MFP: Modificări la Codul fiscal | Proiect OG

63

Potrivit proiectul de OG publicat de MFP pe 20 ianuarie 2014, MFP propune următoarele modificări şi completările ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (potrivit Notei de fundamentare):

A. Titlul III Impozitul pe venit
– Având în vedere dificultăţile întâmpinate în aplicarea reglementărilor actuale referitoare la determinarea câştigului obţinut de fiecare participant persoană fizică la anumite tipuri de jocuri de noroc se propune eliminarea din sfera impozabilăa veniturilor realizate din următoarele tipuri de jocuri de noroc: pariuri mutuale, pariuri în cotăfixă, pariuri în contrapartidă, jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, jocuri de tip slot-machine, videoloterie (VLT), jocuri de tip cazinou on-line, pariuri în cotă fixă on-line, pariuri mutuale on-line, pariuri în contrapartidă on-line şi bingo on-line.
– Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a identificat o serie de neajunsuri în aplicarea prevederilor fiscale în cazul veniturilor realizate de persoanele fizice ca urmare a participării la anumite tipuri de jocuri de noroc. Astfel, s-a constatat că este dificilă determinarea venitului obţinut de participant, de la acelaşi plătitor sau organizator de jocuri de noroc pentru anumite tipuri de joc: pariuri mutuale, pariuri în cotă fixă, pariuri în contrapartidă, jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, jocuri de tip slot-machine, videoloterie (VLT), jocuri de tip cazinou on-line, pariuri în cotă fixă on-line, pariuri mutuale on-line, pariuri în contrapartidă on-line şi bingo on-line.
– Având în vedere dificultăţile întâmpinate în aplicarea reglementărilor actuale se propune eliminarea din sfera impozabilăa veniturilor realizate din tipurile de jocuri mai sus menţionate. Propunerea privind neimpozitarea veniturilor realizate din participarea la anumite tipuri de jocuri de noroc va fi aplicabilă şi în cazul celor realizate din jocuri de noroc on-line, cu excepţia jocurilor de noroc de tip loto on-line, ce vor fi licenţiate în România în perioada următoare. Precizăm că, până la acest moment, statul român nu a eliberat nici o licenţă sau autorizaţie de funcţionare pentru nici un organizator de jocuri de noroc on-line.
– MFP prezintă următoarele situaţii concrete în care sunt constate dificultăţi în aplicarea prevederilor fiscale, respectiv în determinarea câştigului la nivelul fiecărui participant şi implicit a impozitului aferent.
– Astfel, o primă situaţie întâlnită în practică se referă la jocurile de tip slot-machine. Prin natura sa, jocul de tip slot-machine presupune o activitate de scurta durată, repetată chiar de mai multe ori pe zi, de multe ori concomitent la mai multe aparate, ori în mai multe locaţii, cu diverse câştiguri, astfel încât jucătorului nu i se poate determina câştigul.
– În ceea ce priveşte jocul de videoloterie (Video Lotery Terminal -VLT) propunem eliminarea din sfera impozabilăa câştigurilor de la acest tip de joc deoarece menţinerea acestui impozit generează o situaţie de concurenţăneloială între organizatorii de jocuri tip slot-machine şi loteria naţionalăcare operează jocul de videoloterie (VLT).
– În ceea ce priveşte pariurile în cotă fixă propunem eliminarea din sfera impozabilă a câştigurilor de la acest tip de joc deoarece menţinerea acestui impozit generează o situaţie de concurenţă neloială între organizatorii de jocuri tradiţionali (land base) şi cei care vor opera pariuri în cotăfixă on-line.
– Aceleaşi dificultăţi în determinarea câştigurilor realizate de participanţii la tipurile de jocuri menţionate anterior au fost identificate şi în cazul celor obţinute de persoanele fizice din jocurile de noroc caracteristice cazinourilor precum şi celor caracteristice cluburilor de poker. Eventualele diminuări ale veniturilor bugetare rezultate din aplicarea reglementării propuse urmează a fi compensate cu încasările provenite din modificarea taxelor prevăzute de legislaţia în materie pentru desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc, legislaţie ce urmează a fi aplicată odată cu intrarea in vigoare a prezentei ordonanţe.
– Impactul financiar asupra bugetului de stat estimat ca urmare a aplicării proiectului de ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare este de +75,25 mil.lei.

B. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de persoane nererezidente”
– Asigurarea aceluiaşi tratament fiscal şi în cazul nerezidenţilor pentru veniturile realizate din următoarele tipuri de jocuri de noroc: pariuri mutuale, pariuri în cotă fixă, pariuri în contra partidă, jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, jocuri de tip slot-machine, videoloterie (VLT), jocuri de tip cazinou on-line, pariuri în cotă fixă on-line, pariuri mutuale on-line, pariuri în contrapartidă on-line şi bingo on-line.
– În vederea asigurării unui cadru unitar în ceea ce priveşte restituirea impozitelor cu reţinere la sursă, se propune eliminarea prevederilor privind procedura de restituire a impozitelor reţinute în plus de către plătitorii de venituri din România persoanelor nerezidente, în condiţiile detalierii acestei proceduri în Codul de procedură fiscală.
– Alte modificări de natură tehnică.

C. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” – Prevederile propuse a fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2015.
– Începând cu 1 ianuarie 2015 locul prestării pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune prestate către persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană se consideră a fi în statul membru în care este stabilit beneficiarul. Pentru a evita înregistrarea prestatorilor de servicii în toate statele membre se extinde regimul special pentru servicii electronice, de care beneficiază în prezent persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană, şi pentru celelalte servicii, de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune şi concomitent, se implementează un regim similar şi pentru persoanele impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nestabilite în statul membru de consum, respectiv în statul membru în care este stabilit beneficiarul.
– Implementarea regimului special pentru prestatorii stabiliţi în Uniune presupune crearea unor proceduri administrative, în acest sens fiind necesară adoptarea prevederilor legale naţionale cel puţin cu un an înainte de intrarea în vigoare a acestuia.

D. Titlul VII „Accize şialte taxe speciale”
– În cazul primirii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, termenul de păstrare a produselor primite pentru o posibilă verificare din partea autorităţii vamale teritoriale va fi stabilit prin normele metodologice;
– S-au introdus prevederi necesare pentru a permite valorificarea produselor accizabile, in special băuturi alcoolice în vrac, care nu mai corespund condiţilor de comercializare, în cazul operatorilor economici aflaţi in faliment, către antrepozitari autorizaţi de producţie. După procesarea produselor respective, acestea reintrăîn circuitul fiscal prin perceperea accizelor la eliberarea pentru consum precum şi a celorlalte impozite şitaxe. Corelativ s-a precizat faptul căprin produse accizabile ce pot fi eliberate pentru consum se înţelege produse accizabile care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare.
– S-a corelat nivelul accizelor pentru alcoolul etilic produs de micile distilerii, în sensul căacesta trebuie săfie minim 50% din nivelul standard, respectiv 500 euro/hl alcool pur în loc de 475 euro/hl alcool pur, nivelul aplicat în prezent.
– Corelări de ordin tehnic pentru clarificarea unor prevederi referitoare la produsele supuse accizelor nearmonizate.

 

- Publicitate -