Sâmbătă, 27 septembrie 2014, MFP a publicat proiectul de Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. Potrivit proiectului de OUG, veniturile bugetare se diminuează cu suma de 1,4 miliarde lei, iar cheltuielile bugetare se diminuează cu suma de 1,448 miliarde lei. Deficitul bugetului general consolidat rămâne ca procent la 2,2% din PIB, dar scade nominal cu 48,0 milioane lei de la 14.760 milioane lei la 14.712 milioane lei, menţinându-se ca pondere în P.I.B. la 2,2%.

Principalele măsuri propuse:

 1. Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2014:

a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2014, se diminuează, pe sold, cu -1.472,8 milioane lei şi se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:
–  taxa pe valoarea adăugată: -813,1 milioane lei din care 1.167,1 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale;
–  venituri nefiscale: -471,2 milioane lei;
–  sume primite de la U.E. în contul plăţilor efectuate: -305,7 milioane lei.
–  taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi: -94,0 milioane lei;

Principalele venituri ale bugetului de stat care se majorează în urma rectificării bugetare sunt:
– impozitul pe profit: +190,5 milioane lei;
– impozite şi taxe pe proprietate: +19,7 milioane lei;

b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014, se diminuează, pe  sold, cu  suma  de -1.623,6  milioane lei.

- publicitate -

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 • Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu +282,9 milioane lei;
 • Cheltuielile cu dobânzile scad cu -557,3 milioane lei;
 • Cheltuielile cu subvenţiile cresc cu +212,3 milioane lei;
 • Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu +2.400,3 milioane lei;
 • Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminuează cu -3.908,8 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistenţa socială scad cu -223,5 milioane lei;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu +500,0 milioane lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu -404,7 milioane lei;
 • Cheltuielile de capital se majorează cu +202,3 milioane lei;

Influenţele la cheltuielile bugetului de stat pe ordonatori principali de credite se prezintă astfel:

b1) din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru:

 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: +1.215,1 milioane lei;
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: per sold creste cu +575,2 milioane lei, din care principalele influente se regăsesc la Programul Naţional de Dezvoltare Locală 1.051,1 milioane lei, la Programul naţional de construcţii de interes public sau social derulat prin Compania Naţională de Investiţii 83,6 milioane lei, şi pentru achitarea primei de stat pentru economisire în domeniul locativ restantă aferentă depunerilor din anul 2013 suma de 182,3 milioane lei şi are o diminuare a sumelor alocate pentru Programe cu finantare din FEN postaderare de        -950,0 milioane lei;
 • Ministerul Afacerilor Interne: +254,9 milioane lei: pentru echipament, utilităţi, carburanţi, muniţie şi armament, reparaţii pentru tehnica din dotare,  achiziţionarea de materiale sanitare şi echipamente pentru reducerea vulnerabilităţii legate de boli grave cu potenţial înalt de contagiozitate;
 • Ministerul Apărării Naţionale: +140,8 milioane lei: pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţilor militare, operaţionalizarea şi menţinerea în funcţiune a Formaţiunii medicale de tip ROL2 precum şi pentru plata integrală a avionului scurt mediu curier C27 J SPARTAN nr.6;
 • Ministerul Justiţiei: +106,8 milioane lei: pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare la instanţele judecătoreşti  (utilităţi, chirii sedii instanţe, servicii de prezentare, prelucrare şi distribuire a actelor de procedură, întreţinere şi reparaţii echipamente IT), asigurarea finanţării proiectului „Implementarea portalului N-lex”, implementarea Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar” semnat între Guvernul României şi BERD;
 • Ministerul Afacerilor Externe: +96,0 milioane lei pentru întreţinere şi funcţionare a misiunilor diplomatice, precum şi pentru programele de asistenţă pentru dezvoltare.

b2) diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, între care menţionăm, în principal:

 • Secretariatul General al Guvernului: -1.340,4 milioane lei;
 • Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale: -992,8 milioane lei;
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: -1.047,5 milioane lei;
 • Ministerul Sănătăţii: -264,6 milioane lei;
 • Ministerul Transporturilor: -170,2 milioane lei;
 • Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice: -164,9 milioane lei;
 1. Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale cu suma de 1.167,1 milioane lei astfel:

a) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 50,6 milioane lei;
b) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 194,5 milioane lei;
c) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale cu suma de 542,0 milioane lei, urmare a solicitărilor unităţilor administrativ-teritoriale şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
d) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 380,0 milioane lei.

 1. Efectuarea de redistribuiri în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite.
 2. Menţinerea deficitului bugetului general consolidat la 2,2% din produsul intern brut.

Prin proiectul de act normativ se propun modificări/completări ale Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 şi asupra Ordonanţei Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 pentru a permite desfăşurarea mai bună a activităţii ordonatorilor principali de credite în domeniul fondurilor europene precum şi pentru alocarea de sume necesare acoperirii parţiale a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat.

Documente anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 – publicat în data de 27.09.2014
Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8

1 COMENTARIU