2014-06-20 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 451 din 20 iunie 2014

ORDINUL nr. 811/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:
Art. I.
Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:

- publicitate -

„(6^1) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituţiile publice prevăzute la alin. (1) cărora le-au fost aprobate bugete, în condiţiile legii, dar care nu sunt integrate în bugetul centralizat al instituţiei publice ierarhic superioare, vor fi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului propriu al instituţiei publice care solicită deschiderea de credite.”

2. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 55.
(1) Începând cu data de 25 septembrie 2014, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna octombrie 2014, în limita prevederilor de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii la data întocmirii cererii. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivel de capitol şi titlu de cheltuială.”

3. În tot cuprinsul titlului III, sintagma „1 iulie 2014” se înlocuieşte cu sintagma „1 octombrie 2014”, iar sintagma „31 august 2014” se înlocuieşte cu sintagma „30 noiembrie 2014”.

4. La articolul 81, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se efectuează începând cu data de 1 octombrie 2014.”

Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Bucureşti, 17 iunie 2014.

Nr. 811.

1 COMENTARIU