Vineri, 15 noiembrie 2013, MFP a publicat online proiectul de Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ, supus dezbaterii publice, se pot transmite la adresa: publicinfo@mfinante.ro, în termen de 10 zile de la publicare.

Potrivit referatului de aprobare, prezentul ordin reglementează drepturile şi obligaţiile persoanei fizice în cadrul procedurii speciali privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit (art. 109^1-109^4 din Codul de procedură fiscală, astfel cum au fost modificate prin OUG 117/2010).

Procedura specială prevede posibilitatea efectuării unei verificări fiscale a modului în care persoanele fizice declară şi plătesc impozitul asupra veniturilor realizate, astfel cum este reglementat de titlul III din Codul fiscal.

Scopul procedurii speciale este identificarea veniturilor nedeclarate, prin verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice supusă verificării şi stabilirea bazei impozabile ajustate, prin utilizarea metodelor indirecte, reglementate prin HG 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, cu modificările şi completările ulterioare.

- publicitate -

De asemenea, art. 7 (1) din Codul de procedură fiscală – OG 92/2003, prevede obligația organului fiscal de a informa contribuabilul asupra drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în desfăşurarea procedurii potrivit legii fiscale, iar prin art. 33 din HG 248/2011 este reglementată obligaţia organelor fiscale de a comunica persoanei fizice supusă verificării situaţiei fiscale personale, avizul de verificare împreună cu Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII – conform proiectului de ordin:

Pe timpul desfăşurării verificării fiscale, perssoana are următoarele drepturi:
1. Dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale
2. Dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale
3. Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate
4. Dreptul de a solicita schimbarea locului de desfăşurare a verificării fiscale
5. Dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare
6. Dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii
7. Dreptul de a refuza furnizarea de informaţii
8. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie
9. Dreptul de a fi verificat o singură dată
10. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscală
11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal
12. Dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării fiscale
13. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma verificării fiscale

Pe timpul desfăşurării verificării fiscale, persoana are următoarele obligaţii:
1. Obligaţia de prezentare la locul, data şi ora precizată în avizul de verificare
2. Obligaţia de a furniza informaţii
3. Obligaţia de a prezenta înscrisuri
4. Obligaţia de a permite efectuarea cercetărilor la faţa locului
5. Obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală
6. Obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora

Referințe anexate:
Proiect Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale – publicat în data de 15.11.2013
Referat de aprobare