OPANAF 491/2014 – Modificarea Procedurii de soluţionare a deconturilor TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare

564

2014-04-07 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 249 din 7.4.2014
 
ORDIN nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010
 
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1473alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 85 alin. (2) şi al art. 1171din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. XXVIII lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare,
 
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
 
Art. I
 
Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 26 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

                 

 1. La capitolul I litera B, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Solicitările de rambursare depuse pentru acelaşi termen legal de depunere se supun procedurii de soluţionare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală.“

                 

 1. La capitolul I litera B, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:

„7. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sunt în curs de soluţionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului şi data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

                 

 1. Inspecţia fiscală anticipată pentru soluţionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, la acelaşi contribuabil, se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecţie fiscală pentru o perioadă anterioară.“
 2.                

 3. La capitolul II, denumirea literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:

„A.Prevederi generale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili“

                 

 1. La capitolul II litera A punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) în cazul deconturilor de TVA, depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu – cu analiză documentară;“.

                 

 1. La capitolul II litera A, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 şi 22, cu următorul cuprins:

„21.Etapele încadrării în categoria de risc fiscal
 
21.1.1. Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal.
 
21.1.2. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform pct. 5.
 
21.2.1. Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale.
 
21.2.2. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care îndeplinesc condiţia de la pct. 21.2.1 se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform pct. 5.
 
21.3. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic şi se soluţionează potrivit pct. 3.
 
21.4. Dispoziţiile pct. 21.1.1–21.3 sunt aplicabile pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de persoane impozabile, inclusiv pentru deconturile de TVA aferente primelor 12 luni de la data înregistrării în scopuri de TVA.
 
21.5. Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, care nu se încadrează în situaţiile prevăzute de pct. 21.1.1–21.3 se soluţionează, în funcţie de categoria persoanei impozabile, potrivit procedurii prevăzute la cap. II lit. B şi cap. III.
 
22.Constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal mare
 
22.1. Compartimentul de specialitate va fi înştiinţat de către organele fiscale cu privire la persoanele impozabile despre care acestea au informaţii că prezintă un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA.
 
22.2. De îndată ce organul de inspecţie fiscală deţine astfel de informaţii va transmite o înştiinţare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activităţii de inspecţie fiscală. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi înscrise, de către compartimentul de specialitate, într-o bază de date specială.
 
22.3. De îndată ce organul cu atribuţii de administrare fiscală deţine astfel de informaţii va transmite o înştiinţare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activităţii de colectare. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi înscrise, de către compartimentul de specialitate, într-o bază de date specială.
 
22.4. La primirea referatului privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal mare, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.
 
22.5. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se află în curs de soluţionare potrivit cap. I lit. B pct. 7, depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată.
 
22.6. Pe baza referatului primit în condiţiile pct. 22.2 şi 22.3, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care stabileşte încadrarea la risc fiscal mare şi propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării deconturilor la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unităţii fiscale spre aprobare.
 
22.7. În situaţia în care este emisă Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare, aceasta se desfiinţează în condiţiile art. 90 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
 
22.8. Schimbarea încadrării din categoria de risc fiscal mare şi radierea din baza de date specială se fac tot la propunerea organelor fiscale, prin referate motivate transmise compartimentului de specialitate până la data de 5 a fiecărei luni.“

                 

 1. La capitolul II litera A, punctul 3.1 se abrogă.
 2.                

 3. La capitolul II litera A, punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.2. În cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, organul fiscal emite, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.“

                 

 1. La capitolul II litera A, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:
 
a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
 
b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;
 
c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
 
d) şeful serviciului fiscal municipal;
 
e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;
 
f) şeful biroului fiscal comunal;
 
g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti;
 
h) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.“

                 

 1. La capitolul II, denumirea literei B şi partea introductivă se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„B.Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii
 
Procedura prevăzută în acest capitol se aplică pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, altele decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, cu excepţia deconturilor cu sume negative de TVA care au fost încadrate în risc fiscal potrivit prevederilor cap. II lit. A pct. 21.1.1–21.3.“

                 

 1. La capitolul II litera B1 punctul 6.1, literele a) şi f) se abrogă.
 2.                

 3. La capitolul II litera B1, punctul 7.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7.1. SIN-ul trimestrial stabilit potrivit pct. 3 se actualizează lunar conform pct. 6, până la data de 5 a fiecărei luni, numai pentru persoanele impozabile nou-înfiinţate care au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursări cu inspecţie fiscală anticipată şi la care au fost stabilite diferenţe de taxă mai mici de 5%.“

                 

 1. La capitolul II litera B1, după punctul 7.1 se introduce un nou punct, punctul 7.2, cu următorul cuprins:

„7.2. Dispoziţiile cap. II lit. A pct. 22.5–22.8 sunt aplicabile în mod corespunzător.“

                 

 1. La capitolul II litera B1, punctele 7.2.1–7.2.9 se abrogă.
 2.                

 3. La capitolul II litera B1, punctul 8 se modifică şi se înlocuieşte cu trei noi puncte, punctele 8.1–8.3, cu următorul cuprins:

„8.1. Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunţat de cel puţin două ori la opţiunea de rambursare, după încadrarea la categoria de risc fiscal mare şi înainte de transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare la activitatea de inspecţie fiscală, compartimentul de specialitate va înştiinţa Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză şi îndrumare pentru activitatea de inspecţie fiscală, în vederea includerii acestor persoane în procedura de analiză de risc în vederea selectării pentru inspecţie fiscală.
 
8.2. În cazul contribuabilului care renunţă la opţiunea de rambursare, după ce a fost încadrat la risc fiscal mare, iar inspecţia fiscală anticipată nu a început, compartimentul de inspecţie fiscală va restitui decontul de TVA organului de administrare.
 
8.3. În cazul contribuabilului care renunţă la opţiunea de rambursare, după ce a fost încadrat la risc fiscal mare, iar inspecţia fiscală anticipată a început, aceasta va fi continuată şi finalizată ca inspecţie fiscală parţială privind taxa pe valoarea adăugată.“

                 

 1. La capitolul II litera B2, punctul 3.1 se abrogă.
 2.                

 3. La capitolul II litera B4, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Procedura se aplică pentru deconturile depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mare, ca urmare a aplicării procedurii de la lit. A şi de la lit. B secţiunile B2 şi B3, şi anume:
 
a) deconturi încadrate la risc fiscal mare, întrucât persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal ori figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale;
 
b) deconturi încadrate la SIN = 1, potrivit secţiunii B2 pct. 3.2 şi 4.5;
 
c) deconturi care au obţinut la Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte, potrivit secţiunii B2 pct. 5.1;
 
d) deconturi care au obţinut la Fişa de analiză de risc un punctaj între 51 şi 140 de puncte, potrivit secţiunii B2 pct. 11 lit. b);
 
e) deconturi care, ca urmare a analizei documentare, au fost încadrate la risc fiscal mare, potrivit secţiunii B3 pct. 8.1.“

                 

 1. La capitolul II litera B4, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mare, potrivit pct. 2 lit. a), b) şi c), se generează Fişa de analiză de risc – secţiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare.“

                 

 1. La capitolul II litera C, punctele 6.2 şi 6.3 se abrogă.
 2.                

 3. La capitolul II litera D punctul 3.2, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„– alte înscrisuri sau documente care au stat la baza soluţionării decontului, cum ar fi: extrasul din baza de date Cazier fiscal din care să rezulte faptul că persoana impozabilă are/nu are infracţiuni înscrise în cazierul fiscal, extrasul din baza de date constituită potrivit lit. A pct. 22 din care să rezulte că persoana impozabilă figurează/nu figurează, la data depunerii decontului, cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale ori referatul întocmit de organele fiscale din care să rezulte că, pe parcursul soluţionării decontului, organele fiscale au stabilit risc fiscal mare, după caz.“

                 

 1. La capitolul II litera D, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecţie fiscală ulterioară vor fi supuşi unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.“

                 

 1. La capitolul II litera D, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. Prin excepţie de la pct. 6, în mod aleatoriu, vor fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare şi contribuabili fără risc.“

                 

 1. La capitolul III litera A, după punctul 1.1 se introduce un nou punct, punctul 1.11, cu următorul cuprins:

„1.11. Se soluţionează potrivit prezentului capitol deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi de exportatori, care nu sunt încadrate în risc fiscal potrivit prevederilor cap. II lit. A pct. 21.1.1–21.3.“

                 

 1. La capitolul III litera A, punctele 2.3 şi 3 se abrogă.
 2.                

 3. La capitolul III litera C, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. După înregistrarea în evidenţă, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse la acelaşi termen legal de depunere sunt supuse procedurii de soluţionare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.“

                 

 1. La capitolul III litera C punctul 4.1, literele a) şi c) se abrogă.
 2.                

 3. La capitolul III litera C punctul 4.2, sintagma „ca urmare a condiţiei prevăzute la pct. 4.1 lit. c)“ se înlocuieşte cu sintagma „ca urmare a condiţiei prevăzute la cap. II lit. A pct. 21.2.1.“
 4.                

 5. La capitolul III litera C punctul 5, literele a) şi c) se abrogă.
 6.                

 7. La capitolul III litera C punctul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) nu a depus în ultimele 12 luni toate declaraţiile informative 390 (VIES) «Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare» şi 394 «Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional», pentru care persoanele impozabile aveau obligaţia transmiterii către organul fiscal;“.

                 

 1. La capitolul III litera C punctul 6.2, litera b) se abrogă.
 2.                

 3. La capitolul III litera C, punctul 6.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3. Stabilirea gradului de risc fiscal mare, în sensul pct. 4.1 şi al pct. 5 lit. b), se realizează, după caz, prin referat motivat întocmit de compartimentul cu atribuţii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator.“

                 

 1. La capitolul III litera C punctul 6.5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.5.1. Ori de câte ori compartimentele prevăzute la pct. 6.2 constată că o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. 4.1 lit. b) sau la pct. 5 lit. b), acestea propun încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat, pe care îl transmit de îndată compartimentului de specialitate în vederea includerii în baza de date.“

                 

 1. La capitolul III litera C, punctul 6.5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.5.2. La primirea referatului, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.“

                 

 1. La capitolul III litera C, punctul 6.5.3 se abrogă.
 2.                

 3. La capitolul III litera C, punctele 7.1 şi 7.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„7.1. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 5 lit. d), compartimentul de specialitate solicită informaţii, pentru toate deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse, compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării declaraţiilor fiscale.
 
7.2. Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la pct. 5 lit. e), în situaţia în care din decontul supus analizei nu rezultă codul CAEN al activităţii preponderente efectiv desfăşurate în perioada de raportare, compartimentul de specialitate solicită compartimentului cu atribuţii de înregistrare fiscală informaţii privind obiectul principal de activitate declarat de respectiva persoană impozabilă prin declaraţii de înregistrare/menţiuni.“

                 

 1. La capitolul III litera D punctul 4, litera a) se abrogă.
 2.                

 3. La capitolul III, denumirea literei E şi punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„E.Dispoziţii privind efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare

                 

 1. Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecţie fiscală ulterioară vor fi supuşi unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.
 2.                

 3. Prin excepţie de la pct. 1, în mod aleatoriu, vor fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare şi contribuabili fără risc.“
 4.                

 5. La capitolul III litera E, punctul 3 se abrogă.
 6.                

 7. La capitolul V, sintagma „direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti“ se înlocuieşte cu sintagma „direcţiile generale regionale ale finanţelor publice“.
 8.                

 9. Anexele nr. 1–16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1–16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II
 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică:
 
a) începând cu deconturile de TVA aferente lunii martie 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează luna ca perioadă fiscală la TVA;
 
b) începând cu deconturile de TVA aferente trimestrului I 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală la TVA;
 
c) începând cu deconturile de TVA aferente semestrului I 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează semestrul ca perioadă fiscală la TVA;
 
d) începând cu deconturile de TVA aferente anului 2014, pentru persoanele impozabile care utilizează anul ca perioadă fiscală la TVA.
 
Ministrul finanţelor publice,
 
Ioana-Maria Petrescu
 
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la procedură)
FIŞA DE CALCUL
a standardului individual negativ

Denumirea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA
Codul de identificare fiscală Periodicitatea depunerii decontului Lunar
Trimestrial
Semestrial
Anual
Judeţul Localitatea
Strada Număr
Codul poştal Sectorul Tel.: Fax: E-mail

 

A. SIN-ul brut(Σ TVA deductibil – Σ TVA colectat)/nr. perioade de raportare ……….
B. Motivaţia în cazul SIN = 1
– plătitor nou-înfiinţat
– datele incomplete
– SIN-ul este negativ
– persoana impozabilă nu are bunuri imobile sau mobile în patrimoniu
– organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic conform Deciziei privind perioada fiscală nr. ……….
C. Ajustare la inflaţie(rd. Ax indice inflaţie) ……….

D. Indicatori

Nr. crt. Indicatori Punctaj
1 Capitaluri proprii
– mai mic sau egal cu 0 100
– mai mare decât 0 0
2 Grad de îndatorare = capital împrumutat/capital propriu*)
– mai mare sau egal cu 0 şi mai mic sau egal cu 1 0
– mai mare decât 1 50
3 Profitabilitate = profit/cifră de afaceri
– egal cu 0 70
– mai mare decât 0 0
4 Raportul dintre media vânzărilor şi media achiziţiilor
– media vânzărilor mai mare decât media achiziţiilor 0
– media vânzărilor mai mică decât media achiziţiilor 45
5**) Declaraţii fiscale şi informative nedepuse în perioada de referinţă
– niciuna (toate declaraţiile depuse)
– cel puţin una 100
6***) Obligaţii fiscale restante în perioada de referinţă (cu excepţia obligaţiilor de plată restante la TVA)
– obligaţii la începutul perioadei mai mici decât obligaţiile la sfârşitul perioadei 50
– obligaţii la începutul perioadei mai mari decât obligaţiile la sfârşitul perioadei 30
– nu există 0
TOTAL PUNCTAJ

E. Coeficient de ajustare în funcţie de comportamentul fiscal
 
……….
 
F. SIN conform coeficientului de ajustare
 
……….
 
G. SIN
 
……….
 
LEGENDĂ:
 
Locul de unde se obţin elementele din fişa de calcul a SIN:
 
1. Bilanţul contabil, pentru punctele 1, 2 şi 3, precum şi contul de profit şi pierderi, pentru pct. 3.
 
Rd. 1 = rd. 86 bilanţ conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv rd. 37 bilanţ conform aceluiaşi act normativ, pentru entităţile care întocmesc bilanţ prescurtat.
 
Rd. 2 = rd. 56/rd. 86 bilanţ conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv rd. 14/rd. 37 bilanţ conform aceluiaşi act normativ, pentru entităţile care întocmesc bilanţ prescurtat.
 
Datele se completează numai în condiţiile în care capitalul propriu este pozitiv şi există datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an (capital împrumutat).
 
Rd. 3 = rd. 83 bilanţ/rd. 1 cont profit şi pierderi, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv rd. 34 bilanţ/rd. 1 cont profit şi pierdere conform aceluiaşi act normativ, pentru entităţile care întocmesc bilanţ prescurtat.
 
2. Aplicaţia „DECIMP“, pentru pct. 4, 5.
 
3. Fişa analitică de evidenţă pe plătitori, pentru pct. 6.
 
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la procedură)
EVIDENŢA
deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
A. Evidenţa deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. II lit. B din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

CIF Decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare Fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal Risc fiscal mare stabilit de organul fiscal(informaţie existentă la data depunerii DNOR) Suma negativă de TVA mai mică de 45.000 lei Soluţionat cu SIN
Suspendare Decizie de rambursare a TVA Suspendare Decizie de rambursare
Data Suma Da Nu Da – Referatul organului fiscal Nu data începerii data încetării data suma data începerii data încetării data suma
data

– continuare –

Analiză documentară Reîncadrare de la risc fiscal mic la risc fiscal mare*) Inspecţie fiscală Stingere
Suspendare Decizie de rambursare Referat privind riscul fiscal mare, emis de organul fiscal Decizie de desfiinţare a Deciziei de rambursare a TVA**) Adresa de transmitere Suspendare Decizie de rambursare a TVA Compensare Restituire Data efectuării operaţiunii în trezorerie
data începerii data încetării data suma data data data data începerii data încetării data suma

B. Evidenţa deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. III din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010

CIF Decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursară Fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal Risc fiscal mare stabilit de organul fiscal(informaţie existentă la data depunerii DNOR) Suma negativă de TVA mai mică de 45.000 lei Deconturi soluţionate de activitatea de administrare a veniturilor, cu risc fiscal mic
Suspendare Decizie de rambursare a TVA Suspendare Decizie de rambursare a TVA
data suma Da Nu Da – Referatul organului fiscal Nu data începerii data încetării data suma data începerii data încetării data suma
data

– continuare –

Reîncadrare de la risc fiscal mic la risc fiscal mare*) Deconturi soluţionate cu inspecţie fiscală anticipată Stingere
Referat privind riscul fiscal mare, emis de organul fiscal Decizie de desfiinţare a Deciziei de rambursare a TVA**) Adresa de transmitere Suspendare Decizie de rambursare a TVA Compensare Restituire Data efectuării operaţiunii în trezorerie
data data data data începerii data încetării data suma
l

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la procedură)
NOTIFICARE

SiglaD.G.R.F.P. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice ………./
 
Unitatea fiscală ……….
 
Nr. ………./……….
Adresa:Tel.:
 
Fax:
 
E-mail:

Către
 
Persoană impozabilă (Denumirea/Numele şi prenumele) ……….
 
Codul de identificare fiscală ……….
 
Adresa: Localitatea ………. str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judeţul/sectorul ……….
 
Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferent lunii/trimestrului ………. anul ………., aţi solicitat rambursarea sumei de ………. lei.
 
Având în vedere că nu dispunem de toate datele necesare soluţionării solicitării dumneavoastră, vă rugăm să prezentaţi, până cel târziu la data de ………., la dl/dna ………., camera ………., următoarele documente, pentru perioada ……….:
 
– ……….
 
– ……….
 
– ……….
 
Documentele vor fi prezentate în original şi în copie.
 
Conducătorul unităţii fiscale
 
Numele şi prenumele ……….
 
Semnătura şi ştampila unităţii ……….
 
Întocmit
 
Numele şi prenumele ……….
 
Funcţia ……….
 
Semnătura ……….
 
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 4 la procedură)
FIŞA
indicatorilor de inspecţie fiscală
1. Număr de rambursări soluţionate fără inspecţie fiscală în ultimele 24 de luni:

– până la 3 inclusiv ………. 0 puncte;
– între 4–9 inclusiv ………. 15 puncte;
– între 10–15 inclusiv ………. 30 de puncte;
– între 16–18 inclusiv ………. 45 de puncte;
– peste 18 ………. 60 de puncte.

2. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare în totalul sumei solicitate la rambursare [(sume solicitate – sume aprobate)/sume solicitate]:

– pondere sumă neaprobată ≤ = 2% ………. 0 puncte;
– 2% < pondere sumă neaprobată ≤ = 4% ………. 5 puncte;
– 4% < pondere sumă neaprobată ≤ = 6% ………. 15 puncte;
– 6% < pondere sumă neaprobată ≤ = 8% ………. 35 de puncte;
– 8% < pondere sumă neaprobată ≤ = 10% ………. 45 de puncte;
– pondere sumă neaprobată > 10% ………. 60 de puncte.

3. Ponderea sumelor rambursate în ultimele 24 de luni fără inspecţie fiscală*)în cifra de afaceri:

– până la 5% inclusiv ………. 0 puncte;
– între 5% şi 10% inclusiv ………. 5 puncte;
– între 10% şi 15% inclusiv ………. 15 puncte;
– între 15% şi 20% inclusiv ………. 30 de puncte;
– între 20% şi 25% inclusiv ………. 45 de puncte;
– peste 25% ………. 60 de puncte.

Cifra de afaceri este cea cuprinsă la rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 9, rd. 10, rd. 11, rd. 13, rd. 14, rd. 16 din formularul (300) „Decont de TVA“, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.790/2012.
 
4. Persoana impozabilă are ca obiect principal de activitate şi îşi desfăşoară efectiv activitatea în domeniul:

– cod 4621 „Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat“ ………. 15 puncte;
– cod 4631 „Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor“ ………. 15 puncte;
– cod 4671 „Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate“ ………. 15 puncte;
– cod 4673 „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare“ ………. 15 puncte;
– cod 4677 „Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor“ ………. 15 puncte.

Indicatorii de inspecţie fiscală cuprinşi în această fişă se stabilesc pentru ultimele 24 de luni, perioada fiind calculată până la data decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, supus analizei.
 
ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 5 la procedură)
DECIZIE
de rambursare a taxei pe valoarea adăugată

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ………./
 
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
 
Unitatea fiscală ……….
 
Nr. ………./……….
Adresa:Tel.:
 
Fax:
 
E-mail:
SiglaD.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ……….
 
Codul de identificare fiscală ……….
 
Domiciliul fiscal: Localitatea ………., str. ………., nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judeţul/sectorul ……….
 
În baza art. 85 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală ………., înregistrat sub nr. ………. din ………. şi a analizei de risc/inspecţiei fiscale efectuate în perioada ………., se stabileşte taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel:

• TVA solicitată la rambursare ………. lei
• TVA aprobată la rambursare ………. lei
• TVA aprobată la rambursare aferentă perioadelor fiscale pentru care a fost emisă Decizia de nemodificare a bazei de impunere nr. ………./………. *) ………. lei
• Diferenţă de TVA care urmează a fi supusă inspecţiei fiscale anticipate*) ………. lei

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 115, 116 sau 117, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
În situaţia în care TVA aprobată ia rambursare este mai mică decât TVA solicitată la rambursare, pentru diferenţa de TVA care provine din perioade pentru care nu au fost emise decizii de nemodificare a bazei de impunere, decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare încadrat în categoria de risc fiscal mare a fost transmis departamentului de inspecţie fiscală, în vederea efectuării inspecţiei fiscale anticipate.
 
Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ……….
 
Semnătura şi ştampila unităţii ……….
AprobatNumele şi prenumele ……….
 
Funcţia ……….
 
Data ……….
 
Semnătura ……….
VerificatNumele şi prenumele ……….
 
Funcţia ……….
 
Data ……….
 
Semnătura ……….
ÎntocmitNumele şi prenumele ……….
 
Funcţia ……….
 
Data ……….
 
Semnătura ……….

ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 6 la procedură)
FIŞA
de analiză de risc
Codul de identificare fiscală ……….
 
Denumirea ……….
 
Domiciliul fiscal ……….

Nr. crt. Sume negative de TVA Observaţii Informaţii privind perioadele supuse inspecţiei fiscale, după caz:
Suma solicitată la rambursare, din care:
– din perioada de raportare
– din perioadele anterioare de raportare: Subtotal(de la 3.1 până la 3.11)
3.1. – perioada
3.2. – perioada
3.3. – perioada
3.4. – perioada
3.5. – perioada
3.6. – perioada
3.7. – perioada
3.8. – perioada
3.9. – perioada
3.10. – perioada
3.11. – perioada

Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul.

Nr. crt. Indicatori Punctaj Punctaj acordat
1 Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni
– veniturile din perioada analizată mai mari decât media veniturilor în ultimele 12 luni 0
– veniturile din perioada analizată mai mici decât media veniturilor în ultimele 12 luni 50
2 Media valorii achiziţiilor pe ultimele 12 luni
– achiziţiile din perioada analizată mai mici decât media achiziţiilor în ultimele 12 luni 0
– achiziţiile din perioada analizată mai mari decât media achiziţiilor în ultimele 12 luni 50
3 Operaţiunea preponderentă din operaţiunile de livrări/prestări
– scutită cu drept de deducere 0
– scutită fără drept de deducere 30
– livrare/prestare cu cota 24% 40
– livrare/prestare cu 9% 40
– livrare cu 5% 0
TOTAL:

 

Aprobat Întocmit

ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 7 la procedură)
FIŞA
de analiză de risc – instrucţiuni de completare
Fişa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor, după cum urmează:
 
Cartuşul „Suma solicitată la rambursare“ se completează astfel:
 
– rd. 1 „Suma solicitată la rambursare“ se completează cu soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare de pe rd. 42 al decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare – formularul (300) „Decont de TVA“, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.790/2012;
 
– rd. 2 „din perioada de raportare“ se completează cu suma negativă de TVA din rd. 33 al decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.
 
În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa şi celelalte rânduri ale cartuşului cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care provine suma solicitată la rambursare.
 
În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există şi deconturi cu sume pozitive, în coloana „Observaţii“ se va înscrie suma pozitivă, iar coloana „Sume negative TVA“ şi coloana „Informaţii privind perioadele supuse inspecţiei fiscale, după caz“, corespunzătoare perioadelor cu sume pozitive, vor rămâne necompletate.
 
Sumele negative înscrise în coloana „Sume negative TVA“ se vor compara, fiecare în parte, cu SIN-ul, iar în coloana „Observaţii“ se va menţiona dacă suma negativă respectivă este mai mică sau mai mare decât SIN-ul.
 
În situaţia în care, pentru perioadele din care provin sumele negative au fost emise decizii de nemodificare a bazei de impunere pentru TVA, coloana „Informaţii privind perioadele supuse inspecţiei fiscale, după caz:“ se completează cu numărul şi data deciziei de nemodificare a bazei de impunere emisă de activitatea de inspecţie fiscală.
 
Cartuşul „Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul“ se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul.
 
– rd. 1 „Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni“ – datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul „TOTAL“, col. 1 – TVA colectat (rândul 17, mai puţin rândurile 5, 6, 7, 8 şi 12 din decontul de TVA);
 
– rd. 2 „Media valorii achiziţiilor pe ultimele 12 luni“ – datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul „TOTAL“, col. 1 – TVA deductibilă (rândul 27 din decontul de TVA);
 
– rd. 3 „Operaţiunea preponderentă din operaţiunile de livrări/prestări“ – datele se preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate, astfel:
 
– scutită cu drept de deducere – (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 13 + rd. 14)/rd. 17
 
– scutită fără drept de deducere – rd. 15/rd. 17
 
– livrare/prestare cu cota 24% – rd. 9/rd. 17
 
– livrare/prestare cu 9% – rd. 10/rd. 17
 
– livrare cu 5% – rd. 11/rd. 17
 
După stabilirea ponderilor se acordă punctajul numai pentru operaţiunea care prezintă ponderea cea mai mare între cele 5 tipuri de operaţiuni prevăzute de formular.
 
ANEXA Nr. 8
(Anexa nr. 8 la procedură)
ÎNŞTIINŢARE

SiglaD.G.R.F.P. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ………./
 
Unitatea fiscală ……….
 
Nr. ………./……….
Adresa:Tel.:
 
Fax:
 
E-mail:

Către
 
Persoană impozabilă (Denumirea/Numele şi prenumele) ……….
 
Codul de identificare fiscală ……….
 
Adresa: Localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judeţul/sectorul ……….
 
Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferent lunii/trimestrului ………., anul ………., aţi solicitat rambursarea sumei de ………. lei.
 
În vederea soluţionării acestei solicitări vă rugăm să prezentaţi, până cel târziu la data de ………., la dl/dna ………., camera ………., următoarele documente, pentru perioada ……….:

– jurnale de vânzări şi de cumpărări ……….
– balanţa de verificare ……….
– contracte comerciale, facturi şi documente vamale care să ateste exportul efectuat ……….
– documente care să ateste efectuarea unei investiţii, precum şi alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare ……….
– orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării ……….

Documentele vor fi prezentate în original şi în copie.
 
Conducătorul unităţii fiscale
 
Numele şi prenumele ……….
 
Semnătura şi ştampila unităţii ……….
 
Întocmit
 
Numele şi prenumele ……….
 
Funcţia ……….
 
Semnătura ……….
 
ANEXA Nr. 9
(Anexa nr. 9 la procedură)
REFERAT
pentru analiza documentară

Nr. ………./………. AprobatConducătorul unităţii fiscale,
 
……….

Avizat
 
Şeful compartimentului de specialitate,
 
……….
 
A. Date de identificare ale persoanei impozabile
 
Codul de identificare fiscală ……….
 
Denumirea ……….
 
Domiciliul fiscal ……….
 
B. Analiza documentară

1 Perioada fiscală la care se referă decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
2 SIN-ul
3 Suma negativă solicitată la rambursare
4 Diferenţa dintre suma solicitată şi SIN
5 TVA deductibilă
6 Se încadrează decontul negativ în tiparul ultimelor perioade? ◽ Da
◽ Nu
7 Oferă ultimul raport de inspecţie fiscală motive pentru iniţierea unei inspecţii anticipate? ◽ Da
◽ Nu
8 Au fost solicitate documente suplimentare? Da, Adresa nr. ………. din ……….
9 Plătitorul nu s-a prezentat până la expirarea termenului stabilit de organul fiscal ◽ Decontul se transmite activităţii de inspecţie fiscală
10 Plătitorul a solicitat amânarea termenului de prezentare a documentelor ◽ Da
◽ Nu
11 Amânarea termenului de prezentare a documentelor a fost aprobată ◽ Da, până la data de ……….
◽ Nu
12 Sunt anexate copii ale documentelor care au fost supuse analizei, potrivit borderoului anexat:
13 Documente analizate şi aspecte constatate
14 Se propune aprobarea rambursării în urma analizei documentare: ◽ Da, în totalitate – suma ……….
◽ Nu, se transmite pentru inspecţie fiscală anticipată

 

Întocmit

ANEXA Nr. 10
(Anexa nr. 10 la procedură)
REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de marii contribuabili
nr. ………. din ……….
 
aferent perioadei ……….

Nr. ………./……….
AvizatŞeful compartimentului de specialitate,
 
……….
AprobatConducătorul unităţii fiscale,
 
……….

A. Date de identificare a persoanei impozabile
 
Denumirea ……….
 
Codul de înregistrare în scopuri de TVA ……….
 
Domiciliul fiscal ……….
 
B. Analiza documentară
 
1. Decontul a fost încadrat la risc fiscal mare, prin Referatul nr. ………. din data de ………., însă ca urmare a depunerii Scrisorii de garanţie bancară nr. ………./………., decontul de TVA se încadrează la risc fiscal mic.
 
2. A fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară.
 
Motivaţie ……….
 
……….
 
C. Concluzii:

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA
b) Se propune transmiterea, spre soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată având în vedere următoarele:

……….
 
……….
 
……….
 
Întocmit
 
ANEXA Nr. 11
(Anexa nr. 11 la procedură)
REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii
nr. ………. din ……….
 
aferent perioadei ……….
 
Nr. ………./……….

AvizatŞeful compartimentului de specialitate,
 
……….
AprobatConducătorul unităţii fiscale,
 
……….

A. Date de identificare a persoanei impozabile
 
Denumirea ……….
 
Codul de înregistrare în scopuri de TVA ……….
 
Domiciliul fiscal ……….
 
……….
 
B. Analiza documentară

1. A fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară

Motivaţie

2. Nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declaraţiile informative 390 (VIES) „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“ şi 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“, pentru care persoana impozabilă respectivă avea obligaţia transmiterii către organul fiscal

Motivaţie ……….
 
……….
 
3. Au ca obiect principal de activitate sau îşi desfăşoară efectiv activitatea în următoarele domenii:

– cod 4621 „Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat“ ……….
– cod 4631 „Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor“ ……….
– cod 4671 „Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate“ ……….
– cod 4673 „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare“ ……….
– cod 4677 „Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor“ ……….

Motivaţie ……….
 
……….
 
C. Concluzii:

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA
b) Se propune transmiterea, spre soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată, având în vedere următoarele:

……….
 
……….
 
Întocmit
 
ANEXA Nr. 12
(Anexa nr. 12 la procedură)
CERERE DE APLICARE A REGIMULUI SPECIAL DE RAMBURSARE A TEXEI PE VALOAREA ADĂUGATA PENTRU ANUL FISCAL… PDF
 
ANEXA Nr. 13
 
(Anexa nr. 13 la procedură)
REFERAT
privind regimul special pentru exportatori

Nr. ………./……….
AvizatŞeful compartimentului de specialitate,
 
……….
AprobatConducătorul unităţii fiscale,
 
……….

A. Date de identificare a persoanei impozabile
 
Denumirea ……….
 
Codul de înregistrare în scopuri de TVA ……….
 
Domiciliul fiscal ……….
 
……….
 
B. Analiza documentară a Cererii nr. ………./data ……….
 
Au fost analizate următoarele documente:
 
……….
 
Din analiza documentelor prezentate a rezultat:
 
……….
 
C. Analiza informaţiilor deţinute de organul fiscal
 
Au fost analizate următoarele informaţii:

1. raportul de inspecţie fiscală
2. decontul de taxă pe valoarea adăugată
3. aplicaţia de gestionare a cazierului fiscal
4. informaţii de la compartimentul cu atribuţii de colectare şi de la compartimentul juridic privind deschiderea procedurii de insolvenţă sau declanşarea procedurii de lichidare voluntară

1. Din Raportul de inspecţie fiscală nr. ………. din ……….
 
2. Din Decontul de TVA aferent lunii ………. anul ………., înregistrat la organul fiscal cu nr. ………. din ……….
 
3. Din informaţiile transmise de ……….
 
D. Concluzii:

a) Se propune aprobarea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA pentru anul fiscal
b) Se propune respingerea cererii, având în vedere următoarele:
c) Se propune anularea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA, având în vedere următoarele:

Întocmit
 
ANEXA Nr. 14
(Anexa nr. 14 la procedură)
DECIZIE
privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori

SiglaD.G.R.F.P. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ………./
 
Unitatea fiscală ……….
 
Nr. ………./……….
Adresa:Tel.:
 
Fax:
 
E-mail:

Către:
 
Denumirea/Numele şi prenumele ……….
 
Domiciliul fiscal:
 
Localitatea ………. str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judeţul/sectorul ……….
 
Codul de identificare fiscală ……….
 
În baza prevederilor cap. III din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a Cererii nr. ………. din data ………. şi a Referatului privind îndeplinirea condiţiilor pentru aplicarea regimului special nr. ………. din data vă comunicăm:

– se aprobă aplicarea regimului special pentru anul fiscal ……….
– nu se aprobă aplicarea regimului special
– încetează aplicarea regimului special

Motivaţia respingerii/încetării: ……….
 
……….
 
Aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, aprobată prin prezenta decizie, este valabilă de la data comunicării până la sfârşitul anului fiscal pentru care a fost aprobat, dacă au fost păstrate condiţiile prevăzute la cap. III din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

AprobatConducătorul unităţii fiscale
 
Numele şi prenumele ……….
 
Semnătura şi ştampila unităţii ……….
VerificatNumele şi prenumele ……….
 
Funcţia ……….
 
Semnătura ……….
ÎntocmitNumele şi prenumele ……….
 
Funcţia ……….
 
Semnătura ……….

ANEXA Nr. 15
(Anexa nr. 15 la procedură)
REFERAT
privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de exportatori
nr. ………. din ……….
 
aferent perioadei ……….
 
Nr. ………./……….

AvizatŞeful compartimentului de specialitate,
 
……….
AprobatConducătorul unităţii fiscale,
 
……….

A. Date de identificare a persoanei impozabile
 
Denumirea ……….
 
Codul de înregistrare în scopuri de TVA ……….
 
Domiciliul fiscal ……….
 
B. Analiza documentară

1. Suma solicitată depăşeşte dublul mediei lunare a TVA ……….

 

– lei –
Luna Suma negativă a TVA în perioada de raportare Taxa de plată în perioada de raportare
TOTAL

Media lunară a TVA = (Total „suma negativă a TVA în perioada de raportare“ declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni – Total „taxa de plată în perioada de raportare“ declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni)/12 luni.

2. Aplicarea regimului special pentru persoana impozabilă care desfăşoară activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adăugată a fost aprobată prin Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a TVA nr. ………./

C. Concluzii

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA
b) Se propune transmiterea, spre soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată,

având în vedere următoarele:
 
……….
 
……….
 
……….
 
Întocmit
 
ANEXA Nr. 16
(Anexa nr. 16 la procedură)
DECIZIE
privind încheierea procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ………./
 
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
 
Unitatea fiscală ……….
 
Nr. ………./……….
Adresa:Tel.:
 
Fax:
 
E-mail:
SiglaD.G.R.F.P./D.G.A.M.C.

Către:
 
Denumirea/Numele şi prenumele ……….
 
Domiciliul fiscal:
 
Localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., ap. ………., et. ………., judeţul/sectorul ……….
 
Codul de identificare fiscală ……….
 
În baza prevederilor cap. VII din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ………./………. prin care aţi fost declarat inactiv fiscal, vă informăm asupra încheierii procedurii de soluţionare a decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare aferent perioadei ……….
 
Sumele negative cuprinse în decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit legii.
 
Împotriva prezentului înscris se poate formula contestaţie în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

AprobatConducătorul unităţii fiscale
 
Numele şi prenumele ……….
 
Semnătura şi ştampila unităţii ……….
VerificatNumele şi prenumele ……….
 
Funcţia ……….
 
Semnătura ……….
ÎntocmitNumele şi prenumele ……….
 
Funcţia ……….
 
Semnătura ……….

 
 
Note de subsol:
 
*): Indicatorul „Grad de îndatorare“ se completează numai dacă există capital împrumutat (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an) şi capitalul propriu este pozitiv.
 
**): Se verifică depunerea formularului 100 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, a formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“, precum şi a formularului 390 (VIES) „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“ şi a formularului 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“.
 
***): Se consideră toate obligaţiile declarate de către contribuabili sau stabilite de către organul fiscal şi neachitate, cu excepţia sumelor pentru care acesta beneficiază de înlesniri la plată aprobate de organul fiscal competent.
 
*): Se completează numai în situaţia în care, după încadrarea iniţială a decontului la risc fiscal mic, organul fiscal transmite informaţii privind stabilirea riscului fiscal mare pentru respectivul contribuabil, potrivit cap. II lit. A pct. 22 din Procedpca de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 
**): Se completează numai în situaţia în care, la data emiterii referatului privind reîncadrarea la risc fiscal mare, era emisă Decizia de rambursare a TVA sub rezerva verificării ulterioare.
 
*): Se completează numai în situaţia în care, după încadrarea iniţială a decontului la risc fiscal mic, organul fiscal transmite informaţii privind stabilirea riscului fiscal mare pentru respectivul contribuabil, potrivit cap. II lit. A pct. 22 din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 
**): Se completează numai în situaţia în care, la data emiterii referatului privind reîncadrarea la risc fiscal mare, era emisă Decizia de rambursare a TVA sub rezerva verificării ulterioare.
 
*): Sumele rambursate fără inspecţie fiscală sunt sumele aprobate la rambursare, fără inspecţie fiscală anticipată sau pentru care nu a fost efectuată inspecţie fiscală ulterioară.
 
*): Se va completa în situaţia în care activitatea de inspecţie fiscală a emis o decizie de nemodificare a bazei de impunere.
 
*): Se va completa în situaţia în care activitatea de inspecţie fiscală a emis o decizie de nemodificare a bazei de impunere.
 
*): Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.

- Publicitate -