OG 9/2014 – Rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 – ACTUALIZATA 20 august 2014

2014-08-20 – Modificata prin Rectificarea puublicata in Monitorul Oficial 615/2014 (Art. 14, Art. 41)
2014-08-06 – Publicat in M.Of. nr. 588 din 6.8.2014

ORDONANŢA nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 – ACTUALIZATA 20 august 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

- publicitate -

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1

Bugetul de stat pe anul 2014 aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi 805 bis din 19 decembrie 2013, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 2

(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 375,8 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 517,2 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 893,0 milioane lei.

CAPITOLUL II

Dispoziţii referitoare la bugetul de stat

Art. 3

(1) În bugetul Secretariatului General al Guvernului este cuprinsă la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ suma de 2.923 mii lei, din care: suma de 9 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ şi suma de 2.914 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Institutului Naţional pentru Statistică pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.

Art. 4

Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, să introducă obiectivul de investiţii în continuare cu fisa cod 1032 „Mansardarea sediului Agenţiei Naţionale Anti-Doping“, cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 117 mii lei în anul 2014, finanţarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat.

Art. 5

(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe este cuprinsă la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ suma de 4.270 mii lei, din care: suma de 650 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, suma de 3.500 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ şi suma de 120 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Afacerilor Externe pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.

Art. 6

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în structura bugetului propriu modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea art. XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, la termenul stabilit la art. XXX din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, precum şi să introducă anexele la acesta.

(2) În termen de 5 zile după introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să detalieze cheltuielile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pe surse de finanţare, conform precizărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice la solicitarea ordonatorului principal de credite, şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.

(3) În anul 2014, pentru Programul naţional de cadastru şi carte funciară se pot efectua angajamente şi plăţi în limita sumei de 143.000 mii lei din veniturile proprii constituite potrivit art. 9 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, suma de 2.562 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice, ca urmare a plăţii Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241308710 din data de 6 august 2013 şi Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241313785 din data de 22 noiembrie 2013.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează suma de 2.562 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Suma de 2.562 mii lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 8

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze cu suma de 230.000 mii lei creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1284 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală“, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“.

Art. 9

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fisa programului“ programul bugetar „Complexuri sportive“ cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 15.500 mii lei la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“, prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament şi bugetare aferente programului bugetar cod 54 „Construcţii săli de sport“ la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“, să introducă obiectivul de investiţii nou „Complexuri sportive“ cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 15.000 mii lei în anul 2014, finanţarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat.

(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“, să introducă obiectivul de investiţii în continuare „Complexuri sportive“ cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 500 mii lei în anul 2014, finanţarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat.

Art. 10

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, să efectueze modificări în coloana „Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012“, la fişa cod obiectiv 12 „Program Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii – A“.

Art. 11

(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 1215 „Dezvoltarea unui parteneriat viabil între ANAF şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta – premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice“ cu suma de 528 mii lei la alineatul 56.02.01 „Finanţare naţională“, cu suma de 2.994 mii lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare externă nerambursabilă“ şi cu suma de 1.021 mii lei la alineatul 56.02.03 „Cheltuieli neeligibile“;

b) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2755 „O comunicare mai bună – soluţia problematicii fiscale“ cu suma de 41 mii lei la alineatul 56.02.01 „Finanţare naţională“, cu suma de 232 mii lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare externă nerambursabilă“ şi cu suma de 64 mii lei la alineatul 56.02.03 „Cheltuieli neeligibile“;

c) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2756 „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a MFP de a elabora politica fiscală şi nefiscală“ cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.01 „Finanţare naţională“, cu suma de 5 mii lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare externă nerambursabilă“ şi cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.03 „Cheltuieli neeligibile“;

d) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2760 „Îmbunătăţirea procesului de administrare a datoriei publice“ cu suma de 5 mii lei la alineatul 56.02.01 „Finanţare naţională“, cu suma de 29 mii lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare externă nerambursabilă“ şi cu suma de 9 mii lei la alineatul 56.02.03 „Cheltuieli neeligibile“;

e) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2761 „Îmbunătăţirea mecanismelor şi instrumentelor în domeniul resurselor umane în vederea întăririi capacităţii instituţionale a Ministerului Finanţelor Publice“ cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.01 „Finanţare naţională“, cu suma de 8 mii lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare externă nerambursabilă“ şi cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.03 „Cheltuieli neeligibile“;

f) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2762 „Îmbunătăţirea proceselor de activitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală“ cu suma de 32 mii lei la alineatul 56.02.01 „Finanţare naţională“, cu suma de 183 mii lei la alineatul 56.02.02 „Finanţare externă nerambursabilă“ şi cu suma de 36 mii lei la alineatul 56.02.03 „Cheltuieli neeligibile“.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice în anexa nr. 3/16/21 „Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare“, la sursa 08 „Fonduri externe nerambursabile“, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 3.033 mii lei, la proiectul 2758 „Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare“.

Art. 12

(1) În bugetul Ministerului Justiţiei este cuprinsă şi suma de 14.825 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea contribuţiilor sociale obligatorii şi a impozitului pe venit, stabilite potrivit legislaţiei în vigoare, aferente drepturilor salariale nete executate silit din conturile de venituri proprii ale Ministerului Justiţiei, în baza unor titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Justiţiei la bugetul general consolidat, potrivit legislaţiei în vigoare, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/17/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, să suplimenteze articolul 56.36 „Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice“ cu suma de 400 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a alineatului 56.25.02 „Finanţarea externă nerambursabilă“.

(4) Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, la partea de venituri, următoarele modificări:

a) să suplimenteze la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri“ cu suma de 216 mii lei;

b) să suplimenteze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“ cu suma de 2.050 mii lei, din care: suma de 173 mii lei la subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ“ şi suma de 1.877 mii lei la subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi“.

Art. 13

Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, următoarele modificări:

a) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, cu suma de 7.558 mii lei, din care: să suplimenteze subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ“ cu suma de 1.907 mii lei, să suplimenteze subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 6.400 mii lei şi să diminueze subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 749 mii lei;

b) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice“ cu suma de 7.558 mii lei.

Art. 14

(1) În scopul creşterii capacităţii operaţionale a Armatei Române, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să încheie, în limita a 400.000 mii lei, contracte de achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări, pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare.

(1) În scopul creşterii capacităţii operaţionale a Armatei Române, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să încheie, în limita a 400.000 mii lei, contracte de achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare.

(2) Pentru aplicarea alin. (1) se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să majoreze în mod corespunzător creditele de angajament în anexa nr. 3/18/27 „Fişa programului“ şi anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“.

(3) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Apărării Naţionale pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din contractele prevăzute la alin. (1).
modificat de
Rectificare m. of. 615/2014 din 20 august 2014, M. Of. 615/2014;

Art. 15

(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă suma de 166.778 mii lei, din care:

a) suma de 119.720 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, din care: suma de 95.000 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, suma de 23.500 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ şi suma de 1.220 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“;

b) suma de 47.058 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, din care: suma de 1.449 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, suma de 45.177 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ şi suma de 432 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Afacerilor Interne pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.

(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, la partea de venituri, următoarele modificări:

a) să suplimenteze la capitolul 12.10 „Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii“, subcapitolul 12.10.50 „Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată“ cu suma de 25.600 mii lei;

b) să suplimenteze la capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“ cu suma de 5.500 mii lei;

c) să suplimenteze la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare“ cu suma de 917.195 mii lei;

d) să suplimenteze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ“ cu suma de 54 mii lei;

e) să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 54 mii lei.

Art. 16

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin activitatea finanţată integral din venituri proprii a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, să încheie contracte de achiziţii de autoutilitare şi autovehicule cu dotări specifice necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului, în limita sumei de 136.000 mii lei.

Art. 17

Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anexa nr. 3/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, să majoreze alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 2.900 mii lei şi să diminueze alineatul 51.01.31 „Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social“ cu suma de 2.900 mii lei.

Art. 18

Se autorizează Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să suplimenteze creditele de angajament aprobate în buget la anexa nr. 3/20/22 „Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“, cu suma de 52.000 mii lei.

Art. 19

(1) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în calitate de operator de program în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009–2014 pentru Programul „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată“ să introducă în anexa nr. 3/20/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ un program nou în cadrul Politicii 05, respectiv Mecanismul financiar SEE, având prevăzute următoarele sume: la cod 0101 „Finanţarea din FEN postaderare“ suma de 15.254 mii lei credite de angajament şi suma de 11.250 mii lei credite bugetare şi la cod 05001 „Cofinanţare publică“ suma de 2.692 mii lei credite de angajament şi suma de 1.061 mii lei credite bugetare.

(2) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de beneficiar în cadrul programului Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009–2014, să introducă în anexa nr. 3/20/21 „Fisa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilitaţi postaderare“ un proiect nou, respectiv „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată“, având prevăzută la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ suma de 3.500 mii lei credite de angajament.

Art. 20

Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului să majoreze în anexa nr. 3/21/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ veniturile proprii cu suma de 13.300 mii lei la capitolul 14.10 „Accize.“

Art. 21

Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul şi în structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene pe anul 2014“.

Art. 22

(1) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, suma de 23.865 mii lei se repartizează Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare în vederea achitării de către aceasta a obligaţiilor restante către bugetul general consolidat.

(2) Suma prevăzute la alin. (1) se virează de către Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare la bugetul general consolidat, potrivit legislaţiei în vigoare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 23

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, suma de 16.562 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. 8.018/2011 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează suma de 16.562 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Suma de 16.562 mii lei virată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 24

Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă în anexa nr. 3/22/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5694 „Măsuri aferente Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014–2020“ cu suma de 350.000 mii lei la alineatul 56.04.01 „Finanţare naţională“;

b) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 444 „Investiţii productive în acvacultură“ cu suma de 35.000 mii lei la alineatul 56.05.01 „Finanţare naţională“;

c) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 445 „Măsuri de acva mediu“ cu suma de 38 mii lei la alineatul 56.05.01 „Finanţare naţională“;

d) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 450 „Acţiuni colective“ cu suma de 607 mii lei la alineatul 56.05.01 „Finanţare naţională“;

e) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2936 „Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti“ cu suma de 41.250 mii lei la alineatul 56.05.01 „Finanţare naţională“;

f) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 458 „Asistenţă tehnică“ cu suma de 15.105 mii lei la alineatul 56.05.01 „Finanţare naţională“.

Art. 25

Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în anexa nr. 3/22/27 „Fişa programului“ să majoreze creditele de angajament la programul 643 „Sistem integrat pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii“ aferente capitolului 83.08 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu suma de 277.000 mii lei aferente Fondului European pentru Pescuit (FEP).

Art. 26

Creditele bugetare deschise şi execuţia bugetară aferentă cheltuielilor efectuate în perioada 28 aprilie –30 iunie 2014 de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Agenţia Domeniilor Statului se transferă de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Secretariatul General al Guvernului pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi a precizărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

Art. 27

(1) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, suma de 35.000 mii lei provenită din veniturile obţinute din vânzarea certificatelor de gaze cu efect de seră, virată în anul 2014 la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat pe numele Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, se virează de către acesta la bugetul de stat.

(2) După virarea sumei prevăzute la alin. (1) în contul de venituri ale bugetului de stat se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, să majoreze atât veniturile, cât şi cheltuielile bugetului de stat, precum şi bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultura pe anul 2014 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.55 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de împădurire“.

(3) Suma neutilizată la sfârşitul anului 2014 îşi păstrează destinaţia prevăzută la art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 28

(1) Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să efectueze în bugetul fondurilor externe nerambursabile, în anexa nr. 3/23/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament pe anul 2014 cu suma de 92.087 mii lei în cadrul Politicii 05 la Programul Operaţional 46 „Mecanism financiar SEE“;

b) să introducă un nou program în cadrul Politicii 05, respectiv „Mecanism Financiar SEE – AFM“, cu suma de 37.588 mii lei credite de angajament şi suma de 15.817 mii lei credite bugetare.

(2) Defalcarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe „Finanţare din FEN postaderare“ şi „Contribuţie publică naţională totală“ se realizează de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 29

Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice în anexa nr. 3/23/05 „Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007“ să suplimenteze creditele de angajament la programul 70 „Investiţii prioritare din domeniul gospodăririi apelor din România“ cu suma de 15.000 mii lei şi să introducă corespunzător modificările inclusiv în anexa nr. 3/23/27 „Fişa programului“ şi în anexa nr. 3/23/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“.

Art. 30

Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în anexa nr. 3/23/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, să majoreze creditele de angajament la capitol 70.01 „Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“ fişa cod obiectiv 4 – „d. Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările“, cu suma de 35.000 mii lei şi să introducă corespunzător modificările în anexa nr. 3/23/27 „Fişa programului“.

Art. 31

(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor în calitate de Autoritate de management pentru POS Transport are obligaţia să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a programului, în anexa nr. 3/24/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, cu încadrarea în valoarea totală a programului şi cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor, în calitate de Autoritate de management, are obligaţia să modifice contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii POS Transport, la nivelul contractelor de execuţie lucrări încheiate, precum şi a contractelor în curs de achiziţie în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, fără a depăşi valoarea totală prevăzută în anexa nr. 3/24/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“.

(3) Pentru punerea în aplicare a alin. (2) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor şi, respectiv, Ministerul Transporturilor au obligaţia să modifice valoarea totală a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare din cadrul POS Transport prevăzute în anexa nr. 3/13/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“ la bugetul Secretariatului General al Guvernului şi anexa nr. 3/24/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“ la bugetul Ministerului Transporturilor.

(4) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (3), Ministerul Transporturilor şi Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor poate să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, credite de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a proiectelor, inclusiv cu corecţiile financiare şi influenţele determinate de modificarea ratei de cofinanţare a Uniunii Europene.

(5) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor să detalieze influenţele prevăzute la alin. (3) şi (4) inclusiv în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“ la bugetul Secretariatului General al Guvernului, respectiv în anexa nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“ la bugetul Ministerului Transporturilor.

(6) Ministerul Transporturilor şi Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1)–(5).

Art. 32

Se autorizează Ministerul Transporturilor în anexa nr. 3/24/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ să diminueze veniturile proprii cu suma de 4.736 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.

Art. 33

(1) Rambursarea împrumutului acordat în temeiul art. XXII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, în sumă de 543.000 mii lei, se asigură de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ – S.A., din sume primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, după cum urmează:

a) de la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“ alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale“, suma de 327.299 mii lei;

b) de la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“ titlul 57 „Asistenţă socială“ articolul 57.02 „Ajutoare sociale“ alineatul 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură“, suma de 215.701 mii lei.

(2) Cu sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) se majorează contribuţia statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ – S.A.

Art. 34

(1) Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 „Învăţământ“ titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, se alocă pentru „Proiectul privind educaţia timpurie“.

(2) Din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, pot fi utilizate, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru achitarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile aferente unor lucrări de investiţii, precum şi a unor arierate înregistrate de aceste unităţi la obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, reparaţii capitale.

Art. 35

(1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 65.10 „Învăţământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, să introducă obiectivul nou de investiţii „Cămin studenţesc Campus Regie la Universitatea Politehnica din Bucureşti“, cu credit de angajament în sumă de 21.709 mii lei şi credit bugetar în sumă de 2.000 mii lei în anul 2014, finanţarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Universităţii Politehnica din Bucureşti.

(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 65.10 „Învăţământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, să introducă obiectivul nou de investiţii „Spaţii de învăţământ pentru Facultatea de Prelucrarea Produselor Agroalimentare la Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara“, cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 477 mii lei în anul 2014, finanţarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României“ din Timişoara.

Art. 36

Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă în bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate“ titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, se alocă pentru „Proiectul privind reforma sectorului sanitar faza a II-a, Componenta: Asistenţa medicală maternă şi neonatală“.

Art. 37

Se autorizează Ministerul Sănătăţii să majoreze în anexa nr. 3/26/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ veniturile proprii cu suma de 182.800 mii lei la capitolul 14.10 „Accize“.

Art. 38

Se autorizează Ministerul Sănătăţii să majoreze creditele de angajament în anexa nr. 3/26/23 „Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ la proiectul 4508 „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească“ cu suma de 101.727 mii lei, astfel: la alineatul 56.01.01 „Finanţare naţională“ cu suma de 38.327 mii lei, la aliniatul 56.01.02 „Finanţare din FEN postaderare“ cu suma de 59.153 mii lei şi la alineatul 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile“ cu suma 4.247 mii lei.

Art. 39

(1) Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în calitate de operator de Program în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009–2014 pentru programul RO 19 „Iniţiative în Sănătate Publică“, să suplimenteze creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în anexa nr. 3/26/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, astfel: cu suma de 66.702 mii lei creditele de angajament şi cu suma de 15.259 mii lei creditele bugetare la poziţia „Finanţare din FEN postaderare“ şi cu suma de 3.901 mii lei creditele de angajament şi cu suma de 1.924 mii lei creditele bugetare la poziţia „Cofinanţare publică naţională totală“.

(2) Se autorizează Ministerul Sănătăţii în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009–2014 să introducă în anexa nr. 3/26/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilitaţi postaderare“, un proiect nou „Iniţiative în Sănătate Publică“, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu total credite de angajament în sumă de 2.160 mii lei, din care: suma de 324 mii lei la poziţia „Finanţare Naţională“ şi suma de 1.836 mii lei la poziţia „Finanţare din FEN postaderare“.

Art. 40

Creditele bugetare aprobate, creditele bugetare deschise şi execuţia bugetară aferentă cheltuielilor efectuate în perioada ianuarie–aprilie 2014 de către Ministerul Culturii pentru Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher se transferă de la Ministerul Culturii la Secretariatul General al Guvernului, pe baza precizărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice la solicitarea ordonatorilor principali de credite şi a protocolului de predare-preluare încheiat între aceştia.

Art. 41

(1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

(2) Influenţa în sumă de 1.000 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, se repartizează Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru ocuparea a 50 de posturi vacante.

(3) Din influenţa în sumă de 5.200 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, suma de 1.150 mii lei se repartizează Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi suma de 1.200 mii lei se repartizează Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, pentru finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile.

(4) Din influenţa în sumă de 1.800 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, suma de 800 mii lei se repartizează Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism.

(4) Din influenţa în sumă de 3.800 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, suma de 800 mii lei se repartizează Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism.
modificat de
Rectificare m. of. 615/2014 din 20 august 2014, M. Of. 615/2014;

Art. 42

Se autorizează Agenţia Naţională de Integritate să introducă în anexa nr. 3/30/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, fişa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“, cu suma de 48 mii lei, asigurată prin virare de la titlul 20 „Bunuri şi servicii“.

Art. 43

(1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ“, cu suma de 1.068 mii lei.

(2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să suplimenteze creditele de angajament în anexa nr. 3/31/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, proiectul „Sistem naţional de protecţie a infrastructurilor IT&C de interes naţional împotriva ameninţărilor provenite din spaţiul cibernetic“, cu suma de 12.398 mii lei.

Art. 44

Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, să majoreze creditele de angajament la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, fişa cod obiectiv 469 „A – Obiective (proiecte) de investiţii în continuare“, cu suma de 13.500 mii lei.

Art. 45

(1) În bugetul Serviciului de Informaţii Externe pe anul 2014 se introduce anexa nr. 3/32/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, care la partea de venituri are prevăzută suma de 2.500 mii lei, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“.

(2) Cheltuielile din veniturile proprii prevăzute la alin. (1) pe titluri de cheltuieli sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 46

(1) În bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este cuprinsă la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“ suma de 7.735 mii lei, din care: suma de 4.495 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ şi suma de 3.240 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.

Art. 47

(1) Se autorizează Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism să încheie angajamente legale în anul 2014 în limita sumei de 250.000 mii lei aferente ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În bugetul Ministerului Economiei prin bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, la capitolul 80.01 „Acţiuni generale, economice şi de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, este cuprinsă suma de 100.000 mii lei, sumă în limita căreia se pot efectua plăţi aferente angajamentelor legale încheiate potrivit alin. (1) pentru ajutoarele de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 48

Se autorizează Ministerul Economiei să detalieze influenţele prevăzute de prezenta ordonanţă şi să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 între bugetele departamentelor înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 49

Se autorizează Ministerul Economiei în anexa nr. 3/35/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ să majoreze veniturile proprii cu suma de 726.020 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.11 „Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efecte de seră“.

Art. 50

Se autorizează Ministerul Economiei în anexa nr. 3/35/27 „Fişa programului“ să diminueze cu suma de 3.600 mii lei creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului bugetar cod 640 „Planul sectorial în domeniul cercetării-dezvoltării din industrie“ la capitolul 86.01 „Cercetare-dezvoltare în domeniul economic“, titlul 55 „Alte transferuri“, şi să majoreze corespunzător creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului bugetar cod 577 „Program strategic de asigurare a suportului tehnic naţional pentru energetica nucleară“ la capitolul 86.01 „Cercetaredezvoltare în domeniul economic“, titlul 55 „Alte transferuri“.

Art. 51

Se autorizează Academia Română să majoreze în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014–2017 – sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ veniturile proprii cu suma de 11.400 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“, din care la subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 11.000 mii lei şi la subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi“ cu suma de 400 mii lei.

Art. 52

Se autorizează Academia Română să majoreze creditele de angajament cuprinse în anexa nr. 3/37/22 „Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“ cu suma de 33.323 mii lei.

Art. 53

Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să efectueze virări de credite bugetare între toate titlurile de cheltuieli, precum şi în anexele la bugetul acesteia, cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate pentru anul 2014.

Art. 54

Se autorizează Agenţia Naţională de Presă AGERPRES să introducă în anexa nr. 3/43/15 „Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2014–2017“ următoarele modificări:

a) la venituri, să suplimenteze cu suma de 250 mii lei capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“;

b) la cheltuieli, să suplimenteze cu suma de 250 mii lei capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie“, după cum urmează: să suplimenteze cu suma de 243 mii lei titlul 20 „Bunuri şi servicii“ şi cu suma de 225 mii lei titlul 71 „Active nefinanciare“, precum şi să diminueze cu suma de 200 mii lei titlul 10 „Cheltuieli de personal“ şi să diminueze cu suma de 18 mii lei titlul 55 „Alte transferuri“.

Art. 55

Se autorizează Societatea Română de Televiziune să efectueze virări de credite în anexa nr. 3/46/02a „Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2014 – destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate de la bugetul de stat“, în cadrul titlului 20 „Bunuri şi servicii“.

Art. 56

(1) În bugetul Autorităţii Electorale Permanente este cuprinsă la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ suma de 10.694 mii lei, din care: suma de 813 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, suma de 1.881 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii“ şi suma de 8.000 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014.

(3) Se autorizează Autoritatea Electorală Permanentă în anexa nr. 3/48/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, să majoreze creditele de angajament cu suma de 3.400 mii lei la fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor“, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe“.

Art. 57

(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să suplimenteze creditele de angajament în anexa nr. 3/54/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, după cum urmează:

a) pentru „Mecanismul financiar SEE“ – Programul „Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrat“ (RO 03), cu suma de 36.804 mii lei la cod 0101 „Finanţarea din FEN postaderare“ şi cu suma de 230 mii lei la cod 05001 „Cofinanţare publică“;

b) pentru „Mecanismul financiar norvegian“ – Programul „Consolidarea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România şi cele din Norvegia“ (RO 18), cu suma de 10.857 mii lei la cod 0101 „Finanţarea din FEN postaderare“ şi cu suma de 257 mii lei la cod 05001 „Cofinanţare publică“;

c) pentru „Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE“ (RO 01), cu suma de 5.562 mii lei la cod 0101 „Finanţarea din FEN postaderare“.

(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să modifice în anexa nr. 3/54/21 „Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare“ sumele aferente cofinanţării publice, potrivit alin. (1) lit. a) şi b).

Art. 58

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene pe anul 2014 la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“, suma de 917 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii Notei de debit nr. 3241313750 din data de 22 noiembrie 2013.

(2) Ministerul Fondurilor Europene virează suma de 917 mii lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

(3) Suma de 917 mii lei virată de către Ministerul Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 59

Se autorizează Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor să emită în anul 2014 titluri de plată potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum total de 577.000 mii lei.

Art. 60

În bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.14 „Fondul Naţional de Preaderare“, sunt cuprinse şi suma de 68.398 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investiţiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu memorandumurile de finanţare ISPA aprobate în perioada 2000–2003, precum şi taxa pe valoarea adăugată restantă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 61

Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 „Fisa Programului“, la Programul „Evaluarea riscului de ţară“, capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, articolul 20.24 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor“, alineatul 20.24.03 „Stabilirea riscului de ţară“, în anul 2014, credite de angajament în sumă totală de 5.500 mii lei.

Art. 62

În bugetul Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale aprobat pe anul 2014, în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului“, la Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii“, cod 721, la secţiunea DESCRIERE, sintagma „Prezentul program cumulează cele şase scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008 şi H.G. nr. 797/2012“ se înlocuieşte cu sintagma „Prezentul program cumulează cele opt scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 1.680/2008, H.G. nr. 753/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 797/2012, H.G. nr. 332/2014 şi H.G. nr. 537/2014“.

CAPITOLUL III

Dispoziţii referitoare la bugetele locale

Art. 63

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2014, se majorează cu suma de 9.909 mii lei şi se alocă pe judeţe potrivit anexei nr. 3, pentru finanţarea cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2013.

Art. 64

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2014, se majorează cu suma de 140.091 mii lei şi se alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti potrivit anexei nr. 4, pentru finanţarea cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.

Art. 65

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2014 se majorează cu suma de 606.443 mii lei şi se alocă astfel:

a) suma de 6.443 mii lei se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea debitelor restante reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava“, astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.232 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.705 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.087 mii lei şi oraşului Şiret suma de 419 mii lei;

b) 600.000 mii lei se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 iunie 2014, rezultate din relaţii cu:

b1) furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

b2) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(2) În înţelesul prezentei ordonanţe, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor alocate în condiţiile alin. (1) lit. b) se face în scopul achitării plăţilor restante, la data de 30 iunie 2014, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentând:

a) obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;

b) sume neachitate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2014, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii;

c) obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. b) va fi utilizată exclusiv pentru:

a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

c) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

d) stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.

(5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1) lit. b) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 31 octombrie 2014, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice cereri scrise însoţite de următoarele documente:

a) situaţia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4) lit. a), b) şi c), după caz;

b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;

c) acorduri încheiate între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ai unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi ai spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), precum şi acorduri încheiate între unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi furnizorii cărora aceştia le datorează sume, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol;

d) cerere privind introducerea unui control de tip preventiv, organizat şi exercitat de Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile descentralizate, asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor în condiţiile alin. (1) lit. b,) aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(6) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice analizează cererile în termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice întocmesc o situaţie centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice transmit o cerere Ministerului Finanţelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi nevirate în contul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16).

(8) Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate pe fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1) lit. b).

(9) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2014, pe care le comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice.

(10) Ministerul Finanţelor Publice restituie cu adresă direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat din sumele prevăzute la alin. (1) lit. b).

(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale exigibile, existente în sold la data de 30 iunie 2014 şi neachitate până la data eliberării acestora.

(12) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.

(13) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice au obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorilor executivi ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefilor administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. Sumele ce se repartizează unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).

(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile din subordine, după caz, au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4);

c) ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

d) ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligaţii fiscale, după caz.

(15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:

a) existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);

b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate;

c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante pe care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;

d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice;

e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată, prezentate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată, prezentate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.

(16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a conducătorului entităţii la care s-a depus iniţial cererea, atât cu eventualele obligaţii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (14). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).

(17) Pentru operaţiunile care fac obiectul achitării obligaţiilor prevăzute la alin. (3)–(16), unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiilor fiscale restante şi a obligaţiilor de plată restante faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, şi vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, şi vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligaţii fiscale au fost stinse, copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)–(16), repartizate şi neutilizate până la data de 28 noiembrie 2014, se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 5 decembrie 2014, în vederea retragerii lor.

(19) În aplicarea prevederilor alin. (3)–(17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului delegat pentru buget, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Art. 66

Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 67

(1) Se introduce în anexa nr. 10/01 „Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anii 2014–2017“ la capitolul 21.05 „Contribuţiile asiguraţilor“, subcapitolul 03 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi“, paragraful 05 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate restituite“ cu suma de 10.500 mii lei cu semnul minus.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru restituirea diferenţelor reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate neîncasate de către titularii drepturilor de pensii în perioada reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 87/2013.

Art. 68

(1) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul 57 „Asistenţă socială“, este cuprinsă suma de 40.936 mii lei, care se alocă pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă datorate Companiei Naţionale a Huilei – S.A.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi virată de Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe a Guvernului, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei Naţionale a Huilei – S.A.

(3) Suma încasată conform alin. (2) se virează la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către Compania Naţională a Huilei – S.A., în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la încasare, în vederea acoperirii obligaţiilor de plată restante către acest buget.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 69

Articolul 34 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi 805 bis din 19 decembrie 2013, se abrogă.

Art. 70

Contul 54.01.01.06 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată, se reîntregeşte cu suma de 106.881.906,76 lei din sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor, pe bază de referat întocmit de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport, adresat Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Art. 71

(1) Suma de 301.810,60 lei rămasă neutilizată în contul RO 83TREZ7005062XXX000864 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri PHARE“ se poate utiliza pentru finanţarea proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

(2) Suma menţionată la alin. (1) se transferă în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată şi se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 72

Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiectivele/proiectele de investiţii în continuare“ şi „Obiectivele/proiectele de investiţii noi“ la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii“, cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 73

Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/29 „Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, să suplimenteze fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.02.08 „Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă“ cu suma de 9.781 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod obiectiv 223 „Refuncţionalizare imobil Spital Clinic de Urgenţă cu 300 de paturi Iaşi, în curs de execuţie, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie 300 paturi Iaşi“, titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“.

Art. 74

(1) În anul 2014, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. D din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, se majorează cu 13 posturi, respectiv de la 15.237 posturi la 15.250 posturi, respectiv la nr. crt. 1 – poziţia „Cu studii superioare gradul II“, de la 3.238 posturi la 3.250 posturi, şi la nr. crt. 2 – poziţia „Cu studii medii – gradul II“, de la 783 posturi la 784 posturi, aferent funcţiei clericale de preot.

(2) În anul 2014, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III lit. C din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se majorează cu 10 posturi, la nr. crt. 3 – poziţia „Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop“, de la 719 posturi la 729 posturi, aferente funcţiei de consilier eparhial.

(3) În anul 2014, numărul contribuţiilor pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române prevăzute la cap. III lit. E art. 9 alin. (1) lit. b) din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se majorează cu două contribuţii, respectiv de la 40 la 42.

(4) În anul 2014, suma prevăzută la cap. III lit. E art. 5 din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se majorează de la 200.000 euro lunar la 201.600 euro lunar.

Art. 75

(1) Se autorizează Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive să vireze sumele disponibile în soldul contului destinat dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice şi respectiv din soldul contului destinat gospodăririi deşeurilor radioactive în contul de venituri proprii al Agenţiei Nucleare pentru Deşeuri Radioactive.

(2) Se autorizează Ministerul Economiei, în anexa nr. 3/35/15 „Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2014–2017“, să majoreze veniturile proprii, la două poziţii distincte, cu sumele virate potrivit alin. (1).

Art. 76

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, cu excepţia Ministerului Transporturilor în calitate de autoritate de management pentru POS Transport, au obligaţia să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a programelor, precum şi creditele de angajament aferente anului curent, în anexa nr. 3/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ corespunzătoare la bugetul ordonatorului principal de credite prin bugetul căruia se finanţează, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management transmit Ministerului Finanţelor Publice anexele refăcute conform prevederilor alin. (1).

Art. 77

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, pentru programele obiectivului „Cooperare teritorială europeană“ finanţate din FEDR, IPA şi ENPI, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are obligaţia să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a programelor, precum şi creditele de angajament aferente anului curent, în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, cu respectarea prevederilor art. 18 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite Ministerului Finanţelor Publice anexa refăcută conform prevederilor alin. (1).

Art. 78

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 76 alin. (1) şi art. 77 alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, precum şi creditele de angajament aferente anului curent, inclusiv în anexa nr. 3/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“ la bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

Art. 79

Prevederile art. 76 şi art. 78 se aplică şi operatorilor de program privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009–2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009–2014 prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009–2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009–2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013.

Art. 80

Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligaţia asigurării cu prioritate a cofinanţării naţionale din sumele primite în cadrul mecanismului top-up.

Art. 81

Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“.

Art. 82

(1) Operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, pot prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) din aceasta, majorarea cheltuielilor de natură salarială peste limitele prevăzute la art. 48 alin. (1) din Legea nr. 356/2013, astfel:

a) cu sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care în cheltuielile de natură salarială realizate în anul precedent nu au fost înregistrate sume de această natură;

b) cu sumele reprezentând cheltuielile de natură salarială corespunzătoare economiilor înregistrate, ca urmare a restrângerii/reducerii activităţii în anul precedent, în corelaţie cu reîntregirea activităţii în anul 2014, la care se poate aplica majorarea prevăzută la art. 48 alin. (1) din Legea nr. 356/2013;

c) cu sumele reprezentând cheltuielile de natură salarială aferente personalului angajat pe perioadă determinată pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii, în condiţii justificate. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică de operatorii economici care pe tot parcursul anului 2014 nu programează şi nu înregistrează pierderi şi plăţi restante.

Art. 83

Sumele reţinute, în proporţie de 10%, conform prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se repartizează.

Art. 84

Se autorizează ordonatorii principali de credite ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă, în cadrul capitolelor de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe noi, cu sume care se asigură prin virări, cu încadrarea în suma totală aprobată la capitolul de cheltuieli respectiv.

Art. 85

Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2014, să efectueze virări de credite bugetare şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

Art. 86

Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (6) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -3.652,1 milioane lei.

Art. 87

Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 9 alin. (2), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 355/2013:

a) plafonul nominal al cheltuielilor totale pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2014, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, precum şi soldul altor bugete componente ale bugetului general consolidat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;

b) plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat se majorează cu 230,1 milioane lei, din care: bugetul de stat se majorează cu suma de 53,4 milioane lei, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 150,0 milioane lei şi bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se majorează cu suma de 26,7 milioane lei.

Art. 88

Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Anexa nr. 1

Influente asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014 detaliate pe capitole si subcapitole

Anexa nr. 2

Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite

Anexa nr. 3

SUME

Anexa nr. 4

SUME

Anexa nr. 5

Influentele asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

OG 9/2014 – inclusiv anexe cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

1 COMENTARIU