ORDINUL nr. 2869/2010 din 23 Decembrie 2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile
2011-01-01 – Modifica si completeaza OMFP 3512/2008 – Documentele financiar-contabile
2011-01-01 – Modifica si completeaza OMFP 3055/2009 – Reglementarile contabile conforme cu directivele europene
2011-01-01 – Modifica OMEF 1969/2007 – Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
2011-01-01 – Data intrarii in vigoare: incepand cu situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar 2010, cu exceptia prevederilor art. I pct. 9, art. II pct. 1—4 si 7, art. III și IV, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
2010-12-29 – Versiune Monitorul Oficial: OMFP-2869-2010-modificarea-si-completarea-unor-reglementari-contabile
2010-12-29 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 882 din 29 Decembrie 2010
2010-12-08 – Proiect ordin si referat de aprobare

ORDINUL nr. 2869/2010 din 23 Decembrie 2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

În baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4 si 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. I
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 51, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 «Reduceri comerciale primite», respectiv contul 709 «Reduceri comerciale acordate»), pe seama conturilor de terti. Acelasi tratament contabil se aplica si in cazul reducerilor comerciale legate de prestarile de servicii. În cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 408 «Furnizori – facturi nesosite», respectiv contul 418 «Clienti – facturi de intocmit» si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului.”
2. La punctul 83, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Daca in situatiile financiare anuale individuale se inregistreaza fond comercial negativ, tratamentul acestuia este cel prevazut la pct. 52 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.”
3. La punctul 153, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
„(1^1) În intelesul alin. (1), transferul poate fi efectuat daca si numai daca exista o modificare a utilizarii imobilizarii, evidentiata de inceperea modernizarii, in vederea vanzarii. Ca urmare, daca o entitate decide sa cedeze o imobilizare corporala fara a fi modernizata, ea continua sa o trateze ca imobilizare corporala pana la scoaterea sa din evidenta, si nu ca element de stoc. Modernizarea are semnificatia cheltuielilor ulterioare recunoscute ca o componenta a activului.”
4. La punctul 161, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Potrivit metodei «ultimul intrat, primul iesit» (LIFO), bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau costul de productie al lotului anterior, in ordine cronologica.”
5. Dupa punctul 186 se introduc doua noi puncte, punctele 186^1 si 186^2, cu urmatorul cuprins:
„186^1. – Evaluarea prevazuta la punctul 186 se aplica si in cazul:
a) creantelor, respectiv al datoriilor, reflectate in conturile 481 «Decontari intre unitate si subunitati» si 482 «Decontari intre subunitati» de subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, provenind din relatiile cu persoana juridica careia ii apartin aceste subunitati, respectiv cu alte subunitati ale aceleiasi persoane juridice;
b) avansurilor acordate pentru imobilizari corporale si necorporale (conturile 232 «Avansuri acordate pentru imobilizari corporale» si 234 «Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale»);
c) avansurilor acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (contul 409 «Furnizori – debitori», respectiv contul 419 «Clienti – creditori»);
d) depozitelor bancare constituite in valuta (conturile 267 «Creante imobilizate» si 508 «Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate»).
186^2. – În contextul datelor informative raportate potrivit legii, creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, sunt asimilate creantelor si datoriilor in lei.”
6. La punctul 188, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) În cazul marfurilor returnate de clienti in acelasi exercitiu financiar in care a avut loc operatiunea de vanzare, se corecteaza conturile 411 «Clienti», 707 «Venituri din vanzarea marfurilor», 607 «Cheltuieli privind marfurile» si 371 «Marfuri». În cazul in care marfurile returnate se refera la o vanzare efectuata in exercitiul financiar precedent, corectia se inregistreaza la data bilantului in contul 418 «Clienti – facturi de intocmit», respectiv contul 408 «Furnizori – facturi nesosite” si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului. Tratamentul TVA in aceste situatii este cel prevazut de legislatia in domeniu.”
7. La punctul 188, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul returului de produse finite vandute, corectandu-se conturile corespunzatoare, respectiv 701 «Venituri din vanzarea produselor finite», 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» si 345 «Produse finite».”
8. Dupa punctul 244 se introduc doua noi puncte, punctele 244^1 si 244^2, cu urmatorul cuprins:
„244^1. – În cazul fuziunii prin absorbtie, valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita in capitalul societatii absorbante se evidentiaza de societatea absorbanta, cu ocazia preluarii elementelor de bilant ale societatii absorbite, in contul 1095 «Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta».
244^2. – Soldul debitor al contului 149 «Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii» poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat si alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.”
9. Punctele 275 si 276 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Relatiile cu partile legate
275. – Notele explicative la situatiile financiare anuale trebuie sa prezinte tranzactiile incheiate de entitate cu parti legate, inclusiv suma acestor tranzactii, natura relatiei cu partea legata si alte informatii referitoare la tranzactii, necesare pentru o intelegere a pozitiei financiare a entitatii, daca asemenea tranzactii sunt semnificative si nu au fost incheiate in conditii normale de piata. Informatiile referitoare la tranzactii individuale pot fi agregate dupa natura lor, cu exceptia cazului cand informatia separata este necesara pentru o intelegere a efectelor tranzactiilor cu partea legata asupra pozitiei financiare a entitatii.
276. – Partea legata are semnificatia prevazuta de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.”
10. Punctul 322 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„322. – Situatiile financiare anuale sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, potrivit legislatiei in vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru exercitiul financiar in cauza si a raportului de audit semnat de persoana responsabila sau a raportului cenzorilor, dupa caz.”
11. În Planul de conturi general, prevazut la punctul 329, se introduc doua noi conturi, respectiv contul 1095 „Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta” (A) si contul 2677 „Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti” (A).
12. În capitolul IV „Planul de conturi general” se abroga notele de subsol 11 si 20, iar in capitolul VI „Structura situatiilor financiare anuale” se abroga nota de subsol 28.

- Publicitate -

8 COMENTARII