ORDONANŢA nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
2013-08-05 – Publicata în Monitorul Oficial nr. 493 din 5.8.2013

ORDONANŢA nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

- publicitate -

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1

Bugetul de stat pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi nr. 106 bis din 22 februarie 2013, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

 

Art. 2

(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2013, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2013 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 1.909,3 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 704,7 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.204,6 milioane lei.

 

Art. 3

(1) Se autorizează Senatul României să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013–2016 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“, cu suma de 30 mii lei.

(2) Se autorizează Senatul României în anexa nr. 3/02/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, să redistribuie suma de 25 mii lei, credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, de la fişa cod obiectiv 10 „Palatul Parlamentului–Senat“ la fişa cod 02 „Dotări independente“, alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport“.

 

Art. 4

(1) Se autorizează Camera Deputaţilor să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/03/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013–2016 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“, cu suma de 1.850 mii lei.

(2) Numărul de posturi finanţate în anul 2013 pentru Camera Deputaţilor se modifică după cum urmează:

a) în anexa nr. 3/03/06 „Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul de stat pe anii 2012–2013“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, numărul maxim de posturi se diminuează cu 10, respectiv de la 1.905 la 1.895;

b) în anexa nr. 3/03/14 „Numărul maxim de posturi finanţate din venituri proprii pe anii 2012–2013“, la capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, numărul maxim de posturi se majorează cu 10, respectiv de la 100 la 110.

(3) Se autorizează Camera Deputaţilor să introducă anexa nr. 03/03/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“ cu creditele bugetare prevăzute în bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ şi să introducă credite de angajament în sumă de 7.183 mii lei.

 

Art. 5

Se autorizează Curtea de Conturi în anexa nr. 3/07/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, să diminueze cu suma de 260 mii lei fişa cod obiectiv 1021 „Sediul Camerei de Conturi Dolj“ şi să majoreze cu suma de 160 mii lei fişa cod 02 „dotări independente“, alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale“ şi fişa cod 05 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor“, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe“ cu suma de 100 mii lei.

 

Art. 6

(1) Se autorizează Consiliul Concurenţei, în anexa nr. 3/08/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alienate pe anii 2013–2016 – sume alocate din bugetul de stat“, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“, să introducă alineatul 56.01.01 „Finanţare naţională“ cu suma de 1.009 mii lei prin diminuarea corespunzătoare de la alineatul 56.01.02 „Finanţare externă nerambursabilă“.

(2) Se autorizează Consiliul Concurenţei să introducă în anexa nr. 3/08/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“ modificările prevăzute la alin. (1) şi să efectueze următoarele modificări de credite de angajament:

a) suplimentarea alineatului 56.01.01 „Finanţare naţională“ cu suma de 1.175 mii lei şi a alineatului 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile“ cu suma de 230 mii lei;

b) diminuarea alineatului 56.01.02 „Finanţare externă nerambursabilă“ cu suma de 216 mii lei.

 

Art. 7

Din bugetul aprobat pe anul 2013 Secretariatului General al Guvernului, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, se alocă Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii străine suma de 12.000 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“.

 

Art. 8

Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“ la fişa cod 1 „Achiziţii de imobile“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, pentru achiziţia unui imobil de către Secretariatul de Stat pentru Culte cu încadrarea în creditele bugetare aprobate la acest capitol de cheltuieli.

 

Art. 9

Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“, să efectueze modificări în coloana „Cheltuieli efectuate până la 31.12.2011“, la fişele cod obiectiv 415 „Autostrada Braşov–Cluj–Borş“, cod obiectiv 353 „Autostrada Bucureşti–Braşov“, cod obiectiv 361 „Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8 + 100 – 17 + 100 şi centura rutieră în zona de nord a mun. Bucureşti“, cod obiectiv 349 „Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8 + 100 – 17 + 100 şi centura rutieră în zona de nord a mun. Bucureşti–OB.7“ şi cod obiectiv 352 „Sporire capacitate de circulaţie pe centura Ploieşti Vest km 0 + 000 – 12 + 850“.

 

Art. 10

În bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, influenţa suplimentară de 61.000 mii lei se alocă la fişa cod obiectiv 412 „Autostrada Cernavodă–Constanţa“.

 

Art. 11

Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca în anexa nr. 3/1401/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013–2016 – sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii“ să efectueze următoarele modificări:

a) să introducă capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile“, subcapitolul 37.10.01 „Donaţii şi sponsorizări“, cii suma de 30 mii lei;

b) să suplimenteze cu suma de 30 mii lei capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“;

c) să introducă titlul 59 „Alte cheltuieli“ şi articolul 59.07 „Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora“, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie“, cu suma de 40 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a titlului 20 „Bunuri şi servicii“.

 

Art. 12

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze veniturile proprii cuprinse în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ cu suma de 38.454 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“ subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ şi să efectueze cheltuieli suplimentare la acest capitol cu disponibilul din anii precedenţi.

 

Art. 13

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să suplimenteze cu suma de 44.394 mii lei creditele de angajament.

 

Art. 14

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca în anexa nr. 3/15/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare“ să modifice denumirea proiectului cod 1610 „Unificarea administrativ-teritorială o soluţie pentru România UCRAP“ cu „Reforma administrativ-teritorială, eficienţă în administraţia locală din România“.

 

Art. 15

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze în anexa nr. 3/15/24 „Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ creditele de angajament cu suma de 5.364 mii lei.

 

Art. 16

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ creditele de angajament cu suma de 10.346 mii lei la articolul 56.02 „Fondul Social European“.

 

Art. 17

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, suma de 188 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241303317 din data de 27 martie 2013.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează suma de 188 mil lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Suma de 188 mii lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

 

Art. 18

În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 71 „Active nefinanciare“, este cuprinsă şi suma de 115.408 mii lei, sumă ce poate fi utilizată pentru închiderea proiectelor derulate prin Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 19

(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă anexa nr. 3/16/24 „Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, cu suma de 222 mii lei, credite bugetare şi credite de angajament, pentru Fondul Român de Dezvoltare Socială, operator de program pentru Programul „RO10 – Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale“, în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009–2014.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă pentru Fondul Român de Dezvoltare Socială, operator de program în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009–2014, Programul „RO10 – Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale“, în anexa nr. 3/16/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“.

 

Art. 20

Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/27 „Fişa programului“, la programul 541 „Administrarea finanţelor publice“, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.500 mii lei, pentru demararea contractelor aferente implementării sistemului ForExeBug.

 

Art. 21

Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/29 „Fişa obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, fişa obiectivului de investiţii nou „Reabilitare şi amenajare sediu DRAOV Bucureşti“, cu suma de 2.000 mii lei, fişa obiectivului de investiţii în continuare „Extindere la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Argeş“ cu suma de 700 mii lei, fişa cod obiectiv 30 „Modernizare birou vamal Stânca Costeşti (Modernizare PCTF Stânca Costeşti)“ cu suma de 250 mii lei, fişa cod obiectiv 32 „Amenajare şi extindere sediu birou vamal Sulina“ cu suma de 150 mii lei, sume ce se asigură prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare“.

 

Art. 22

Creditele bugetare aprobate suplimentar la Ministerul Finanţelor Publice, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, sunt aferente Unităţii de evaluare a investiţiilor publice.

 

Art. 23

(1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013–2016 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ cu suma de 976 mii lei, astfel: la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri“ cu suma de 176 mii lei şi la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi“ cu suma de 800 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/1702/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013–2016 – sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii“ următoarele modificări:

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 698 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri“;

b) la venituri, suplimentarea cu suma de 4.351 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“;

c) la venituri, suplimentarea cu suma de 1.886 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“;

d) la venituri, suplimentarea cu suma de 2 mii lei la capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.39 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare“;

e) la venituri, suplimentarea cu suma de 96.330 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii“, subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice“;

f) la venituri, suplimentarea cu suma de 107 mii lei la capitolul 45.10 „Sume primite de la U.E./alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“, după cum urmează: introducerea subcapitolului 45.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională“ cu suma de 270 mii lei şi diminuarea cu suma de 163 mii lei la subcapitolul 45.10.02 „Fondul Social European“;

g) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 103.374 mii lei la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, după cum urmează: suplimentarea cu suma de 22.749 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, suplimentarea cu suma de 60.657 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“, suplimentarea cu suma de 21.200 mii lei la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, introducerea titlului 55 „Alte transferuri“ cu suma de 23 mii lei, suplimentarea titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ cu suma de 2.109 mii lei şi diminuarea cu suma de 3.364 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“.

 

Art. 24

Se autorizează Ministerul Justiţiei în anexa nr. 3/17/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, să diminueze cu suma de 735 mii lei fişa cod obiectiv 55 „Palatul de Justiţie Prahova“, cu suma de 57 mii lei fişa cod obiectiv 66 „Sediu Judecătorie Zărneşti“, cu suma de 200 mii lei fişa cod obiectiv 72 „Extindere sediu Tribunal Călăraşi“, cu suma de 1.500 mii lei fişa cod obiectiv 796 „Extindere Palat de Justiţie Satu Mare“, cu suma de 1.008 mii lei fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente“, cu suma de 223 mii lei fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli de investiţii“ şi să majoreze cu suma de 349 mii lei fişa cod obiectiv 4 „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările“, precum şi la fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli de investiţii“ cu suma de 1.000 mii lei alineatul 71.01.01 „Construcţii“ şi cu suma 2.374 mii lei articolul 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe“.

 

Art. 25

(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ următoarele modificări:

a) suplimentarea la capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi“, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare“ cu suma de 68.849 mii lei;

b) suplimentarea la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri“ cu suma de 960 mii lei;

c) diminuarea la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, cu suma de 8.239 mii lei, din care: suplimentarea la subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ“ cu suma de 785 mii lei, diminuarea la subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 7.199 mii lei, diminuarea la subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 1.805 mii lei şi diminuarea la subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi“ cu suma de 20 mii lei;

d) suplimentarea la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice“ cu suma de 17.598 mii lei;

e) introducerea la capitolul 45.10 „Sume primite de la U.E./alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“ a subcapitolului 45.10.16 „Alte facilităţi şi instrumente postaderare“ cu suma de 23 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ la capitolul 65.10 „Învăţământ“, subcapitolul 65.10.04 „Învăţământ secundar“, paragraful 65.10.04.02 „Învăţământ secundar superior“.

 

Art. 26

Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/1809/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013–2016 – sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii“ următoarele modificări:

a) la venituri, diminuarea cu suma de 946 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii“, subcapitolul 43.10 09 „Subvenţii pentru instituţii publice“;

b) la cheltuieli, majorarea cu suma de 565 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, diminuarea cu suma de 1.961 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ şi majorarea cu suma de 450 mii lei la titlul 70 „Cheltuieli de capital“.

 

Art. 27

Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/27 „Fişa programului“, la programul 42 „Forţe aeriene“, capitolul 60.01 „Apărare naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 546.077 mii lei, pentru demararea contractelor aferente realizării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene“. În mod corespunzător se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să suplimenteze creditele de angajament în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii“, poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, categoria e) „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor“, la capitolul 60.01 „Apărare naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 30 „Alte active fixe“.

 

Art. 28

(1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2013, la capitolul 60.01 „Apărare“, titlul 71 „Active nefinanciare“, este cuprinsă şi suma de 13.500 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru plata obligaţiilor pe anul 2013, aferente contractului de leasing ce va fi încheiat de minister pentru achiziţionarea unei aeronave destinate şi utilizate exclusiv pentru executarea zborurilor speciale.

(2) Plata sumelor datorate conform contractului de leasing prevăzut la alin. (1), cheltuielile aferente organizării, pregătirii şi executării zborurilor speciale, precum şi cele aferente activităţilor de întreţinere, menţinere în stare de aeronavigabilitate a aeronavei se asigură din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale.

 

Art. 29

(1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 118.000 mii lei, la capitolul 60.01 „Apărare“, titlul 71 „Active nefinanciare“, care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Compania Naţională „Romtehnica“ – S.A., reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către Ministerul Apărării Naţionale de către Compania Naţională „Romtehnica“ – S.A. până la data de 31 decembrie 2013.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) urmează a fi virate de către Ministerul Apărării Naţionale în conturile Companiei Naţionale „Romtehnica“ – S.A., care efectuează plata obligaţiilor către bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor respective.

 

Art. 30

Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze în anexa nr. 3/18/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013–2016 – sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 94 mii lei.

 

Art. 31

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să redistribuie, în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013 – sume alocate în bugetul de stat“, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, de la alineatul 51.01.52 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare“ la alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv“, suma de 196 mii lei.

 

Art. 32

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013–2016 – sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 215 mii lei.

 

Art. 33

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013 – sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ următoarele modificări:

a) suplimentarea cu suma de 7.149 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“;

b) suplimentarea cu suma de 42 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ“.

 

Art. 34

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne în anexa nr. 3/19/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, capitolul 65.01 „Învăţământ“ să introducă fişa obiectivului de investiţii nou „Modernizare reţea electrică de distribuţie la sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică“, cu suma de 257 mii lei, asigurată prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat.

 

Art. 35

(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în bugetul pe anul 2013 anexa nr. 3/1910/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2013“ pentru Ansamblul Artistic „Ciocârlia“.

(2) Cheltuielile curente şi de capital ale Ansamblului Artistic „Ciocârlia“ sunt de 500 mii lei şi se asigură din venituri proprii în sumă de 50 mii lei, de la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.19 „Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive“ şi în completare din subvenţii în sumă de 450 mii lei, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, de la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“.

 

Art. 36

În bugetul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, la capitolul 61.06 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, este cuprinsă şi suma de 116.280 mii lei care va fi utilizată exclusiv pentru activităţile restante ce fac obiectul Primei Anexe Detaliate Extinse (PADEX) a contractului cu EADS Deutschland GmbH.

 

Art. 37

Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anexa nr. 3/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013 – sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, să diminueze alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 12.000 mii lei, să suplimenteze cu suma de 8.800 mii lei alineatul 51.01.31 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social“ şi să diminueze cu suma de 979 mii lei alineatul 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional“.

 

Art. 38

Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, suma de 14.671 mii lei se utilizează pentru reîntregirea contului Fondului European pentru Pescuit, în contul sumelor plătite necuvenit beneficiarilor măsurii „Plăţi compensatorii pentru proiectele sit Natura 2000“ din cadrul Programului operaţional de pescuit 2007–2013, finanţat din Fondul European de Pescuit.

 

Art. 39

Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ în vederea asigurării sumelor necesare cheltuielilor directe efectuate în vederea implementării măsurii 511 „Asistenţa tehnică“ de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.04 „Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)“, alineatul 56.04.01 „Finanţarea naţională“ şi alineatul 56.04.02 „Finanţarea externă nerarhbursabilă“.

 

Art. 40

Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să introducă în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, cu suma de 1.243 mii lei.

 

Art. 41

Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să majoreze în anul 2013 creditele de angajament aferente Programului operaţional sectorial Mediu (POS Mediu) prevăzut în anexa nr. 3/23/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, astfel:

a) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) cu suma de 1.488.591 mii lei, din care finanţare din FEN postaderare cu suma de 1.142.084 mii lei şi contribuţie publică naţională totală cu suma de 346.507 mii lei;

b) Fondul de Coeziune (FC) cu suma de 4.291.354 mii lei, din care finanţare din FEN postaderare cu suma de 3.400.000 mii lei şi contribuţie publică naţională totală cu suma de 891.354 mii lei.

 

Art. 42

În bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 71 „Active nefinanciare“, este cuprinsă şi suma de 50.000 mii lei, sumă ce poate fi utilizată pentru închiderea proiectelor derulate prin Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 43

(1) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale“, este cuprinsă suma de 400.000 mii lei, care se alocă pentru majorarea capitalului social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ – S.A.

(2) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ – S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

(3) Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. utilizează sumele primite conform alin. (2) pentru achitarea obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului.

 

Art. 44

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013 la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, suma de 2.978 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate parţial de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii parţiale a Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241301541 din data de 21 februarie 2013.

(2) Ministerul Transporturilor virează suma de 2.978 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Suma de 2.978 mii lei virată de către Ministerul Transporturilor se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

 

Art. 45

Se autorizează Ministerul Transporturilor ca în anexa nr. 3/24/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013 – sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, să diminueze titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.30 „Alte subvenţii“ cu suma de 38 mii lei şi să suplimenteze cu aceeaşi sumă titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale“.

 

Art. 46

(1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, din creditele aprobate pe anul 2013, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, să asigure prin Comisia Naţională a României pentru UNESCO plata sumei de 123 mii lei aferente debitului stabilit prin Raportul de audit al UNESCO Paris din anul 2006, reprezentând cheltuieli neeligibile aferente unor programe.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Comisia Naţională a României pentru UNESCO, va întreprinde măsurile legale pentru recuperarea debitului în sumă de 123 mii lei de la persoanele răspunzătoare de crearea acestuia, sumă ce va fi virată la bugetul de stat.

 

Art. 47

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, subvenţiile acordate de la bugetul de stat Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România se asigură prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, de la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în sumă de 2.500 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să introducă în bugetul său anexa nr. 3/2541/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2013–2016“ pentru Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi anexa nr. 3/2531/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2013–2016“ pentru Academia de Ştiinţe Tehnice din România.

(3) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să introducă titlul 72 „Active financiare“ în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013–2016 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“.

 

Art. 48

Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/29 „Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, capitolul 65 „Învăţământ“, să introducă fişa obiectivului de investiţii nou „Spaţii de educaţie şi cercetare–Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti“, cu suma de 1.650 mii lei, din care 650 mii lei de la bugetul de stat, asigurată prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat, şi 1.000 mii lei din veniturile proprii ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

 

Art. 49

(1) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să introducă la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“ alineatul 10.02.01 „Tichete de masă“ cu suma de 16.377 mii lei prin diminuarea cu aceeaşi sumă a alineatului 10.01.11 „Fond aferent plăţii cu ora“.

(2) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să majoreze creditele de angajament aprobate pe anul 2013 în programele cuprinse în anexa nr. 3/26/26 „Sinteza finanţării programelor“, cu suma de 72.000 mii lei.

 

Art. 50

Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investiţii „Spitalul Municipal Bacău“ din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2007, se autorizează Ministerul Sănătăţii să aloce în anul 2013 transferuri către bugetele locale pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Spitalul Municipal Bacău“ din creditele bugetare aprobate la capitolul 66.01 „Sănătate“.

 

Art. 51

Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, să introducă fişa cod obiectiv 1 „Achiziţii imobile“ cu suma de 2.300 mii lei, asigurată prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat la titlul 71 „Active nefinanciare“.

 

Art. 52

Se autorizează Ministerul pentru Societatea Informaţională să suplimenteze, în anexa nr. 3/28/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, creditele de angajament aferente programului cod 4993 „Sistemul Informatic Integrat de emitere a actelor de stare civilă (SIIEASC)“ cu suma de 152.912 mii lei la capitolul 85.01 „Comunicaţii“.

 

Art. 53

Prin derogare de la prevederile art. 51 lit. b) şi c) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul pentru Societatea Informaţională, în anul 2013, să încheie contracte de consultanţă în limita sumei de 2.000 mii lei pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Romtelecom“ – S.A. şi să efectueze plăţi de la capitolul 85.01 „Comunicaţii“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, în limita sumei de 1.000 mii lei.

 

Art. 54

Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2013, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

 

Art. 55

Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze în anexa nr. 3/31/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013–2016 – sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 25 mii lei.

 

Art. 56

Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe să diminueze în anexa nr. 3/32/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013–2016 – sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 3 mii lei.

 

Art. 57

Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază să diminueze în anexa nr. 3/33/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013–2016 – sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 1 mii lei.

 

Art. 58

Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să efectueze redistribuiri de credite bugetare, între toate titlurile de cheltuieli, cu excepţia majorării cheltuielilor de personal, precum şi în anexele la bugetul acesteia, cu încadrarea în totalul creditelor bugetare aprobate pentru anul 2013.

 

Art. 59

Se autorizează Agenţia Naţională de Presă „AGERPRES“ să efectueze în anexa nr. 3/43/15 „Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013–2016“ în cadrul capitolului 67.10 „Cultură, recreere şi religie“ redistribuirea sumei de 290 mii lei de la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ la titlul 20 „Bunuri şi servicii“.

 

Art. 60

Se autorizează Institutul Cultural Român să introducă în anexa nr. 3/4401/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013–2016 – sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii“ următoarele modificări:

a) la venituri, diminuarea cu suma de 2.248 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii“, subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice“;

b) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 2.248 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie“, din care: la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ cu suma de 1.725 mii lei şi la titlul 59 „Alte cheltuieli“ cu suma de 523 mii lei.

 

Art. 61

Se autorizează Consiliul Superior al Magistraturii să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/47/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013–2016 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi“ cu suma de 4.700 mii lei.

 

Art. 62

(1) Creditele bugetare aprobate pentru anul 2013 în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, la capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“, alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“, se majorează cu suma de 347,9 milioane lei, reprezentând prima aferentă titlurilor de stat emise pe piaţa internă încasată până la 30 iunie 2013, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative în sumă de -347,9 milioane lei la alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“.

(2) Cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piaţa internă şi externă încasate după data de 30 iunie 2013 şi până la sfârşitul anului se majorează creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“ concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor astfel încasate la alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“ sau la alineatul 30.02.04 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, după caz, astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi“ să nu depăşească programul aprobat pentru acest an.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale determinate de prevederile alin. (1) şi (2).

 

Art. 63

(1) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale aprobat pe anul 2013, în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului“, la Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii“, cod 721, la secţiunea DESCRIERE, sintagma „Prezentul program cumulează cele şase scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008 şi H.G. nr. 797/2012“ se înlocuieşte cu „Prezentul program cumulează cele şapte scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 797/2012 şi H.G. nr. 274/2013“.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului“, la programul cod 721 „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii“, capitolul 80.01 „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, să diminueze creditele de angajament de la suma de 4.171.401 mii lei la suma de 2.000.000 mii lei.

 

Art. 64

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2013 se majorează cu suma de 1.012.476 mii lei şi se alocă astfel:

a) suma de 6.476 mii lei se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea plăţii scadente la împrumutul extern, contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava“, astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.243 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.714 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.098 mii lei şi oraşului Siret suma de 421 mii lei;

b) suma de 4.000 mii lei se alocă judeţului Constanţa, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică–salvamar şi a posturilor de prim ajutor în sezonul 2013 pe plajele cu destinaţie turistică, astfel: municipiul Constanţa – pentru staţiunile Constanţa şi Mamaia – suma de 1.394 mii lei, municipiul Mangalia – pentru staţiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Cordon, Saturn şi Mangalia – suma de 788 mii lei, oraşul Eforie – pentru staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud – suma de 727 mii lei, oraşul Năvodari – pentru staţiunea Năvodari – suma de 485 mii lei, comuna Costineşti – pentru staţiunea Costineşti – suma de 303 mii lei, comuna Limanu – pentru staţiunile 2 Mai şi Vama Veche – suma de 303 mii lei;

c) suma de 2.000 mii lei se alocă bugetului propriu al judeţului Dâmboviţa pentru finalizarea investiţiei „Hangar Aeronavă C-130 Hercules“ în cazarma 546 Otopeni;

d) 1.000.000 mii lei se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 31 iulie 2013, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(2) În înţelesul prezentei ordonanţe, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumei prevăzute la alin. (1) lit. d) se face în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. d) va fi utilizată exclusiv pentru:

a) stingerea obligaţiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integrai sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

b) stingerea obligaţiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

(5) În scopul alocării sumelor prevăzute la alin. (1) lit. d), unităţile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 31 octombrie 2013 la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti cereri scrise, însoţite de următoarele documente:

a) situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor alin. (4) lit. a) şi b), după caz;

b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b), după caz, emise de organele fiscale;

c) acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv pentru furnizorii instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri, furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol;

d) cerere privind introducerea unui control de tip preventiv, organizat şi exercitat de Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile descentralizate, asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor alin. (1) lit. d) aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(6) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti analizează cererile în termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti întocmesc/întocmeşte o situaţie centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată unităţilor administrativ-teritoriale.

(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice â Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti transmit/transmite o cerere Ministerului Finanţelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16).

(8) Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate, pe fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1) lit. d).

(9) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2013, pe care le comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.

(10) Ministerul Finanţelor Publice restituie cu adresă direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti cererile prevăzute la alin. (8) pentru care, din sumele prevăzute la alin. (1) lit. d), nu mai există sume de repartizat.

(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări se solicită organelor fiscale de către unităţile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării.

(12) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) pentru stingerea cărora acestea utilizează rezultate din certificatele de atestare fiscală.

(13) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti au/are obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice/directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. Sumele ce se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).

(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile din subordine, după caz, au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b);

c) ordinele de plată prin care unităţile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

d) ordinele de plată prin care unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări sau propriile obligaţii fiscale, după caz.

(15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:

a) existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);

b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate;

c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (14) lit. d), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante pe care unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;

d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti;

e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.

(16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a conducătorului entităţii la care s-a depus iniţial cererea, atât cu eventualele obligaţii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (14). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).

(17) Pentru operaţiunile care fac obiectul achitării obligaţiilor prevăzute la alin. (3)–(16), unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiilor fiscale restante şi a obligaţiilor de plată restante faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, după caz, şi vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)–(16) repartizate şi neutilizate până la data de 6 decembrie 2013 se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti până la data de 9 decembrie 2013, în vederea retragerii lor.

(19) În aplicarea prevederilor alin. (3)–(17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 65

(1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 935.575 mii lei care se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

(3) Sumele suplimentare alocate, la titlul 20 „Bunuri şi servicii“, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt destinate aplicării Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, fără posibilitatea majorării creditelor de angajament.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

 

Art. 66

Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 22 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament prevăzute la alin. (3)–(7), precum şi redistribuirile de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la art. 12 alin. (8) se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se transmit Ministerului Finanţelor Publice în vederea avizării din punctul de vedere al încadrării în nivelul total al creditelor bugetare şi creditelor de angajament aprobate în anul curent la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7), concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora modificate în mod corespunzător.“

2.Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Art. 36

Se autorizează Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie» să asigure finanţarea cheltuielilor aferente organizării Festivalului Internaţional «George Enescu», ediţia a XXI-a, din anul 2013, prin intermediul ARTEXIM – instituţie publică subordonată.“

 

Art. 67

Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. g) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii pot efectua virări de credite bugetare de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, inclusiv cu diminuarea cheltuielilor de investiţii.

 

Art. 68

Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 69

Se autorizează ordonatorii principali de credite ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole şi alineate noi, cu sume care se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în suma totală aprobată la titlul de cheltuieli respectiv.

 

Art. 70

Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate pe anul 2013 la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“ şi cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate în anexa „Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii“ corespunzătoare fiecărui ordonator principal de credite.

 

Art. 71

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2013 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în Programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se majorează, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.

 

Art. 72

Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2013 de -2,3%.

 

Art. 73

Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 4/2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -3.337,1 milioane lei.

 

Art. 74

Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. c) şi art. 16 din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 4/2013:

a) plafonul nominal al cheltuielilor totale şi de personal pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2013, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;

b) plafonul nominal al cheltuielilor de personal pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 300 milioane lei, iar cel al bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se diminuează cu suma de 300 milioane lei.

 

Art. 75

Anexele nr. 1–3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

 

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 1 – anexa-1

 

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 2 – anexa-2

 

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 3 – anexa-3

 

 

Note de subsol:

Anexele nr. 1–3 sunt reproduse în facsimil.

3 COMENTARII