MFP: OUG pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 | PROIECT

118

Joi, 23 octombrie 2014, Ministerul Finantelor Publice a lansat pentru consultare publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991.

Potrivit NOTEI DE FUNDAMENTARE, privind proiectul de OUG se propun următoarele modificări:

1. – Potrivit Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului, sunt microîntreprinderi societatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) total active 350.000 euro;
b) cifra de afaceri neta 700.000 euro;
c) numarul mediu de salariati în cursul exercitiului financiar 10.

Prin reglementarea nationala prin care se va asigura transpunerea Directivei 2013/34/UE, microîntreprinderile vor beneficia de o serie de scutiri în privinta raportarii financiare.
Scutirile respective se refera la raportarea financiara si vor fi obligatorii pentru microîntreprinderile existente la nivel national, având în vedere ca acestea dispun de resurse limitate necesare pentru a respecta obligatii legale împovaratoare.

Se apreciaza ca, spre deosebire de numarul redus de operatori economici care au ales sa faca uz de sistemul simplificat de contabilitate, în baza preluarii microregimului prevazut de Directiva pentru aceasta categorie de entitati, acestea vor beneficia în numar mult mai mare de avantajele scutirilor si simplificarilor introduse la nivel comunitar.

Astfel, ca rezultat al transpunerii viitoare a Directivei, sfera entitatilor care vor întocmi situatii financiare anuale în sistem simplificat se va extinde.

Fata de cerintele actuale în functie de care se poate aplica sistemul simplificat de contabilitate (acesta aplicându-se de persoanele care în exercitiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri neta: sub 35.000 euro si totalul activelor: sub 35.000 euro), criteriile care definesc microîntreprinderile sunt mult mai mari.

Potrivit estimarilor efectuate pe baza datelor aferente exercitiului financiar al anului 2013 si folosind noile criteii stabilite de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului, un numar de 608.300 de entitati se vor încadra în categoria microîntreprinderilor. Astfel, acestea vor beneficia de avantajele unei raportari financiare simplificate, fata de cele 12.900 de entitati care au optat pentru sistemul implificat de contabilitate prevazut de actuala legislatie nationala.

Raportarea financiara specifica microîntreprinderilor, prevazuta de Directiva, prezinta similitudini cu raportarea financiara în conditiile sistemului simplificat de contabilitate, pentru aplicarea caruia operatorii economici au avut posibilitatea de a opta (componentele situatiilor financiare anuale presupun în ambele cazuri întocmirea unui bilant simplificat/prescurtat si a unui cont simplificat/prescurtat de profit si pierdere, fara obligatia ca acestea sa întocmeasca note explicative).

Ca atare, se impune abrogarea articolelor din actuala lege a contabilitatii, prin care în anul 2011 s-a introdus sistemul simplificat de contabilitate.

2. – Se introduce posibilitatea optarii pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si de catre persoanele nou-înfiintate, prevazute la art. 27 alin. (3) din lege.

3. – Conform proiectului de act normativ se propune ca, atunci când o societate are obligatia sa întocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe lânga cele individuale, raportul administratorilor, respectiv raportul de audit privind situatiile financiare anuale consolidate, sa poata fi întocmite sub forma unui raport unic. O asemenea posibilitate se încadreaza în simplificarile legate de raportarea financiara, având drept consecinta reducerea costurilor administrative determinate de întocmirea celor doua rapoarte.

4. – La nivelul legislatiei comunitare, entitatile de interes public sunt tratate atât în contextul prevederilor contabile, cât si în ceea ce priveste obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale.
În conditiile în care, din punct de vedere contabil, pentru entitatile de interes public exista cerinte suplimentare de prezentare de informatii, sfera entitatilor de interes public a fost restrânsa, având în vedere tocmai aceste cerinte obligatorii suplimentare.

Plecând de la aceste considerente, din categoria entitatilor de interes public au fost eliminate persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra în perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul în România, care are obligatia sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform prevederilor legale în vigoare, precum si organizatiile fara scop patrimonial care primesc finantari din fonduri publice.

5. – Se clarifica, printr-o prevedere explicita, faptul ca nu pot fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice mai multe seturi de situatii financiare anuale, pentru acelasi exercitiu financiar.

În acest context, se prevede prin lege procedura de corectare a erorilor constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale.
Prin prevederea respectiva se vor evita situatiile în care, prin abatere de le lege, se puteau depune electronic mai multe variante de situatii financiare anuale, acestea fiind folosite ulterior în mod nelegal, pentru a se crea diverse avantaje.

6. – Se abroga Hotarârea Guvernului nr. 401/2005 privind înfiintarea Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilitatii, abrogare sustinuta de:

-înfiintarea pentru institutiile publice a Consiliului Contabilitatii Publice, prevazut la art. 48 propus spre modificare, conform Directivei 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerintele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre.
Articolul 3 din Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerintele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre impune statelor membre sa dispuna de sisteme nationale de contabilitate publica care acopera în mod coerent si exhaustiv toate subsectoarele administratiei publice si care contin informatiile necesare generarii de date pe baza de angajamente în vederea pregatirii datelor bazate pe standardele Sistemului European de Conturi 2010.
Comisia Europeana si-a propus elaborarea Standardelor europene de contabilitate pentru sectorul public (EPSAS) pentru statele membre. Obiectivul primordial al EPSAS va fi realizarea unui grad ridicat de convergenta între EPSAS, pe de o parte, si Sistemul European de Conturi (ESA) si Statisticile Financiare Guvernamentale (GFS), pe de alta parte.
Având în vedere aspectele prezentate, se propune înfiintarea Consiliului Contabilitatii Publice cu rol de analiza, avizare si monitorizare a normelor contabile nationale, de stabilire a strategiei de tara privind dezvoltarea contabilitatii publice, precum si a implementarii EPSAS, în conformitate cu procesul demarat la nivelul Uniunii Europene;

-existenta în legea contabilitatii a prevederii privind consultarea organismelor profesionale, în procesul de elaborare a reglementarilor contabile aplicabile diferitelor categorii de entitati.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 – publicat în data de 23.10.2014
Notă de fundamentare

- Publicitate -