MFP: Modificarea Noului Cod Fiscal și Noului Cod de Procedura Fiscală | PROIECT OUG

194

Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pe mfinante.ro un proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscale. Prin proiectul de OUG, se propune modificarea Noului Cod Fiscal și Noului Cod de procedură Fiscală, aprobate prin:
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Principalele modificări de politică fiscală, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2016, sunt reducerea cotei de impozitare pentru veniturile din dividende, majorarea plafonului de încadrare pentru microîntreprinderi, diminuarea cotei de impozitare pentru microîntreprinderile cu angajați și reducerea cotei de TVA la apa potabilă și pentru irigații. Proiectul de OUG include și corecții, corelări sau clarificări de ordin tehnic, precum și devansarea unor termene.

Documente  anexate: Proiect OUG 26.10.2015, Nota de fundamentare. Modificările legislative propuse prin proiectul de OUG sunt:

I Modificări ale Codului fiscal 2016

Titlul II- Impozitul pe profit
Se propune încadrarea unităților de învățământ preuniversitar particulare în categoria persoanelor juridice române care nu datorează impozit pe profit, pentru veniturile obținute și utilizate potrivit reglementărilor legale în domeniul educației naționale.

Impozitul pe dividende – Se propune devansarea măsurii de reducere a cotei de impozitare de la 16% la 5%, aplicabilă distribuirilor de dividende între persoanele juridice române. Măsura de reducere a impozitului pe dividende pentru distribuirile între persoane juridice române urmărește obținerea unor efecte economice pozitive prin: creșterea volumului de investiţii și favorizarea dezvoltării societăților de tip holding, încurajrea păstrării în ţară a capitalului românesc, dinamizarea procesului de repatriere a capitalului românesc, încurajând, totodată, restructurarea societăților comerciale în scopul adaptării lor la exigențele mediului economic și financiar, național și european, aflat în continuă schimbare.

Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
1. Se propune majorarea plafonului de încadrare în acest sistem de impunere de la 65.000 euro la 100.000 euro.
2. În vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și pentru așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile, cu și fără salariați, se introduce un sistem diferențiat de cote de impozitare, între 1%-3% . Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
c) 3 % pentru microîntreprinderile care nu au salariați.
3. S-au introdus reguli pentru combaterea folosirii unor contracte de muncă temporare pentru a se beneficia de cotele de impozitare reduse față de cota de 3%.

Titlul IV – Impozitul pe venit
1. Venituri din salarii şi asimilate salariilor Se propune ca în situația veniturilor din salarii şi asimilate salariilor obținute în afara funcției de bază, impozitul lunar să fie determinat prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora. Măsura a avut în vedere corelarea terminologiei utilizate la determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, atât pentru cele obținute la funcția de bază cât și cele în afara funcției de bază, prin înlocuirea sintagmei “contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, precum şi în statele cu care România are încheiate convenţii/acorduri privind coordonarea sistemelor de securitate socială”, cu sintagma „ contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii”. Astfel, se face referire la întreaga legislație internațională cu privire la contribuţiile sociale obligatorii, pentru a elimina eventualele confuzii ce ar putea apărea în aplicarea respectivelor reglementări.
2. Veniturile din dividende Pentru veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se propune devansarea măsurii de reducere a cotei de impozit de la 16% la 5% din suma acestora, impozitul fiind final.
3. Venitul din pensii Precizarea în mod expres, la stabilirea venitului impozabil din pensii, ca element de calcul deductibil, a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii, în vederea specificării tipului de contribuție socială obligatorie datorată potrivit legii.
4. Alte măsuri de natură tehnică.

Titlul V – Contribuții sociale obligatorii
Modificările în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii aduse prin prezentul proiect cuprind următoarele:
1. Exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate;
2. S-au corelat prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu cele ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, referitoare la ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul decesului personalului din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, decedat ca urmare a participării la acţiuni militare şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participării la acţiuni militare.
3. Alte clarificări tehnice.

Titlul VI – Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România
Se propune devansarea măsurii de reducere a cotei de impozit pentru veniturile din dividende obținute de persoane nerezidente din România de la 16% la 5%, pentru anul 2016. Măsura este coroborată cu cea similară propusă în Titlul II Impozitul pe profit și Titlul IV Impozitul pe venit având ca scop asigurarea unui tratament unitar și nediscriminatoriu pentru investițiile străine.

Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată
Având în vedere importanța apei potabile în consumul populației, precum și însemnătatea apei pentru irigații în sustenabilitatea și dezvoltarea agriculturii din România, se propune reducerea cotei de TVA la 9% începând cu data de 1 ianuarie 2016 pentu livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură. Această măsură este conformă cu acquis-ul comunitar în domeniu și este de natură a crea premisele pentru:
– o abordare uniformă în ceea ce privește regimul TVA aplicabil produselor alimentare, având în vedere importanța apei potabile ca aliment în consumul populației, dar și ca element esențial pentru pregătirea altor alimente;
– crearea posibilității ca și cetățenii cu venituri foarte mici, în special populația din mediul rural, să poată consuma apă potabilă din sistemul public, care îndeplinește condițiile corespunzătoare de calitate;
– îmbunătățirea sănătății publice generale prin creșterea nivelului de accesibilitate a cetățenilor la consumul de apă potabilă și, implicit, prin stimularea consumului de apă potabilă din sistemul public;
– facilitarea de noi investiții în perioada următoare, care să aducă România în rândul țărilor care să poată furniza apă potabilă tuturor consumatorilor;
– derularea în condiții optime a programelor de investiții din fondurile europene nerambursabile, atât în sectorul apei cât și în sectorul agricol;
– sustenabilitatea sectorului apei și a sectorului agricol, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.

Titlul IX – Impozite și taxe locale
Prin proiectul de ordonanță de urgență din punct de vedere a impozitelor și taxelor locale se propune:
– în cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii.
– corectarea unor exprimări gramaticale, precum și înlocuirea cuvântului prevăzut la art.470 alin.7, respectiv în loc de taxa asupra mijloacelor de transport cu impozitul pe mijloacele de transport;
– corectarea unei exprimări gramaticale, prevăzute la art.481.alin 2.lit a);
– o corecție materială la art. 474, alin. (7), lit. a) în sensul că momentul declarării valorii lucrărilor de construire va fi când se solicită autorizația de construire.
– pentru eliminarea confuziilor generate de denumirea taxei menționate la art. 475 alin. (3), în scopul aplicării corecte a prevederilor legale, se elimina sintagma „alimentație publică”.
– extinderea scutirii sau a reducerii de la plata taxelor speciale prevăzute la art 485 lit f) și pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate ;
– decalarea termenelor de depunere, de la 29 februarie la 31 martie 2016, a declarațiilor privind clădirile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu destinație nerezidențială sau mixtă, a declarațiilor privind mijloacele de transport radiate din circulație, precum și depunerea documentelor justificative eliberate în anul 2015, privind scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri, teren sau a mijloacelor de transport în cazul persoanelor fizice sau juridice care sunt îndreptățite prin lege să beneficieze de aceste facilități ;
– pentru necomunicarea informațiilor cu relevanță fiscală pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile s-a introdus o amendă contravențională cuprinsă între 500-2.500 lei.

II Modificările ale Codului de procedură fiscală 2016
• s-a corectat trimiterea ce face obiectul excepţiei de la sancționarea cu nulitatea a actelor administrative fiscale tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, aspect care este reglementat în cadrul articolului privind conținutul și motivarea actului administrativ fiscal şi nu în cadrul articolului care reglementează competența specială;
• s-a completat noul Cod de procedură fiscală cu dispozițiile referitoare la autoritatea competentă, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, ca autoritate competentă pentru efectuarea schimbului de informații cu statele cu care România s-a angajat printrun instrument juridic, pentru informațiile prevăzute de respectivele instrumente juridice internaționale. Aceste reguli sunt complementare celor care prevăd obligația instituțiilor financiare de a comunica informațiile necesare efectuării schimbului de informații, reguli care se regăsesc și în noul Cod de procedură fiscală;
• s-a corectat norma de trimitere din cadrul articolului privind stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale ca urmare a nedepunerii declaraţiei de impunere;
• s-a armonizat procedura verificării situației fiscale personale cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum s-a pronunțat și CJUE în recenta cauză C-201/14 Bara și alții (1 octombrie 2015). Ca urmare, verificarea fiscală prealabilă va fi efectuată de organul fiscal în condițiile notificării persoanei fizice pentru care organul fiscal solicită informații;
• în scopul armonizării cu prevederile din Codul fiscal referitoare la modul de reflectare în decontul de TVA a sumei negative aferentă perioadei anterioare deschiderii procedurii insolvenței, s-a reformulat textul astfel încât să se asigure mai multă claritate în aplicarea acestuia în cadrul unei compensări;
• s-au completat prevederile referitoare la condițiile de menținere a valabilității unei eșalonări la plată, cu situația în care în perioada derulării unei eșalonări, contribuabilul care beneficiază de eșalonare fuzionează cu un alt contribuabil care nu beneficiază de eșalonare;
• s-au completat prevederile referitoare la modificarea deciziei de eșalonare la plată, cu situația în care în perioada derulării unei eșalonări, contribuabilul care beneficiază de eșalonare fuzionează cu un alt contribuabil care nu beneficiază de eșalonare;
• s-a instituit o regulă procedurală care să clarifice modul de acordare a reducerii cu 75% a penalității de întârziere în cazul contribuabililor care beneficiază de eșalonare la plată;
• s-a modificat corespunzător reglementarea referitoare la suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie, precizându-se faptul că scrisoarea de garanție trebuie să acopere obligațiile fiscale contestate și neachitate la data depunerii garanției, precizare care se impune pentru a elimina interpretările conform cărora scrisoarea de garanție trebuie să acopere obligațiile fiscale contestate în condițiile în care la data depunerii garanției, parte din acestea au fost stinse. Aceasta are în vedere asigurarea concordanței acestei reglementări din noul Cod de procedură fiscală cu modificările aduse actualului cod prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative. Modificarea se impune având în vedere că OG nr. 17/2015 a fost adoptată ulterior aprobării Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• s-au modificat unele reguli privind competența organului fiscal central în domeniul soluționării contestațiilor, precum și în domeniul executărilor silite în cazuri speciale în concordanță cu noile măsuri cu privire la reorganizarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și înființarea Direcției executări silite cazuri speciale, astfel cum acestea au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.816/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
• au fost incluse în sfera faptelor ce constituie contravenții și alte persoane decât instituțiile de credit, întrucât obligația de a transmite informațiile, respectiv transmiterea către ANAF a informațiilor care se transmit la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit articolului prin care se instituie obligația instituțiilor de credit de a furniza informații, revine oricăror persoane fizice, persoane juridice și alte entități care dețin informații ce intră în sfera de comunicare potrivit Legii nr.656/2002;
• s-a reglementat expres faptul că orice cauză de întrerupere sau de suspendare a termenului de prescripție se supune legii în vigoare la data la care a intervenit. Această propunere este în corelare cu reglementarea, în noul Cod de procedură fiscală, a unei condiții în care operează suspendarea termenului de prescripție, conform căreia suspendarea prescripției pe perioada cuprinsă între data începerii inspecției și data emiterii deciziei de impunere, este condiționată de respectarea duratei legale de efectuare a inspecției;
• s-au completat normele tranzitorii generale, pentru a clarifica raportul acestora cu procedurile de administrare în curs, în vederea eliminării interpretărilor. În acest sens, s-au prevăzut reguli suplimentare, precum și excepții de la prevederile generale referitoare la aplicarea procedurilor de administrare;
• s-a înlocuit cuvântul ”precauție” cu cuvintele ”diligență fiscală” din cuprinsul Capitolului I al Titlului X ”Aspecte internaționale” din noul Cod de procedură fiscală, ca urmare a rectificării Directivei 2014/107/UE de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Rectificarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 124 din 20 mai 2015.

Documente anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă – publicat în data de 26.10.2015
Nota de fundamentare

- Publicitate -

1 COMENTARIU