ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna august 2014  Ghidul privind impozitarea veniturilor realizate din ARENDAREA bunurilor agricole din patrimoniul personal.  Redăm în continuare ghidul ANAF:

Ghidul privind impozitarea veniturilor realizate din ARENDAREA bunurilor agricole din patrimoniul personal

Potrivit Codului fiscal [1. ART.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;] , veniturile obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, sunt clasificate în categoria veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor.
Potrivit Codului civil [2. Art.1778 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;] arendarea reprezintă locaţiunea bunurilor agricole.

Bunuri ce pot fi arendate [3. Art.1836 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;]

Pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi:
a) terenurile cu destinaţie agricolă, şi anume terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile,
pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;
b) animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole.

Contractul de arendare

Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.[4. Art.1838 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;]

 Înregistrarea contractului de arendare:

- publicitate -

– arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local; când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate [5.Art.1838 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare].

– arendatorul are obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 15 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.[6. Art.81 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;]

Stabilirea venitului brut din arendă

Venitul brut obținut din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, se stabilește pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părți și reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.

În vederea determinării venitului brut, la sumele reprezentând arenda în bani şi/sau la echivalentul în lei al veniturilor în natură se adaugă, dacă este cazul, şi valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispoziţiilor legale sau înţelegerii contractuale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă acestea sunt efectuate de arendaş.

În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene și, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului București în raza teritorială a căruia se află terenul arendat.

În cazul în care preţurile medii ale produselor agricole au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, noile preţuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimate în natură, pentru determinarea bazei impozabile, se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.

Stabilirea venitului net din arendă

Venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Pentru recunoaşterea deductibilităţii cheltuielii în cotă de 25% din venitului brut arendatorul nu este obligat să prezinte organului fiscal documente justificative.

Cheltuiala deductibilă aferentă venitului, stabilită în cota forfetară de 25% aplicată la venitul brut, reprezintă uzura bunurilor închiriate şi cheltuielile ocazionate de întreţinerea şi repararea acestora, impozitele şi taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul reţinut de intermediari, primele de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosinţă, respectiv eventuale nerealizări ale veniturilor din arendare scontate, generate de condiţii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundaţii, incendii şi altele asemenea.

Calcularea, reţinerea şi virarea impozitului:

Calculul, reţinerea şi virarea impozitului aferent veniturilor din arendă intră în sarcina arendaşului.
Impozitul pe veniturile din arendă se calculează, la fiecare plată a arendei, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net.
Impozitul astfel calculat, se reține şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

NOTĂ: Impozitul aferent veniturilor din arendă, calculat, reţinut şi virat de către arendaş este impozit final.

Calcularea, reţinerea şi virarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri. [7. Art. 296^21 alin.(1) lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;]

Pentru anul 2014, contributia de asigurari sociale de sănătate se determina prin aplicarea cotei de 5,5 % asupra bazei de calcul.

Baza lunară de c alcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru arendator, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mic ă decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. [8. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată menţionat, este cel stabilit prin hotărâre de guvern. Astfel pentru anul 2014, Hotărârea Guvernului nr. 871/14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabileşte:
– începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar;
– începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar.
Câştigul salarial mediu brut menţionat este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, pentru anul fiscal 2014, conform art. 16 din Legea nr. 340 din 10 decembrie 2013, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, câştigul salarial mediu brut este de 2298 lei. ]

Pentru arendator, încadrarea în plafonul maxim menţionat anterior se face de către arendas la momentul plăţii venitului.

Pentru arendator, obligaţia reprezentând contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de 5,5 % asupra bazei de calcul, se reţine şi se virează de către arendas până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile.

Stabilirea obligaţiilor anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de arendator, precum şi încadrarea în plafonul maxim prevăzut de lege, se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală.

În vederea stabilirii obligaţiilor anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de arendator, organul fiscal competent are obligaţia determinării, pe categoria venituri din arendarea bunurilor agricole, a venitului anual realizat ca sumă de venituri nete anuale.

Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate în cursul anului se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din arendarea bunurilor agricole, numai de organul fiscal competent, la stabilirea obligaţiilor fiscale anuale.

Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt cele stabilite prin decizia de impunere anuală.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. [9. Art.117 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ]

ATENŢIE:
Dacă într-un an fiscal, pe lângă veniturile din arendă, arendatorii mai realizează şi următoarele venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri:
– venituri din salarii;
– venituri asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj;
– venituri în calitate de titulari ai unei întreprinderi individuale;
– venituri în calitate de membri ai unei întreprinderii familiale;
– venituri în calitate de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
– venituri din profesii libere;
– venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal;
– venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (2) şi (5) din Codul fiscal;
– venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, cu excepția veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care
desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi
fiscal potrivit legislaţiei în materie;
– venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
– venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică;
– venituri din asocieri cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

NOTĂ
Persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole nu datorează alte contribuţii sociale pentru aceste venituri.

Obligaţii declarative:

Arendaşii au obligatia sa completeze şi să depună lunar formularul 112 – “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” [10. ORDIN comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr. 1045/2084/793 din 2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cu modificările şi completările ulterioare. ] în care declară impozitul pe veniturile din arendă si contribuţiile individuale de asigurari sociale de sănătate calculate şi reţinute, precum şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii.

Pentru depunerea declaraţiei, arendaşul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html

Anual, până la 28 februarie a anului următor, arendaşii au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”. [11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.]
Formularul 205 se poate vizualiza şi descărca la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_205_2014.pdf

ATENŢIE!
● Nedepunerea sau depunerea cu întărziere a declaraţiilor fiscale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională. [12. Art.219 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.]
Constituie infracţiune [13. Art.6 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare. ] şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 6 ani reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

NOTĂ
Arendatorii nu au obligaţii declarative în legătură cu impozitul si contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole.

CUM SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE?
Informaţii detaliate se pot obţine:
– accesând pagina de Internet, www.anaf.ro;
– telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;
– la serviciille/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

DOCUMENT ANEXAT: GHID ANAF – venituri din arendare

2 COMENTARII