Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Circulara nr. 341061/15.05.2009
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI………………………..

În vederea aplicarii unitare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale va comunicam urmatoarele precizari:
A. În ceea ce priveste TVA:
I. Referitor la aplicabilitatea noilor prevederi privind limitarile speciale ale dreptului de deducere:
Potrivit art. 32 punctul 10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a introdus un articol nou, art. 145^1 intitulat „Limitari speciale ale dreptului de deducere”, potrivit caruia nu se mai permite, în anumite conditii, deducerea taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de vehicule cu o greutate sub 3,5 tone destinate exclusiv transportului de persoane, inclusiv pentru combustibilul necesar functionarii vehiculelor aflate în proprietatea sau în folosinta persoanelor impozabile.
Aceasta masura se va aplica în perioada 1 mai 2009 – 31 decembrie 2010 si prevede si o serie de exceptii ce vizeaza în principal vehiculele utilizate exclusiv în scopul desfasurarii activitatii economice, precum si combustibilul aferent utilizarii acestora.

- Publicitate -

Sfera de aplicare
Alin.(1) al art. 145^1 din Codul fiscal, prevede ca eliminarea dreptului de deducere se aplica numai pentru achizitiile de vehicule care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului.
Mentionam ca la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere exista prevederi potrivit carora din constructia vehicului si din echiparea vehiculului (detalii care se regasesc în fisa vehiclului) rezulta daca acesta este destinat exclusiv pentru transportul de persoane sau, dimpotriva, are o destinatie mixta. Mentionam ca aceste prevederi referitoare la modul de definire a vehiculului destinat transportului de persoane sunt în concordanta cu jurisprudenta europeana, fiind aplicate de toate statele membre.
Prin urmare, vehiculele care prin constructie si echipare sunt destinate transportului mixt, respectiv atât transportului de persoane cât si transportului de marfuri, cum ar fi autofurgonetele, autocamioanele, autodubele, etc. nu intra sub incidenta noilor prevederi care limiteaza deducerea TVA, chiar daca din punct de vedere al greutatii si al numarului de locuri de pasageri s-ar situa în limitele prevazute de art. 145^1 din Codul fiscal.
Acelasi alineat (1) mentionat mai sus prevede ca limitarea deducerii TVA se aplica si pentru combustibilul necesar functionarii vehiculelor aflate în proprietatea sau în folosinta persoanei impozabile.
La alin. (2) al art. 145^1 din Codul fiscal, se precizeaza ca prin achizitie se întelege cumpararea de vehicule din România, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculelor.

Rezulta ca limitarea deducerii TVA nu se aplica si pentru prestarile de servicii legate direct de vehiculele în cauza, cum ar fi serviciile de reparatii si întretinere a vehiculelor sau ratele de leasing.

Exceptii
La alin.(1) al art. 145^1 sunt prevazute o serie de exceptii pentru care limitarile speciale ale dreptului de deducere nu se aplica, pentru acestea aplicându-se regulile generale de deducere. În categoria vehiculelor exceptate de la noile reguli se înscriu: vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzarii, vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi, vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzari si de agenti de recrutare a fortei de munca.
Categoria de exceptii prevazuta la art. 145^1 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal prezinta un grad de dificultate mai ridicat în ce priveste încadrarea, motiv pentru care au fost elaborate norme de aplicare, respectiv pct. 45^1 din H.G. nr. 44/2004.
De subliniat faptul ca desi aceste vehicule sunt, asa cum am mentionat mai sus, numai cele destinte exclusiv transportului de persoane, daca ele sunt utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzari si de agenti de recrutare a fortei de munca, vor fi exceptate de la limitarea deducerii TVA stabilita de art. 145^1 .
Pentru încadrarea vehiculelor în aceste categorii exceptate nu se va analiza fiecare deplasare sau utilizare în parte, tocmai datorita faptului ca legea stabileste ca utilizarea trebuie sa fie exclusiva pe destinatiile exceptate. Utilizarea vehiculului pentru mai multe categorii exceptate nu va anula încadrarea sa pe excetiile prevazute de lege. De exemplu daca acelasi vehicul este utilizat si de un agent de vânzari dar si pentru interventie sau reparatii, se va încadra în categoriile exceptate daca va rezulta ca nu mai este utilizat si în alte scopuri care nu se încadreaza pe exceptiile prevazute de lege.
Utilizarea exclusiva a vehiculului pe activitatile exceptate de lege va rezulta din: obiectul de activitate al persoanei impozabile, dovada faptului ca persoana impozabila are personal angajat cu calificare în domeniile prevazute de exceptii, foile de parcurs din care sa rezulte ca numai personalul calificat în aceste scopuri utilizeaza vehiculele în cauza, precum si orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate.
Având în vedere prevederea expresa a legii care nu permite deducerea TVA decât în cazul în care se poate dovedi utilizarea exclusiva pe categoriile exceptate, rezulta ca acele vehicule care sunt partial utilizate pentru activitatile exceptate si partial pentru activitati care nu se regasesc pe exceptiile stipulate de lege, nu vor beneficia de deducerea TVA potrivit art. 145^1 din Codul fiscal.
Utilizarea vehiculelor în cadrul contractelor de leasing, din perspectiva utilizatorului:
Regimul TVA aferent operatiunilor de leasing este prezentat în detaliu la pct.7 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI al Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
Transmiterea folosintei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfârsitul perioadei de leasing, daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Se considera a fi sfârsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului înainte de sfârsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni. Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului, se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. Daca în cursul derularii unui contract de leasing financiar intervine o cesiune între utilizatori cu acceptul locatorului/finantatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimba locatorul/finantatorul, operatiunea nu constituie livrare de bunuri, considerându-se ca persoana care preia contractul de leasing continua persoana cedentului. Operatiunea este considerata în continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing având aceleasi obligatii ca si cedentul în ceea ce priveste taxa.”
Astfel, din coroborarea prevederilor mentionate mai sus cu reglementarile introduse prin art. 32 punctul 10 din O.U.G. nr. 34/2009, rezulta cu claritate faptul ca prevederile privind eliminarea dreptului de deducere a TVA nu vor fi aplicabile pentru ratele de leasing platite de utilizatori societatilor de leasing pe perioada derularii contractelor de leasing, întrucât acestea reprezinta din punct de vedere al TVA prestari de servicii în sensul art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, dar se vor aplica pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate la sfârsitul contractului de leasing, aceasta fiind considerata o livrare de bunuri.
Subliniem faptul ca potrivit pct. 7 alin. (2) din normele de aplicare a Codului fiscal, se considera a fi sfârsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului înainte de sfârsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni. În acest context, atragem atentia ca daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita înainte de derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing ci o livrare de bunuri de la data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului, situatie în care prevederile privind eliminarea dreptului de deducere se aplica la întreaga valoare de achizitie a vehiculului, în limitele si în conditiile prevazute de lege.
Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita dupa derularea a 12 luni consecutive de la data începerii contractului de leasing, dar înainte de sfârsitul perioadei de leasing, se considera ca are loc o livrare de bunuri la valoarea la care se face transferul, valoare ce include si ratele care nu au ajuns la scadenta.

Dispozitii tranzitorii:
Dispozitiile tranzitorii sunt cele stipulate la art. 145^1 alin.(3) din Codul fiscal, potrivit caruia „Prevederile alin.(1) – (2) nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 mai 2009, inclusiv.
Rezulta ca:
– Vehiculele pentru care au fost platite avansuri integral înainte de 1 mai 2009 nu vor face obiectul excluderii dreptului de deducere a TVA, chiar daca livrarea lor are loc dupa data de 1 mai;
– Daca au fost achitate partial avansuri înainte de 1 mai 2009 si livrarea are loc dupa aceasta data, TVA va fi deductibila propotional cu suma achitata înainte de 1 mai 2009;
– Vehiculele care au fost achizitionate înainte de 1 mai 2009 beneficiaza de drept de deducere integral potrivit legii, chiar daca sunt cumparate cu plata în rate care se achita si dupa 1 mai 2009, sau daca plata se face la anumite termene si dupa aceeasi data de 1 mai.

Monografia contabila
Redam mai jos monografia contabila cu privire la înregistrarile generate ca urmare a aplicarii limitarilor speciale ale dreptului de deducere pentru achizitiile de vehicule prevazute la art. 145^1 din Codul fiscal:

1) În cazul achizitiilor intracomunitare de vehicule, daca TVA este integral nedeductibila rezulta ca aceasta este în totalitate o taxa nerecuperabila si devine parte a costului de achizitie. Pentru a reflecta în contabilitate aceasta operatiune se efectueaza urmatoarele înregistrari contabile:

a) daca TVA devine exigibila în aceeasi luna în care se efectueaza si receptia vehiculului
– înregistrarea TVA ca taxa colectata si taxa deductibila: 4426 “TVA deductibila” = 4427 „TVA colectata”
si concomitent,
– trecerea TVA nerecuperabila în costul de achizitie al vehiculului la data receptiei acestuia: 213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” = 4426 „TVA deductibila”

b) daca exigibilitatea TVA pentru achizitia intracomunitara si receptia vehiculului au loc în luni diferite:

b1) înregistrari care se efectueaza în luna în care a intervenit exigibilitatea achizitiei intracomunitare:
– înregistrarea TVA ca taxa colectata si taxa deductibila: 4426 “TVA deductibila” = 4427 „TVA colectata”
si concomitent,
– înregistrarea TVA nerecuperabila în costul de achizitie al vehiculului: 231 „Imobilizari corporale
în curs de executie” = 4426 „TVA deductibila”

b2) – înregistrarea în luna în care are loc receptia bunului (ulterior lunii în care a fost declarata achizitia intracomunitara), în costul de achizitie a sumei înregistrate anterior în contul 231 „Imobilizari corporale în curs de executie”:
213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” = 231 „Imobilizari corporale în curs de executie”

2. În cazul importurilor de vehicule, daca TVA este integral nedeductibila rezulta ca aceasta este în totalitate o taxa nerecuperabila si devine parte a costului de achizitie. Pentru a reflecta în contabilitate aceasta operatiune se efectueaza urmatoarele înregistrari contabile:
– plata TVA 4426 “TVA deductibila” = 512 „Conturi curente la banci”
si concomitent
– 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii” = %
4426 „TVA deductibila”
404 „Furnizori de imobilizari”

3. Pentru achizitiile din tara de vehicule, TVA va face parte din costul de achizitie numai daca taxa a fost integral nedeductibila. Pentru operatiunile de leasing, având în vedere tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA diferit fata de tratamentul contabil si cel al impozitului pe profit, se va considera ca pentru bunurile achizitionate în baza unui contract de leasing TVA nu a fost integral nedeductibila si nu va face parte din costul de achizitie al vehiculului.

Scutiri speciale aplicabile livrarii vehiculelor pentru care TVA a fost nedeductibila integral
Prin O.U.G. 34/2009, articolul 141 alineatul (2) lit. g) s-a modificat astfel:
[ ..sunt scutite de taxa…]
g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, în temeiul prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit.b) si art. 145^1.

Nu pot face obiectul acestei scutiri bunurile obtinute în urma unui contract de leasing.

Paralela între nedeductibilitatea TVA si nedeductibilitatea impozitului pe profit pentru achizitiile de vehicule destinate exclusiv transportului de persoane, inclusiv pentru combustibilul necesar functionarii acestor vehicule
Din punct de vedere al TVA:
— la cumpararea vehiculelor nu se exercita dreptul de deducere (cu exceptia utilizarii vehiculelor pe perioada derularii contractelor de leasing );
— în ceea ce priveste activitatea de exploatare: nu se deduce TVA pentru combustibilii necesari functionarii vehiculelor aflate în posesia sau în folosinta persoanei impozabile, cu exceptiile prevazute de lege;

Din punct de vedere al impozitului pe profit:
— pentru vehiculele cumparate, cheltuiala cu amortizarea este deductibila fiscal, inclusiv pentru leasingul financiar;
— în ceea ce priveste activitatea de exploatare: nu se deduce cheltuiala pentru combustibilii necesari functionarii vehiculelor aflate in posesia sau în folosinta contribuabilului, cu exceptia celor prevazute de lege;

Exista însa si dispozitii comune în ceea ce priveste faptul ca limitarea dreptului de deducere se refera numai la vehicule rutiere motorizate care au o greutate de maximum 3.500 kg, maximum 9 scaune de pasageri, destinate exclusiv transportului de persoane.

II. Referitor la modificarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile care au o cifra de afaceri anuala mai mica de 100 000 euro si care realizeaza achizitii intracomunitare de bunuri

Potrivit art. 32 punctul 11 din O.U.G. nr. 34/2009, la articolul 156^1, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (6^1) si (6^2), cu urmatorul cuprins:
„(6^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila în România, perioada fiscala devine luna calendaristica începând cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 1562 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în a treia luna a unui trimestru calendaristic.
(6^2) Persoana impozabila care potrivit alin. (61) este obligata sa îsi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica, fara a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala.”

Aceasta masura se aplica începând cu data de 1 mai 2009.
Prin urmare, persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca si perioada fiscala si au realizat achizitii intracomunitare de bunuri anterior acestei date (de exemplu în luna aprilie a.c.), nu îsi modifica perioada fiscala.

Noile prevederi se aplica numai persoanelor impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca si perioada fiscala si care realizeaza achizitii intracomunitare de bunuri a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009.
Dupa efecuarea unei achizitii intracomunitare a carei exigibilitate intervine ulterior datei de 1 mai 2009, persoanele care au depus deconturi de TVA trimestrial, vor depune deconturi lunare si nu mai au posibilitatea sa depuna deconturi trimestriale, chiar daca nu vor depasi în cursul unui an fiscal cifra de afaceri de 100.000 de euro.

În plus, dorim sa subliniem faptul ca pentru achizitiile intracomunitare efectuate pâna la data de 30 aprilie 2009, inclusiv, prevederile O.U.G. nr. 34/2009 nu se aplica, decât daca mai are loc o achizitie intracomunitara ulterioara acestei date.

Exemplul 1:
Daca o persoana impozabila care depune decont de TVA trimestrial efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri a carei exigibilitate intervine în luna mai 2009, va depune un decont de TVA cumulat pe 2 luni, aprilie si mai, pâna pe data de 25 iunie, urmând ca ulterior sa depuna numai deconturi lunare de TVA.

Exemplul 2:
Daca o persoana impozabila care depune decont de TVA trimestrial efectueaza prima sa achizitie intracomunitara dupa data de 1 mai 2009 în luna iulie 2009, va depune decont de TVA lunar începand cu aceasta prima luna a trimestrului, respectiv luna iulie, pentru care decontul se depune pâna pe 25 august 2009;

Daca aceeasi persoana a efectuat prima sa achizitie intracomunitara dupa data de 1 mai 2009 în luna august 2009, va depune un decont de TVA cumulat pe 2 luni, iulie si august, pâna pe data de 25 septembrie, urmând ca ulterior sa depuna numai deconturi lunare de TVA;
Daca prima achizitie intracomunitara efectuata de persoana din exemplu dupa data de 1 mai 2009 a fost realizata în ultima luna a trimestrului, respectiv luna septembrie 2009, pâna pe data de 25 octombrie 2009 va depune un decont cumulat pe 3 luni, iulie, august si septembrie, urmând ca ulterior sa depuna numai deconturi lunare de TVA.

Potrivit noilor prevederi, persoana impozabila care este obligata sa îsi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie. Exigibilitatea TVA pentru achizitiile intracomunitare de bunuri se determina potrivit art. 135 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, aceasta intervenind în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator sau la data emiterii facturii de catre furnizor, daca aceasta este emisa anterior acestei date, inclusiv pentru avansuri.
În situatia în care, pâna la data la care ar fi intervenit obligativitatea depunerii declaratiei de mentiuni prevazuta mai sus, persoana impozabila nu dispune de informatiile relevante privind exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie, precum si în orice alte situatii în care se constata ca din cauze independente de vointa persoanei impozabile, aceasta nu constata pâna la respectiva data ca a intervenit exigibilitatea unei achizitii intracomunitare, obligativitatea modificarii perioadei fiscale intervine începând cu luna în care se constata ca a intervenit exigibilitatea achizitiei intracomunitare.
Exemplu:
O persoana impozabila din România care depune decont de TVA trimestrial primeste în luna noiembrie 2009 o factura emisa în data de 23 septembrie 2009 de un furnizor din Irlanda pentru o livrare intracomunitara de bunuri care a avut loc în data de 14 septembrie 2009. Pâna la data primirii respectivei facturi, persoana impozabila din România nu a primit nici bunurile livrate de firma din Irlanda si nici nu a dispus de alte informatii relevante privind respectiva achizitie intracomunitara. În acest caz, desi în mod normal persoana impozabila respectiva ar fi avut obligatia sa îsi schimbe perioada fiscala începând cu luna octombrie 2009 si sa notifice acest lucru organelor fiscale în termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii septembrie, daca se dovedeste ca din cauze neimputabile respectivei persoane, aceasta nu a stiut ca exigibilitatea taxei pentru respectiva achizitie intracomunitara a intervenit în luna septembrie, constatând acest lucru abia în luna noiembrie, respectiva persoana îsi va modifica perioada fiscala începând cu luna noiembrie 2009 si va depune decontul pentru lunile octombrie si noiembrie pâna pe data de 25 decembrie, urmând ca ulterior sa depuna numai deconturi lunare de TVA.

III. Referitor la aplicabilitatea masurilor privind cheltuielile publice prevazute la art. 26 din OUG nr. 34/2009 din punct de vedere al legislatiei în domeniul TVA
În contextul modificarilor introduse prin OUG nr. 34/2009, la art. 26 a fost reglementata o prevedere de natura bugetara care stipuleaza ca Taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în cursul anului fiscal, se utilizeaza pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii. La încheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale în conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea exercitiului financiar-bugetar si financiar-contabil, emise de Ministerul Finantelor Publice.”
Asa cum rezulta din cadrul legal mentionat, prevederile se refera la persoanele care au drept de deducere si vizeaza TVA dedusa efectiv potrivit legii, respectiv în conformitate cu regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146 – 147^1 din Codul fiscal.
Pentru a evita aplicarea eronata a acestor prevederi, subliniem ca investitiile proprii sunt cele care se constituie drept active corporale fixe apartinând personei impozabile. Nu se deduce taxa pe valoarea adaugata pentru obiective de investitii finantate de la bugetul de stat, dar care nu apartin persoanei impozabile, cum ar fi de exemplu: investitiile de mediu efectuate de regiile de apa, investitii efectuate de regii sau alti agenti economici care intra în proprietatea publica sau privata a statului la finalizare.

B. În ceea ce priveste impozitul pe profit :
1. În aplicarea art. 107 alin.(2) coroborate cu prevederile art. 18 alin.(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, microîntreprinderile vor avea în vedere, în mod corespunzator, prevederile pct. 11^5, 11^6 si 11^7 din Titlul II din Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Contribuabilii care nu platesc impozit minim ca urmare a înscrierii inactivitatii temporare la Registrul comertului, nu au obligatia sa solicite si regimul de declarare derogatoriu prevazut in Ordinul ministrului finantelor nr. 864/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu.

Gratiela Denisa IORDACHE SECRETAR DE STAT
Sorin BLEJNAR PRESEDINTE ANAF

sursa: mfinante.ro, Circulara-OUG34-2009-nr-341061-15-05-2009.pdf

- Publicitate -

1 COMENTARIU