2010-01-01 – Modificat de OMFP nr. 3420/2009 din 21 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
2007-01-01 – Versiune initiala: OMFP-2216-2006-masuri-simplificare-TVA-consignatie-stocuri-bunuri-testare-verificare-Vinitiala.pdf
2007-01-01 – Data intrarii in vigoare: 1 ianuarie 2007
2006-12-28 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 1040 din 28 decembrie 2006

———-versiune consolidata 01-01-2010———-
ORDINUL nr. 2216/2006 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 128 alin. (10) si ale art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Instructiunile pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 1^1  Aplicarea masurilor de simplificare este optionala pentru operatorii economici care desfasoara operatiuni cu bunuri vandute in regim de consignatie, stocuri la dispozitia clientului sau bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. Instructiunile cuprinse in anexa stabilesc si tratamentul fiscal aplicabil in situatia in care statele membre implicate nu aplica masuri de simplificare sau nu accepta aplicarea masurilor de simplificare.

- publicitate -

ART. 2 Referirile la Codul fiscal din cuprinsul instructiunilor prevazute in anexa la prezentul ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 4 Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

INSTRUCTIUNI din 22 decembrie 2006 pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAP. I: Aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, pentru bunurile vandute in regim de consignatie sau din stocuri la dispozitia clientului
Art. 1
În scopul aplicarii prezentelor instructiuni:
1. Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. În sensul titlului VI din Codul fiscal, contractul de consignatie reprezinta un contract prin care consignantul se angajeaza sa livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urma sa gaseasca un cumparator pentru aceste bunuri. Consignatarul actioneaza in nume propriu dar in contul consignantului cand livreaza bunurile catre cumparatori.
2. Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca transferul proprietatii bunurilor are loc la data la care clientul intra in posesia bunurilor. Stocurile la dispozitia clientului reprezinta o operatiune potrivit careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, prin care transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit., in principal pentru a le utiliza in procesul de productie.
Art. 2
(1) Daca nu se aplica masurile de simplificare prevazute la art. 3 din prezentele instructiuni, atunci cand un bun este trimis in Romania dintr-un alt stat membru in cadrul unui contract de consignatie sau al unui contract privind stocuri la dispozitia clientului, furnizorul care nu este stabilit si nici inregistrat in scopuri de TVA in Romania:
a) realizeaza un transfer in statul membru de origine, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 128 alin. (10) din Codul fiscal;
b) realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;
c) realizeaza o livrare de bunuri care are loc in Romania conform art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, atunci cand consignatarul livreaza ulterior la randul sau bunurile cumparatorului sau cand bunurile din stocul la dispozitia clientului intra efectiv in posesia clientului;
d) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal pentru a realiza operatiunile prevazute la lit. b), sau dupa caz, lit. c).
Art. 3
(1) Pentru a diminua problemele de natura practica in ceea ce priveste inregistrarea in scopuri de TVA in Romania a furnizorilor mentionati la art. 2, se aplica masurile de simplificare prevazute de prezentul articol, daca:
a) consignatarul sau cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, sunt inregistrati in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal;
b) statul membru de origine nu considera mutarea acestor bunuri ca transfer sau aplica ori accepta un regim de simplificare similar celui aplicat in Romania;
b) statul membru de origine nu considera mutarea acestor bunuri ca transfer, sau aplica un regim de simplificare similar celui aplicat in Romania;
c) consignatarul sau cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, din Romania, sunt cunoscuti de catre furnizor atunci cand bunurile sunt transportate din alt stat membru in Romania.
(2) Se considera ca furnizorul nu a realizat o achizitie intracomunitara asimilata in Romania in momentul sosirii bunurilor ce au fost trimise in cadrul unui contract de consignatie sau al unui contract privind stocuri la dispozitia clientului, iar eventuala restituire a bunurilor respective in statul membru din care au provenit, nu va fi considerata transfer in sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal.
(3) Vanzarea de bunuri de la furnizor la consignatar sau la clientul la dispozitia caruia au fost puse bunurile este considerata:
a) o livrare intracomunitara, din punctul de vedere al furnizorului, pe care acesta trebuie sa o declare ca atare in statul membru din care au fost transportate bunurile;
b) o achizitie intracomunitara, din punctul de vedere al consignatarului sau al cumparatorului bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, conform art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal, pe care consignatarul sau cumparatorul bunurilor trebuie sa o declare ca atare in Romania.
(4) Consignatarul si cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, trebuie sa emita documentele prevazute la art. 155^1 din Codul fiscal si sa tina un registru special in care sa raporteze:
a) data sosirii, denumirea si cantitatea bunurilor primite;
b) data livrarii locale a acestor bunuri in Romania, cu o trimitere la facturi fiscale sau la alt document emis;
c) data transportului de bunuri care nu au fost achizitionate si care se restituie in statul membru de unde au provenit, precum si natura si cantitatea acestor bunuri;
d) numele, adresa si datele de identificare ale fiecarui furnizor.
Art. 4
(1) În cazul bunurilor transportate din Romania in alt stat membru in cadrul unui contract de consignatie sau al unui contract privind stocuri la dispozitia clientului, daca nu se aplica masurile de simplificare prevazute la alin. (3) – (4), furnizorul:
a) realizeaza un transfer in Romania, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, operatiune asimilata livrarii intracomunitare de bunuri;
b) realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata in statul membru de sosire a bunurilor, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;
c) realizeaza o livrare de bunuri ce are loc in statul membru de sosire a bunurilor, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal catre consignatar, atunci cand consignatarul livreaza bunurile clientului, pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, sau catre cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, atunci cand clientul intra efectiv in posesia bunurilor;
d) trebuie, in principiu, sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in statul membru de sosire a bunurilor, pentru a realiza operatiunile mentionate la lit. lit. b) sau, dupa caz, lit. c).
(2) Pentru a diminua problemele de natura practica legate de inregistrarea in scopuri de TVA in celalalt stat membru a furnizorului mentionat la art. 6, se aplica sistemul de simplificare prevazut la alin. (3) – (4) daca:
a) statul membru de sosire nu considera sosirea bunurilor ca o achizitie intracomunitara asimilata sau aplica un regim de simplificare similar celui aplicat in Romania;
b) consignatarul sau cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, din celalalt stat membru sunt cunoscuti de catre furnizor atunci cand bunurile sunt transportate din Romania in statul membru de sosire a bunurilor si sunt inregistrati in scopuri de TVA in respectivul stat membru.
(3) Vanzarea de bunuri de la furnizor la consignatar sau la cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, este considerata ca fiind:
a) o livrare intracomunitara de natura celei mentionate la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal pe care furnizorul trebuie sa o declare ca atare in Romania;
b) o achizitie intracomunitara in statul membru de destinatie, de natura celei mentionate in echivalentul din legislatia statului membru respectiv al art. 130^1 alin. (1) din Codul fiscal, pe care consignatarul sau cumparatorul bunurilor, in cazul stocurilor la dispozitia clientului, trebuie sa o declare ca atare in celalalt stat membru.
(4) Transportul bunurilor in celalalt stat membru, fara sa existe o tranzactie propriu-zisa, trebuie raportat de catre furnizor in registrul non-transferurilor si daca ulterior bunurile sunt cumparate, trebuie sa se faca o mentiune in registrul non-transferurilor cu privire la facturi fiscale emisa pentru aceasta livrare intracomunitara de bunuri. Eventuala restituire in Romania a bunurilor respective din statul membru in care au fost transportate, nu va fi considerata transfer in acel stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, si nici o achizitie intracomunitara asimilata in Romania, fiind consemnata doar in registrul de nontransferuri.

CAP. II: Aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate mentionate la art. 128 alin. (10) si la art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii
Art. 5
(1) Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca transferul proprietatii bunurilor a avut loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar. Bunurile transmise in vederea verificarii conformitatii sunt bunurile oferite de furnizor clientilor, acestia avand dreptul fie sa le achizitioneze fie, sa le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate in vederea testarii este un contract provizoriu prin care vanzarea efectiva a bunurilor este conditionata de obtinerea de rezultate satisfacatoare in urma testarii de catre clientul potential, testare ce are scopul de a stabili ca bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv. (2) in scopul aplicarii prezentelor instructiuni:
a) un bun expediat dintr-un stat membru in alt stat membru in cadrul unei vanzari cu verificarea conformitatii, definita la art. 576 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Europene nr. 2454/93 din 2 iulie 1993 cu privire la Instructiunile de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 2913/92 privind Codul Vamal Comunitar, se refera la bunuri care, daca ar fi importate, nu ar putea fi importate ca mostre, si pe care furnizorul care doreste sa le vanda le trimite pentru verificare clientului care poate decide sa le cumpere dupa verificare sau,
b) un bun expediat dintr-un stat membru in alt stat membru in cadrul unei vanzari cu testare definita la art. 573 lit. a) sau b) din Regulamentul Comisiei Europene nr. 2454/93 din 2 iulie 1993 cu privire la Instructiunile de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 2913/92 privind Codul Vamal Comunitar, se refera la bunuri care, pentru a fi importate, ar fi supuse unor teste, experimente, demonstratii sau verificari prevazute in contractul de cumparare.
Art. 6
(1) În cazul bunurilor sosite in Romania in situatiile si in conditiile prevazute la art. 5, furnizorul:
a) realizeaza un nontransfer in statul membru de plecare conform echivalentului in legislatia statului membru respectiv a art. 128 alin. (12) lit. h) din Codul fiscal;
b) nu realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata in Romania conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Din momentul in care un bun expediat in conditiile prevazute la art. 5 este achizitionat de beneficiar, daca nu se aplica masurile de simplificare prevazute la alin. (3), furnizorul:
a) realizeaza un transfer in statul membru de plecare conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 128 alin. (13) din Codul fiscal;
b) realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata in Romania conform art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;
c) realizeaza o livrare de bunuri ce are loc in Romania conform art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal;
d) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania pentru a realiza operatiunile mentionate la lit. b) sau, dupa caz, lit. c).
(3) Pentru a diminua problemele de natura practica privind inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, daca beneficiarul este inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, se aplica urmatorul sistem de simplificare, in momentul in care bunurile sunt vandute beneficiarului:
a) se considera ca are loc o livrare intracomunitara conform echivalentului in legislatia statului membru de plecare al art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, pe care furnizorul trebuie sa o declare ca atare in statul membru de plecare;
b) se considera ca achizitia intracomunitara este realizata de catre beneficiar conform art. 130^1 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pe care beneficiarul trebuie sa o declare ca atare in Romania.
Art. 7
(1) În situatia in care un bun este expediat din Romania in alt stat membru in situatiile si conditiile prevazute la art. 5, furnizorul:
a) realizeaza un nontransfer in Romania conform art. 128 alin. (12) lit. h) din Codul fiscal;
(b) in principiu, nu realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata in celalalt stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv a art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
(2) Din momentul in care un bun expediat in conditiile prevazute in alin. (1) este achizitionat de beneficiar, daca nu se aplica masurile de simplificare prevazute la alin. (4)-(5), furnizorul:
a) realizeaza, in principiu, un transfer in Romania conform art. 128 alin. (13) din Codul fiscal;
b) realizeaza in principiu o achizitie intracomunitara asimilata in celalalt stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;
c) realizeaza o livrare de bunuri care are loc in celalalt stat membru, conform echivalentului in legislatia statului membru respectiv al art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal;
d) in principiu, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in celalalt stat membru pentru a realiza operatiunile mentionate la lit. b) sau, dupa caz la lit. c).
(3) Pentru a diminua problemele de natura practica legate de inregistrarea in scopuri de TVA in celalalt stat membru, se aplica sistemul de simplificare prevazut la alin. (4)-(5) daca:
a) statul membru de sosire nu considera ca operatiunea este o achizitie intracomunitara asimilata sau aplica ori accepta un sistem de simplificare similar celui aplicat in Romania;
a) statul membru de sosire nu considera ca operatiunea este o achizitie intracomunitara asimilata sau aplica un sistem de simplificare similar cu cel aplicat in Romania;
b) potentialul cumparator al bunurilor din statul membru de sosire este inregistrat in scopuri de TVA in acel stat membru si este cunoscut de furnizor in momentul in care bunurile sunt transportate din Romania in acel stat membru.
(4) Atunci cand bunurile sunt achizitionate de beneficiar:
a) furnizorul realizeaza o livrare intracomunitara conform art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, pe care trebuie sa o declare ca atare in Romania;
b)beneficiarul realizeaza o achizitie intracomunitara, conform echivalentului in legislatia celuilalt stat membru al art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pe care trebuie sa o declare ca atare in celalalt stat membru.
(5) Transportul bunurilor din Romania in celalalt stat membru, fara a exista o tranzactie propriu-zisa, trebuie raportat in registrul nontransferurilor, iar daca ulterior bunurile sunt achizitionate de beneficiar, se va face o mentiune in registrul nontransferurilor cu privire la facturi fiscale emisa pentru livrarea intracomunitara a bunurilor.

2 COMENTARII