OMFP 2004/2013 – Procedura privind registrul entităţilor publice

771

2013-12-17 – Publicat în M.Of. nr. 794 din 17.12.2013
Formular –  „Fişa Entităţii Publice“

ORDIN nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice

Având în vedere prevederile art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Procedura privind registrul entităţilor publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,  Gheorghe Gherghina, secretar de stat

ANEXĂ

Procedura privind registrul entităţilor publice

CAPITOLUL I

Depunerea formularului Fişa Entităţii Publice

Art. 1

Formularul „Fişa Entităţii Publice“ şi instrucţiunile pentru completarea şi utilizarea acestuia pot fi descărcate de pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro/forexebug.html sau pot fi puse la dispoziţie de către unitatea operativă a Trezoreriei Statului la care este arondată entitatea publică.

Formularul „Fişa Entităţii Publice“ se completează electronic.

Art. 2

(1) Elementele din formular se completează astfel:

– în rubrica „Tip Acţiune“ entitatea publică selectează:

1. opţiunea „Preluare profil curent al Entităţii Publice“ pentru a completa informaţiile referitoare la profilul curent al entităţii publice. În cadrul acestei opţiuni, la rubrica „Tip Fisa“ se poate selecta:

– opţiunea „Iniţiala“ pentru transmiterea, prin intermediul formularului „Fişa Entităţii Publice“, a informaţiilor referitoare la profilul entităţii publice dacă entitatea publică nu a mai fost anterior înregistrată în sistemul ForExeBug sau dacă i se atribuie un alt cod de identificare fiscală. În cazul în care, anterior, au mai fost transmise unul sau mai multe formulare „Fişa Entităţii Publice“, dar din partea sistemului nu a fost primit un mesaj de confirmare a înregistrării în sistem, reluarea procesului de transmitere a formularului corectat se va realiza tot prin selectarea opţiunii „Iniţiala“ pentru rubrica „Tip Fisa“;

– opţiunea „Rectificativa“ pentru a modifica informaţiile referitoare la profilul entităţii publice anterior transmise şi înregistrate în sistem, cu excepţia informaţiilor de la pct. 2. Formularul transmis trebuie să conţină absolut toate informaţiile solicitate.

2. opţiunea „Modificare profil prin Reorganizare“ în cazul unei reorganizări sau a unor modificări semnificative în profilul entităţii publice. În această situaţie, entitatea publică trebuie să transmită către sistem un nou formular „Fişa Entităţii Publice“, completat integral, prin intermediul căruia să înlocuiască vechiul profil, înregistrat deja în sistemul ForExeBug, cu informaţii referitoare la noul profil rezultat în urma reorganizării. Utilizarea acestei opţiuni este obligatorie atunci când o entitate publică îşi modifică profilul, în următoarele cazuri:

a) orice modificare a sectoarelor bugetare în care operează

• anterior a operat pe un sector bugetar şi, în urma reorganizării, va opera pe un alt sector bugetar;

• anterior a operat pe un singur sector bugetar şi, în urma reorganizării, va opera pe mai multe sectoare bugetare;

• anterior a operat pe mai multe sectoare bugetare şi, în urma reorganizării, va opera pe un singur sector bugetar;

• anterior a operat pe mai multe sectoare bugetare şi, în urma reorganizării, va opera pe alte sectoare bugetare (diferite total sau parţial de cele anterior înregistrate în sistem);

b) orice modificare a informaţiilor referitoare la subordonarea ierarhică, respectiv cele din rubricile „CIF Ordonator principal de credite ierarhic superior“ sau „CIF Ordonator secundar de credite ierarhic superior“;

c) orice modificare a opţiunilor selectate la subsecţiunea „Surse de finanţare“.

În situaţia selectării opţiunii „Modificare profil prin Reorganizare“, rubrica „Tip Fisa“ şi categoriile de opţiuni aferente („Iniţiala“ şi „Rectificativa“) vor fi inactive.

Secţiunea A „Informaţii generale“

a) în rubrica „Denumire Entitate Publica“ se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice, conform actului de înfiinţare a acesteia;

b) în rubrica „Denumire scurta Entitate Publica“ se înscrie abrevierea denumirii entităţii publice;

c) în rubrica „CIF Entitate Publica“ se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii publice;

d) în rubrica „CIF în scop de TVA“ se înscrie codul de identificare fiscală utilizat în scop de TVA;

e) în rubrica „Data înfiinţării“ se înscrie data calendaristică la care s-a înfiinţat entitatea publică, conform ultimului act normativ în baza căruia entitatea publică funcţionează;

– Subsecţiunea „Temei legal“

f) în rubrica „Categorie Emitent“ se selectează tipul emitentului pentru ultimul act normativ în baza căruia entitatea publică funcţionează;

g) în rubrica „Nume Emitent“ se înscrie denumirea emitentului pentru ultimul act normativ în baza căruia entitatea publică funcţionează;

h) în rubrica „Categorie Act înfiinţare“ se selectează tipul actului în baza căruia s-a înfiinţat entitatea publică;

i) în rubrica „Nume Act înfiinţare“ se înscrie denumirea completă a ultimului act normativ în baza căruia entitatea publică funcţionează.

– Subsecţiunea „UAT“

j) în rubrica „Judeţ“ se selectează denumirea judeţului pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea entitatea publică sau se selectează municipiul Bucureşti;

k) în rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia isi desfăşoară activitatea Entitatea Publica“ se selectează denumirea integrală, fără abrevieri, a unităţii administrativ-teritoriale sau a subdiviziunii unităţii administrativ-teritoriale, în cazul municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea entitatea publică;

l) în rubrica „CIF UAT pe raza căreia isi desfăşoară activitatea Entitatea Publica“ se generează automat codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii unităţii administrativ-teritoriale înscrise la rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia isi desfăşoară activitatea Entitatea Publica“;

m) în rubrica „TIP UAT pe raza căreia isi desfăşoară activitatea Entitatea Publica“ se generează automat tipul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea entitatea publică pe baza celor înscrise în rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia isi desfăşoară activitatea Entitatea Publica“;

n) în rubrica „Judeţ Trezorerie“ se selectează denumirea judeţului/municipiul Bucureşti, căruia îi aparţine unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli;

o) în rubrica „Denumire Trezorerie la care Entitatea Publica are deschise conturile de cheltuieli“ se selectează denumirea integrală, fără abrevieri, a unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli;

p) în rubrica „Cod Trezorerie“ se generează automat codul alocat de către Ministerul Finanţelor Publice unităţii operative a Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli, pe baza celor înscrise în rubrica „Denumire Trezorerie la care Entitatea Publica are deschise conturile de cheltuieli“;

q) în rubricile aferente subsecţiunii „Adresa sediu social Entitate Publica“ se completează adresa sediului social al entităţii publice, conform certificatului de înregistrare fiscală;

r) în rubricile aferente subsecţiunii „Adresa fiscala“ se completează adresa domiciliului fiscal al entităţii publice;

s) rubricile aferente subsecţiunii „Adresa de corespondenta Entitate Publica“ pot fi identice cu cele de la Subsecţiunea „Adresa sediu social Entitate Publica“ sau se completează cu altă adresa, la care entitatea publică doreşte să primească corespondenţa.

– Subsecţiunea „Adresa de email“

ş) în rubrica „Adresa e-mail publica de corespondenta“ se completează adresa de e-mail utilizată de respectiva entitate în relaţia cu alte entităţi;

t) în rubrica „Adresa corespondenta în relaţia cu MFP“ se completează adresa de e-mail pentru corespondenţa în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Se pot introduce maximum două adrese de corespondenţă în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice.

Secţiunea B „Activităţi“

– Subsecţiunea „Tip activitate desfăşurata – Activitate de baza“ se completează prin selectarea unei singure activităţi de bază din cele enumerate în formular (de exemplu: unităţile de învăţământ selectează opţiunea „Învăţământ“, unitatea administrativ-teritorială selectează opţiunea „Servicii publice generale“ etc.). Entităţile publice a căror activitate de bază e finanţată de la partea V – Acţiuni economice, din clasificaţia funcţională aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, vor selecta opţiunea „Servicii publice generale“.

– Subsecţiunea „Activităţi finanţate integral din venituri proprii“ se completează în cazul în care, pe lângă entitatea publică, sunt înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii, în condiţiile legii, după cum urmează:

a) în rubrica „Denumire activitate finanţata integral din venituri proprii“ se completează denumirea integrală a activităţii finanţate integral din venituri proprii;

b) în rubrica „Are CIF distinct“ se selectează „DA“, în cazul în care activitatea completată în rubrica „Denumire activitate finanţata integral din venituri proprii“ are CIF distinct faţă de cel al entităţii publice, sau „NU“ în situaţia în care nu a fost atribuit cod de identificare fiscală distinct activităţii respective;

c) în rubrica „CIF distinct“ se completează codul de identificare fiscal distinct al activităţii pentru care s-a selectat „DA“ la rubrica „Are CIF distinct“;

d) în rubrica „Are CIF în scop de TVA“ se selectează opţiunea „DA“ în cazul în care activitatea are CIF în scop de TVA sau „NU“ în situaţia în care nu a fost atribuit cod de identificare fiscală distinct în scop de TVA activităţii respective;

e) în rubrica „CIF în scop de TVA“ se completează codul de înregistrare în scop de TVA pentru cazul în care s-a selectat „DA“ la rubrica „Are CIF în scop de TVA“.

Informaţiile despre activităţile finanţate integral din venituri proprii sunt adăugate sub formă tabelară, în formularul „Fişa Entităţii Publice“.

În cazul în care entitatea publică desfăşoară mai multe activităţi finanţate integral din venituri proprii, se poate continua cu introducerea de noi valori, începând cu câmpul „Denumire activitate finanţata integral din venituri proprii“.

În rubrica corespunzătoare interogării „Este Sector special?“ se bifează DA sau NU în funcţie de apartenenţa entităţii publice la un sector special conform actului normativ în baza căruia funcţionează.

În rubrica corespunzătoare interogării „Entitatea Publica gestionează bugete pe mai multe sectoare bugetare?“ entitatea publică poate selecta după caz, „DA“ sau „NU“, pentru a înregistra profile diferite pentru sectoarele bugetare în care activează, respectiv pentru un singur sector bugetar, după caz.

Secţiunea C „Subordonare/Surse“

– Subsecţiunea „Sector bugetar“ se completează prin selectarea unuia dintre sectoarele bugetare de care aparţine entitatea publică, după caz, respectiv: „01. Buget de stat (administraţia centrală)/02. Buget local (administraţia locala)/03. Bugetul asigurărilor sociale de stat/04. Bugetul fondului de şomaj/05. Bugetul fondului de sănătate (FNUASS)“.

Rubrica „Şterge Sector Bugetar“ poate fi utilizată atunci când, pentru un sector bugetar, au fost completate eronat în formular anumite informaţii şi se doreşte reluarea completării pentru respectivul sector sau eliminarea completă a informaţiilor referitoare la acesta. La utilizarea acestei opţiuni, informaţiile înscrise în formular pentru sectorul ales se elimină şi se continuă cu preluarea unor noi informaţii pentru acest sector sau, dacă se optează pentru un alt sector, respectivul sector va fi eliminat în totalitate;

– Subsecţiunea „Tip Entitate Publica“ se completează prin selectarea, după caz, a opţiunilor Ordonator principal de credite/Ordonator secundar de credite/Ordonator terţiar de credite/Operatori economici reclasificaţi, în funcţie de calitatea de ordonator de credite pe care o are conducătorul entităţii publice, respectiv de operator economic reclasificat.

– Subsecţiunea „Subordonare ierarhica a Entităţii Publice“

a) în rubrica „Denumire Ordonator principal de credite ierarhic superior“ se completează denumirea integrală a ordonatorului principal de credite ierarhic superior entităţii publice. Dacă în rubrica „Tip Entitate Publica“ a fost selectată valoarea „Ordonator principal de credite“ sau „Operatori economici reclasificaţi“, acest câmp nu este disponibil pentru completare (este inactiv). Câmpul se va completa numai în cazul în care pentru câmpul „Tip Entitate Publica“ a fost selectată una dintre valorile „Ordonator secundar de credite“ sau „Ordonator terţiar de credite“;

b) în rubrica „CIF Ordonator principal de credite ierarhic superior“ se completează codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite ierarhic superior;

c) în rubrica „Denumire Ordonator secundar de credite ierarhic superior“ se completează denumirea integrală a ordonatorului secundar de credite ierarhic superior;

d) în rubrica „CIF Ordonator secundar de credite ierarhic superior“ se completează codul de identificare fiscală al Ordonatorului secundar de credite ierarhic superior;

e) în rubrica „Tip Ordonator care semnează şi transmite raportări“ se selectează, după caz, una dintre cele 3 valori listate, respectiv Ordonator principal/Ordonator secundar/Ordonator terţiar, în funcţie de tipul ordonatorului de credite care semnează formularul de buget individual şi transmite raportările financiare ale entităţii publice conform prevederilor art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

– Subsecţiunea „Surse de finanţare“ se completează prin selectarea uneia sau mai multor surse de finanţare ale entităţii publice în funcţie de bugetul aprobat şi opţiunea selectată în Subsecţiunea „Sector bugetar“.

Rubricile din secţiunea C – „Subordonare/Surse“ se completează iterativ, la nivelul de detaliere solicitat prin formular, pentru fiecare sector bugetar menţionat în Subsecţiunea „Sector buqetar“.

În rubrica cu interogarea „Se continuă cu alt sector bugetar? DA/NU“ entitatea publică selectează:

– opţiunea „DA“, pentru reluarea procesului de completare a informaţiilor din secţiunea C“ „Subordonare/Surse“ pentru un alt sector bugetar. Completarea formularului se reia de la rubrica „Sector bugetar“;

– opţiunea „NU“, în cazul în care a completat rubricile aferente pentru toate sectoarele bugetare în care activează.

(2) După finalizarea completării informaţiilor, entitatea publică îşi validează datele introduse în formular, prin selectarea rubricii „Validează date şi generează XML“. În cazul în care au fost identificate erori ca urmare a nerespectării regulilor de completare, este generată o listă cu erorile identificate. După ce entitatea publică corectează erorile, aceasta salvează datele validate.

(3) Semnarea formularului „Fişa Entităţii Publice“ se realizează după cum urmează:

a) în cazul în care entitatea publică deţine certificat digital calificat înrolat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, formularul este semnat electronic pe baza acestui certificat;

b) în cazul în care entitatea publică nu deţine certificat digital calificat, formularul „Fişa Entităţii Publice“ este tipărit şi semnat olograf de către reprezentantul legal al entităţii publice sau de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie şi este aplicată ştampila unităţii.

Art. 3

(1) Entităţile publice definite conform art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 au obligaţia depunerii formularului „Fişa Entităţii Publice“ în vederea înregistrării în Registrul entităţilor publice.

(2) Depunerea formularului „Fişa Entităţii Publice“ se poate realiza după cum urmează:

A. Depunere on-line a formularului „Fişa Entităţii Publice“ de către entitatea publică

În vederea depunerii formularului, entităţile publice care deţin certificat digital calificat, înrolat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmează paşii de mai jos:

1. Entitatea publică, prin persoana care deţine certificatul calificat, accesează site-ul www.e-guvernare.ro, opţiunea „Depunere declaraţii“ şi încarcă formularul în format PDF, semnat electronic, pe serverul central al Ministerului Finanţelor Publice.

2. Formularul „Fişa Entităţii Publice“ intră într-un proces de validare automată de către sistem (format, conţinut standard de identificare declarant şi tip formular, etc.):

a) în cazul în care din această validare rezultă neconformităţi, entitatea publică primeşte o recipisă de „respingere formular“ în care se menţionează şi motivele invocate (erorile identificate). După corectarea erorilor, entitatea publică încarcă din nou formularul „Fişa Entităţii Publice“, completat electronic, având rubrica „Tip Fisa“ bifată ca „Iniţiala“;

b) în cazul în care formularul este considerat corect, entitatea publică primeşte o recipisă prin care i se comunică numărul de identificare sub care formularul a fost depus. Acest număr (index) este utilizat ulterior pentru urmărirea statusului şi a mesajelor transmise de sistem referitoare la formularul depus. Concomitent, operatorul din cadrul Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene în care îşi desfăşoară activitatea entitatea publică primeşte un e-mail prin care este notificat asupra necesităţii validării formularului depus în sistem.

3. În termen de două zile lucrătoare de la validarea formularului în sistem informatic, operatorii notificaţi din cadrul Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti vizualizează şi validează fişa entităţii publice, verificând informaţiile din subsecţiunile: „Temei legal“, „UAT“, „Tip de activitate desfăşurata – Activitate de baza“, „Activităţi finanţate integral din venituri proprii“ „Sector bugetar“, „Tip Entitate Publica“, „Subordonare ierarhica a EP“, „Surse de finanţare“. De asemenea, pentru o entitate publică, identificată unic prin cod de identificare fiscală, operatorii din cadrul Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti compară datele comune din „Fişa Entităţii Publice“ şi Registrul persoane juridice, corespunzătoare rubricilor: „Denumire entitate publica“ şi „Tip entitate publica“.

a) în cazul în care operatorul nu validează informaţiile referitoare la o entitate publică, se transmite entităţii publice o recipisă (notificare) cu erorile identificate. După corectarea erorilor, fie prin depunerea unei noi declaraţii la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru actualizarea datelor din Registrul persoane juridice, fie prin recompletarea fişei cu datele corecte, entitatea publică reia procesul de depunere prevăzut la litera A;

b) în cazul în care operatorul din cadrul Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti validează datele, sistemul generează o recipisă (notificare) prin care se confirmă entităţii publice înregistrarea formularului în Registrul entităţilor publice.

4. Entitatea publică vizualizează recipisele (notificările) accesând portalul www.anaf.ro/StareD112 pe baza codului de identificare fiscală şi a indexului formularului depus sau utilizând aplicaţia CLIF. Această aplicaţie poate fi descărcată de pe portalul www.anaf.ro – Secţiunea Servicii on-line, „Aplicaţii în curs de dezvoltare pentru interesul contribuabilului“.

B. Depunerea formularului „Fişa Entităţii Publice“ la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli

Entităţile publice care nu deţin certificat digital calificat înrolat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală depun formularul „Fişa Entităţii Publice“ parcurgând următorii paşi:

1. Formularul „Fişa Entităţii Publice“ completat este tipărit pe suport hârtie, semnat olograf de către reprezentantul legal al entităţii publice sau de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie şi este aplicată amprenta ştampilei unităţii. Reprezentantul entităţii publice se prezintă la unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli, cu formularul, pe suport electronic alături de formatul tipărit. Nu se admite depunerea formularului numai în forma tipărită fără prezentarea acestuia în format electronic (pdf);

2. Operatorul din unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli verifică concordanţa datelor din documentul tipărit cu cele din formularul electronic, precum şi corectitudinea informaţiilor din subsecţiunile formularului: „Temei legal“, „UAT“, „Tip Entitate Publica“, „Tip de activitate desfăşurata – Activitate de baza“, „Activităţi finanţate integral din venituri proprii“, „Sector bugetar“ „Subordonare ierarhica a EP“, „Surse de finanţare“.

a) În cazul în care informaţiile nu sunt corecte, formularul este restituit reprezentantului entităţii publice, urmând ca acesta să revină cu documentul sau formularul electronic (pdf) refăcut.

b) În cazul în care datele sunt corecte, formularul este transmis la nivelul Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

3. Operatorul din cadrul Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti verifică formularul în vederea validării:

a) în cazul în care informaţiile din formular nu sunt validate, Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite entităţii publice o adresă prin care i se comunică erorile depistate. Entitatea publică are obligaţia de a relua procesul de completare şi depunere a formularului la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli;

b) în cazul în care formularul „Fişa Entităţii Publice“ este corect, i se alocă un „Număr de înregistrare al declaraţiei – ghişeu“ şi este depus în sistem în vederea înregistrării în Registrul entităţilor publice, pe baza unui certificat digital specific Trezoreriei Statului, de către operatorul din cadrul Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.

4. Operatorii din cadrul Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti vizualizează şi verifică informaţiile fişei entităţii publice din subsecţiunile: „Temei legal“, „DAT“, „Tip de activitate desfăşurata – Activitate de baza“, „Sector bugetar“, „Tip Entitate Publica“, „Subordonare ierarhica a EP“, „Surse de finanţare“. Pentru o entitate publică, identificată unic prin cod de identificare fiscală, se compară datele comune din Registrul persoane juridice şi „Fişa Entităţii Publice“ corespunzătoare rubricilor: „Denumire entitate publica“ şi „Tip entitate publica“, procedându-se astfel:

a) în cazul în care informaţiile diferă, Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite entităţii publice o adresă prin care i se comunică erorile depistate/Entitatea publică va depune o declaraţie pentru actualizarea datelor din Registrul persoane juridice la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau va completa corect „Fişa Entităţii Publice“ şi o va prezenta la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care are deschise conturile de cheltuieli;

b) în cazul în care datele din „Fişa Entităţii Publice“ sunt validate, sistemul generează o notificare cu indexul formularului şi confirmarea înregistrării fişei în Registrul entităţilor publice.

5. Operatorul din cadrul Activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene vizualizează recipisele (notificările) transmise de sistem pe baza indexului formularului şi a codului de identificare fiscală a entităţii publice.

6. Entitatea publică primeşte, prin intermediul adresei de e-mail sau de corespondenţă, comunicate în formularul „Fişa Entităţii Publice“, o adresă semnată de la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană şi recipisa (notificarea) transmisă automat de sistem, prin care i se comunică înregistrarea în sistem sau necesitatea reluării procesului de depunere a formularului, după caz.

(3) Termenul de depunere a formularului „Fişa Entităţii Publice“ este de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri pentru entităţile publice care depun formularul conform specificaţiilor de la alin. (2) lit. A, respectiv 7 zile lucrătoare pentru entităţile publice care depun formularul la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli. Data depunerii formularului este considerată data la care formularul este înregistrat în Registrul entităţilor publice.

CAPITOLUL II

Modificarea datelor din „Fişa Entităţii Publice“ înregistrată în Registrul entităţilor publice

Art. 4

(1) Datele din formularul „Fişa Entităţii Publice“ pot fi modificate prin depunerea de către entitatea publică a unui nou formular „Fişa Entităţii Publice“, selectând la rubrica „Tip Fisa“ opţiunea „Rectificativa“, în cazul în care o entitate publică doreşte să efectueze modificări în informaţiile deja înregistrate în sistem, fără însă a modifica distribuţia pe sectoare bugetare, subordonarea ierarhică sau opţiunile selectate la subsecţiunea „Surse de finanţare“.

În acest caz, entitatea publică va depune formularul rectificativ, „Fisa Entităţii Publice“ completând integral informaţiile solicitate de formular pentru toate sectoarele pe care a fost înregistrată că operează. Dacă această regulă de completare nu este respectată, formularul va fi respins ca necorespunzător.

(2) Entităţile publice care se reorganizează sau îşi modifică semnificativ profilul (conform descrierii de la art. 2 alin. (1) pct. 2, selectează opţiunea „Modificare profil prin Reorganizare“, la rubrica „Tip Acţiune“ şi depun formularul de modificare, completat în totalitate.

(3) Orice atribut din cadrul formularului „Fişa Entităţii Publice“ va putea fi modificat, cu excepţia codului de identificare fiscală al entităţii publice.

(4) La depunerea unui nou formular „Fişa Entităţii Publice“ modificat vor fi urmaţi integral paşii de validare specifici formularului, iar, în caz de formular valid, Registrul entităţilor publice va fi actualizat printr-o nouă înregistrare.

(5) Formularul „Fişa Entităţii Publice“ poate fi modificat oricând este necesar, neexistând restricţii legate de momentul în care se poate transmite formularul „Fişa Entităţii Publice“ modificat.

(6) Depunerea formularului „Fişa Entităţii Publice“ modificat se realizează similar, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) lit. A, respectiv B.

- Publicitate -