OMFP 496/2014 – Atestarea în domeniul Sistemului european de conturi, dobândirea şi retragerea certificatului

1247

2014-04-02 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 236 din 2.4.2014

ORDIN nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi

Având în vedere prevederile art. 19 lit. b2) şi b3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Normele metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2.

Se aprobă modelul certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4.

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia generală de programare bugetară şi Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile din structurile acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Obiectul de reglementare

Art. 1.

(1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de dobândire şi de retragere a certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, denumit în continuare SEC, potrivit prevederilor art. 19 lit. b2) şi b3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC constituie condiţie specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil.

(3) Atestarea cunoştinţelor în domeniul SEC presupune verificarea cunoştinţelor dobândite în acest domeniu, în vederea ocupării funcţiei de conducător al compartimentului financiar – contabil. Dovada promovării examenului de atestare a cunoştinţelor se face prin obţinerea certificatului de atestare.

(4) Retragerea certificatului de atestare se realizează în condiţiile prezentelor norme metodologice.

(5) Deţinătorii certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC au obligaţia de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele prin actualizarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale în acest domeniu.

(6) Pentru conducătorii compartimentelor financiar-contabile aflaţi în funcţie, cursurile şi atestarea se fac gratuit, prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin organizarea de cursuri în domeniul SEC în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ.

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

Art. 2.

În cuprinsul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC, denumit în continuare certificat de atestare — document emis de Ministerul Finanţelor Publice, care atestă că persoana a dobândit cunoştinţele necesare pentru a îndeplini condiţia specifică obligatorie cerută pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil sau pentru menţinerea în această funcţie, potrivit prevederilor art. 19 lit. b2) şi b3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) comisia de atestare — organ colegial numit prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget, special constituit în scopul atestării cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC;

c) comisia de soluţionare a contestaţiilor — organ colegial, numit prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget, special constituit în scopul soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţii nemulţumiţi de rezultatele atestării cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC;

d) conducătorul compartimentului financiar-contabil — persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum şi altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, cu studii economice superioare şi care răspunde, împreună cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, de plata cheltuielilor, de întocmirea situaţiilor financiare şi de elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului instituţiei, după caz;

e) conducători ai compartimentului financiar-contabil aflaţi în funcţie — persoanele care deţin această funcţie la data intrării în vigoare a Legii nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;

f) compartiment financiar-contabil — denumire generică pentru structura organizatorică — departament, direcţie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice — în cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei şi/sau în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situaţiile financiare şi/sau se elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei, după caz;

g) instituţii publice — denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

h) domeniul Sistemului european de conturi — un cadru contabil aplicabil pe plan internaţional care permite descrierea analitică şi sistematică a economiei unei ţări, a componentelor şi relaţiilor ei cu celelalte economii.

SECŢIUNEA a 3-a

Principii generale

Art. 3.

Atestarea cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC se desfăşoară după următoarele principii:

a) nediscriminare, principiu potrivit căruia accesul la obţinerea certificatului de atestare se realizează fără discriminare;

b) independenţă, principiu potrivit căruia deciziile privind atestarea cunoştinţelor personalului din instituţiile publice sunt luate de membrii comisiei de atestare.

CAPITOLUL II

Modalitatea de realizare a atestării

SECŢIUNEA 1

Rolul şi responsabilităţile Ministerului Finanţelor Publice

Art. 4.

(1) Atestarea se realizează prin examen în cadrul căruia se testează cunoştinţele dobândite de persoanele care acced la funcţia de conducător al compartimentului financiar – contabil, în domeniul SEC.

(2) Ministerul Finanţelor Publice, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare şi prin Direcţia generală de programare bugetară, are rolul de a coordona şi de a organiza atestarea cunoştinţelor în domeniul SEC dobândite de conducătorii compartimentelor financiar – contabile aflaţi în funcţie, precum şi de persoanele care solicită obţinerea certificatului de atestare.

(3) Ministerul Finanţelor Publice, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, coordonează direcţiile generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru organizarea procesului de atestare la nivelul acestora.

Art. 5.

În procesul de atestare, Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcţia generală de programare bugetară şi Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică îndeplinesc următoarele atribuţii:

a) elaborează şi actualizează cadrul de reglementare a procesului de dobândire sau retragere a certificatului de atestare;

b) elaborează şi actualizează bibliografia pentru examenul de atestare, potrivit atribuţiilor.

Art. 6.

(1) În procesul de atestare, Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură secretariatul tehnic al comisiei de atestare şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

b) asigură suportul logistic necesar desfăşurării activităţii comisiei de atestare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor de la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

c) coordonează direcţiile generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru organizarea procesului de atestare la nivelul acestora;

d) eliberează certificate de atestare pe baza rezultatelor finale ale examenului de atestare, consemnate în procesele – verbale transmise de către comisiile de atestare constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

e) completează Registrul de evidenţă a persoanelor care au participat la examenul de atestare;

f) ţine evidenţa certificatelor de atestare;

g) asigură arhivarea documentelor elaborate de comisia de atestare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

h) asigură publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice a tabloului persoanelor atestate, a informaţiilor cu privire la organizarea cursurilor de pregătire şi a atestării în domeniul SEC;

i) asigură actualizarea tabloului persoanelor atestate în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de atestare şi publicarea acestuia pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În procesul de pregătire profesională a conducătorilor compartimentului financiar-contabil aflaţi în funcţie, Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi desfăşoară în funcţie de solicitări, cel puţin o dată pe trimestru, cursuri de pregătire în domeniul SEC;

b) asigură suportul logistic necesar desfăşurării cursurilor de pregătire;

c) ţine evidenţa persoanelor care au participat la cursuri;

d) completează Registrul de evidenţă a participanţilor la cursurile organizate, potrivit cataloagelor de prezenţă;

e) coordonează direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală pentru organizarea de cursuri de pregătire la nivelul acestora;

f) asigură arhivarea documentelor elaborate.

SECŢIUNEA a 2-a

Constituirea comisiilor de atestare şi de soluţionare a contestaţiilor

Art. 7.

(1) În vederea organizării şi desfăşurării examenului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC, cu minimum 30 de zile înaintea desfăşurării examenului se constituie comisii de atestare, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget.

(2) Preşedintele comisiei de atestare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

Art. 8.

(1) Comisia de atestare, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, sunt compuse din câte 3 membri, specialişti în domeniul SEC din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Comisiile de atestare, respectiv comisiile de soluţionare a contestaţiilor, constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sunt compuse din câte 3 membri, specialişti în domeniul SEC, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi/sau ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi structurilor subordonate acestora.

(3) Secretariatul comisiei de atestare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de:

a) unul sau mai mulţi funcţionari publici din cadrul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, desemnaţi prin actul administrativ de constituire a comisiilor la nivelul Ministerului Finanţelor Publice;

b) unul sau mai mulţi funcţionari publici specialişti în domeniul resurselor umane şi formării profesionale, desemnaţi prin actul administrativ de constituire a comisiilor la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice

(4) Direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi/sau, după caz, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice fac propuneri de membri în comisiile de atestare, respectiv în comisiile de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 9.

Pot fi desemnaţi membri în comisiile de atestare sau în comisiile de soluţionare a contestaţiilor funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au cunoştinţe aprofundate, pregătire şi/sau experienţă în domeniul SEC;

b) nu se află în situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, potrivit legii.

Art. 10.

(1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de atestare sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(2) Calitatea de membru în comisia de atestare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 11.

Nu poate fi desemnat membru în comisia de atestare sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre participanţii la atestare sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea atestării;

b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de atestare sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 12.

(1) Situaţiile de incompatibilitate, precum şi situaţiile de conflict de interese se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării examenului de atestare.

(2) Membrii comisiei de atestare sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de atestare sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la examenul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.

(3) În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie.

SECŢIUNEA a 3-a

Publicitatea examenului de atestare

Art. 13.

(1) Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru desfăşurarea examenului de atestare, Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia asigurării publicităţii acestuia prin afişarea anunţului la sediul Ministerului Finanţelor Publice şi/sau, după caz, la sediile structurilor unde are loc examenul de atestare şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, la secţiunea special creată în acest scop.

(2) Anunţul cuprinde următoarele informaţii:

a) condiţiile de participare;

b) condiţiile de desfăşurare a examenului de atestare;

c) bibliografia;

d) alte date necesare desfăşurării atestării.

(3) Informaţiile menţionate la alin. (2) rămân afişate până la finalizarea procesului de atestare.

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile comisiei de atestare, ale comisiei de soluţionam a contestaţiilor şi ale secretarilor acestora

Art. 14.

Comisia de atestare are următoarele atribuţii în procesul de dobândire a certificatului de atestare:

a) verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la examenul de atestare;

b) stabileşte testele-grilă pentru proba scrisă;

c) notează pentru fiecare candidat proba scrisă;

d) validează rezultatele examenului de atestare;

e) transmite secretarului comisiei de atestare rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidaţilor şi Ministerului Finanţelor Publice în vederea eliberării certificatului de atestare.

Art. 15.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor de participare la examenul de atestare şi cu privire la notarea probei scrise;

b) transmite secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor şi Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 16.

Secretarul comisiei de atestare, respectiv secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii:

a) primesc şi înregistrează dosarele persoanelor care s-au înscris la examenul de atestare sau care au depus contestaţii, după caz;

b) convoacă membrii comisiei de atestare, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de atestare, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie din care rezultă activitatea specifică depusă de acestea;

d) asigură transmiterea rezultatelor examenului de atestare, respectiv a rezultatelor contestaţiei candidaţilor.

CAPITOLUL III

Desfăşurarea examenului de atestare

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generala privind examenul de atestare

Art. 17.

(1) Examenul de atestare constă în două etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă.

(2) Se pot prezenta la proba scrisă numai persoanele ale căror dosare au fost admise la selecţia dosarelor.

SECŢIUNEA a 2-a

Dosarul de înscriere la examenul de atestare

Art. 18.

(1) În vederea participării la examenul de atestare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice şi/sau, după caz, a structurilor subordonate, solicitanţii depun dosarul de înscriere la registratura Ministerului Finanţelor Publice ori a unităţilor din subordinea acestuia, direct sau prin poştă, în funcţie de locul în care se desfăşoară examenul, care va conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de participare la examenul de atestare;

b) copia actului de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de studii economice superioare recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale.

(2) Legalitatea documentelor prezentate în vederea înscrierii la examen este în responsabilitatea solicitantului. Acesta răspunde, conform legii, pentru depunerea unor documente eronate/false, care sunt de natură să conducă la dobândirea, în mod nelegal, a certificatului de atestare.

SECŢIUNEA a 3-a

Selecţia dosarelor de înscriere la examen

Art. 19.

(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de atestare are obligaţia de a selecta dosarele de înscriere pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la examenul de atestare.

(2) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de atestare, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul instituţiei publice organizatoare a examenului de atestare şi/sau pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de maximum 48 de ore de la afişarea acestuia în condiţiile prevederilor alin. (2), la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

SECŢIUNEA a 4-a

Proba scrisă

Art. 20.

(1) Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă.

(2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele dobândite în domeniul SEC.

(3) Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii unui punctaj de minimum 70 de puncte.

(4) Testele-grilă pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei aprobate.

(5) Comisia de atestare stabileşte testele-grilă pentru proba scrisă în ziua în care se desfăşoară aceasta, urmând a fi ulterior anexate la procesul-verbal.

(6) Membrii comisiei de atestare răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii testelor-grilă propuse.

(7) Testele-grilă se semnează de toţi membrii comisiei de atestare şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila organizatorului examenului de atestare.

(8) Comisia de atestare stabileşte punctajul pentru fiecare test-grilă, care se comunică, odată cu testul-grilă, fiecărui candidat.

(9) Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise, membrii comisiei de atestare au obligaţia de a afişa baremul detaliat de corectare a testelor-grilă. Acesta se afişează la locul desfăşurării examenului de atestare, anterior corectării lucrărilor.

(10) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, pentru verificarea identităţii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a paşaportului care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.

(11) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de atestare sau de persoanele care asigură supravegherea.

(12) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de atestare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al testelor-grilă, dar nu poate depăşi 3 ore.

(13) După începerea comunicării testelor-grilă este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de atestare, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de atestare, respectiv supravegherea desfăşurării probei scrise.

(14) În încăperea în care are loc proba scrisă, pe toată perioada derulării acesteia, participanţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

(15) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (14) atrage eliminarea candidatului de la proba scrisă. Comisia de atestare, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat” pe testul-grilă şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

(16) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe setul de test-grilă asigurat de organizatorul examenului de atestare, purtând ştampila acestuia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila instituţiei publice organizatoare a atestării.

(17) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de atestare testul-grilă, la finalizarea acestuia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

(18) La predarea lucrării conform alin. (17) comisia de atestare are obligaţia de a verifica dacă aceasta conţine semne distinctive, iar în situaţia constatării unor astfel de semne lucrarea se anulează.

SECŢIUNEA a 5-a

Notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor

Art. 21.

(1) Punctajul pentru proba scrisă este de maximum 100 de puncte.

(2) Anterior începerii corectării testelor-grilă, fiecare lucrare va fi numerotată.

(3) Notarea probei scrise se face, de regulă, în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea acesteia.

(4) Lucrările de la proba scrisă se corectează sigilate.

(5) După acordarea punctajelor, lucrările scrise se desigilează.

(6) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea „anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

(7) Rezultatele la proba scrisă, cu menţiunea „admis” sau „respins”, se comunică prin afişare la locul desfăşurării examenului de atestare şi/sau pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, în termen de maximum două zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.

SECŢIUNEA a 6-a

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 22.

(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participarea la examenul de atestare în termen de maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(2) Candidatul nemulţumit de punctajul obţinut poate depune contestaţie în termen de două zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului de atestare, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

(3) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza testul – grilă în termen de maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Art. 23.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia în situaţia în care:

a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru participare la examenul de atestare;

b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din testele-grilă.

Art. 24.

Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la examenul de atestare;

b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din testele-grilă.

Art. 25.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la locul desfăşurării examenului de atestare, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Art. 26.

La finalizarea examenului de atestare se întocmeşte un proces-verbal care să conţină modul de desfăşurare a examenului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de atestare şi de secretarul acesteia.

CAPITOLUL IV

Dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare

SECŢIUNEA 1

Eliberarea certificatului de atestare

Art. 27.

(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale examenului de atestare, Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă emite certificate de atestare persoanelor declarate admise, potrivit proceselor-verbale transmise de secretariatul comisiilor de atestare constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Certificatul de atestare se eliberează personal candidatului sau unei persoane împuternicite prin procură autentică notarială, acordată special în acest sens.

(3) Certificatul de atestare cuprinde următoarele elemente:

a) sigla Ministerului Finanţelor Publice;

b) denumirea organului emitent;

c) seria, numărul certificatului şi data eliberării;

d) numele şi prenumele titularului.

(4) Certificatul de atestare este imprimat pe hârtie A4, având seria A şi numerotare unică pentru fiecare certificat, începând cu numărul 000001.

Art. 28.

Evidenţa persoanelor atestate se consemnează în Registrul de evidenţă a certificatelor de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC, care conţine următoarele informaţii, fără a se limita la acestea:

a) numele şi prenumele persoanei atestate;

b) entitatea publică unde este salariată persoana atestată;

c) numărul, seria şi data eliberării certificatului de atestare;

d) informaţii privind eliberarea certificatului de atestare.

SECŢIUNEA a 2-a

Valabilitatea certificatului de atestare

Art. 29.

(1) Certificatul de atestare este valabil pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării.

(2) Certificatul de atestare dovedeşte că beneficiarul acestuia îndeplineşte condiţia specifică pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu înlocuieşte celelalte condiţii pe care candidatul trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea funcţiei respective.

SECŢIUNEA a 3-a

Menţinerea valabilităţii certificatului de atestare

Art. 30.

(1) Menţinerea valabilităţii certificatului de atestare este condiţionată de testarea periodică, din 5 în 5 ani, a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi care să aibă ca rezultat fie menţinerea prin emitere a unui nou certificat de atestare, fie retragerea certificatului.

(2) Certificatul de atestare se menţine, cu respectarea prevederilor de la alin. (1), şi poate fi utilizat pentru a face dovada că îndeplineşte condiţia specifică pentru participarea la examen pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, pentru menţinerea pe post.

(3) În cazul pierderii certificatului de atestare, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat, după îndeplinirea procedurilor privind declararea pierderii, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 4-a

Retragerea certificatului de atestare

Art. 31.

(1) Retragerea certificatului de atestare are loc în mod automat, la expirarea perioadei de 5 ani, dacă nu s-a mai solicitat menţinerea valabilităţii.

(2) În situaţia în care deţinătorul certificatului de atestare a fost sancţionat pentru abateri grave cu privire la corectitudinea situaţiilor financiare întocmite şi semnate sau avizate, de către un organ de control, acesta notifică conducătorul instituţiei publice asupra situaţiei constatate, conform competenţelor stabilite potrivit legii, în vederea analizării oportunităţii unei noi verificări a cunoştinţelor.

(3) Pentru persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (2) valabilitatea certificatului de atestare se menţine sub rezerva parcurgerii de către aceasta din dispoziţia conducătorului instituţiei publice a procedurilor de atestare şi cu suportarea individuală a costurilor implicate.

(4) În termen de o lună de la primirea notificării comunicate de organul de control, conducătorul instituţiei publice solicită Ministerului Finanţelor Publice organizarea unui examen care să ateste cunoştinţele dobândite în domeniul SEC ale conducătorului compartimentului financiar-contabil, în condiţiile procedurii stabilite de prezentele norme metodologice. Ministerul Finanţelor Publice va organiza examenul de atestare în termen de două luni de la solicitare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice. În cadrul acestei perioade, certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi al conducătorului compartimentului financiar-contabil îşi menţine valabilitatea.

(5) Pentru conducătorul compartimentului financiar-contabil care promovează examenul de atestare se eliberează un nou certificat de atestare.

(6) Pentru conducătorul compartimentului financiar-contabil care nu solicită sau nu promovează examenul de atestare în termenele prevăzute la alin. (4), Ministerul Finanţelor Publice procedează la retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC, comunicând, în acest sens, şi ordonatorului de credite.

(7) Lista persoanelor al căror certificat de atestare şi-a pierdut valabilitatea se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

(8) Retragerea certificatului de atestare se consemnează în Registrul de evidenţă a persoanelor atestate prin radierea persoanei care a pierdut această calitate.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 32.

(1) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice, instituţiile publice au obligaţia de a completa fişele de post pentru posturile de conducere vacante ale compartimentelor financiar-contabile, în sensul introducerii condiţiei specifice obligatorii de dobândire şi menţinere a certificatului de atestare.

(2) Fişele de post pentru posturile ocupate se completează, potrivit alin. (1), în termen de 30 de zile de la dobândirea de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile a certificatului de atestare, cu încadrarea în termenul de 2 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 270/2013.

Art. 33.

(1) Prevederile art. 32 alin. (2) se aplică şi în cazul persoanelor care ocupă pe perioadă determinată funcţia de conducător al compartimentului financiar-contabil.

(2) În vederea dobândirii certificatului de atestare de către conducătorii compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice aflaţi în funcţie, precum şi de persoanele care solicită deţinerea certificatului de atestare, comisiile de atestare din Ministerul Finanţelor Publice/direcţiile generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală organizează şi desfăşoară examene de atestare, în funcţie de solicitări, cel puţin o dată pe trimestru.

ANEXA Nr. 2

CERTIFICAT DE ATESTARE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă

CERTIFICAT DE ATESTARE
a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi

Doamnei/Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) în anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . . . . . , în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul/municipiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i se atestă cunoştinţele dobândite în domeniul Sistemului european de conturi.

Prezentul certificat poate fi utilizat numai pentru a dovedi că beneficiarul acestuia îndeplineşte condiţia specifică pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b2) şi b3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu înlocuieşte celelalte condiţii de ocupare a postului.

Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seria . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .

Data eliberării: anul . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . .

- Publicitate -

1 COMENTARIU