DECIZIA nr. 1/2005 din 18 martie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
EMITENT: COMISIA FISCALA CENTRALA
Publicat in: Monitorul Oficial nr. 360 din 27/04/2005
——————————————————————————–

I. Art. 193 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
1. Pentru contribuabilii, persoane fizice si juridice, care au efectuat in termen plata sumelor reprezentand cota de 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigari si bauturi alcoolice, la bugetul de stat si nu in contul Ministerului Tineretului si Sportului 50.03 „Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate”, plata sumelor datorate Ministerului Tineretului si Sportului se considera ca fiind efectuata in termen, fara calcul de obligatii fiscale accesorii.
2. Pentru rezolvarea cazurilor punctuale, contribuabilii pot sa depuna declaratii rectificative si sa solicite virarea sumelor varsate in plus la bugetul de stat catre bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.
II. Art. 160^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
1. Pentru bunurile achizitionate de societatile autorizate ca valorificator in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare, de la persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in scopul dezmembrarii si valorificarii deseurilor de metale feroase si neferoase obtinute, se aplica in mod obligatoriu prevederile art. 160^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct. 65^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Obligatia aplicarii prevederilor mentionate la pct. 1 revine atat furnizorilor, cat si beneficiarilor de astfel de bunuri.
Art. 160^1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
In situatia in care de la data de 1 ianuarie 2005 pana la data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au aplicat regimul normal de taxa pe valoarea adaugata pentru orice livrare de material lemnos, acesta ramane valabil aplicat.
III. Art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
1. In cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii finantate prin Ambasada Republicii Elene din Bucuresti, in limita a 1% din asistenta financiara nerambursabila acordata Guvernului Romaniei conform Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioada de cinci ani dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucuresti la 20 iulie 2002, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 9/2003, aprobata prin Legea nr. 163/2003, scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta de art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004, prin facturarea fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii/prestatorii persoane impozabile romane, care participa la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile nerambursabile alocate prin ambasada, denumiti contractori, si de catre furnizorii sau prestatorii acestora din Romania, denumiti subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate. Prin persoana impozabila romana se intelege orice furnizor/prestator care isi are stabilit in Romania sediul activitatii economice sau un sediu permanent ori, in lipsa acestuia, domiciliul sau resedinta sa obisnuita. Persoanele impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal in Romania, sunt considerate persoane impozabile romane. Operatiunile de natura celor prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se factureaza prin reprezentantul fiscal, chiar daca persoana impozabila stabilita in strainatate si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania. Contractorii si subcontractorii isi pot exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta intrarilor destinate realizarii obiectivului sau proiectului. Facturarea fara taxa pe valoarea adaugata se poate efectua numai pe baza unui certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata, care se solicita de catre contractori atat pentru livrarile si prestarile proprii efectuate, cat si pentru cele efectuate de subcontractori. Facturarea se efectueaza de catre subcontractori catre contractor si de catre contractor catre Ambasada Republicii Elene din Bucuresti.
2. Certificatele de scutire de taxa pe valoarea adaugata se elibereaza de catre directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are sediul social solicitantul ori, dupa caz, de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili.
3. Contractorii trebuie sa prezinte urmatoarea documentatie in vederea eliberarii certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata:
a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata;
b) copii de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori subcontractori, dupa caz;
c) documente din care sa rezulte ca obiectivele/ proiectele sunt finantate prin Ambasada Republicii Elene din Bucuresti din 1% din fondurile nerambursabile acordate Guvernului Romaniei, conform Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioada de cinci ani dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene, semnat la Bucuresti la 20 iulie 2002, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 9/2003, aprobata prin Legea nr. 163/2003, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
d) copii de pe contractele incheiate intre Ambasada Republicii Elene din Bucuresti, contractori si beneficiari, insotite de traducerea autorizata, dupa caz;
e) copii de pe contractele incheiate cu subcontractorii din Romania.
4. Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat este valabil pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de la data eliberarii, pe toata durata realizarii obiectivului sau, dupa caz, a proiectului, in conditiile in care se face dovada existentei sursei de finantare din 1% din fondurile nerambursabile acordate Romaniei de Guvernul Republicii Elene. In situatia in care ulterior eliberarii certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata se schimba subcontractorii ori se suplimenteaza fondurile initiale si se incheie contracte noi pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul initial poate fi modificat sau suplimentat in aceleasi conditii, mentionandu-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabila.
5. Contractorii si/sau subcontractorii au obligatia sa mentioneze pe facturi fiscale numarul si data certificatului in baza caruia factureaza in regim de scutire.
6. Modelul certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata este cel prezentat in anexa nr. 2 la Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 141/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2004. In continutul certificatului nu se vor completa rubricile care fac referire la beneficiari sau la agentia de implementare.
IV. Art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare
1. Platile efectuate de catre contribuabili in contul impozitelor, taxelor, contributiilor sau al altor venituri ale bugetului general consolidat, prin intermediul sistemului bancar (inclusiv prin sistemul electronic de plati), pe baza ordinelor de plata intocmite corect de catre platitori, in urma carora s-a creditat, in termenul legal, bugetul general consolidat, dar in contul altui venit bugetar decat cel inscris de catre platitori pe documentele de plata semnate de acestia si confirmate prin stampila si semnatura autorizata a bancii initiatoare, ca urmare a unor erori datorate sistemului bancar in procesarea datelor referitoare la decontarea obligatiilor fiscale dispuse in mod corect de catre platitori, se considera a fi efectuate in termen, fara calcul de obligatii fiscale accesorii dupa data efectuarii platii conform celor inscrise in documentele de plata semnate de catre platitori si confirmate prin stampila si semnatura autorizata a bancii initiatoare.
2. Reglarea evidentei analitice pe platitori se va face pe baza cererii depuse de contribuabil, insotita de documentatia necesara.

- Publicitate -