2014-01-01 – Modificat prin Ordin nr. 2006/2013 – privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului (Art. 2, PRECIZĂRI, Art. 1, Art. 3, ANEXĂ
2004-09-03 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 813 din 3.9.2004

ORDIN nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului (ACTUALIZAT 2014

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1

- publicitate -

Se aprobă Precizările privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică şi Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

modificat de: Ordin nr. 2006/2013 – privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului din 13 decembrie 2013, M. Of. 807/2013;

Art. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXĂ

PRECIZĂRI  privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului

Art. 1

(1) Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului se formează în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2004, din 24 de caractere alfanumerice, în următoarea structură:

RO zz TREZ yyy cccccccc xxxxx,

în care:

• RO= codul de ţară;
• zz= două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;
• TREZ= caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;
• yyy= codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexa la prezentele precizări;
• cccccccc= codul contului de venituri sau de cheltuieli bugetare deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului;
• xxxxx= 5 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X. Litera X se utilizează până la completarea integrală a celor 24 de caractere ale codului IBAN.
Exemplu: codul IBAN aferent contului de venituri ale bugetului de stat nr. 20.13.01.06 „Taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne“, deschis la trezoreria oraşului Blaj, este: RO24TREZ00320130106XXXXX, în care:– 24 = cifra de control atribuită în sistem informatic pentru taxa pe valoarea adăugată încasată pentru operaţiuni interne, la trezoreria oraşului Blaj;

– 003 = codul de identificare unic al trezoreriei oraşului Blaj, conform anexei la prezentele precizări.

(1) Structura codurilor IBAN ale conturilor de venituri şi cheltuieli deschise la unităţile Trezoreriei Statului se formează în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România, cu modificările şi completările ulterioare, din 24 de caractere alfanumerice, astfel:

A) Codificarea codurilor IBAN ale conturilor de venituri bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activităţii de privatizare, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului instituţiilor publice autonome, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice:

a1) pentru conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise anterior datei de 31.12.2013 rămân valabile codurile IBAN generate anterior acestei date, în următoarea structură:

RO zz TREZ yyy cccccccc xxxxx,

în care:

RO = codul de ţară;

zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele precizări;

cccccccc = codul contului de venituri sau de cheltuieli bugetare deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului;

xxxxx = 5 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X. Litera X se utilizează până la completarea integrală a celor 24 de caractere ale codului IBAN.

Exemplu: codul IBAN aferent contului de venituri ale bugetului de stat nr. 20.14.01.11.02 «Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb», deschis la Trezoreria operativă Blaj, este: RO63TREZ0032014011102XXX, în care:

63 = cifra de control atribuită în sistem informatic pentru Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb la Trezoreria operativă Blaj;

003 = codul de identificare unic al Trezoreriei operative Blaj, conform anexei;

a2) pentru conturile de venituri ale bugetelor prevăzute la lit. a1), care se deschid începând cu data de 1 ianuarie 2014, ca urmare a modificărilor care se introduc în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.954/2005, după aceasta dată, codurile IBAN au următoarea structură:

RO zz TREZyyy tt s cccccc xxxx,

în care:

RO = codul de ţară;

zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

s = sursa de finanţare, care se completează cu litera «A» reprezentând sursa «Integral de la buget»;

cccccc = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare (capitol – format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/paragraf). În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

xxxx = 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;

a3) pentru conturile de venituri bugetare ale bugetului Fondului pentru mediu şi bugetului Trezoreriei Statului, începând cu 1 ianuarie 2014, codurile IBAN au următoarea structură:

– pentru bugetul Fondului pentru mediu:

RO zz TREZyyy 20 l cccccc xxxx,

în care:

RO = codul de ţară;

zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

20 = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 «Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală»;

l = sursa de finanţare «bugetul Fondului pentru mediu»;

cccccc – indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare (capitol – format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/paragraf). În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

xxxx – 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;

– pentru bugetul Trezoreriei Statului:

RO zz TREZyyy 20 J cccccc xxxx,

în care:

RO = codul de ţară;

zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

20 = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 «Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală»;

J = sursa de finanţare «Bugetul Trezoreriei Statului»;

cccccc – indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare (capitol – format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/00 – pentru paragraf). În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

xxxx – 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;

a4) pentru conturile de venituri bugetare care se deschid începând cu data de 1 februarie 2014 aferente bugetelor instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activităţii de privatizare, bugetului fondului de risc, codurile IBAN au următoarea structură:

RO zz TREZyyy tt s cccccc xxxx,

în care:

RO = codul de ţară;

zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIG al Trezoreriei Statului;

yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

s = sursa de finanţare, care se completează, după caz, astfel:

B – credite externe

C – credite interne

D – fonduri externe nerambursabile

E – activităţi finanţate integral din venituri proprii

F – integral venituri proprii

G – venituri proprii şi subvenţii

H – bugetul aferent activităţii din privatizare

L – fond de risc;

cccccc – indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare (capitol – format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/paragraf). Pentru sumele aferente surselor de finanţare B şi C, indicatorul «cccccc» se completează cu «888888». În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

xxxx – 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X.

B) Codificarea codurilor IBAN ale conturilor de cheltuieli bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activităţii de privatizare, bugetului fondului de risc, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului instituţiilor publice autonome, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice este următoarea:

RO zz TREZ tt s cccccccccccc x,

în care:

RO = codul de ţară;

zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIG al Trezoreriei Statului;

tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

s = sursa, care se completează, după caz, astfel:

Nomenclator surse:

A – integral de la buget

B – credite externe

C – credite interne

D – fonduri externe nerambursabile

E – activităţi finanţate integral din venituri proprii

F – integral venituri proprii

G – venituri proprii şi subvenţii

H – bugetul aferent activităţii din privatizare

I – bugetul Fondului pentru mediu

J – bugetul Trezoreriei Statului

L – fond de risc

cccccccccccc = indicator clasificaţie (capitol – format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/paragraf/titlu/articol/alineat). În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de cheltuieli bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu este efectuată la nivel de capitol/subcapitol/paragraf/titlu/articol/alineat, subdiviziunile de cheltuieli bugetare lipsă se completează cu «00»;

x = caracter reprezentând câmp haşurat cu litera X.

Exemplu: În cazul unei instituţii publice din sectorul administraţiei publice centrale, finanţată integral de la buget, care efectuează plăţi de la capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe», subcapitolul 51.01.01 «Autorităţi executive şi legislative», paragraful 51.01.01.01 «Administraţia prezidenţială», titlul 10 «Cheltuieli de personal», articolul 10.01 «Cheltuieli salariale în bani», alineatul 10.01.04 «Spor de vechime», codul IBAN aferent contului de cheltuieli bugetare 23.A.51. 01.01.10.01.04 este:

RO zz TREZ 23 A 510101100104 x, în care:

RO = codul de ţară;

zz – cifra de control atribuită în sistem informatic;

23 – contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

A – sursa de finanţare «Integral de la buget»;

510101100104 – indicator clasificaţie (51 capitol, 01 subcapitol, 01 paragraf, 10 titlu, 01 articol, 04 alineat);

x – câmp haşurat cu litera X.

Instituţiile publice care în formularul «Fişa entităţii publice» au declarat că fac parte din «Sectorul special» utilizează coduri IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare care au în structura lor completat «00» la subcapitol, paragraf, articol şi alineat.

Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare în structura prevăzută la prezenta literă se utilizează astfel:

– începând cu data de 1 ianuarie 2014 – pentru sursele de finanţare A, I, J;

– începând cu data de 1 februarie 2014 – pentru sursele de finanţare B, C, D, E, F, G, H, L.

(2) Câmpurile „zz“ şi, respectiv, „YYY“ din structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare se completează cu cifra de control corespunzătoare contului de venituri bugetare şi, respectiv, cu codul de identificare unic al unităţii Trezoreriei Statului la care este deschis contul căruia se datorează impozitele, taxele sau contribuţiile achitate şi se afişează la sediul unităţilor Trezoreriei Statului.

(2) Codurile IBAN ale conturilor de venituri bugetare se afişează la sediul unităţilor Trezoreriei Statului.

(3) Câmpurile „zz“ şi, respectiv, „YYY“ din structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare se completează cu cifra de control corespunzătoare contului de cheltuieli bugetare şi, respectiv, cu codul de identificare unic al unităţii Trezoreriei Statului şi se comunică de către unităţile Trezoreriei Statului instituţiilor publice pe numele cărora aceste conturi sunt deschise.

(3) Codurile IBAN ale conturilor de cheltuieli bugetare se comunică de către unităţile Trezoreriei Statului instituţiilor publice pe numele cărora aceste conturi sunt deschise.

(4) Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare deschise la toate unităţile Trezoreriei Statului, în care câmpurile „zz“ şi, respectiv, „YYY“ sunt completate corespunzător, sunt publicate pe pagina de WEB a Ministerului Finanţelor Publice (www.mfinante.ro).

NOTĂ:

Pentru accesarea pe site a codurilor IBAN aferente conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare se utilizează următorii paşi:

1. se accesează www.mfinante.ro;

2. se accesează Portal ANAF;

3. se accesează Asistenţă contribuabili;

4. se accesează Conturile IBAN ale Trezoreriei Statului.

(5) Orice modificare sau completare a codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, ca urmare a adaptării sau modificării Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.394/1995, cu modificările şi completările ulterioare, va fi publicată pe pagina de WEB a Ministerului Finanţelor Publice. Modificările sau completările codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare se afişează la sediul unităţilor Trezoreriei Statului.

(5) Orice modificare sau completare a codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, ca urmare a modificării şi completării Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Modificările sau completările codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare se afişează la sediul unităţilor Trezoreriei Statului.

modificat de: Ordin nr. 2006/2013 – privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului din 13 decembrie 2013, M. Of. 807/2013;

Art. 2

(1) Codurile IBAN aferente conturilor de disponibilităţi deschise pe numele instituţiilor publice şi agenţilor economici la unităţile Trezoreriei Statului se formează în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2004, din 24 de caractere alfanumerice, în următoarea structură:

RO zz TREZ yyy ccccccx pppppp,

în care:

• RO= codul de ţară;
• zz= două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;
• TREZ= caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;
• yyy= codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexa la prezentele precizări;
• cccccc= codul contului de disponibilităţi deschis potrivit planului de conturi al trezoreriei Statului, în cazul în care contul de disponibilităţi este format din 4 caractere, caracterele nr. 5 şi 6 al câmpului „CCCCCC“ se completează cu literele XX. (Exemplu: Pentru contul 50.69 „Disponibil al agenţilor economici“, câmpul „CCCCCC“ din structura codului IBAN se completează astfel: 5069xx);
• x= caracter de departajare care se completează cu litera x;
• pppppp= 6 caractere atribuite codului unic de identificare al contului de disponibilităţi. Acest cod se atribuie de către unitatea Trezoreriei Statului la care este deschis contul de disponibilităţi respectiv.

(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor dispune măsurile necesare pentru a comunica tuturor titularilor conturilor de disponibilităţi codurile IBAN aferente acestor conturi.

(3) Codurile IBAN aferente conturilor de disponibilităţi se comunică de către instituţiile publice şi agenţii economici clienţilor, furnizorilor sau altor entităţi interesate.

Art. 3

Abrogat.

modificat de: Ordin nr. 2006/2013 – privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului din 13 decembrie 2013, M. Of. 807/2013;

ANEXĂ la precizări

Cod unic de identificare a unităţilor Trezoreriei Statului

CodDenumire
001Trezorerie Alba
002Trezorerie operativă Alba Iulia
003Trezorerie operativă Blaj
004Trezorerie operativă Aiud
005Trezorerie operativă Sebeş
006Trezorerie operativă Câmpeni
009Trezorerie operativă Cugir
020Trezorerie Arad
021Trezorerie operativă Arad
022Trezorerie operativă Chişineu-Criş
024Trezorerie operativă Ineu
025Trezorerie operativă Lipova
028Trezorerie operativă Sebiş
032Trezorerie operativă Săvârşin
045Trezorerie Argeş
046Trezorerie operativă Piteşti
047Trezorerie operativă Câmpulung
048Trezorerie operativă Curtea de Argeş
050Trezorerie operativă Costeşti
051Trezorerie operativă Topoloveni
060Trezorerie Bacău
061Trezorerie operativă Bacău
062Trezorerie operativă Oneşti
063Trezorerie operativă Moineşti
066Trezorerie operativă Buhuşi
071Trezorerie operativă Podu Turcului
075Trezorerie Bihor
076Trezorerie operativă Oradea
078Trezorerie operativă Beiuş
081Trezorerie operativă Aleşd
082Trezorerie operativă Marghita
083Trezorerie operativă Salonta
100Trezorerie Bistriţa-Năsăud
101Trezorerie operativă Bistriţa
102Trezorerie operativă Beclean
103Trezorerie operativă Năsăud
104Trezorerie operativă Săngeorz-Băi
115Trezorerie Botoşani
116Trezorerie operativă Botoşani
117Trezorerie operativă Dorohoi
118Trezorerie operativă Darabani
119Trezorerie operativă Săveni
130Trezorerie Braşov
131Trezorerie operativă Braşov
132Trezorerie operativă Făgăraş
133Trezorerie operativă Rupea
136Trezorerie operativă Săcele
137Trezorerie operativă Codlea
138Trezorerie operativă Râşnov
150Trezorerie Brăila
151Trezorerie operativă Brăila
152Trezorerie operativă însurăţei
153Trezorerie operativă Făurei
154Trezorerie operativă Ianca
165Trezorerie Buzău
166Trezorerie operativă Buzău
167Trezorerie operativă Râmnicu Sărat
169Trezorerie operativă Pătârlagele
170Trezorerie operativă Pogoanele
180Trezorerie Caraş-Severin
181Trezorerie operativă Reşiţa
182Trezorerie operativă Caransebeş
185Trezorerie operativă Moldova Nouă
187Trezorerie operativă Oraviţa
188Trezorerie operativă Oţelu Roşu
190Trezorerie operativă Bozovici
200Trezorerie Călăraşi
201Trezorerie operativă Călăraşi
202Trezorerie operativă Olteniţa
203Trezorerie operativă Lehliu-Gară
204Trezorerie operativă Budeşti
215Trezorerie Cluj
216Trezorerie operativă Cluj-Napoca
217Trezorerie operativă Dej
218Trezorerie operativă Gherla
219Trezorerie operativă Turda
221Trezorerie operativă Huedin
230Trezorerie Constanţa
231Trezorerie operativă Constanţa
232Trezorerie operativă Medgidia
233Trezorerie operativă Mangalia
236Trezorerie operativă Eforie
238Trezorerie operativă Hârşova
255Trezorerie Covasna
256Trezorerie operativă Sfântu Gheorghe
257Trezorerie operativă Târgu Secuiesc
259Trezorerie operativă Baraolt
270Trezorerie Dâmboviţa
271Trezorerie operativă Târgovişte
273Trezorerie operativă Găeşti
274Trezorerie operativă Moreni
275Trezorerie operativă Pucioasa
276Trezorerie operativă Titu
290Trezorerie Dolj
291Trezorerie operativă Craiova
292Trezorerie operativă Băileşti
293Trezorerie operativă Calafat
294Trezorerie operativă Filiaşi
295Trezorerie operativă Segarcea
297Trezorerie operativă Bechet
305Trezorerie Galaţi
306Trezorerie operativă Galaţi
307Trezorerie operativă Tecuci
308Trezorerie operativă Târgu Bujor
320Trezorerie Giurgiu
321Trezorerie operativă Giurgiu
322Trezorerie operativă Bolintin-Vale
323Trezorerie operativă Mihăileşti
324Trezorerie operativă Hotarele
335Trezorerie Gorj
336Trezorerie operativă Târgu Jiu
337Trezorerie operativă Târgu Cărbuneşti
338Trezorerie operativă Motru
339Trezorerie operativă Novaci
340Trezorerie operativă Rovinari
350Trezorerie Harghita
351Trezorerie operativă Miercurea-Ciuc
352Trezorerie operativă Odorheiu Secuiesc
353Trezorerie operativă Gheorgheni
354Trezorerie operativă Topliţa
365Trezorerie Hunedoara
366Trezorerie operativă Deva
367Trezorerie operativă Hunedoara
368Trezorerie operativă Petroşani
369Trezorerie operativă Brad
370Trezorerie operativă Orăştie
371Trezorerie operativă Haţeg
390Trezorerie Ialomiţa
391Trezorerie operativă Slobozia
392Trezorerie operativă Feteşti
393Trezorerie operativă Urziceni
405Trezorerie Iaşi
406Trezorerie operativă Iaşi
407Trezorerie operativă Paşcani
408Trezorerie operativă Târgu Frumos
409Trezorerie operativă Hârlău
410Trezorerie operativă Răducăneni
420Trezorerie Ilfov
421Trezorerie operativă Ilfov
422Trezorerie operativă Buftea
435Trezorerie Maramureş
436Trezorerie operativă Baia Mare
437Trezorerie operativă Sighetu Marmaţiei
440Trezorerie operativă Târgu Lăpuş
441Trezorerie operativă Vişeu de Sus
446Trezorerie operativă Şomcuta
460Trezorerie Mehedinţi
461Trezorerie operativă Drobeta-Turnu Severin
462Trezorerie operativă Baia de Aramă
463Trezorerie operativă Orşova
464Trezorerie operativă Strehaia
465Trezorerie operativă Vânju Mare
475Trezorerie Mureş
476Trezorerie operativă Târgu Mureş
477Trezorerie operativă Reghin
478Trezorerie operativă Sighişoara
479Trezorerie operativă Târnăveni
480Trezorerie operativă Luduş
482Trezorerie operativă Sovata
490Trezorerie Neamţ
491Trezorerie operativă Piatra-Neamţ
492Trezorerie operativă Roman
493Trezorerie operativă Târgu-Neamţ
494Trezorerie operativă Bicaz
505Trezorerie Olt
506Trezorerie operativă Slatina
507Trezorerie operativă Caracal
508Trezorerie operativă Balş
509Trezorerie operativă Corabia
520Trezorerie Prahova
521Trezorerie operativă Ploieşti
522Trezorerie operativă Câmpina
524Trezorerie operativă Mizil
526Trezorerie operativă Slănic
528Trezorerie operativă Vălenii de Munte
529Trezorerie operativă Buşteni
539Trezorerie operativă Brazi
545Trezorerie Satu Mare
546Trezorerie operativă Satu Mare
547Trezorerie operativă Carei
548Trezorerie operativă Negreşti-Oaş
549Trezorerie operativă Tăşnad
560Trezorerie Sălaj
561Trezorerie operativă Zalău
562Trezorerie operativă Cehu Silvaniei
563Trezorerie operativă Şimleu Silvaniei
564Trezorerie operativă Jibou
575Trezorerie Sibiu
576Trezorerie operativă Sibiu
577Trezorerie operativă Mediaş
578Trezorerie operativă Agnita
581Trezorerie operativă Avrig
585Trezorerie operativă Sălişte
590Trezorerie Suceava
591Trezorerie operativă Suceava
592Trezorerie operativă Câmpulung Moldovenesc
593Trezorerie operativă Fălticeni
594Trezorerie operativă Gura Humorului
595Trezorerie operativă Rădăuţi
596Trezorerie operativă Siret
597Trezorerie operativă Vatra Dornei
605Trezorerie Teleorman
606Trezorerie operativă Alexandria
607Trezorerie operativă Turnu Măgurele
608Trezorerie operativă Roşiori de Vede
609Trezorerie operativă Videle
610Trezorerie operativă Zimnicea
620Trezorerie operativă Timiş
621Trezorerie operativă Timişoara
623Trezorerie operativă Lugoj
624Trezorerie operativă Deta
625Trezorerie operativă Jimbolia
626Trezorerie operativă Buziaş
627Trezorerie operativă Sânnicolau Mare
628Trezorerie operativă Făget
640Trezorerie Tulcea
641Trezorerie operativă Tulcea
642Trezorerie operativă Măcin
644Trezorerie operativă Sulina
645Trezorerie operativă Babadag
646Trezorerie operativă Baia
655Trezorerie Vaslui
656Trezorerie operativă Vaslui
657Trezorerie operativă Bârlad
658Trezorerie operativă Huşi
659Trezorerie operativă Negreşti
670Trezorerie Vâlcea
671Trezorerie operativă Râmnicu Vâlcea
672Trezorerie operativă Drăgăşani
674Trezorerie operativă Horezu
676Trezorerie operativă Gura Lotrului
679Trezorerie operativă Bălceşti
682Trezorerie operativă Băbeni
690Trezorerie Vrancea
691Trezorerie operativă Focşani
692Trezorerie operativă Adjud
694Trezorerie operativă Panciu
700Trezorerie operativă Bucureşti
701Trezorerie operativă Sector 1
702Trezorerie operativă Sector 2
703Trezorerie operativă Sector 3
704Trezorerie operativă Sector 4
705Trezorerie operativă Sector 5
706Trezorerie operativă Sector 6
999Trezorerie operativă centrală