OMFP 522/2003 – Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv – ACTUALIZAT

4984

ORDIN 522/2003 Norme controlul financiar preventiv – OMFP 522/2003 ACTUALIZAT

[expand title=”FIȘĂ ACT”]
FIȘĂ ACT – cdep.ro/legis

Data

Titlu act modificare/completare

Monitorul Oficial

Modificări/completari

15 decembrie 2009 Ordin nr. 3291/2009 – pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 MOF 873/2009 COD SPECIFIC, 3, 11
09 iulie 2004 Ordin nr. 912/2004 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare MOF 627/2004 ANEXĂ, ANEXA Nr. 1 a), ANEXA Nr. 1 b), ANEXA Nr. 1 c)
09 decembrie 2003 Ordin nr. 1679/2003 – pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare MOF 874/2003 ANEXĂ
19 septembrie 2003 Ordin nr. 1226/2003 – pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 MOF 666/2003 ANEXĂ, COD SPECIFIC
13 mai 2003 PUBLICARE MOF 320/2003

[/expand]

[expand title=”CUPRINS ACT”]
ORDIN (ART. 1 – ART. 5)

ANEXĂ NORME METODOLOGICE GENERALE referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

ANEXA Nr. 1 CADRUL GENERAL al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv

ANEXA Nr. 1 a) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

ANEXA Nr. 1 b) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A DISPOZIŢIEI BUGETARE PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE

ANEXA Nr. 1 c) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A VIRĂRII DE CREDITE BUGETARE INTRE CAPITOLE ALE CLASIFICATIEI BUGETARE

ANEXA Nr. 1 d) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIŢII PUBLICE

ANEXA Nr. 1 e) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIŢII PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE SI/SAU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

ANEXA Nr. 1 f) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI

ANEXA Nr. 1 g) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

ANEXA Nr. 1 h) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANTARII DE PLATA PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICA DE PRODUSE

ANEXA Nr. 1 i) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANTARILOR DE PLATA PENTRU SUBVENŢII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLAŢI DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE AGENŢILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI

ANEXA Nr. 1 j) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANTARII DE PLATA EXTERNA PRIVIND ALTE PLAŢI DECÂT CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

ANEXA Nr. 1 k) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANTARII DE AVANSURI (ÎN LEI) ACORDATE UNOR TERŢE PERSOANE JURIDICE ÎN CADRUL CONTRACTELOR ÎNCHEIATE

ANEXA Nr. 1 l) – la normele metodologice LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANTARII DE PLATA ALE SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM SI ALE OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA

ANEXA Nr. 2 DECIZIE/ORDIN

ANEXA Nr. 3 REGISTRUL privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

ANEXA Nr. 4 [vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv intern]

ANEXA Nr. 5 [nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată]

ANEXA Nr. 6 [vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv]

ANEXA Nr. 7 RAPORT privind activitatea de control financiar preventiv

ANEXA Nr. 8 COD SPECIFIC – de norme profesionale pentru pesoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale(1 – 2)

CAPITOLUL II – Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care stau la baza exercitării acestei activităţi(3 – 5)

CAPITOLUL III – Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu(6 – 10)

CAPITOLUL IV – Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu(11)
[/expand]

[expand title=”PDF / DOC”]
ORDIN-522-2003-actualizat-norme-control-financiar-preventiv

ORDIN-522-2003-actualizat-norme-control-financiar-preventiv[/expand]

ORDIN nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv – ACTUALIZAT

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,

având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1

Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 2

Conducătorii entităţilor publice vor dispune măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normelor metodologice prevăzute la art. 1, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 3

Normele metodologice vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.

 

Art. 4

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/2001.

 

Art. 5

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE GENERALE referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

A.Dispoziţii generale

1.Scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită

1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.

1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:

– angajamentele legale şi angajamentele bugetare*);

– deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;

– modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

– ordonanţarea cheltuielilor;

– constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;

– concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

– vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

– alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

1.3. În funcţie de specificul entităţii publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor categorii de operaţiuni.

2.Entităţile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv

2.1. Entităţile publice, în înţelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt:

– autorităţile publice şi autorităţile administrative autonome;

– instituţiile publice aparţinând administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice din subordinea acestora;

– regiile autonome de interes naţional sau local;

– companiile sau societăţile naţionale;

– societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capitalul majoritar şi utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public;

– agenţiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează fonduri provenite din finanţări externe, rambursabile sau nerambursabile, cum ar fi: unităţile de management al proiectelor (UMP), unităţile de coordonare a proiectelor (UCP), Oficiul de plăţi şi contractare PHARE (OPCP), Agenţia SAPARD, Fondul Naţional de Preaderare, precum şi alte agenţii de implementare a fondurilor comunitare;

– Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului şi a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;

– autorităţile publice executive ale administraţiei publice locale, pentru operaţiunile de datorie publică şi realizarea veniturilor proprii.

2.2. Entităţile publice prin care se realizează veniturile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale vor organiza controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcţie de modalităţile prevăzute de legislaţia fiscală pentru stabilirea titlurilor de încasare şi pentru reducerea, eşalonarea sau anularea acestora.

Regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin capitalul majoritar vor elabora, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ţinând cont de legislaţia aplicabilă entităţilor care sunt organizate şi funcţionează în regim comercial.

2.3. Instituţiilor publice care administrează patrimoniul public şi gestionează fonduri publice le este aplicabil Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

În raport de specificul entităţilor publice, conducătorii acestora vor dispune particularizarea, dezvoltarea şi actualizarea acestuia.

De asemenea, conducătorii entităţilor publice vor dispune detalierea, prin liste de verificare (check-lists), a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice.

Anexele nr. 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 1 e), 1 f), 1 g) 1 h), 1 i), 1 j), 1 k) şi 1 l) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare.

Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată şi obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor respective, În funcţie de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiţii apărute, conducătorii entităţilor publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel o dezvoltare progresivă a acestora.

2.4. Controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care reprezintă recuperări de sume utilizate şi constatate ulterior ca necuvenite – atât pentru fonduri interne, cât şi pentru cele aferente finanţărilor de la Uniunea Europeană – se va organiza, la structura/structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, prin norme metodologice specifice; aceste norme vor fi elaborate în funcţie de legislaţia ce va fi adoptată ca urmare a angajamentelor asumate de România prin Documentul de poziţie revizuit, transmis Uniunii Europene.

2.5. În toate cazurile în care entităţile publice gestionează fonduri provenite din finanţări externe, în normele de exercitare a controlului financiar preventiv vor fi integrate procedurile prevăzute de regulamentele organismelor finanţatoare.

3.Conţinutul controlului financiar preventiv

3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public.

3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale, precum şi verificarea operaţiunilor deja efectuate.

3.3. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:

a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);

b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);

c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).

3.4. Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.

3.5. Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabilă. La entităţile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică şi/sau financiar-contabilă, controlul financiar preventiv se va exercita exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entităţii publice.

3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la bază acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.

B.Controlul financiar preventiv propriu

4.Organizarea controlului financiar preventiv propriu

4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă, în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă. În raport de natura operaţiunilor, conducătorul entităţii publice poate decide extinderea acestuia şi la nivelul altor compartimente de specialitate în care se iniţiază, prin acte juridice, sau se constată obligaţii de plată sau alte obligaţii de natură patrimonială.

4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. Actul de numire, întocmit conform modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, va cuprinde limitele de competenţă în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei.

4.3. Viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura persoanei desemnate şi prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde următoarele informaţii: denumirea entităţii publice; menţiunea „vizat pentru control financiar preventiv“; numărul sigiliului (numărul de identificare a titularului acestuia); data acordării vizei (an, lună, zi).

4.4. Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, al cărui conţinut este redat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

4.5. Termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) se stabileşte, prin decizie internă, de conducătorul entităţii publice în funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în Cadrul general şi/sau specific al operaţiunilor supuse controlului preventiv.

5.Procedura de control

5.1. Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea.

5.2. Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public vor fi însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli“ şi/sau de un „Angajament individual/global“, întocmite conform anexei nr. 1 şi, respectiv, anexei nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002.

5.3. În efectuarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii, primită la viză, este obligatorie, dar nu şi limitativă. În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare – Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, şi prezentele norme metodologice –, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.

5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale – completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existenţa actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viză – nu este îndeplinit, atunci operaţiunea nu poate fi autorizată.

Pentru simplificarea şi accelerarea circuitului administrativ, în astfel de situaţii nu se face consemnarea refuzului de viză, procedându-se la restituirea documentelor către compartimentul care a iniţiat operaţiunea, indicându-se în scris motivele restituirii.

5.5. După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv şi efectuează verificarea operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.

5.5. După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv şi efectuează, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operaţiunii din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.

5.7. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi a semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică.

Prin acordarea vizei se certifică implicit şi îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare.

5.8. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

6.Refuzul de viză

6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

La refuzul de viză se va anexa şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/ nu sunt îndeplinită/îndeplinite.

6.2. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunoştinţa conducătorului entităţii publice, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea.

6.3. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice.

6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face prinţr-un act de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice. O copie de pe actul de decizie internă va fi transmisă persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entităţii publice, precum şi, după caz, controlorului delegat.

6.5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic superior al enităţii publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere.

Informarea organului ierarhic superior se va face de îndată ce efectuarea operaţiunii a fost dispusă, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă şi de pe motivaţia refuzului de viză. Conducătorul organului ierarhic superior are obligaţia de a lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept.

Dacă prin operaţiunea refuzată la viză, dar efectuată pe propria răspundere de către conducătorul entităţii publice, se prejudiciază patrimonial entitatea şi dacă conducătorul organului ierarhic superior (după caz) hu a dispus măsurile legale, atunci vor fi sesizate inspecţia centrală şi/sau inspecţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Informarea Curţii de Conturi se va face cu ocazia efectuării controalelor de descărcare de gestiune sau a altor controale ce intră în competenţa sa.

C.Controlul financiar preventiv delegat

7.Organizarea controlului financiar preventiv delegat

7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanţelor, Ministerul Finanţelor Publice poate exercita, prin controlori delegaţi numiţi de ministrul finanţelor publice, controlul preventiv la unele entităţi publice asupra unor operaţiuni care pot afecta execuţia în condiţii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei riscurilor.

7.2. Controlul preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002. De asemenea, ministrul finanţelor publice numeşte unul sau mai mulţi controlori delegaţi pentru operaţiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice.

7.3. Prin excepţie de la această regulă, în temeiul art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanţelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi asupra operaţiunilor finanţate sau cofinanţate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari sau terţiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceştia se derulează un volum ridicat de credite bugetare şi/sau de angajament sau părţi semnificative din programele aprobate, iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc.

7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiţii de legalitate, economicitate şi eficienţă, a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană şi pentru implementarea procedurilor prevăzute în regulamentele organismelor finanţatoare, ministrul finanţelor publice numeşte controlori delegaţi şi la agenţiile de implementare şi pentru Fondul Naţional de Preaderare.

8.Atribuţii ale controlorului delegat

8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire şi la regularitatea sau legalitatea unor operaţiuni care se vor efectua cu certitudine în viitor sau la acţiuni şi/sau inacţiuni administrative care conduc la situaţii de neregularitate sau nelegalitate.

Avizele consultative se întocmesc la:

– iniţiativa controlorului delegat;

– solicitarea ministrului finanţelor publice;

– solicitarea ordonatorului de credite.

8.2. Analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru includerea în programul de investiţii anexă la proiectul de buget a obiectivelor de investiţii noi şi în continuare, precum şi a actualizării valorii acestora în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Observaţiile formulate în avizele consultative vor fi transmise ordonatorului de credite pentru a fi avute în vedere la definitivarea proiectului de buget.

8.3. Supravegherea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi de prudenţialitate, prin exercitarea controlului prin viză asupra operaţiunilor privind deschideri de credite, repartizări şi retrageri de credite, virări de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi între programe, modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare

8.4. Supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportării evidenţei angajamentelor

8.5. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv intern prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control preventiv intern, prin propuneri de perfecţionare a organizării controlului preventiv intern şi prin aplicarea standardelor din domeniu

8.6. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, pentru operaţiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum important din fondurile publice şi există riscuri asociate semnificative în efectuarea lor.

9.Numirea şi mandatul controlorilor delegaţi

9.1. Numirea controlorilor delegaţi la entităţile publice prevăzute la pct. 7 din prezentele norme metodologice se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului financiar şef.

9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se învesteşte cu competenţa de a exercita, în numele legii, la ordonatorul de credite la care a fost numit, atribuţiile prevăzute la pct. 8 din prezentele norme metodologice.

În temeiul art. 16 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul entităţii publice are obligaţia de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegaţi spaţiul şi dotarea adecvată, necesare exercitării în bune condiţii a atribuţiilor, precum şi cooperarea personalului din serviciile de specialitate şi a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv intern.

9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului preventiv delegat, precum şi limitele de la care acesta se exercită.

Dacă în timpul exercitării mandatului apare necesitatea modificării listei de operaţiuni şi a limitelor valorice, controlorul financiar şef este împuternicit să opereze aceste modificări. Controlorul financiar şef îl va informa pe ministrul finanţelor publice asupra modificărilor aduse şi asupra motivelor care le-au determinat.

9.4. În cazul absenţei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, controlorul financiar şef este împuternicit să desemneze un alt controlor delegat care să îndeplinească atribuţiile celui dintâi pe durata absenţei acestuia.

9.5. Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nici o cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situaţiilor deosebite apărute în activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin controlorul financiar şef pe ministrul finanţelor publice.

10.Condiţii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat

10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fixate prin ordinul de numire. Restul operaţiunilor prin care se afectează fondurile şi/sau patrimoniul public intră în competenţa exclusivă a controlului preventiv intern.

10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor ce intră în competenţa sa numai după ce acestea au fost supuse controlului preventiv intern. Operaţiunile refuzate la viza de control preventiv intern nu mai sunt supuse controlului preventiv delegat.

10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat va urma procedura prevăzută la pct. 5 din prezentele norme metodologice. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegaţi se emit şi se actualizează de către Direcţia generală de control financiar-preventiv din Ministerul Finanţelor Publice.

Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate. În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-l în acest sens pe controlorul financiar-şef şi pe ordonatorul de credite.

10.4. Dacă în exercitarea atribuţiilor sale controlorul delegat sesizează că, în mod repetat, controlul preventiv intern a acordat viza pentru operaţiuni care nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, acesta îl va informa în scris pe ordonatorul de credite pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităţilor prevăzute la art. 22 şi la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, precum şi la art. 14 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

10.5. Avizul consultativ, solicitat de către ordonatorul de credite controlorului delegat în cazul refuzului de viză de control preventiv intern, nu constituie un act de pronunţare asupra legalităţii şi regularităţii operaţiunilor.

11.Regimul refuzului de viză al controlorului delegat

11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menţionate la pct. 5 şi 10 din prezentele norme metodologice se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit şi, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, controlorul delegat va comunica, în scris, potrivit anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, motivele pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. O copie de pe textul comunicării va fi transmisă controlorului financiar-şef.

11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite consideră că operaţiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi regularitate. În caz contrar, operaţiunea se consideră retrasă de la viză, iar actele justificative se restituie, sub semnătură, compartimentului de specialitate.

11.3. Dacă controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, va acorda viza pentru efectuarea operaţiunii. În situaţia în care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat va aduce la cunoştinţă ordonatorului de credite refuzul de viză (anexa nr. 6) şi va restitui, sub semnătură, compartimentelor de specialitate actele justificative.

La refuzul de viză se va anexa şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.

În situaţii complexe, controlorul delegat poate solicita controlorului financiar şef constituirea, în condiţiile legii, a comisiei pentru formularea opiniei neutre. Aceasta opinie va fi adusă la cunoştinţă controlorului delegat în 3 zile de la solicitarea sa.

11.4. Termenul pentru pronunţare prevăzut la pct. 10.3 se suspendă pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite şi pe perioada formulării opiniei neutre.

11.5. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de yiză se datorează depăşirii creditelor bugetare sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie prin care ordonatorul dispune efectuarea operaţiunii pe propria răspundere va fi adus la cunoştinţă compartimentului de audit intern şi controlorului delegat care va consemna acest fapt în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

11.6. Controlorul delegat va informa Ministerul Finanţelor Publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi executate pe răspunderea ordonatorului de credite, cu ocazia raportărilor lunare transmise controlorului financiar şef, precum şi Curtea de Conturi, cu ocazia controalelor de descărcare de gestiune sau a altor controale dispuse de aceasta.

12.Raportul naţional anual privind controlul preventiv

12.1 Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de control financiar preventiv, elaborează, în temeiul art. 19 alin. (8) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, raportul naţional anual privind controlul preventiv. Ministerul Finanţelor Publice transmite acest raport spre dezbatere Guvernului o dată cu conturile generale anuale de execuţie a bugetelor prevăzute de lege.

12.2. În raportul naţional anual privind controlul preventiv se evaluează activitatea de control financiar preventiv şi capacitatea administrativă a entităţilor publice de integrare a acestuia în sfera responsabilităţii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficace, se identifică şi se evaluează riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului şi a fondurilor publice şi se formulează opinii şi recomandări cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse m plan legislativ şi administrativ pentru o mai corectă şi eficientă utilizare a resurselor publice.

12.3. În vederea atingerii acestui scop, în raportul naţional anual privind controlul preventiv se va face referire la:

a) rezultatele activităţii de control financiar preventiv, concretizate în:

– volumul, tipologia şi structura operaţiunilor analizate din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament;

– neautorizarea, prin refuz de viză, a unor operaţiuni care nu întrunesc condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare pentru a fi efectuate;

– opiniile formulate prin avizele consultative, orientate spre asigurarea unei mai bune gestiuni financiare, perfecţionarea cadrului normativ, introducerea unor noi standarde de control;

b) factorii de risc decurgând din:

– caracteristicile legislaţiei primare şi secundare în perioada de tranziţie, precum şi din constrângerile bugetare;

– capacitatea entităţilor publice de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme, ghiduri şi proceduri detaliate de efectuare a operaţiunilor, de a optimiza circuitul documentelor, de a defini riguros responsabilităţile compartimentelor de specialitate şi ale personalului din cadrul acestora şi de a aplica principiul separării atribuţiilor;

– numărul, pregătirea profesională şi calificarea personalului;

– neidentificarea operaţiunilor sensibile şi avizarea unor operaţiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente;

– neasigurarea unei independenţe reale în exercitarea controlului financiar preventiv;

– modul în care conducătorul entităţii publice tratează refuzurile de viză şi/sau avizele consultative emise;

c) acţiunile ce au fost sau trebuie întreprinse pentru reducerea riscurilor în administrarea patrimoniului şi/sau fondurilor publice.

12.4. Entităţile publice care administrează patrimoniul public şi/sau fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 au obligaţia întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control preventiv propriu, care cuprind situaţia statistică a operaţiunilor supuse controlului preventiv şi sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

12.5. Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.

Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice, autorităţile administrative autonome, agenţiile întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie şi centralizează rapoartele primite de la entităţile subordonate. Acestea vor fi transmise Ministerului Finanţelor Publice (Direcţia generală de control financiar preventiv) la termenele fixate de acesta pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale prevăzute de lege.

12.6. Controlorii delegaţi întocmesc rapoarte lunare pe care le transmit controlorului financiar şef. La rapoarte se vor anexa copii de pe: comunicările întocmite conform anexei nr. 5, dacă acestea au fost însuşite de ordonator; refuzurile de viză, în care se va menţiona, dacă este cazul, efectuarea operaţiunii pe răspunderea ordonatorului; avizele consultative emise; alte informaţii solicitate de conducerea Corpului controlorilor delegaţi.

13.Dispoziţii finale

13.1. În anexa nr. 8 se prezintă Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

13.2. Anexele nr. 1–8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

 

Note de subsol:

Actul juridic prin care se creează (în cazul actelor administrative sau al contractelor) sau se constată (în cazul legilor, hotărârilor Guvernului, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti) obligaţii de plată pe seama fondurilor publice este angajamentul legal (corespunzător art. 2 pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice).

Actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii prin plată a obligaţiei de plată ce rezultă din execuţia ulterioară a angajamentului legal este angajamentul bugetar (corespunzător art. 2 pct. 2 din acelaşi act normativ).

 

ANEXA Nr. 1

 

CADRUL GENERAL al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv

Anexa-OMFP-522-2003-cadrul-general-CFP: DOC

Anexa-OMFP-522-2003-cadrul-general-CFP: PDF

 

ANEXA Nr. 1 a) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

COD A.1.

Nr. crt. Obiectivele verificarii
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite
1.2. – Solicitările ordonatorilor secundari şi/sau terţiari, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.3. – Situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate
1.4. – Bugetul aprobat
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1.
2.2. – Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
3. Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite în:
3.1. – Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificatiei bugetare
3.2. – Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern
3.3. – Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)
3.4. – Nivelul rezultat din Nota de fundamentare
4. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avand în vedere:
4.1. – Creditele deschise anterior şi neutilizate
4.2. – Ca intreaga suma sa fie utilizata pana la finele perioadei pentru care se solicita deschiderea
5. Completarea corecta a cererii pentru deschiderea de credite cu privire la:
5.1. – Beneficiarul deschiderii de credite
5.2. – Conturile de trezorerie
5.3. – Suma pentru care se cere deschiderea de credite
5.4. – Corespondenta dintre suma solicitata şi detalierea de pe verso-ul formularului
5.5. – Celelalte rubrici prevăzute de formular

 

ANEXA Nr. 1 b) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A DISPOZIŢIEI BUGETARE PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE

COD. A.2.

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Solicitarea ordonatorului secundar sau terţiar, dupa caz
1.2. – Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu, în cazul ordonatorului principal
1.3. – Cererea de deschidere de credite
1.4. – Bugetul aprobat
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1.
2.2. – Dispoziţia bugetara pentru repartizarea creditelor bugetare
3. Încadrarea sumei prevazuta pentru repartizare, în:
3.1. – Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni şi defalcate conform clasificatiei bugetare
3.2. – Cererea de deschidere de credite
3.3. – Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (cand este cazul)
3.4. – Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare
4. Completarea corecta a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare cu privire la:
4.1. – Beneficiarul creditelor repartizate
4.2. – Conturile de trezorerie
4.3. – Suma repartizata
4.4. – Corespondenta dintre suma repartizata şi detalierea de pe verso-ul formularului
4.5. – Celelalte rubrici prevăzute de formular

NOTA: În cazul în care se prezinta la viza Ordin de plata pentru alimentari de conturi, Borderoul centralizator al Dispoziţiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al Ordinelor de plata pentru alimentari de conturi, prezenta lista de verificare (CHECK-LIST) se va adapta corespunzător documentelor respective.

 

ANEXA Nr. 1 c) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A VIRĂRII DE CREDITE BUGETARE INTRE CAPITOLE ALE CLASIFICATIEI BUGETARE

COD A.4.

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Nota de fundamentare privind efectuarea virarilor de credite bugetare intre capitole ale clasificatiei bugetare
1.2. – Bugetul aprobat
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1.
2.2. – Documentul privind virările de credite bugetare intre capitole ale clasificatiei bugetare
3. Încadrarea sumelor prevăzute a se vira intre capitole în:
3.1. – Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform ciasificatiei bugetare
3.2. – Nivelurile rezultate din nota de fundamentare
4. Propunerea de virare sa:
4.1. – Nu contravina Legii privind finanţele publice, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare
4.2. – Fie în concordanta cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate
4.3. – Asigure respectarea angajamentelor anterioare
4.4. – Sa fie sustinuta de justificari, detalieri şi necesitati privind execuţia pana la finele anului bugetar la capitolele respective
4.5. – Fie efectuata dupa inceperea trimestrului al III-lea

NOTA: În cazul în care se prezintă la viza documente privind virarea de credite bugetare intre subdiviziuni ale clasificatiei bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subordonate, sau documente privind virarea de credite bugetare intre programe, prezenta lista de verificare (CHECK-LIST) se va adapta corespunzător documentelor respective.

 

ANEXA Nr. 1 d) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIŢII PUBLICE

COD B.1.

Nr.crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Programul anual al achiziţiilor publice
1.2. – Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziţie
1.3. – Anunţul/invitaţia de participare la procedura
1.4. – Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
1.5. – Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere
1.6. – Ofertele
1.7. – Documentul de aprobare a hotărârii comisiei de evaluare/negociere
1.8. – Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii
1.9. – Documentul privind soluţionarea contestaţiilor
1.10. – Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii (în cazul investitiilor)
1.11. – Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor (în cazul investiţiilor)
1.12. – Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1
2.2. – Proiectul de contract/comanda
3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
3.1. – Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, dupa caz
3.2. – Nivelul angajamentului bugetar
3.3. – Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câştigător
4. Contractul:
4.1. – Sa fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice
4.2. – Sa prevadă calitatea şi cantitatea produselor contractate, conform actelor justificative
4.3. – Sa prevadă constituirea garanţiei de buna execuţie
4.4. – Sa prevadă acordarea de avansuri cu respectarea legii
4.5. – Sa prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii
4.6. – Sa fie incheiat în perioada de valabilitate a ofertei
4.7. – Sa cuprindă datele de identificare a partilor contractante

 

ANEXA Nr. 1 e) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIŢII PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE SI/SAU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

COD B.2.

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Programul anual al achiziţiilor publice
1.2. – Acordul/comanda de finanţare externa
1.3. – Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziţie
1.4. – Anunţul/invitaţia de participare la procedura
1.5. – Documentele pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
1.6. – Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere
1.7. – Ofertele
1.8. – Documentul de aprobare a hotărârii comisiei de evaluare/negociere
1.9. – Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii
1.10. – Documentul privind soluţionarea contestaţiilor
1.11. – Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii (în cazul investiţiilor)
1.12. – Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor (în cazul investiţiilor)
1.13. – Anexele 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1
2.2. – Proiectul de contract/comanda
3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
3.1. – Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, dupa caz
3.2. – Nivelul angajamentului bugetar
3.3. – Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului
3.4. – Nivelul prevăzut în actul normativ care a aprobat imprumutul
4. Contractul:
4.1. – Sa fie în programul anual al achiziţiilor publice
4.2. – Sa prevadă calitatea şi cantitatea produselor contractate, conform actelor justificative
4.3. – Sa prevadă constituirea garanţiei de buna execuţie
4.4. – Sa prevadă acordarea de avansuri, cu respectarea legii
4.5. – Sa prevadă actualizarea preţului, cu respectarea legii
4.6. – Sa fie incheiat în perioada de valabilitate a ofertei
4.7. – Sa cuprindă datele de identificare a partilor contractante
4.8. – Sa se incadreze din punct de vedere al obiectului în categoria cheltuielilor considerate eligibile, conform cu acordul/comanda de finanţare externa şi cu regulile fiecărui organism finanţator

 

ANEXA Nr. 1 f) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI

COD B.14.

Nr.crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Nota de fundamentare a acţiunii de protocol a manifestării sau a acţiunii cu caracter specific, dupa caz
2.2. – Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1
2.2. – Actul intern de decizie, inclusiv devizul
3. Stabilirea corecta a valorii devizului
4. Încadrarea valorii devizului în:
4.1. – Nivelul creditelor bugetare
4.2. – Nivelul angajamentului bugetar
4.3. – Limitele prevăzute de normele legale
4.4. – Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)

 

ANEXA Nr. 1 g) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

COD B.15.

Nr.crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Nota de fundamentare a deplasării în străinătate
1.2. – Invitaţii, comunicări, alte documente de la partenerul extern
1.3. – Nota-mandat privind deplasarea
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1.
2.2. – Actul intern de decizie, inclusiv devizul
3. Stabilirea corecta a valorii devizului
4. Încadrarea valorii devizului în:
4.1. – Nivelul creditelor bugetare
4.2. – Nivelul angajamentelor bugetare
4.3. – Baremurile prevăzute de normele legale

 

ANEXA Nr. 1 h) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANTARII DE PLATA PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICA DE PRODUSE

Cod C.1.

Nr.crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Angajamentul bugetar global/individual
1.2. – Contractul/comanda (sau alta forma de angajament juridic)
1.3. – Factura fiscala (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor legale
1.4. – Procesul verbal de recepţie (cod 14.2.5) sau Nota de recepţie şi constatare de diferente (cod 14.3.1 A)
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1.
2.2. – Ordonantare de plata
3. Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata
4. Încadrarea sumei propusa pentru plata în:
4.1. – Nivelul angajamentului bugetar
4.2. – Nivelul angajamentului legal
4.3. – Valoarea cheltuielilor lichidate
4.4. – Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, dupa caz
5. Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din actele justificative pentru:
5.1. – Natura cheltuielii
5.2. – Numărul şi data emiterii facturii
5.3. – Beneficiarul sumei
5.4. – Banca beneficiarului
6. Corespondenta dintre conţinutul actelor justificative în ceea ce priveşte:
6.1. – Cantitatea de produse recepţionate
6.2. – Calitatea produselor recepţionate
6.3. – Preţul unitar al produselor recepţionate
6.4. – Termenele de livrare
6.5. – Modalităţile de plata

NOTA: În cazul ordonantarilor de plata privind achiziţia publica de servicii sau lucrări, prezenta lista de verificare (check-list) se va adapta corespunzător.

 

ANEXA Nr. 1 i) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANTARILOR DE PLATA PENTRU SUBVENŢII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLAŢI DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE AGENŢILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI

COD C.5.

Nr. crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Angajamentul bugetar global/individual
1.2. – Nota de fundamentare
1.3. – Documentaţia specifica, conform actului normativ care reglementează domeniul
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1
2.2. – Ordonantarea de plata
3. Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata
4. Încadrarea sumei propusa pentru plata în:
4.1. – Nivelul angajamentului bugetar
4.2. – Nivelul angajamentului legal
4.3. – Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare
4.4. – Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, dupa caz
5. Corespondenta datelor din ordonanţa de plata cu cele din actele justificative pentru:
5.1. – Natura platii
5.2. – Beneficiarul sumei
5.3. – Banca beneficiarului sumei

 

ANEXA Nr. 1 j) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANTARII DE PLATA EXTERNA PRIVIND ALTE PLAŢI DECÂT CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

COD C.8.

Nr.crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Angajamentul bugetar global/individual
1.2. – Nota de fundamentare
1.3. – Contractul de furnizare/servicii/lucrari
1.4. – Factura externa
1.5. – Documente de transport, vămuire, recepţie, situaţii de lucrări, dupa caz
1.6. – Documente specifice care rezulta din actul normativ ce reglementează domeniul
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1
2.2. – Ordonantarea de plata externa
3. Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata
4. Încadrarea sumei prevazuta pentru plata în:
4.1. – Nivelul angajamentului bugetar
4.2. – Nivelul angajamentului legal
4.3. – Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare
4.4. – Disponibilul în cont
5. Corespondenta datelor din ordonantarea de plata externa cu cele din actele justificative pentru:
5.1. – Natura platii
5.2. – Beneficiarul sumei
5.3. – Banca beneficiarului sumei

 

ANEXA Nr. 1 k) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANTARII DE AVANSURI (ÎN LEI) ACORDATE UNOR TERŢE PERSOANE JURIDICE ÎN CADRUL CONTRACTELOR ÎNCHEIATE

COD C.10.

Nr.crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Angajamentul bugetar global/individual
1.2. – Nota de fundamentare
1.3. – Contractul de furnizare/servicii/lucrari
1.4. – Solicitarea de acordare a avansului
1.5. – Documentul prin care se constituie garanţia legala
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1
2.2. – Ordonantarea de plata a avansului
3. Stabilirea corecta a sumei prevazuta pentru plata
4. Încadrarea sumei propusa pentru plata în:
4.1. – Nivelul angajamentului bugetar
4.2. – Nivelul angajamentului legal
4.3. – Disponibilul din cont
5. Corespondenta datelor din ordonantarea de plata a avansului cu cele din actele justificative pentru:
5.1. – Natura platii
5.2. – Beneficiarul sumei
5.3. – Banca beneficiarului sumei

 

ANEXA Nr. 1 l) la normele metodologice

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANTARII DE PLATA ALE SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM SI ALE OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA

COD C.14.

Nr.Crt. Obiectivele verificării
1. Existenta actelor justificative
1.1. – Centralizatorul lunar al statelor de salarii
1.2. – Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal
1.3. – Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal
1.4. – Statul de funcţii
1.5. – Bugetul aprobat
2. Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1. – Actele justificative de la pct. 1
2.2. – Ordonantarea de plata
3. Încadrarea sumei propusa la plata în:
3.1. – Nivelul angajamentului bugetar
3.2. – Valoarea cheltuielilor lichidate
3.3. – Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, dupa caz
4. Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în:
4.1. – Numărul maxim de personal stabilit prin buget
4.2. – Numărul rezultat din statul de funcţii
5. Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din actele justificative pentru:
5.1. – Tipul platii
5.2. – Beneficiarul sumei
5.3. – Banca beneficiarului sumei

 

ANEXA Nr. 2*)

Denumirea entităţii publice

Nr. /

DECIZIE/ORDIN

Domnul/Doamna din cadrul (denumirea compartimentului) având funcţia de este desemnat/desemnata sa exercite controlul financiar preventiv in perioada .

Competenta persoanei desemnate se referă la următoarele documente si operaţii:

Nr.crt. Denumireadocumentului(operaţiunii) Limitavalorica Observaţii
0 1 2 3

Ordonator de credite

……….

 

ANEXA Nr. 3

Denumirea entităţii publice

REGISTRUL privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

Nr.crt. Denumirea documentului Nr./data emiterii Conţinutul operaţiunilor inscrise in documente Compartimentul emitent Data prezentării la viza a documentului Valoarea operaţiunilor pentru care s-a acordat viza Valoarea operaţiunilor pentru care s-a refuzat viza Data restituirii actelor justificative / semnătura Observaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8

 

ANEXA Nr. 4

Denumirea entităţii publice

Nr. ………./……….

Domnului/Doamnei ……….

(conducătorul entităţii publice)

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv intern pentru (tipul documentului, numărul şi data emiterii, suma, compartimentul emitent)………. din următoarele motive: (se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în documente)……….

În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe răspunderea dumneavoastră, în condiţiile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

Actul (decizie, ordin) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii (se nominalizează operaţiunea)………. va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează si în contul de ordine şi evidenţă 912 „Documente respinse la viza de control financiar preventiv“ şi se întocmesc informările prevăzute de lege.

……….

(persoana desemnată cu exercitarea

controlului financiar preventiv propriu)

 

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CORPUL CONTROLORILOR DELEGAŢI

Controlor delegat ……….

Nr. ………./……….

Domnului/Doamnei ……….

(numele şi funcţia ordonatorului de credite)

Denumirea instituţiei ……….

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, vă informez că (datele de identificare a operaţiunii prezentate la viză: denumirea documentului, suma, nr./data, compartimentul emitent)………. nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează: (se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în document)……….

Dacă consideraţi că operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate si, după caz, încadrare în creditele bugetare şi/sau de angajament, va rog să-mi transmiteţi, în scris, argumentele dumneavoastră.

Precizez că pentru intervalul de timp de la data comunicării prezenţei şi până la înregistrarea punctului dumneavoastră de vedere, perioada prevăzută la art. 18 din acelaşi act normativ se suspendă.

Controlor delegat,

 

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CORPUL CONTROLORILOR DELEGAŢI

Controlor delegat ……….

Nr. ………./……….

Domnului/Doamnei ……….

(numele şi funcţia ordonatorului de credite)

Denumirea instituţiei ……….

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv pentru suma de ………. lei, la (denumirea documentului şi a operaţiunii propuse la viză, nr./data, compartimentul emitent)………., din următoarele motive: (se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea înscrisă în document; de asemenea, se vor face referiri la argumentele prezentate de ordonatorul de credite)……….

În situaţia în care dispuneţi, în condiţiile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, cu modificările şi completările ulterioare, efectuarea operaţiunii pe răspunderea dumneavoastră, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii (se nominalizează operaţiunea) va însoţi documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează şi în contul de ordine şi evidenţă 912 „Documente respinse la viza de control financiar perventiv“ şi se întocmesc informările prevăzute de lege către Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi.

 

ANEXA Nr. 7

________________________________________

(Denumirea entitatii publice raportoare)

RAPORT privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul _________ /anul ______________

Cap. I – Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.

operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public

Corespondenţa operaţiunilor din col. 1 cu documentele supuse controlului financiar înscrise în col. 1 din Anexa nr. 1 – Cadrul general

Total Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

din care:

din acestea:

Refuzate la viză

Neefectuate ca urmare a refuzului de viză

Număr operaţiuni

Valoare (mii. lei)

Număr operaţiuni

Valoare (mii. lei)

Număr operaţiuni

Valoare (mii. lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):
1. Deschideri, repartizări, alimentări, retrageri şi modificări ale creditelor bugetare – total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:
1.1. Deschideri de credite A1
1.2. Repartizări de credite/alimentări de conturi A2
1.3. Virări de credite bugetare A4
1.4. Alte operaţiuni A3; A5
2. Angajamente legale – total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7), din care:
2.1. Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată B14; B15; B16; B17
2.2. Contracte de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuţii de lucrări B1; B2
2.3. Contracte/acorduri de finanţare sau cofinanţare B3
2.4. Contracte/acorduri de împrumut; prospecte de emisiune B4; B10; B21
2.5. Contracte/acorduri de garantare B5; B6; B7; B8; B9
2.6. Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc. B12; B18; B19; B20
2.7. Alte acte juridice din care rezultă obligaţii de plată B11; B13
3. Ordonanţări de avansuri C10; C13
4. Ordonanţări de plăţi – total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:
4.1. Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente C14
4.2. Pensii, ajutoare, rente viagere şi alte asemenea
4.3. Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate C1; C9; C11
4.4. Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor C2; C3
4.5. Subvenţii, transferuri, prime, alte forme de sprijin C5
4.6. Finanţări/cofinanţări C12
4.7. Alte obligaţii C4; C6; C7; C8
5. Operaţiuni financiare/de plasament E8; E9
6. Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.) D1; D2; D3; D4; E1
7. Alte operaţiuni E2; E3; E4; E5; E6; E7

 

Cap.II – Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza

Nr. crt

Continutul operatiunii refuzate la viza

Valoarea refuzata la viza

Motivatiile pe care s-au intemeiat refuzurile de viza

(mii lei)

Nerespectarea prevederilor legale

Neindeplinirea conditiilor de regularitate

Neincadrarea in limitele si destinatia creditelor

0

1

2

3

4

5

TOTAL

1

2

.

.

.

.

.

n

Conducatorul entitatii publice

Precizari:

1. Pentru operatiunile exprimate in valuta, echivalentul in lei se stabileste utilizand cursul de schimb prevazut in documentele aduse la viza. Daca in documentele respective nu este o astfel de prevedere se va utiliza cursul de schimb calculat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua acordarii / refuzului vizei de control financiar preventiv.

2. Capitolul I, se completeaza pe baza datelor inscrise in „Registrul operatiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv”. Gruparea altor operatiuni prezentate la viza decat cele cuprinse in cadrul general, se va face dupa continutul acestora (coloana 1), procedandu-se in mod similar cu gruparea operatiunilor din Cadrul general (coloana 2). In situatia in care va fi necesar ca unele din operatiunile specifice sa fie reflectate in mod distinct in raportare, Directia Generala a Controlului Financiar Preventiv din Ministerul Finantelor Publice va proceda, impreuna cu entitatea publica elaboratoare a Normei metodologice specifice, la completarea corespunzatoare a capitolului I.

3. Capitolul II se completeaza astfel:

* coloanele 1-5 pe baza datelor din refuzurile de viza emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;

* in coloana 3 vor fi mentionate actele normative ale caror prevederi nu au fost respectate in proiectul de operatiune;

* coloanele 4 si 5, se vor completa prin inscrierea semnului „X” in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de regularitate sau/si nu se incadreaza in limitele si destinatia creditelor bugetare.

4. Ordonatorii principali de credite completeaza anexa nr.7 prin insumarea datelor din raportarile primite de la ordonatorii secundari si/sau tertiari din subordine, cu cele pentru activitatea proprie. In mod similar procedeaza si ordonatorii secundari cu raportarile ordonatorilor tertiari din subordine.

5. Ordonatorii principali de credite transmit la Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala de Control Financiar Preventiv, anexa 7, pe total si distinct pentru activitatea proprie, pana la finele lunii urmatoare trimestrului raportat.

ANEXA Nr. 8

COD SPECIFIC de norme profesionale pentru pesoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1

Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoanelor care îndeplinesc această atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii, la entităţile publice, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.

 

2

Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activităţi trebuie să le îndeplinească, precum şi crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu la entităţile publice.

 

CAPITOLUL II

Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care stau la baza exercitării acestei activităţi

 

3

Pot fi numite, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entităţii publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia uri contract pentru îndeplinirea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au numai cetăţenie română şi domiciliul în România;

a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au capacitate deplină de exerciţiu;

d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) au studii superioare economice sau juridice. Prin excepţie, când nu există persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de specialitate economică;

f) au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice;

g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activităţi;

h) prezintă minimum două scrisori de recomandare.

Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt, de regulă, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putând însă face parte şi din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care efectuează operaţiunea supusă vizei.

ADNOTARE – modificat de:

Ordin nr. 3291/2009 – pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 din 30 noiembrie 2009, MOF 873/2009;

 

4

Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor principii:

a)Competenţă profesională. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cu consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. În acest scop, aceasta are obligaţia să cunoască în permanenţă toate reglementările legale specifice domeniului în care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.

b)Independentă decizională în condiţiile separării atribuţiilor. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu este independentă în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune în nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, întreprinse cu bunăcredinţă, în exerciţiul atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectivă nu poate fi sancţionată sau schimbată din această activitate. Conducerea entităţii publice în care se exercită activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată să ia măsurile necesare pentru separarea atribuţiilor de aprobare, efectuare şi control al operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite.

c)Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi temeinic proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni sau influenţe ce i-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de subiectivism.

d)Conduită morală. Persoana desemnată cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de comportare profesională ireproşabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. Aceasta trebuie sa aibă o comportare demnă în societate, să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să aibă o bună reputaţie.

e)Confidenţialitate. Persoana desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligată să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conţinutul proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în nici un fel informaţiile unei terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care este autorizată în mod expres de către cei în drept sau în situaţia în care furnizarea informaţiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională.

f)Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate, pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.

Dacă în cazul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate să exercite această activitate în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen.

Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soţi sau rude de gradul I cu conducătorul entităţii publice pe lângă care urmează să exercite această activitate, precum şi acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de conflict de interese în legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse spre avizare. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicată, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.

 

5

Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi practica profesională printr-o pregătire continuă.

Conducerea entităţii publice va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale.

 

CAPITOLUL III

Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu

 

6

Persoanele care urmează să exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite astfel:

a) la instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituţiei, prin act de decizie internă şi cu acordul Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia generală de control financiar preventiv, acord ce se emite conform următoarei proceduri:

– ordonatorul principal de credite stabileşte, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 3 din prezentul cod, pe acelea care urmează să fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicită, în scris, Ministerului Finanţelor Publice emiterea acordului pentru numire, transmiţând şi următoarele documente:

• curriculum vitae;

• minimum două scrisori de recomandare;

• lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice instituţiei respective;

• declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f) din prezentul cod.

La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va avea în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei;

– Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează documentele primite, după caz poartă consultări directe cu persoana propusă pentru numire şi, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunţă;

– după obţinerea acordului, conducătorul instituţiei poate emite decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fără acordul Ministerului Finanţelor Publice este nelegală.

La instituţiile publice la care se numesc două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din instituţia publică respectivă şi va comunica Ministerului Finanţelor Publice numele acestei persoane;

b) la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.

 

7

Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.

În cazul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, suspendarea, schimbarea sau destituirea se face cu acordul Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia generală de control financiar preventiv, acord ce se emite conform următoarei proceduri:

– conducătorul instituţiei publice respective notifică Ministerului Finanţelor Publice intenţia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere;

– Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire şi, în termen de 10 zile, se pronunţă în scris;

– în cazul obţinerii acordului, conducătorul instituţiei publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul Ministerului Finanţelor Publice, este nelegală.

Pe durata suspendării, schimbării sau, după caz, destituirii, conducătorul entităţii publice numeşte o altă persoană pentru îndeplinirea activităţii de control financiar preventiv propriu, pentru o perioadă care nu poate depăşi 30 de zile consecutive.

 

8

Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată sunt:

– se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

– efectuează serviciul militar;

– este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestată preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;

– se află în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă.

 

9

Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbată sunt:

– a devenit incompatibilă pentru această activitate;

– a săvârşit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, regulamentul intern etc.) faţă de care această schimbare reprezintă sancţiune disciplinară pentru persoana respectivă;

– la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente;

– în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operaţiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale şi/sau neregulate;

– la modificarea locului de muncă de către angajator.

 

10

Destituirea din funcţie a persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la încetarea raporturilor de muncă.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu

 

11

Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice care a avizat numirea.

Instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice – Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:

– propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;

– extrase din rapoartele auditului public intern şi Curţii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.“

ADNOTARE – modificat de:

Ordin nr. 3291/2009 – pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 din 30 noiembrie 2009, MOF 873/2009;

- Publicitate -