REGULAMENT UE 549/2013 – Sistemul european de conturi naționale și regionale din UE

1904

2013-06-26 – Publicat in Jurnalul Oficial L 174 din 26/06/2013

CUPRINS ACT
REGULAMENT – art. 1 – 13
ANEXA A –PDF – metodologie privind standardele, definițiile, clasificările și normele contabile comune, destinate utilizării pentru elaborarea conturilor și a tabelelor, pe baze comparabile, în scopurile Uniunii, împreună cu rezultatele cerute în temeiul articolului 3;
ANEXA B – PDF– program care stabilește termenele până la care statele membre transmit Comisiei (Eurostat) conturile și tabelele care trebuie compilate conform metodologiei din ANEXA A

Regulament 549/2013 INTEGRAL (727 pagini, 13MB, PDF) – Regulament-UE-549-2013-v16072013
TEXT ACT
Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1) Elaborarea de politici în Uniune și monitorizarea economiilor statelor membre și a uniunii economice și monetare (UEM) necesită informații comparabile, actualizate și fiabile cu privire la structura economiei și la evoluția situației economice din fiecare stat membru sau regiune.
(2) Comisia ar trebui să aibă un rol în monitorizarea economiilor statelor membre și a UEM și, în special, să informeze în mod regulat Consiliul în legătură cu progresele statelor membre în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor lor privind UEM.
(3) Cetățenii Uniunii au nevoie de conturi economice, ca instrument de bază pentru analizarea situației economice a unui stat membru sau a unei regiuni. În interesul comparabilității, astfel de conturi ar trebui redactate pe baza unui set unic de principii care să nu lase loc unor interpretări diferite. Informațiile puse la dispoziție ar trebui să fie cât mai exacte, complete și actuale, pentru a se asigura o transparență maximă pentru toate sectoarele.
(4) Comisia ar trebui să utilizeze agregate de conturi naționale și regionale pentru calculele administrative ale Uniunii și, în special, pentru calculele bugetare.
(5) În 1970 a fost publicat un document administrativ intitulat „Sistemul european de conturi economice integrate (SEC)”, care acoperă domeniul reglementat de prezentul regulament. Documentul respectiv a fost redactat în exclusivitate de Oficiul de Statistică al Comunităților Europene și numai pe răspunderea acestuia și a fost rezultatul mai multor ani de eforturi depuse de oficiul respectiv, împreună cu institutele naționale de statistică ale statelor membre, având ca scop crearea un sistem de conturi naționale care să satisfacă cerințele politicii economice și sociale a Comunităților Europene. Documentul respectiv constituia versiunea comunitară a Sistemului de conturi naționale al Organizației Națiunilor Unite, care fusese utilizat de Comunități până atunci. Pentru a actualiza textul original, a doua ediție a documentului a fost publicată în 1979 (3).
(6) Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (4) a instituit un sistem de conturi naționale pentru a răspunde cerințelor politicilor economice, sociale și regionale ale Comunității. Sistemul respectiv era, în ansamblu, coerent cu ceea ce era la vremea respectivă noul Sistem de conturi naționale, care fusese adoptat de Comisia de statistică a Organizației Națiunilor Unite în februarie 1993 (SCN 1993), astfel încât rezultatele din toate țările membre ale Organizației Națiunilor Unite să fie comparabile la nivel internațional.
(7) SCN 1993 a fost actualizat sub forma unui nou Sistem de conturi naționale (SCN 2008) adoptat de Comisia de statistică a Organizației Națiunilor Unite în februarie 2009 pentru o mai bună adaptare a conturilor naționale la noul mediu economic, la evoluția cercetării metodologice și la necesitățile utilizatorilor.
(8) Este necesară revizuirea Sistemului european de conturi instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 (SEC 95) pentru a ține cont de noile evoluții ale SCN, astfel încât Sistemul european de conturi revizuit, astfel cum este stabilit prin prezentul regulament, să constituie o versiune a SCN 2008 adaptată la structurile economiilor statelor membre, iar datele Uniunii să fie comparabile cu cele compilate de principalii săi parteneri internaționali.
(9) În scopul creării conturilor economice de mediu sub formă de conturi satelit pentru Sistemul european de conturi revizuit, Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene (5) a stabilit un cadru comun pentru colectarea, compilarea, transmiterea și evaluarea conturilor economice de mediu europene.
(10) În cazul conturilor de mediu și sociale, ar trebui să se țină seama pe deplin și de Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 20 august 2009, intitulată „Dincolo de PIB: măsurarea progreselor într-o lume în schimbare”. Există necesitatea de a continua în mod energic studiile metodologice și testele privind datele, în special în privința aspectelor legate de „PIB și dincolo de acesta”, precum și de Strategia Europa 2020, cu scopul de a elabora o modalitate mai cuprinzătoare de măsurare a bunăstării și a progresului, în sprijinul promovării unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii. În acest context, ar trebui abordată problema efectelor externe asupra mediului, precum și cea a inegalităților sociale. De asemenea, ar trebui să se țină seama de chestiunea schimbărilor în materie de productivitate. Aceasta ar trebui să permită furnizarea cât mai curând posibil de date care să vină în completarea PIB-ului. Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului, în 2013, o comunicare actualizată privind tematica abordată în documentul „Dincolo de PIB” și, după caz, să prezinte propuneri legislative în 2014. Datele referitoare la conturile naționale și regionale ar trebui privite ca o modalitate de realizare a obiectivelor menționate.
(11) Ar trebui studiată posibilitatea aplicării unor metode noi de colectare a datelor, care să permită colectarea automată și în timp real.
(12) Sistemul european de conturi revizuit instituit prin prezentul regulament (SEC 2010) include o metodologie și un program de transmitere care definește conturile și tabelele care trebuie furnizate de toate statele membre în conformitate cu termenele specificate. Comisia ar trebui să pună aceste conturi și tabele la dispoziția utilizatorilor la date precise și, după caz, în funcție de un calendar de difuzare anunțat în prealabil, în special în ceea ce privește monitorizarea convergenței economice și realizarea unei strânse coordonări a politicilor economice ale statelor membre.
(13) Ar trebui adoptată o abordare de publicare a datelor orientată pe utilizator, punând astfel la dispoziția cetățenilor și a altor părți interesate din Uniune informații accesibile și utile.
(14) SEC 2010 urmează să înlocuiască treptat toate celelalte sisteme, ca un cadru de referință de standarde, definiții, clasificări și norme contabile comune pentru întocmirea de către statele membre a conturilor pentru obiectivele Uniunii, astfel încât să se obțină rezultate comparabile între statele membre.
(15) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (6), toate statisticile statelor membre care sunt transmise Comisiei și care urmează să fie împărțite pe unități teritoriale ar trebui să utilizeze nomenclatorul NUTS. Prin urmare, pentru a stabili statistici regionale comparabile, unitățile teritoriale ar trebui definite în conformitate cu clasificarea NUTS.
(16) Transmiterea datelor de către statele membre, inclusiv transmiterea datelor confidențiale, este reglementată de normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (7). În mod corespunzător, măsurile care sunt adoptate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să asigure protecția datelor confidențiale și faptul că nu are loc nicio divulgare ilegală și nicio utilizare în alte scopuri decât cele statistice atunci când statisticile europene sunt realizate și difuzate.
(17) A fost instituit un grup operativ care să aprofundeze subiectul tratamentului serviciilor de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) în conturile naționale, inclusiv prin examinarea unei metode ajustate la risc care să excludă riscul din calculele aferente SIFIM pentru a reflecta costul viitor estimat al riscului realizat. Ținând cont de constatările grupului operativ, ar putea fi necesar să se modifice metodologia de calcul și alocare a SIFIM, prin intermediul unui act delegat, în scopul de a oferi rezultate îmbunătățite.
(18) Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea reprezintă investiții și, prin urmare, ar trebui înregistrate ca formare brută de capital fix. Cu toate acestea, este necesar să se specifice, prin intermediul unui act delegat, formatul datelor privind cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea care trebuie înregistrate ca formare brută de capital fix, atunci când se atinge un nivel suficient de încredere în legătură cu fiabilitatea și comparabilitatea datelor în urma unui exercițiu de testare bazat pe elaborarea unor tabele suplimentare.
(19) Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre (8) prevede publicarea de informații relevante referitoare la datoriile contingente cu impact potențial major asupra bugetelor publice, inclusiv informații cu privire la garanțiile de stat, creditele neperformante și pasivele care rezultă din funcționarea societăților publice, inclusiv cuantumul pasivelor. Cerințele respective impun o obligație suplimentară în materie de publicare față de cerințele prevăzute în prezentul regulament.
(20) În iunie 2012, Comisia (Eurostat) a constituit un grup operativ care să examineze implicațiile Directivei 2011/85/UE asupra colectării și a diseminării datelor bugetare, activitatea acestui grup operativ fiind axată pe chestiunea punerii în aplicare a cerințelor legate de datoriile contingente și de alte informații relevante care pot indica un impact potențial major asupra bugetelor publice, inclusiv garanțiile de stat, pasivele societăților publice, parteneriatele public-privat (PPP), creditele neperformante și participarea statului la capitalul societăților. Punerea în aplicare pe deplin a activităților acestui grup operativ ar contribui la o analiză corespunzătoare a relațiilor economice subiacente contractelor privind parteneriatele public-privat, inclusiv a riscului de construcție, de disponibilitate sau, după caz, de cerere, precum și la captarea datoriilor implicite ale PPP-urilor extrabilanțiere, promovând astfel o transparență crescută, precum și fiabilitatea statisticilor referitoare la datorii.
(21) Comitetul pentru politică economică (CPE) instituit prin Decizia 74/122/CEE a Consiliului (9) desfășoară anumite activități legate de sustenabilitatea pensiilor și de reformele în materie de pensii. Activitatea experților în statistică, pe de o parte, și cea a experților în domeniul îmbătrânirii demografice care își desfășoară activitatea sub egida CPE, pe de altă parte, ar trebui să fie strâns coordonate, atât la nivel național, cât și la nivel european, în ceea ce privește ipotezele macroeconomice și alți parametri actuariali, pentru a asigura coerența rezultatelor și comparabilitatea lor de la o țară la alta, precum și pentru a asigura o comunicare eficientă a datelor și a informațiilor legate de pensii către utilizatori și către părțile interesate. De asemenea, ar trebui să se clarifice faptul că nivelul drepturilor de pensie acumulate până la o anumită dată în cadrul sistemelor de asigurări sociale nu reprezintă în sine un indicator al sustenabilității finanțelor publice.
(22) Date și informații cu privire la pasivele contingente ale statelor membre sunt furnizate în contextul activităților legate de procedura supravegherii multilaterale din Pactul de stabilitate și creștere. Până în iulie 2018, Comisia ar trebui să prezinte un raport în care să se evalueze dacă aceste date ar trebui puse la dispoziție în contextul SEC 2010.
(23) Se subliniază importanța pe care o prezintă conturile regionale ale statelor membre pentru politicile Uniunii în materie de coeziune regională, economică și socială, precum și pentru analiza interdependențelor economice. De asemenea, se recunoaște necesitatea de a spori transparența conturilor la nivel regional, inclusiv a conturilor administrațiilor publice. Comisia (Eurostat) ar trebui să acorde o atenție deosebită datelor bugetare din regiunile în care statele membre au regiuni sau guverne autonome.
(24) Pentru a modifica anexa A la prezentul regulament în vederea asigurării unei interpretări armonizate sau a comparabilității internaționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei. Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv consultarea Comitetului Sistemului statistic european instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. De asemenea, în temeiul articolului 127 alineatul (4) și al articolului 282 alineatul (5) din TFUE, este importantă consultarea de către Comisie în etapa pregătitoare, acolo unde se dovedește relevant, a Băncii Centrale Europene, în domeniile de competență ale acesteia din urmă. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
(25) Majoritatea agregatelor statistice utilizate în contextul guvernanței economice a Uniunii, în special în cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive și al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, sunt definite prin raportarea la SEC. Atunci când furnizează date și rapoarte în cadrul procedurilor respective, Comisia ar trebui să prezinte informații corespunzătoare cu privire la impactul pe care îl au asupra agregatelor relevante schimbările în metodologia SEC 2010 introduse prin acte delegate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.
(26) Comisia va efectua o evaluare pentru a analiza dacă datele privind cercetarea și dezvoltarea au atins un nivel calitativ suficient atât în prețuri curente, cât și în termeni de volum în scopul întocmirii conturilor naționale înainte de sfârșitul lunii mai 2013, în strânsă cooperare cu statele membre, în vederea asigurării fiabilității și a comparabilității datelor SEC privind cercetarea și dezvoltarea.
(27) Deoarece punerea în aplicare a prezentului regulament va necesita adaptări majore ale sistemelor statistice naționale, Comisia va acorda derogări statelor membre. În special, programul de transmitere a datelor referitoare la conturile naționale ar trebui să ia în considerare schimbările politice și statistice fundamentale survenite în unele state membre în decursul perioadelor de referință ale programului. Derogările acordate de Comisie ar trebui să aibă un caracter temporar și ar trebui să fie revizuite. Comisia ar trebui să ofere sprijin statelor membre vizate, în cadrul eforturilor acestora de a implementa adaptările necesare la nivelul sistemelor lor statistice, astfel încât derogările respective să poată înceta în cel mai scurt timp posibil.
(28) Reducerea termenelor de transmitere ar putea adăuga sarcini și costuri suplimentare importante pentru respondenți și pentru institutele naționale de statistică din Uniune, cu riscul scăderii calității datelor produse. Prin urmare, la stabilirea termenelor pentru transmiterea datelor ar trebui avut în vedere echilibrul dintre avantaje și dezavantaje.
(29) Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (10).
(30) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume instituirea unui Sistem european de conturi revizuit, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
(31) A fost consultat Comitetul Sistemului statistic european.
(32) Au fost consultate Comitetul pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți, instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului din 13 noiembrie 2006 de instituire a unui comitet pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (11), și Comitetul pentru venitul național, brut instituit prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) (12),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

(1) Prezentul regulament instituie Sistemul european de conturi 2010 (denumit în continuare „SEC 2010” sau „SEC”).

(2) SEC 2010 prevede:

(a) o metodologie (anexa A) privind standardele, definițiile, clasificările și normele contabile comune, destinate utilizării pentru elaborarea conturilor și a tabelelor, pe baze comparabile, în scopurile Uniunii, împreună cu rezultatele cerute în temeiul articolului 3;
(b) un program (anexa B) care stabilește termenele până la care statele membre transmit Comisiei (Eurostat) conturile și tabelele care trebuie compilate conform metodologiei menționate la litera (a).

(3) Fără a aduce atingere articolelor 5 și 10, prezentul regulament se aplică tuturor actelor Uniunii care se referă la SEC sau la definițiile sale.

(4) Prezentul regulament nu obligă niciunul dintre statele membre să utilizeze SEC 2010 la întocmirea conturilor în scopuri proprii.

Articolul 2

Metodologie

(1) Metodologia SEC 2010 menționată la articolul 1 alineatul (2) litera (a) este prezentată în anexa A.

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7, în ceea ce privește modificări ale metodologiei SEC 2010, pentru a clarifica și ameliora conținutul metodologiei respective în vederea asigurării unei interpretări armonizate sau a comparabilității internaționale, cu condiția ca aceste modificări să nu modifice conceptele sale de bază, să nu necesite resurse suplimentare pentru producători în cadrul Sistemului statistic european pentru punerea lor în aplicare și să nu conducă la o schimbare la nivelul resurselor proprii.

(3) În cazul unor dubii cu privire la punerea în aplicare corectă a normelor contabile SEC 2010, statul membru în cauză solicită clarificări Comisiei (Eurostat). Comisia (Eurostat) acționează cu promptitudine atât în ceea ce privește examinarea solicitării, cât și în ceea ce privește comunicarea recomandării sale referitoare la clarificarea solicitată, către statul membru în cauză și către toate celelalte state membre.

(4) Statele membre efectuează calculul și alocarea serviciilor de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) în conturile naționale în conformitate cu metodologia descrisă în anexa A. Comisia este împuternicită să adopte, înainte de 17 septembrie 2013, acte delegate în conformitate cu articolul 7 care să stabilească o metodologie revizuită de calcul și alocare a SIFIM. În exercitarea competenței conferite în temeiul prezentului alineat, Comisia garantează că astfel de acte delegate nu impun o sarcină administrativă suplimentară importantă statelor membre sau unităților de respondenți.

(5) Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea se înregistrează, de către statele membre, ca formare brută de capital fix. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7 pentru a asigura fiabilitatea și comparabilitatea datelor SEC 2010 ale statelor membre privind cercetarea și dezvoltarea. În exercitarea competenței conferite în temeiul prezentului alineat, Comisia garantează că astfel de acte delegate nu impun o sarcină administrativă suplimentară importantă statelor membre sau unităților de respondenți.

Articolul 3

Transmiterea datelor către Comisie

(1) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) conturile și tabelele care figurează în anexa B, în termenele specificate în respectiva anexă pentru fiecare tabel.

(2) Statele membre transmit Comisiei datele și metadatele cerute de prezentul regulament în conformitate cu un standard de schimb specificat și alte modalități practice.

Datele sunt transmise sau încărcate prin mijloace electronice la punctul unic de intrare al datelor la Comisie. Standardul de schimb și alte modalități practice pentru transmiterea datelor se definesc de către Comisie prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (2).

Articolul 4

Evaluarea calității

(1) În scopul prezentului regulament, criteriile de calitate prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 se aplică datelor de transmis în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament.

(2) Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea datelor de transmis în conformitate cu articolul 3.

(3) În cadrul aplicării criteriilor de calitate menționate la alineatul (1) datelor acoperite de prezentul regulament, modalitățile, structura, periodicitatea și indicatorii de evaluare ai rapoartelor de calitate se definesc de către Comisie prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (2).

(4) Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise.

Articolul 5

Data aplicării și a primei transmiteri de date

(1) SEC 2010 se aplică pentru prima dată datelor obținute în conformitate cu anexa B care se transmit începând cu 1 septembrie 2014.

(2) Datele se transmit Comisiei (Eurostat) în conformitate cu termenele stabilite în anexa B.

(3) În conformitate cu alineatul (1), până la prima transmitere de date bazată pe SEC 2010, statele membre continuă să trimită Comisiei (Eurostat) conturile și tabelele obținute prin aplicarea SEC 95.

(4) Fără a aduce atingere articolului 19 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul resurselor proprii al Comunităților Europene (13), Comisia și statul membru în cauză verifică aplicarea corectă a prezentului regulament și prezintă rezultatele acestor verificări comitetului menționat la articolul 8 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 6

Derogări

(1) În măsura în care un sistem statistic național necesită adaptări majore în vederea aplicării prezentului regulament, Comisia acordă derogări temporare statelor membre prin acte de punere în aplicare. Respectivele derogări expiră nu mai târziu de 1 ianuarie 2020. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 8 alineatul (2).

(2) Comisia acordă o derogare în temeiul alineatului (1) numai pe o perioadă suficientă pentru a permite statului membru în cauză să își adapteze sistemele statistice. Proporția pe care o ocupă PIB-ul statului membru în cauză în cadrul Uniunii sau al zonei euro nu constituie, în sine, o justificare pentru acordarea unei derogări. În situațiile în care acest lucru este adecvat, Comisia furnizează sprijin statelor membre în cauză în cadrul eforturilor acestora de a asigura adaptările necesare la nivelul sistemelor lor statistice.

(3) În scopul prevăzut la alineatele (1) și (2), statul membru în cauză prezintă Comisiei o cerere întemeiată în mod corespunzător cel târziu până la 17 octombrie 2013.

După consultarea Comitetului Sistemului statistic european, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului, cel târziu până la 1 iulie 2018, cu privire la aplicarea derogărilor acordate, pentru a se verifica dacă acestea continuă să fie justificate.

Articolul 7

Exercitarea delegării

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2) Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 2 alineatele (2) și (5) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 16 iulie 2013. Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 2 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de două luni de la 16 iulie 2013. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatele (2), (4) și (5) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.

O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatele (2), (4) și (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 8

Comitetul

(1) Comisia este asistată de Comitetul Sistemului statistic european, înființat prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 9

Colaborarea cu alte comitete

(1) În toate chestiunile care sunt de competența Comitetului pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți instituit prin Decizia 2006/856/CE, Comisia solicită avizul comitetului menționat, în conformitate cu articolul 2 din decizia respectivă.

(2) Comisia informează Comitetul pentru venitul național brut (Comitetul VNB), instituit prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003, în legătură cu orice informații privind punerea în aplicare a prezentului regulament necesare îndeplinirii sarcinilor Comitetului VNB.

Articolul 10

Dispoziții tranzitorii

(1) În scopuri bugetare și legate de resursele proprii, Sistemul european de conturi astfel cum este menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 și al textelor juridice relative, în special Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 și Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (14) continuă să fie SEC 95 atât timp cât Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (15) rămâne în vigoare.

(2) În scopul determinării resurselor proprii bazate pe TVA și prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot utiliza date bazate pe SEC 2010 în perioada în care Decizia 2007/436/CE, Euratom rămâne în vigoare, în cazurile în care datele detaliate SEC 95 necesare nu sunt disponibile.

Articolul 11

Raportarea cu privire la pasivele implicite

Până în 2014, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului care conține informații existente cu privire la parteneriatele public-privat și la alte pasive implicite, inclusiv pasivele contingente, din afara administrației publice.

Până în 2018, Comisia prezintă un alt raport Parlamentului European și Consiliului în care evaluează măsura în care informațiile cu privire la pasive publicate de Comisie (Eurostat) reprezintă totalitatea pasivelor implicite, inclusiv pasive contingente, din afara administrației publice.

Articolul 12

Revizuire

Până la 1 iulie 2018 și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

Raportul evaluează, printre altele:

(a) calitatea datelor privind conturile naționale și regionale;
(b) eficacitatea prezentului regulament și procesul de monitorizare aplicat pentru SEC 2010; și
(c) progresele înregistrate în ceea ce privește datele privind pasivele contingente și disponibilitatea datelor SEC 2010.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 21 mai 2013.

Pentru Parlamentul European Președintele M. SCHULZ
Pentru Consiliu Președintele L. CREIGHTON


(1) JO C 203, 9.7.2011, p. 3.

(2) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013.

(3) Comisie (Eurostat): „Sistemul european de conturi economice integrate (SEC)”, ediția a doua, Biroul de Statistică al Comunităților Europene, Luxemburg, 1979.

(4) JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

(5) JO L 192, 22.7.2011, p. 1.

(6) JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

(7) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(8) JO L 306, 23.11.2011, p. 41.

(9) Decizia 74/122/CEE a Consiliului din 18 februarie 1974 de instituire a unui Comitet pentru politică economică (JO L 63, 5.3.1974, p. 21).

(10) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(11) JO L 332, 30.11.2006, p. 21.

(12) JO L 181, 19.7.2003, p. 1.

(13) JO L 130, 31.5.2000, p. 1.

(14) JO L 155, 7.6.1989, p. 9.

(15) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

 

ANEXE
ANEXA A –PDF – metodologie privind standardele, definițiile, clasificările și normele contabile comune, destinate utilizării pentru elaborarea conturilor și a tabelelor, pe baze comparabile, în scopurile Uniunii, împreună cu rezultatele cerute în temeiul articolului 3;
ANEXA B – PDF– program care stabilește termenele până la care statele membre transmit Comisiei (Eurostat) conturile și tabelele care trebuie compilate conform metodologiei din ANEXA A

- Publicitate -

1 COMENTARIU