Urmare celei de-a 83 – a reuniuni a Comitetului de TVA din cadrul Comisiei Europene, au fost aprobate linii directoare privind incadrarea din punct de vedere al TVA a operatiunii constand in procesarea de fotografie digitala, precum si privind interpretarea conceptului de “servicii efectuate in legatura cu bunuri imobile“.

In acest context, in vederea aplicarii unitare a legislatiei in domeniul TVA, Ministerul Economiei si Finantelor recomanda tuturor organelor fiscale teritoriale aplicarea acestor linii directoare, redate dupa cum urmeaza:

2. Referitor la interpretarea conceptului de “servicii efectuate in legatura cu bunuri imobile” (interpretari in aplicarea prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a)):

Serviciile de natura juridica referitoare la bunurile imobile vor fi considerate ca fiind  “in legatura” cu bunurile imobile, in sensul art. 45 din Directiva 112/2006/CEE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata si, pe cale de consecinta, impozabile la locul unde sunt situate bunurile imobile, atunci cand scopul serviciilor in cauza il reprezinta modificarea naturii juridice sau fizice a respectivelor bunuri imobile. (referire la Opinia Avocatului General cu privire la Hotararea CEJ data in cazul C-166/05 Heger Rudi GmbH, paragrafele 35 si 36)

In ceea ce priveste interpretarea conceptului de “servicii efectuate in legatura cu  bunuri imobile“, liniile directoare au urmatoarele implicatii:

- publicitate -

1. Serviciile de natura juridica, precum cele notariale, in legatura cu cesiunea sau transferul titlului de proprietate asupra unui bun imobil, intra sub incidenta prevederilor art. 45 din Directiva 112, atata timp cat acestea au drept scop modificarea naturii juridice a bunurilor imobile ;
2. Operatiunea constand in elaborarea unui contract de vanzare sau de cumparare a unui bun imobil intra sub incidenta prevederilor art. 45 din Directiva 112, chiar daca aceasta reprezinta un serviciu distinct fata de cele mentionate la pct. 1 ;
3. Atunci cand sunt prestate servicii avand drept scop transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, dar totusi tranzactia finala ce ar fi avut ca rezultat modificarea naturii juridice a respectivului bun imobil nu are loc, aceste servicii se incadreaza totusi in dispozitiile art. 45 din Directiva 112.
4. Serviciile juridice mentionate la punctele (2) si (3) nu se cuprind in dispozitiile art. 45 din Directiva 112, atunci cand prestarea acestora are loc in legatura cu diferite aspecte referitoare la contracte, care, in termeni generali, pot privi orice alte chestiuni de natura legala si care nu sunt specifice transferului proprietatii unui bun imobil.
5. Serviciile de natura juridica reprezentand consultanta acordata in vederea elaborarii unui contract privind transferul de proprietate asupra unui bun imobil, sau in vederea aplicarii unui astfel de contract, ori pentru dovedirea existentei unui astfel de contract, nu intra sub incidenta art. 45 din Directiva 112, daca scopul imediat al acestora nu il reprezinta modificarea naturii juridice a unui bun imobil, ci clarificarea unei dispute legale privitoare la un contract. Prin urmare, atunci cand scopul serviciilor legale il constituie modificarea naturii juridice a bunului imobil atunci prestarea acestora intra sub incidenta prevederilor art. 45 din Directiva 112; pentru exemplificarea, mentionam serviciile de consultanta juridica prestate anterior semnarii unui contract prin care se transfera dreptul de proprietate asupra unui bun imobil.
6. In vederea determinarii daca prestarea unui serviciu juridic complex (format din diferite elemente) intra sau nu sub incidenta art. 45 din Directiva 112, trebuie stabilit scopul final al acestuia. Aceasta abordare trebuie aplicata de la caz la caz.

sursa: mfinante.ro

2 COMENTARII

  1. Pentru ca un lucru sa devina bun in sens juridic este necesar ca acesta sa fie util omului, sa aiba o valoare economica si sa fie susceptibil de apropriere, sub forma unor drepturi ce intra in compunerea unui patrimoniu, fie a unei persoane fizice, fie a unei persoane juridice.

    Exemple:

    Aerul atmosferei, lumina soarelui, desi sint lucruri utile- chiar indispensabile- pentru om, totusi, ele nu pot dobindi calitatea de bun in sens juridic, intrucit nu au o valoare economica si nu sint susceptibile de apropriere.

    Sint bunuri lucrurile care au o existenta materiala si valoare economica: operele stiintifice, literare, artistice, inventiile etc. daca au o valoare economica si sint susceptibile de drepturi patrimoniale, valorile necorporale care-si gasesc temeiul intr-un drept de creanta etc.