CAP. 2 Sectiunea 1 Masuri de simplificare si masuri de prevenire a evaziunii fiscale sau a fraudei

42

Articolul 394
Statele membre care, la 1 ianuarie 1977, aplicau masuri speciale pentru a simplifica procedura de colectare a TVA sau de prevenire a anumitor forme de evaziune fiscala sau de frauda pot sa le mentina, cu conditia sa fi notificat in consecinta acest lucru Comisiei inainte de 1 ianuarie 1978 si ca asemenea masuri de simplificare sa respecte criteriul stabilit la articolul 395 alineatul (1) al doilea paragraf.
Articolul 395
(1) Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate autoriza orice stat membru sa introduca masuri speciale de derogare de la dispozitiile prezentei directive, in scopul simplificarii procedurii de colectare a TVA sau al prevenirii anumitor forme de evaziune fiscala sau de frauda.
Masurile destinate simplificarii procedurii de colectare a TVA nu pot influenta, decat in mica masura, valoarea globala a incasarilor din impozite ale statelor membre, colectate in stadiul consumului final.
(2) Un stat membru care doreste sa introduca masurile prevazute la alineatul (1) trimite o cerere Comisiei si ii furnizeaza acesteia toate datele necesare. În cazul in care Comisia considera ca nu dispune de toate informatiile necesare, aceasta contacteaza statul membru in cauza in termen de doua luni de la primirea cererii si precizeaza informatiile suplimentare care sunt necesare.
Odata ce Comisia dispune de toate informatiile pe care le considera necesare pentru evaluarea cererii, aceasta informeaza, in consecinta, statul membru solicitant in termen de o luna si transmite cererea, in limba de origine, celorlalte state membre.
(3) În termen de trei luni de la transmiterea notificarii prevazute la alineatul (2) al doilea paragraf, Comisia prezinta Consiliului fie o propunere corespunzatoare, fie, in cazul in care cererea privind derogarea ridica obiectii din partea sa, o comunicare in care sunt expuse obiectiile sale.
(4) În orice caz, procedura stabilita la alineatele (2) si (3) se incheie in termen de opt luni de la primirea cererii de catre Comisie.

- Publicitate -

1 COMENTARIU