CAP. III Venituri din salarii

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii alin.1-3 – asimilate salariului

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
AC15-2 (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: AC15-2
[hide-this-part morelink="Istoric"] AC15-2(2) In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: AC15-2[/hide-this-part]
a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
AC15-2 b) indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial; AC15-2
[hide-this-part morelink="Istoric"] AC15-2 b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ; AC15-2[/hide-this-part]
c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;
AC15-2 d^1) remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale;
d^2) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; AC15-2
e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;
AC15-2 f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori;AC15-2
[hide-this-part morelink="Istoric"] AC15-2 f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori; AC15-2[/hide-this-part]
g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;
i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;
j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;
AC15-2 j^1) sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
j^2) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca; AC15-2
AC15-2 k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor in vederea impunerii. AC15-2
[hide-this-part morelink="Istoric"] AC15-2 k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor. AC15-2[/hide-this-part]
AC15-2 (3) Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ, insa nu sunt limitate la: AC15-2
[hide-this-part morelink="Istoric"] AC15-2 (3) Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate dependenta includ, insa nu sunt limitate la: AC15-2[/hide-this-part]
a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;
b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;
c) imprumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;
f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii;
AC21-2 h) tichete-cadou acordate potrivit legii. AC21-2

Mai multe despreCAP. III Venituri din salarii, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[P] Catalogul serviciilor profesionale ! B2B FINANCE & TAX
[P] CFNET PRO - pentru profesionişti în finanţe
Regula: Comentariile sunt moderate și vor fi publicate după validare.

Discuții, comentarii și referințe:

  1. cod fiscal ::

    Art. 55 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138/2004.

Referit de:

  1. [...] militari, – indemnizatii de neconcurenta – alte venituri, considerate asimilate salariilor conform art. 55 alin. (2), urmați aceste ETAPE: 1. Descărcați Formularul D230-2013 [PDF e-form 2013] ”CERERE [...]

  2. [...] si din activitati agricole prevazute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) si (2) si art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si [...]

  3. [...] companii/societati nationale, remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari, etc. art. 55 alin. (2)): – Descarcati Formularul 230 PDF “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% [...]

  4. [...] de angajatori salariatilor? Raspuns ANAF 11 iulie 2009: Potrivit prevederilor alin. 1 si 3 al art. 55 “Definirea veniturilor din salarii” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu [...]

  5. [...] art. 55 din Codul fiscal definesc veniturile din salarii astfel: (1) Sunt considerate venituri din salarii [...]

  6. [...] pe perioada delegarii/detasarii in alta localitate, nu sunt incluse in veniturile salariale (art. 55 alin. (4) lit. g) ale acestora si nu sunt impozabile, in sensul impozitului pe venit reglementat de Codul [...]

  7. [...] ANAF publicat la data de: 1 aprilie 2008 Conform prevederilor art. 55 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt [...]

Comentarii/referințe/adnotări

*Citește CFNET pe Google+

Comunitatea Facebook CFNET