DECIZIA 2015/156 – Prelungirea perioadei de valabilitate a Deciziei 2012/232/UE [limitarea dreptului de deducere TVA]

103

2015-01-01 – Data intrarii in vigoare 1 ianuarie 2015
2015-01-31 – Publicata in JO L 26, 31.1.2015

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/156 A CONSILIULUI din 27 ianuarie 2015 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei de punere în aplicare 2012/232/UE de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1) Printr-o scrisoare înregistrată la Secretariatul General al Comisiei la 13 februarie 2014, România a solicitat autorizarea de a aplica în continuare o măsură de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE pentru a limita dreptul de deducere în ceea ce privește cheltuielile legate de anumite vehicule rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în interes de serviciu. Prin scrisoarea înregistrată la Comisie la 15 septembrie 2014, România și-a completat cererea cu un raport privind aplicarea Deciziei de punere în aplicare 2012/232/UE a Consiliului (2).
(2) În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, printr-o scrisoare datată 12 noiembrie 2014, cu privire la cererea depusă de România. Printr-o scrisoare datată 13 noiembrie 2014, Comisia a informat România că dispune de toate informațiile necesare pentru a analiza solicitarea.
(3) Articolul 168 din Directiva 2006/112/CE autorizează o persoană impozabilă să deducă taxa pe valoarea adăugată (TVA) percepută pentru furnizarea de bunuri și servicii primite de persoana respectivă în măsura în care bunurile și serviciile sunt utilizate în scopul operațiunilor sale impozabile. Articolul 26 alineatul (1) litera (a) din directiva respectivă prevede obligația de a declara TVA atunci când un activ folosit în cadrul unei activități economice este utilizat în folosul propriu de către o persoană impozabilă sau de către personalul acesteia sau, mai general, este utilizat în alte scopuri decât pentru desfășurarea activității sale.
(4) Decizia de punere în aplicare 2012/232/UE a autorizat România să aplice o măsură de derogare în temeiul articolului 395 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE pentru limitarea la 50 % a dreptului de deducere a TVA aferent cumpărării, achiziționării intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate și a TVA aferent cheltuielilor legate de vehiculele respective, inclusiv combustibilul, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate în mod exclusiv în scopuri profesionale.
(5) Decizia de punere în aplicare 2012/232/UE a expirat la 31 decembrie 2014.
(6) Pentru a asigura aplicarea neîntreruptă a măsurii de derogare, este oportun ca prezenta decizie să se aplice de la 1 ianuarie 2015.
(7) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf din Decizia de punere în aplicare 2012/232/UE, România a prezentat Comisiei un raport cu privire la aplicarea respectivei decizii incluzând o examinare a limitării procentului care se aplică dreptului de deducere. Astfel cum a fost cazul derogării în vigoare până în prezent, România continuă să susțină că o rată de 50 % este justificabilă.
(8) Se consideră că derogarea va avea doar un efect neglijabil asupra valorii globale a încasărilor din impozite colectate în etapa de consum final și nu va avea niciun impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii care provin din TVA. Prin urmare, România ar trebui să fie autorizată să aplice în continuare măsura respectivă pentru o perioadă limitată, până la 31 decembrie 2017.
(9) În cazul în care România solicită o prelungire suplimentară a măsurii de derogare după 2017, ar trebui transmis Comisiei, până la 31 martie 2017, un nou raport împreună cu cererea de prelungire,
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1

În Decizia de punere în aplicare 2012/232/UE, articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 4

(1) Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2017.
(2) Orice cerere de prelungire a aplicării măsurilor prevăzute în prezenta decizie se transmite Comisiei până la 31 martie 2017.
O astfel de cerere trebuie însoțită de un raport care să includă o examinare a limitării procentului care se aplică dreptului de deducere a TVA în baza prezentei decizii.”

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la data de 1 ianuarie 2015.
Articolul 3

Prezenta decizie se adresează României.
Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2015.

Pentru Consiliu Președintele J. REIRS
(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
(2) Decizia de punere în aplicare 2012/232/UE a Consiliului din 26 aprilie 2012 de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 117, 1.5.2012, p. 7).

- Publicitate -

1 COMENTARIU