Încasările şi plăţile în numerar PERMISE începând cu 2015, NOILE REGULI ȘI PLAFOANE

53215

Prin Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată au fost stabilite NOI MĂSURI ȘI PLAFOANE privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar. Noile reguli și plafoane sunt aplicabile începând cu 09 mai 2015.

1. REGULA GENERALĂ: Potrivit legii, categoriile de persoane care au obligația să realizeze operaţiunile de încasări şi plăţi în LEI/VALUTĂ numai prin instrumente de plată fără numerar (persoane vizate) sunt:
– persoane juridice;
– persoane fizice autorizate;
– întreprinderi individuale;
– întreprinderi familiale;
– liber profesionişti;
– persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent;
– asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică.

2.1. EXCEPȚIILE – PLAFOANE PERMISE

A. Persoanele vizate pot efectua operaţiuni  de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii/limite:

– cu alte persoane vizate

 • încasări în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei / persoană;
 • plăţi în numerar în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei / persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei / zi;
 • plăţi în numerar reprezentând avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei / fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;
 • plăţi în numerar către magazinele de tipul cash and carry în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

– cu persoane fizice

 • încasări în numerar de la persoane fizice în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei / persoană fizică, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări,
 • plăţi în numerar către persoane fizice în limita unui plafonul zilnic de 10.000 lei / persoană fizică, în cazul tranzacțiilor reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări.

B. Magazinele de tipul cash and carry pot efectua încasări de la persoanele vizate în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei / persoană.

C. Plafoanele/restricțiile nu se aplică în cazul livrărilor/prestărilor cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele vizate şi persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.

2.2. TRANZACȚII ÎN NUMERAR PERMISE ÎNTRE PERSOANE FIZICE: 

Se pot efectua operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi.

3. OPERAȚIUNI INTERZISE:

 • încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei;
 • plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele care intră sub incidenţa acestor reglementări  pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar,
 • încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei, în cazul operațiunilr efectuate între persoane fizice,
 • plăţile fragmentate în numerar către persoane fizice, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei,  reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii.

4. OPERAȚIUNI EXCEPTATE – Plafoanele-limită  nu se aplică pentru următoarele operaţiuni:
a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit/de plată autorizate de BNR, inclusiv în automatele de încasări în numerar;
b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;
c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit/de plată autorizate de BNR pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (4) din lege;
e) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNR/în alt stat membru UE;
f) depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

5. CURS DE SCHIMB – Prevederile legii se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

6. SANCȚIUNI:
Nerespectarea:

 • realizării operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate de persoane menţionate la pct.1 de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane, numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii,
 • interdicţiei privind încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei,
 • interdicţiei privind plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele  menţionate la pct.1,  pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar,
 • plafonului zilnic de 10.000 lei de la o persoană, în cazul operaţiunilor de încasări în numerar efectuate de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii,
 • interdicţiei privind încasările fragmentate de la o persoană, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei,
 • plafonului zilnic de 10.000 lei către o persoană, în cazul operaţiunilor de plăţi în numerar către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, sau fragmentarea plăţilor în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei,
 • pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar,
 • în cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar,
 • plafonului zilnic de 50.000 lei/tranzacţie, în cazul operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, precum şi  a încasărilor/plăţilor fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei,
  constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei (dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare).

Nerespectarea:

 • interdicţiei privind acordarea oricăror avantaje clienţilor, pentru efectuarea de plăţi în numerar,
 • interdicţiei de către Trezoreria Statului, instituţiile de credit, instituţiile emitente de monedă electronică, instituţiile care prestează servicii de plată, autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, instituţiile financiare nebancare şi entităţile care efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate, precum şi operatorii din domeniul jocurilor de noroc, privind eliberarea de sume în numerar,  peste plafonul de 5.000 lei/persoană dar nu mai mult de 10.000 lei/zi, către persoanele menţionate la pct.1, sau către sucursalele/sediile secundare ale persoanelor juridice,
 • interdicţiei de către persoanele menţionate la pct.1, precum şi de către sucursalele/sediile secundare ale persoanelor juridice, privind fragmentarea solicitărilor de eliberare de numerar care conduce la depăşirea plafonului de 5.000 lei/persoană dar nu mai mult de 10.000 lei/zi,
  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.
- Publicitate -