PROIECT MFP: Lege privind achiziţiile publice

132

Ministerul Finanţelor Publice a publicat online pentru consultare publică proiectul de LEGE privind achiziţiile publice. Proiectul de lege prevede intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2016 si abrogarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

Praguri valorice

Potrivit proiectului de act normativ, procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
a) 5.186.000 Euro, respectiv 22.908.118 lei, pentru contractele de achizitie publică/acordurile-cadru de lucrări;
b) 134.000 Euro, respectiv 591.918,2 lei, pentru contractele de achizitie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
c) 750.000 Euro, respectiv 3.312.975 lei, pentru contractele de achizitie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevazute în Anexa 2 la lege.

Atribuirea directă

Prin normele metodologice de aplicare, se va stabili pragul valoric maxim pentru atribuirea directă de către autoritatea contractantă a contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru, fără aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute de lege sau de normele metodologice.

Criterii de atribuire

(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:
a) pretul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate-preţ.

Pretul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă.
Proiectul de lege prevede că autoritatea contractantă nu va utiliza preţul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul anumitor categorii de contracte de achizitie care au ca obiect servicii intelectuale și care presupun activităţi cu nivel de complexitate ridicat.

Categoriile de contracte de achiziţie publică care pot fi atribuite prin utilizarea criteriilor de atribuire: preţul cel mai scăzut sau costul cel mai scăzut, precum şi ponderea maximă pe care elementul preţ sau cost o poate avea în cadrul criteriului de atribuire a acestor contracte se vor stabili prin normele metodologice de aplicare a legii.

Referinţe anexate:
LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE – publicat în data de 22.07.2015

- Publicitate -