CAZIERUL FISCAL reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică ce au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară.
CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL (Formular 504) este documentul emis de către organele ANAF la cererea contribuabilului (persoană fizică/juridică) prin care se atestă dacă persoana ARE sau NU ARE fapte înscrise în cazierul fiscal.

Certificatul de cazier fiscal:
– este gratuit, pentru eliberarea certificatului nu se percepe nicio taxă.
– se eliberează numai la cererea scrisă a contribuabililor sau a reprezentanţilor acestora, depusă la organul fiscal competent.
– eliberarea se face de îndată, personal contribuabilului sau reprezentantului, sub semnătură, cu condiţia prezentării actului de identitate şi a împuternicirii, după caz.
– este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Certificatul de cazier fiscal poate fi solicitat de către:
– persoana fizică – română cu domiciliul în România;
– persoana fizică – română fără domiciliul în România;
– persoana fizică – străină;
– persoană juridică – română;
– persoană juridică – străină;
– asociatie fără personalitate juridică – română;
– asociatie fără personalitate juridică – străină;

Certificatul se solicită la direcţiile generale / administraţiile fiscale / serviciile fiscale municipale unde sunteți înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe în evidenţele lor fiscale.

Obținerea certificatului de cazier fiscal – PERSOANE FIZICE
Documentele necesare se depun personal sau prin reprezentant:
– cerere tip, formularul 502, se distribuie gratuit sau se poate descărca și completa;
– actul de identitate (BI/CI) al titularului sau reprezentantului, după caz (original şi copie);
– dacă cererea nu se depune personal, procură autentică sau împuternicire avocaţială.

- publicitate -

Obținerea certificatului de cazier fiscal – PERSOANE JURIDICE
Documentele necesare se depun de către reprezentantul legal sau prin împuternicit:
– cerere tip, formularul 502, se distribuie gratuit sau se poate descărca și completa;
– actul de identitate (BI/CI) al reprezentantului legal/împuternicitului;
– după caz:
— documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;
sau
— împuternicire/împuternicire avocaţială/mandat, în cazul în care cererea de eliberare/certificatul de cazier fiscal este solicitat/ridicat de împuternicit/avocat/angajat al societăţii.

Obținerea certificatului de cazier fiscal – ASOCIAŢII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
Documentele necesare se depun de către al asociatului desemnat sau prin împuternicit:
– cerere tip, formularul 502, se distribuie gratuit sau se poate descărca și completa;
– actul de identitate (BI/CI) al asociatului desemnat/împuternicitului;
– după caz:
— împuternicirea data asociatului desemnat de ceilalţi asociaţi;
sau
— împuternicirea, în cazul în care cererea se depune prin reprezentant;

Precizări privind completarea formularului 502 Cerere de solicitare a certificatului de cazier fiscal

1. pentru persoane fizice romane cu domiciliul în România:
– când solicitarea se face personal
La pct. A „Subsemnatul/ subscrisa având:” se va completa cu datele de identificare ale contribuabilului (CNP, nume și prenume, domiciliul stabil)
La pct. B „Prin” se va completa cu datele de identificare ale contribuabilului
La pct. C „Solicit eliberearea unui certificate de cazier fiscal pentru a-mi servi la” se va scrie cu exactitate motivul solicitării sau denumirea instituiei care solicită acest certificat
Numele și prenumele solicitantului și Funcția pe care o (va) deține pentru motivul solicitării.
– când solictarea se face prin împuternicit:
La pct. A se va completa cu datele de identificare ale contribuabilului (CNP, nume și prenume, domiciliul stabil)
La pct. B „Prin” – se va completa datele de identificare ale împuternicitului sau reprezentantului legal, după caz (CNP, nume și prenume, seria și nr. actului de identitate, nr. și data de înregistrare a procurii sau imputernicirii).
La pct. C „Solicit eliberearea unui certificate de cazier fiscal pentru a-mi servi la” se va scrie cu exactitate motivul solicitării sau denumirea instituiei care solicită acest certificat
Numele și prenumele solicitantului și Funcția pe care o (va) deține pentru motivul solicitării.

2. pentru persoane fizice romane fără domiciliul în România sau persoane fizice străine:
– când solicitarea se face personal
La pct. A se va completa cu datele de identificare ale contribuabilului (NIF, nume și prenume). NIF este numărul de identificare fiscală atribuit de MFP); La Domiciuliu se va completa cu domiciliul reprezentantului său fiscal (persoana fizică română cu domiciliul în România care apare pe certificatul NIF.
La pct. B „Prin” – se va completa tot cu datele de identificare ale persoanei fizice străine sau române fără domiciliul în România, după caz (cod NIF, nume și prenume, nr. și seria paaportului).
La pct. C idem 1
– când solictarea se face prin împuternicit sau prin reprezentant:
La pct. A se va completa cu datele de identificare ale contribuabilului (NIF, nume și prenume). NIF este numărul de identificare fiscală atribuit de MFP); La Domiciuliu se va completa cu domiciliul reprezentantului său fiscal (persoana fizică română cu domiciliul în România care apare pe certificatul NIF.
La pct. B „Prin” – se va înscrie datele de identificare ale împuternicitului sau a reprezentantului.
La pct. C idem 1

3. pentru persoanele juridice și asociațiile fără personalitate juridică, române sau străine:
La pct. A se va înscrie datele de identificare ale firmei (CIF, denumirea firmei, sediul firmei/sediul reprezentantului fiscal).
La pct. B „Prin” – se va completa cu datele de identificare ale reprezentantului legal al firmei sau reprezentantului (CNP sau NIF, nume și prenume, nr. și seria cărții de identitate sau a pașaportului, nr. și data de înregistrare a procurii, după caz).
La pct. C idem 1

Definiția, organizarea și eliberarea cazierului fiscal sunt reglementate de:
ORDONANȚA 39/2015 privind cazierul fiscal
(în vigoare din 2 septembrie 2015)
ORDINUL ANAF 2.594/2015 (PDF) privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal
HG 31/2003 (PDF) privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal (Guvernul nu a emis normele de aplicare ale OG 39/2015. HG 31/2003 este în vigoare până la aprobarea normelor de aplicare ale OG 39/2015).

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:
a) la înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole şi a entităţilor fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali sau desemnaţi [se obține de ONRC];
b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceştia;
c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi [se obține de ONRC];
d) la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părţilor sociale sau a acţiunilor, de către noii asociaţi, acţionari sau membri [se obține de ONRC];
e) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi, acţionari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari sau membri [se obține de ONRC];
f) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceştia;
g) în alte cazuri prevăzute de lege.