ORDINUL nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 118 si 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si stabilirea competentelor in ceea ce priveste semnarea acestor formulare
2011-02-22 – Abroga OMF nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare
2011-02-22 – Data intrarii in vigoare 22 februarie 2011
2011-02-22 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 131 din 22 februarie 2011

ORDINUL nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 118 si 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si stabilirea competentelor in ceea ce priveste semnarea acestor formulare

Avand in vedere prevederile art. 1, art. 7, art. 40 alin. (2), art. 118 si ale art. 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile Conventiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la rezidenta si, respectiv, la modalitatea de evitare a dublei impuneri,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba formularistica elaborata in temeiul art. 7,art. 40 alin. (2), art. 118 si al art. 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexele nr. 1–16 care fac parte integranta din prezentul ordin, dupa cum urmeaza:
a) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ………., pentru persoane juridice romane (anexa nr. 1);
b) Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ………., pentru persoane juridice romane (anexa nr. 2);
c) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ………., pentru persoane fizice rezidente in Romania (anexa nr. 3);
d) Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ………., pentru persoane fizice rezidente in Romania (anexa nr. 4);
e) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ………., pentru persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta (anexa nr. 5);
f) Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ………., pentru persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta (anexa nr. 6);
g) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ………., pentru persoane rezidente in Romania (anexa nr. 7);
h) Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si ………., pentru persoane rezidente in Romania (anexa nr. 8);
i) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine (anexa nr. 9);
j) Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine (anexa nr. 10);
k) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11);
l) Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 12);
m) Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activitatii desfasurate in Romania de catre sediul permanent al persoanei juridice straine (anexa nr. 13);
n) Certificat privind atestarea activitatii desfasurate in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine (anexa nr. 14);
o) Declaratie pentru exceptarea de la impunere in Romania a platilor de dobanzi si redevente efectuate de o intreprindere rezidenta sau de un sediu permanent situat in Romania catre o intreprindere asociata rezidenta in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau catre un sediu permanent situat in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (anexa nr. 15);
p) Declaratie pentru exceptarea de la impunere in Romania a platilor de dividende efectuate de o persoana juridica romana sau de o persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (anexa nr. 16).

ART. 2
Formularele prevazute la art. 1 lit. a), c), e), g) i), k), m), o) si p) se intocmesc si se semneaza de catre solicitanti in conformitate cu precizarile privind completarea acestora.

ART. 3
Formularele prevazute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), l) si n) redactate in limbile romana si engleza se completeaza, se semneaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, fiind semnate de conducatorul unitatii fiscale, potrivit competentelor.

ART. 4
Formularistica prevazuta la art. 1 poate fi adaptata in functie de situatia concreta a contribuabilului.

ART. 5
Autoritatile fiscale prevazute la art. 3 vor completa in limba engleza si vor semna certificatele de rezidenta fiscala pentru persoanele juridice romane si pentru persoanele fizice rezidente in Romania, respectiv certificatele privind atestarea impozitului platit in Romania de catre persoanele nerezidente, eliberate de organele competente ale statelor cu care Romania are incheiate conventii/acorduri de evitare a dublei impuneri.

ART. 6
Pentru persoanele nerezidente a caror evidenta din punct de vedere fiscal este condusa in mod efectiv de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prevederile art. 3 si 4 se realizeaza prin aceasta directie generala.

ART. 7
Certificatele intocmite si semnate potrivit prezentului ordin se elibereaza solicitantilor, cu plata taxelor de timbru prevazute de legislatia in vigoare.

ART. 8
Formularele prevazute la art. 1 lit. a), c), e), g), i), k), m), o) si p), prezentate in anexele nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 si 16, care fac parte integranta din prezentul ordin, se editeaza si/sau se completeaza de catre solicitanti in format word si incepand cu data de 1 iulie 2011 aceste formulare se vor edita si/sau se vor completa cu ajutorul unei aplicatii informatice elaborate in acest scop de catre Ministerul Finantelor Publice. Aplicatia informatica va fi pusa la dispozitia solicitantilor, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro sau www.anaf.mfinante.ro, precum si prin intermediul autoritatilor fiscale, dupa caz, prevazute la art. 3.

ART. 9
Formularele prevazute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), l) si n), prezentate in anexele nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 si 14, care fac parte integranta din prezentul ordin, se editeaza si/sau se completeaza de catre organul fiscal competent in format word si incepand cu data de 1 iulie 2011 aceste formulare se vor edita si/sau se vor completa cu ajutorul unei aplicatii informatice elaborate in acest scop de catre Ministerul Finantelor Publice.

ART. 10
Directia legislatie impozite directe si Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala metodologii fiscale, indrumare si asistenta a contribuabililor, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 11
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 22 septembrie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare acestuia.

ART. 12
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu

ANEXA Nr. 1 ANNEX No 1
CERERE pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala
ANEXA Nr. 2 ANNEX No 2
CERTIFICAT de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri
ANEXA Nr. 3 ANNEX No 3
CERERE pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala
ANEXA Nr. 4 ANNEX No 4
CERTIFICAT de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri
ANEXA Nr. 5 ANNEX No 5
CERERE pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala
ANEXA Nr. 6 ANNEX No 6
CERTIFICAT de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri
ANEXA Nr. 7 ANNEX No 7
CERERE pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala
ANEXA Nr. 8 ANNEX No 8
CERTIFICAT de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri
ANEXA Nr. 9 ANNEX No 9
CERERE pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine
ANEXA Nr. 10 ANNEX No 10
CERTIFICAT privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine
ANEXA Nr. 11 ANNEX No 11
CERERE pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente
ANEXA Nr. 12 ANNEX No 12
CERTIFICAT privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente
ANEXA Nr. 13 ANNEX No 13
CERERE referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activitatii desfasurate in Romania
ANEXA Nr. 14 ANNEX No 14
CERTIFICAT privind atestarea activitatii desfasurate in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine
ANEXA Nr. 15
DECLARAŢIE pentru exceptarea de la impunere in Romania a platilor de dobanzi si redevente efectuate de o intreprindere rezidenta sau de un sediu permanent situat in Romania catre o intreprindere asociata rezidenta in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau catre un sediu permanent situat in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb
ANNEX No 15
STATEMENT for tax exemption in Romania of interest and royalty payments made by a resident company or a permanent establishment located in Romania to an associated company resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment located in another European Union or European Free Trade Association Member State
ANEXA Nr. 16
DECLARAŢIE pentru exceptarea de la impunere in Romania a platilor de dividende efectuate de o persoana juridica romana sau de o persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat in alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb
ANNEX No 16
STATEMENT for tax exemption in Romania of dividends paid by a Romanian legal person or by a legal person with the head office located in Romania, incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment of a company from an European Union or European Free Trade Association Member State located in another European Union or European Free Trade Association Member State.

- Publicitate -