Prin Legea nr. 267/2015, publicată in Monitorul Oficial din 10 noiembrie 2015, se aprobă OUG 91/2014 pentru modificarea şi completarea OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu următoarele modificări :

1. Se exceptează de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet. (art.2 lit. k din OUG 28/1999)
Textul anterior prevedea că este exceptată numai încasarea la domiciliul clientului a contravalorii acestor servicii/livrări.

Motivația modificări, conform raportului comisiei din Camera Deputaților: Pentru clienţii persoane fizice şi juridice, modalităţile de prestare, organizare şi facturare sunt reglementare de
Legea nr.51/2006 şi de legile specifice fiecărui domeniu reglementat.
Încasările facturilor se face utilizând diverse canale colectoare, cum ar fi: unităţi bancare, terminale automate bancare, aparate automate puse la dispoziţie de comercianţi şi prin casieriile proprii atât pentru persoane fizice cât şi juridice. La casieriile proprii, pentru contravaloarea facturilor încasate, se eliberează chitanţă emisă conform prevederilor legale în vigoare. Potrivit legislaţiei specifice serviciilor comunitare de utilităţi publice, contravaloarea prestării serviciilor se plăteşte pe baza facturii emise de operator iar TVA – ul către bugetului statului se virează la data emiterii facturii şi nu la data încasării acestora.

2. A fost eliminată obligația de a emite chitanțe pentru vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult, dacă pentru încasarea cu numerar a contravalorii acestor bunuri nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale.

Motivația modificări, conform raportului comisiei din Camera Deputaților: Serviciile religioase prestate de instituţiile de cult nu sunt prevăzute ca activităţi economice.

- publicitate -

Dacă pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanţe, in condiţiile legii, pentru următoarele activităţi prevăzute la art. 2 (art. 2^1 din OUG 28/1999):
– activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
– comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
– serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
– vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
– încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
– efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;

Textul din OUG 28/1999 – anterior: Art. 2^1. – În situaţiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie, în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 lit. f), g), h), i), j), k) şi l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanţe, în condiţiile legii.

Textul din Legea 267/2015 – în vigoare: Art. 2^1. – În situaţiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie, în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 lit. f), h), i)-l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanţe, în condiţiile legii.