MFP: Declaraţia de patrimoniu şi de venituri, stabilirea informaţiilor ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale (proiect Ordin)

256

Luni, 26 august 2013, MFP a publicat online pentru consultare publică proiectul de Ordin privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr 168/2013, art. 109^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost completat cu 2 noi alineate, alin. (5^1) respectiv alin. (5^2).

Prin această completare adusă Codului de procedură fiscală s-a instituit obligaţia persoanei fizice supusă verificării situaţiei fiscale personale de a depune o Declaraţie de patrimoniu şi de venituri, care se depune la solicitarea organului fiscal. Termenul de depunere al acestei declaraţii este de 60 de zile, în situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare fiscală, sau în termen de 15 zile dacă solicitarea are loc în timpul verificării situaţiei fiscale personale.

Nerespectarea obligaţiei de depunere a formularului Declaraţie de patrimoniu şi de venituri, constituie contravenţie conform dispoziţiilor art. 219 alin.(1) lit. s) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 şi se sancţionează, conform dispoziţiilor art. 219 alin. (2) lit. i) din acelaşi act normativ, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. Totodată, Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 prevede reglementarea prin ordin al ministrului finanţelor publice a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi modelul declaraţiei.

Având în vedere aceste modificări, MFP propune reglementarea prin ordin al ministrului finanţelor publice a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi modelul şi conţinutul declaraţiei.

Astfel, potrivit referatului de aprobare al proiectului de ordin, în această Declaraţie de patrimoniu şi de venituri urmează a fi incluse următoarele elemente de patrimoniu:
a) bunuri imobile: terenuri, clădiri şi alte bunuri imobile;
b) bunuri mobile:
b.1 – mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii;
b.2 – bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult,colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiţiţie însumată depăşeşte 15.000 lei;
b.3 – animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei;
c) active financiare:
c.1 – conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire;
c.2 – plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate;
d) alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei;
e) poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto;
f) cheltuieli:
f.1 – cheltuieli personale;
f.2 – cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere;
g) datorii.
De subliniat că aceste elemente de patrimoniu se declară pe fiecare categorie indiferent de locul situării, în ţară sau în străinătate.

De asemenea, această declaraţie cuprinde şi următoarele elemente de venituri:
a) venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului;
b) venituri realizate care nu sunt impozabile;

 

Referinţe anexate:
Proiect Ordin 
Anexă 
Referat de aprobare 

- Publicitate -

2 COMENTARII