pfaÎn vederea îndeplinirii în bune condiţii a obligaţiilor declarative care revin persoanelor fizice, AJFP Arges informează contribuabilii cu privire la unele aspecte referitoare la procedura şi termenul de depunere a formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, în conformitate cu prevederile art. 83 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Modelul declarației 200: PDF

Care este termenul de depunere a declaraţiei de venit pentru anul 2014 ?
Declaraţia de venit pentru veniturile realizate în anul 2014 se depune până la data de 25 mai 2015.

Cine are obligaţia depunerii formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” ?
Au obligaţia să depună declaraţia de venit contribuabilii care în anul 2014 au realizat:
● venituri din activităţi independente,
● venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
● venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real,
● venituri din piscicultuă şi silvicultură,
● câştig net anual/pierdere netă anuală generată de tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,
● câştig net anual/pierdere netă anuală din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Cine nu are obligaţia depunerii declaraţiei de venit ?
Nu au obligaţia să depună declaraţia de venit contribuabilii care în anul 2014 au realizat:
● venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit (cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate);
● venituri din activităţi independente pentru care impozitul se reţine la sursă de către plătitorul de venit şi impunerea este finală potrivit opţiunii contribuabilului manifestată în condiţiile prevederilor art. 52^1 (venituri din drepturi de proprietate intelectuală; din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară);
● venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^4);
● venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplineau condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente (adică aveau mai puţin de 5 contracte de închiriere), pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final, cu următoarele excepţii, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei:
→ pentru situaţiile în care declaraţia de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
→ pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, dar nu rezilierea contractelor – în care chiria este exprimată în lei – în cursul anului;
→ pentru situaţiile în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
● venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60 din Codul fiscal;
● venituri din investiţii de tipul dividendelor, dobânzilor, venituri din lichidarea unei persoane juridice, câştigul/pierderea generată din tranzacţiile cu părţi sociale şi valori mobiliare în cazul societăţilor închise;
● venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
● venituri din pensii;
● venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, pentru care impunerea este finală;
● venituri din alte surse.

- publicitate -

Cum se depune formularul 200 ?
Declaraţia de venit se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul :
în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.
on-line prin intemediul Spaţiului Privat Virtual de către persoanele fizice care sunt înregistrate. [Ghid SPV]

Unde se depune formularul 200 ?
Declaraţia de venit se depune la:
● organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
● organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
● organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la punctul anterior.