2014-06-30 – Publicat M.Of. nr. 486 din 30.6.2014

ORDIN Nr. 845/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

În baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri

fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi

- publicitate -

completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2014,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I

Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II

Instituţiile publice trebuie să asigure implementarea planului de conturi aşa cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin astfel încât situaţiile financiare să se întocmească în anul 2014 pe formularele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând conturile aprobate prin prezentul ordin.

Art. III

(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

Art. IV

Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. V

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
*): Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 bis, care se poate achiziţiona la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, şos. Panduri nr. 1.

ANEXA – via mfinante.ro
CFNET-Anexa-OMFP-845_2014