Proiect: Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului fiscal

153

UPDATE: OUG 34/2009Rectificarea bugetara pe 2009 si masuri financiar- fiscale

Modificari posibile ale Codului Fiscal (03 aprilie 2009) prin proiectul de ORDONANTA DE URGENTA cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (proiect 03 aprilie 2009)
– Impozit pe profit minim
Contribuabilii care desfasoara preponderant activitati specific prevazute in proiect si al caror impozit pe profit este mai mic de 0,5% din veniturile inregistrate sunt obligati la plata unui impozit de 0,5% aplicat asupra acestor venituri dar nu mai putin de 6.500 lei anual.
Proiectul mentioneaza tipurile de venituri care sunt subiect de impozitare si tipurile de activitati conform clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN) pentru care sunt aplicabile prevederile.
In proiect este prevazut si modul de calcul al impozitului pe profit de plata pentru contribuabilii carora li se aplica reglementarile de mai sus.
– Cheltuieli nedeductibile
Potrivit proiectului, cheltuielile cu functionarea, intretinerea, reparatiile si combustibilul pentru anumite vehicule (cu greutate maxima de 3.500 kg si maximum 9 scaune) sunt cheltuieli nedeductibile.
Cheltuielile pentru vehiculele utilizate pentru transportul cu plata de persoane (e.g. taxi), pentru inchirierea catre alte persoane, in cadrul unui contract de leasing fincanciar/operational sau pentru instruirea de catre scoli de soferi nu sunt subiectul acestei prevederi.
– Rezerve din reevaluare
Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate/casate se impoziteaza la calculul impozitului pe profit, concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe. Ca efect aceasta prevedere elimina reevaluarea fiscala a activelor disponibila pentru cativa ani.
– Impozitarea veniturilor microintreprinderilor
Microintreprinderile care desfasoara preponderent activitati specifice mentionate in proiect sunt obligate la plata impozitului de cel putin 1.083 lei pentru al doilea trimestru al anului 2009 si cel putin 1.625 lei pentru al treilea si al patrulea trimestru al anului 2009.
– Deducerea TVA
TVA aferenta achizitiei (achizitie locala, intracomunitara, import sau in cadrul unui contract de leasing financiar) de vehicule rutiere motorizate, de bunuri destinate unor astfel de vehicule aflate in proprietatea sau utilizate de persoane impozabile, inclusiv achizitii de combustibili, lubrifianti, piese de schimb si componente destinate, printre altele, intretinerii unor astfel de vehicule in regie proprie, este nedeductibila. Regula se aplica pentru orice vehicule rutiere motorizate care sunt utilizate, in mod normal, pentru transportul rutier de persoane, si care cantaresc mai putin de 3,5 tone si au maximum 9 locuri (inclusive locul soferului). Totusi, regula nu se aplica pentru vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii, pentru cele utilizate pentru transportul de persoane cu plata (e.g. taxi), inchirierea catre alte persoane, etc.
Prevederile de mai sus nu se aplica avansurilor achitate inainte de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate si a bunurilor destinate vehiculelor aflate in proprietatea sau folosinta persoanelor impozabile, daca livrarea acestora intervine dupa aceasta data.
In cazul contractelor de leasing financiar de vehicule rutiere motorizate, in derulare la data de 1 mai 2009, TVA aferenta ratelor de leasing si valorii reziduale a acestora, a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv, este nedeductibila.
De asemenea, proiectul de ordonanta prevede ca deductibilitatea TVA aferenta vehiculelor rutiere motorizate si a serviciilor aferente, inclusiv pentru cheltuieli de modificare, reparare, intretinere, chirie sau rate de leasing operational, este limitata la 30%.
Limitarea de 30% se aplica pentru contractele de leasing operational sau inchiriere in derulare, pentru ratele a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009.
– Perioada fiscala
Proiectul de ordonanta prevede ca persoanele impozabile care depun decont de TVA trimestrial vor depune decont lunar de la data la care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania. Data de la care aceste persoane impozabile vor depune decont de TVA lunar se stabileste in functie de momentul la care intervine exigibilitatea TVA pentru achizitia intracomunitara respectiva (de exemplu, daca exigibilitatea intervine in prima luna a trimestrului, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu prima luna a respectivului trimestru). Mai mult, persoanele impozabile respective trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal, in maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza obligatia depunerii decontului de TVA lunar.
– Antrepozite autorizate
Conform prevederilor proiectului de Ordonanta de Urgenta, orice antrepozitar autorizat are obligatia sa asigure accesul autoritatilor fiscale competente in orice zona a antrepozitului fiscal si in orice moment, indiferent daca antrepozitul este in exploatare si/sau deschis pentru primirea sau expedierea produselor.
– Comercializarea de produse energetice
Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze produse energetice prevazute la art. 175, alin. (3), lit. a) – e), ca si operatorii economici care desfasoara deja activitatea de comercializare a produselor energetice respective, sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Obligatia prevazuta mai sus intervine in maximum 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al ordinului mentionat mai sus pentru operatorii care deja desfasoara activitatea de comercializare in regim angro. In cazul neindeplinirii acestei obligatii, amenda va fi de la 50.000 la 100.000 de lei, confiscarea sumelor rezultate din vanzare si oprirea activitatii pentru o perioada de 1 – 3 luni (pentru operatorii care deja desfasoara activitatea de comercializare in regim angro).
Antrepozitarii autorizati si operatorii inregistrati pentru produse energetice nu intra sub incidenta acestor reguli.

extras din proiectul de ORDONANTA DE URGENTA cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (proiect 03 aprilie 2009)
………….
CAP. II
Masuri in domeniul politicii fiscale

Art. 19. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
„Impozit pe profit minim
Art. 18. – (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.
(2) Contribuabilii care desfasoara preponderent activitatile prevazute la alin.(4), cu exceptia celor prevazuti la art. 15 si la art.38, si la care impozitul pe profit este mai mic decat 0,5% din veniturile inregistrate, sunt obligati la plata unui impozit de 0,5% aplicat asupra veniturilor inregistrate, dar nu mai putin de 6.500 lei anual.
(3) În sensul alin.(2), veniturile inregistrate sunt veniturile obtinute din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d);
h) in perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin.(2), activitatile desfasurate de contribuabili sunt urmatoarele:
a) tranzactii imobiliare;
b) activitati de inchiriere si leasing;
c) activitati de investigatii si protectie;
d) comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor;
e) comert cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete;
f) comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor;
g) hoteluri si alte facilitati de cazare;
h) restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie;
i) activitati de servicii in tehnologia informatiei;
j) activitati de servicii informatice;
k) activitati juridice si de contabilitate;
l) industria alimentara;
m) fabricarea bauturilor;
n) activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management;
o) activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica;
p) activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
r) activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;
s) activitati sportive, recreative si distractive;
s) transporturi rutiere;
t) alte activitati de servicii.
(5) Încadrarea in activitatile prevazute la alin.(4) este cea stabilita prin clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN.”
2. La articolul 21, litera n) a alineatului (3) se abroga.
3. La articolul 21, dupa litera s) a alineatului (4) se introduce o noua litera, lit. t), cu urmatorul cuprins:
„t) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, inclusiv cheltuielile privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
a) vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plata de persoane, cum este de exemplu activitatea de taxi;
b) vehiculele sunt utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational.”
4. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(51) cu urmatorul cuprins:
“(51) Prin exceptie de la prevederile alin.(5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.”
5. La articolul 24, litera h) a alineatului (11) va avea urmatorul cuprins:
„h) amortizarea aferenta autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice este deductibila limitat la cel mult un singur autoturism pentru fiecare persoana fizica cu astfel de atributii.”
6. La articolul 34, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alin. (15), cu urmatorul cuprins:
“(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin.(1) lit.b) care desfasoara preponderent, activitatile prevazute la art. 18 alin.(4), in vederea declararii si platii impozitului pe profit, aplica urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului cu impozitul stabilit prin aplicarea cotei prevazuta la art.18 alin.(2) asupra veniturilor inregistrate in perioada 1 mai – 30 iunie 2009 si cu limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul stabilit prin aplicarea cotei prevazuta la art.18 alin.(2) asupra veniturilor inregistrate in trimestrul respectiv si cu limita de 1.625 lei aferenta fiecarui trimestru.”
7. La articolul 48, dupa litera l) a alineatului (7) se introduce o noua litera, lit. l^1) cu urmatorul cuprins:
„l^1) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, inclusiv cheltuielile privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
1. vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plata de persoane, cum este de exemplu activitatea de taxi;
2. vehiculele sunt utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi.”
8. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
˝Cota de impozitare
Art. 107. – (1) Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este:
2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.
(2) În situatia in care impozitul datorat de microintreprinderile care desfasoara preponderent activitatile prevazute la art.18 alin.(4) din Titlul II este mai mic decat 1.625 lei trimestrial, acestea sunt obligate la plata acestei sume.
(3) În aplicarea alin.(2), pentru anul 2009, se au in vedere urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul trimestrului cu limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu limita de 1.625 lei aferenta fiecarui trimestru.”
9. La articolul 145, dupa alineatul (5) se introduc sapte noi alineate, alin. (6) – (12), cu urmatorul cuprins:
“(6) Nu se deduce taxa pentru achizitiile de vehicule rutiere motorizate si pentru orice achizitii de bunuri destinate vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor impozabile, inclusiv pentru achizitia de carburanti, lubrifianti, piese de schimb si componente destinate intretinerii, reparatiilor sau modificarilor in regie proprie, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii;
b) vehiculele utilizate pentru transportul cu plata de persoane, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
(7) Prin achizitie de vehicule, in sensul alin. (6), se intelege cumpararea unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului. Obtinerea unui vehicul in cadrul unui contract de leasing financiar, astfel cum
este acesta definit la pct. 7 alin. (1) al art. 7, este considerata achizitie de bunuri in sensul aplicarii prevederilor alin. (6).
(8) Prevederile alin.(6) – (7) se aplica pentru orice vehicule rutiere motorizate, care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului.
(9) Prevederile alin.(6) – (8) nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate mentionate la alin.(6), cu caracteristicile prevazute la alin.(8), si a bunurilor destinate vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor impozabile, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(10) În cazul contractelor de leasing financiar de vehicule rutiere motorizate, in derulare la data de 1 mai 2009, se aplica prevederile alin. (6) – (8) pentru ratele de leasing si valoarea reziduala a acestora, a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(11) Se limiteaza dreptul de deducere al taxei la 30% pentru cheltuielile cu serviciile legate de vehiculele rutiere motorizate prevazute la alin.(6), cu caracteristicile prevazute la alin.(8), inclusiv cheltuielile de modificare, reparare sau intretinere, chiria sau rata de leasing operational, astfel cum este definit la pct. 8 alin.(1) al art.7.
(12) În cazul contractelor de leasing operational sau a oricaror alte contracte de inchiriere sau de punere la dispozitia persoanei impozabile a unui vehicul rutier motorizat, in derulare la data de 1 mai 2009, se aplica prevederile alin. (11) pentru ratele de leasing sau chiria, a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.”
10. La articolul 156^1, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (61) si (62) cu urmatorul cuprins:
„(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 156^2 alin.(1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.
(62) Persoana impozabila care potrivit alin. (61) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica fara a aveaposibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala”.
11. La articolul 183, litera e) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) sa asigure accesul autoritatilor fiscale competente in orice zona a antrepozitului fiscal si in orice moment;”
12. La articolul 244^1, dupa alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8) – (12), cu urmatorul cuprins:
“(8) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem angro produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e), sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(9) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem angro de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e) sunt obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazut la alin. (8), in termen de 90 de zile de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(10) Nu intra sub incidenta alin. (8) si (9) antrepozitarii autorizati si operatorii inregistrati pentru produse energetice.
(11) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (8) care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
(12) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (9) care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), dupa termenul stabilit la alin. (9), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1 – 3 luni.”
……………

sursa: hotnews.ro, Ernst & Young,  2009-04-03-proiect-ordonanta-urgenta-codul-fiscal.pdf

- Publicitate -

2 COMENTARII

 1. Deci pentru "patroni" vin vremuri grele. Si nu ma refer la societatile comerciale mari ci la cele mici si foarte mici. Lucrand la o societate de contabilitate pot spune ca 30% din societatile comerciale au caracter mai mult familial daca nu chiar personal. In sensul urmator:

  Omul stie sa repare computere si a facut o firmulita pentru ca sa lucreze legal…. Pe acea societate castiga …. poate ceva mai mult decat echivalentul unui salariu modest…. Dar este independent si nu este la program (asta pentru ca este societatea sa). Platest un impozit de 3% din vanzare care de multe ori nu este spectaculos ca suma dar supravietuieste si se descurca … Acum vine statul si spune AI FIRMA? NE DAI 6500 RONI / AN. Nu mi se pare corect … parerea mea este ca Statul are cam urmatoarea conceptie:

  Cei mari sa creasca si sa devina si mai mari (bogati) iar cei mici …. sa le dam la cap …..

  6500 ron/an este totusi o suma destul de mare avand in vedere urmatoarele:

  Sa zicem ca societatea are un asociat unic asociat care are si cartea de munca la societatea sa cu jumatate de norma si asta pentru ca sa poate aplica regimul de impozitare 3% din vanzare

  Societatea (asociatul/administratorul/angajatul care este una si aceeasi persoana) repara computere/bate cuie/calca rufe/ presteaza servicii de

  2000 lei pe luna=24000 lei / an…. minus 3% (cat platea pana acum) impozit = 720 lei /an ….

  minus 100 lei /luna 1200 lei /an (taxe pentru un salariat cu jumatate de norma salariat care este tot "patronul")

  minus 16%impozitul pe dividende 3532lei

  rezulta un venit anual de: 18548 Lei = 1545 Lei / LUNA…. Un venit modest ….

  Dupa aplicarea noilor reglementari respectivul va ramane cu:

  24000 – 6500 (impozit minim) – 1200 (taxe salariat 1/2 norma) – 2608 (impozit pe dividende) = 13692 RON / an = 1141 lei /LUNA Un venit si mai modest….

  Rezulta ca venitul persoanei respective a fost DIMINUAT cu -404 lei / luna