ORDONANŢA nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
2013-08-05 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 494 din 5.8.2013

ORDONANŢA nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

- publicitate -

Art. 1

Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 22 februarie 2013, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

 

Art. 2

(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 663.203 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 461.800 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.125.003 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 663.203 mii lei.

(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2013 se majorează la cheltuieli cu suma de 180 mii lei, iar excedentul se diminuează cu aceeaşi sumă.

 

Art. 3

(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 185.651 mii lei, prin diminuarea veniturilor curente cu 46.000 mii lei, majorarea sumelor primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări cu suma de 40.000 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 191.651 mii lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 135.938 mii lei, iar deficitul se diminuează cu suma de 49.713 mii lei.

(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 4.000 mii lei, iar cheltuielile se majorează cu suma de 33.350 mii lei, excedentul diminuându-se cu suma de 37.350 mii lei.

 

Art. 4

Defalcarea influenţelor asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe ordonatorii principali de credite ai acestui buget este prevăzută în anexele nr. 1/01,1/02, 1/03 şi 1/04.

 

Art. 5

Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să suplimenteze în anexa nr. 2/04 „Bugetul asigurărilor pentru şomaj – Sinteza – cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz pe anii 2012–2016“ la capitolul 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat“ cu suma de 22.848 mii lei şi alineatul 51.01.19 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“ cu suma de 12.152 mii lei.

 

Art. 6

Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, nivelul nominal al cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, nivelul nominal al cheltuielilor de personal ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

 

Art. 7

(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2013.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se repartizează sumele reţinute în proporţie de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea modificărilor aprobate.

 

Art. 8

Anexele nr. 1,1/01,1/02,1/03,1/04 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,  Mariana Câmpeanu

 

Anexa nr. 1

Anexa nr. 1 – anexa-1

 

Anexa nr. 2

Anexa nr. 2 – anexa-2

 

 

Note de subsol:

Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03, 1/04 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

2 COMENTARII