Ministerul Finantelor Publice – MFP – a publicat pe 8 mai 2014 in sectiunea transparenta decizionala proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 .

Potrivit Notei de fundamentare, modificarile propuse se refera la:

A. Titlul II „Impozitul pe profit”
Modificările şi completările în domeniul impozitului pe profit vizează:
1. clarificări de ordin tehnic, pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) şi care, la prima aplicare a IFRS, evaluează imobilizările corporale, la valoarea justă şi optează să utilizeze această valoare drept cost presupus.
2. Abrogarea normelor metodologice aferente prevederilor privind profitul reinvestit, în vigoare pentru perioada octombrie 2009-31 decembrie 2010, inclusiv.
3. Stabilirea semnificaţiei termenului “producţie” de echipamente tehnologice în scopul aplicării scutirii profitului reinvestit.
4. Exemplificarea modalităţii de calcul a impozitului pe profit pentru contribuabilii care aplică scutirea profitului reinvestit, în corelare cu modalitatea de plată a impozitul, trimestrial/anual.

B. Titlul III „Impozitul pe venit”
Urmare modificărilor aduse OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare restituirea impozitului reţinut în plus se realizează de către plătitorul de venituri.
În această situaţie, pentru persoanele fizice detaşate să desfăşoare activitate dependentă în străinănătate plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România şi care datorită prelungirii perioadei de şedere în statul de detaşare nu mai datorează impozit pe veniturile din salarii în România de la începutul perioadei de detaşare, restituirea impozitului se realizează conform prevederilor OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, urmând ca organul fiscal pe baza declaraţiei depuse de contribuabil să realizeze regularizarea impozitului pentru veniturile de această natură.

C. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”
Se abrogă prevederile referitoare la procedura de restituire pentru impozitele reţinute în plus de către plătitorii de venituri din România persoanelor nerezidente în condiţiile în care procedura generală de restituire a impozitelor reţinute în plus se regăseşte în OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- publicitate -

D. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
1. Se stabileşte pentru antrepozitele fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor şi, respectiv, a navelor şi ambarcaţiunilor, cu produse energetice destinate utilizării drept combustibil să realizeze un volum mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile mai mare de 30 tone, pentru a nu aduce prejudicii asupra funcţionării acestor operatori economici şi a beneficiarilor scutirilor.
2. Modificările normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal vizează eliminarea formulei naţionale de denaturare completă a alcoolului etilic, respectiv benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur), metiletilcetonă (butanonă) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pură) şi albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,2 grame (chimic pur) şi menţinerea utilizarea la denaturarea completă doar a celei europene. Astfel se respectă prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 162/2013 al Comisiei din 21 februarie 2013 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 3199/93 privind recunoaşterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor.
3. Se introduce o precizare de ordin tehnic care prevede, similar marcării şi colorării păcurei şi a produselor asimilate acesteia, ca aceste operaţiuni să se poată face, în cazul motorinei utilizate într-un scop scutit şi în afara UE.  

E. Titlul IX3Impozitul pe construcţii”
Normele metodologice în domeniul impozitului pe construcţii vizează clarificarea modului de determinare a bazei impozabile a impozitului pe construcţii, luând în considerare situaţiile de stabilire a impozitului pe clădiri, potrivit Titlului IX – „Impozite şi taxe locale” din Codul fiscal, şi anume:
– construcţiile existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, nu includ „imobilizări corporale în curs de execuţie” evidenţiate potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
– din valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea clădirilor prevăzute la art.250 din Codul fiscal, clădiri care sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri;
– valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior include şi valoarea construcţiilor evidenţiate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în conturi de stocuripentru care nu se datorează impozit pe clădiri;
– din valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior,se scade valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, fără a lua în considerare valoarea impozabilă care a reprezentat baza pentru determinarea impozitului pe clădiri;
– valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă este cea definită  la pct.54 alin.(1)–(12) din  Normele metodologice date în aplicarea art.253 din Codul fiscal.

Documente anexate:
Proiect Hotărâre – publicat în data de 08.05.2014 
Notă de fundamentare

2 COMENTARII