã prin Legea nr. 42/1995, cu modificãrile ulterioare.

Adnotare:
Alin. (2) al art. 39 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ARTICOLUL 40
Hotãrârile Conferinţei Camerei, ale Consiliului Camerei, precum şi legislaţia care reglementeazã organizarea şi funcţionarea Camerei Auditorilor Financiari din România se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Adnotare:
Art. 40 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 145 din 5 martie 2010.

ADNOTARE:
Reproducem mai jos textul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 12/2003, care nu a fost inclus în forma republicabila:
„Art. II. – Responabilii pentru organizarea activitãţii de audit intern care, la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, nu au calitatea de auditor financiar pot îndeplini în continuare aceste atribuţii, timp de cel mult 4 ani, perioada în care pot obţine calitatea de auditor financiar, în condiţiile legii.”

──────────────

- Publicitate -