DECIZIA 2013/676/UE – Autorizarea României să aplice în continuare o derogarea de la art. 193 din Directiva TVA

120

2013-11-27 – Publicata in JO L 316, 27.11.2013

DECIZIA 2013/676/UE de punere în aplicare a Consiliului din 15 noiembrie 2013 de autorizare a României să aplice în continuare o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (2013/676/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată [1], în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Prin scrisoarea înregistrată la Secretariatul General al Comisiei la 13 martie 2013, România a solicitat autorizarea prelungirii unei măsuri speciale de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, în ceea ce privește furnizarea de produse din lemn.

(2) În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 17 iunie 2013, cu privire la solicitarea depusă de România. Printr-o scrisoare datată 18 iunie 2013, Comisia a informat România că dispune de toate informațiile pe care le consideră necesare pentru analizarea solicitării.

(3) Articolul 193 din Directiva 2006/112/CE prevede, ca regulă generală, că persoana impozabilă care furnizează bunurile sau serviciile este obligată la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) către autoritățile fiscale.

(4) Decizia de punere în aplicare 2010/583/UE a Consiliului [2] a autorizat România să aplice o măsură de derogare în temeiul articolului 395 din Directiva 2006/112/CE, în scopul de a desemna destinatarul drept persoana obligată la plata TVA în cazul furnizării de produse din lemn.

(5) Înainte de autorizarea anterioară referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrările de lemn, România s-a confruntat cu probleme pe piața lemnului din cauza naturii pieței și a întreprinderilor implicate. În acest sector există un număr mare de întreprinderi mici pe care autoritățile române le controlează cu dificultate. Desemnarea destinatarului drept persoana obligată la plata TVA are ca efect, potrivit autorităților române, prevenirea evaziunii și a fraudei fiscale în acest sector și rămâne justificată.

(6) Măsura este proporțională cu obiectivele urmărite, deoarece nu se intenționează aplicarea sa generală, ci numai pentru operațiuni specifice într-un sector în care există probleme considerabile de evaziune sau de fraudă fiscală.

(7) Măsura nu ar trebui, în opinia Comisiei, să aibă niciun impact negativ asupra prevenirii fraudei din sectorul comerțului cu amănuntul sau din alte sectoare sau în alte state membre.

(8) Autorizația ar trebui să fie limitată în timp până la 31 decembrie 2016.

(9) În cazul în care România solicită o nouă prelungire după 2016, se transmite Comisiei un nou raport însoțit de solicitarea de prelungire cel târziu până la 1 aprilie 2016. Având în vedere experiența dobândită până la data respectivă, ar trebui efectuată o evaluare pentru a se stabili dacă derogarea se justifică în continuare.

(10) Derogarea nu are un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii provenind din TVA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, România este autorizată până la 31 decembrie 2016 să desemneze persoana impozabilă căreia îi sunt furnizate produsele sau serviciile menționate la articolul 2 din prezenta decizie drept persoana obligată la plata TVA.

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică furnizării de către persoane impozabile de produse din lemn, inclusiv masă lemnoasă pe picior, lemn de lucru rotund sau despicat, lemn de foc, produse din cherestea, lemn ecarisat sau pelete de lemn, lemn în stare brută, lemn procesat sau semiprelucrat.

Articolul 3

Orice solicitare de prelungire a măsurii prevăzute de prezenta decizie se transmite Comisiei până cel târziu la data de 1 aprilie 2016 și este însoțită de un raport care include o evaluare a eficienței măsurii și o evaluare a riscului de fraudă în sectorul lemnului.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează României.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

R. Šadžius

[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

[2] Decizia de punere în aplicare 2010/583/UE a Consiliului din 27 septembrie 2010 de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 256, 30.9.2010, p. 27).

————————————————–

- Publicitate -

1 COMENTARIU