Articolul 359
Statele membre permit oricarei persoane impozabile nestabilite care furnizeaza servicii electronice unei persoane neimpozabile care este stabilita intr-un stat membru sau care isi are domiciliul permanent sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, sa foloseasca acest regim special. Regimul in cauza se aplica tuturor serviciilor electronice furnizate in Comunitate.
Articolul 360
Persoana impozabila nestabilita declara statului membru de identificare cand isi incepe sau inceteaza activitatea ca persoana impozabila sau isi modifica activitatea astfel incat nu mai indeplineste conditiile necesare pentru utilizarea regimului special respectiv. Persoana in cauza comunica informatiile respective prin mijloace electronice.
Articolul 361
(1) Informatiile pe care persoana impozabila nestabilita are obligatia de a le furniza statului membru de identificare in momentul in care isi incepe o activitate impozabila cuprind urmatoarele detalii:
(a) denumire;
(b) adresa postala;
(c) adresele electronice, inclusiv site-urile web;
(d) codul fiscal national, dupa caz;
(e) o declaratie ca persoana nu este inregistrata in scopuri de TVA in Comunitate.
(2) Persoana impozabila nestabilita comunica statului membru de identificare orice schimbare a informatiilor furnizate.
Articolul 362
Statul membru de identificare aloca persoanei impozabile nestabilite un numar individual de identificare in scopuri de TVA si ii comunica respectivul numar prin mijloace electronice. Pe baza informatiilor utilizate pentru aceasta identificare, statele membre de consum pot recurge la propriile sisteme de identificare.
Articolul 363
Statul membru de identificare radiaza persoana impozabila nestabilita din registrul de identificare in urmatoarele situatii:
(a) in cazul in care notifica statului membru respectiv ca nu mai furnizeaza servicii electronice;
(b) in cazul in care se poate aprecia, prin alte mijloace, ca activitatile sale impozabile au incetat;
(c) in cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare pentru utilizarea acestui regim special;
(d) in cazul in care, in mod sistematic, nu respecta regulile privind regimul special.
Articolul 364
Persoana impozabila nestabilita prezinta statului membru de identificare, prin mijloace electronice, o declaratie privind TVA, pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent daca s-au furnizat sau nu servicii electronice. Declaratia privind TVA este necesar sa fie depusa in termen de 20 de zile de la incheierea perioadei fiscale cuprinse in declaratie.
Articolul 365
Declaratia privind TVA contine numarul de identificare si, pentru fiecare stat membru de consum in care TVA este datorata, valoarea totala, fara TVA, a prestarilor de servicii electronice efectuate in cursul perioadei fiscale si valoarea totala a TVA corespunzatoare. De asemenea, declaratia este necesar sa cuprinda cotele aplicabile ale TVA si TVA totala datorata.
Articolul 366
(1) Sumele inscrise pe declaratia privind TVA se exprima in euro.
Statele membre care nu au adoptat moneda euro pot solicita ca sumele inscrise pe declaratia de TVA sa se exprime in moneda lor nationala. În cazul in care s-au utilizat alte monede pentru prestarea de servicii, persoana impozabila nestabilita utilizeaza, in scopul completarii declaratiei privind TVA, cursul de schimb in vigoare in ultima zi a perioadei fiscale.
(2) Conversia se efectueaza prin aplicarea cursurilor de schimb publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau, in cazul in care nici un curs nu este publicat in acea zi, pentru urmatoarea zi de publicare.
Articolul 367
Persoana impozabila nestabilita plateste TVA in momentul depunerii declaratiei privind TVA.
Plata se efectueaza intr-un cont bancar in euro, desemnat de statul membru de identificare. Statele membre care nu au adoptat moneda euro pot solicita ca plata sa se efectueze intr-un cont bancar in moneda lor nationala.
Articolul 368
Persoana impozabila nestabilita care foloseste acest regim special nu poate deduce TVA in temeiul articolului 168 din prezenta directiva. Fara a aduce atingere articolului 1 alineatul (1) din Directiva 86/560/CEE, persoanei impozabile in cauza i se acorda o rambursare in conformitate cu respectiva directiva. Articolul 2 alineatele (2) si (3) si articolul 4 alineatul (2) din Directiva 86/560/CEE nu se aplica rambursarilor pentru servicii electronice reglementate de acest regim special.
Articolul 369
(1) Persoana impozabila nestabilita pastreaza un registru cu operatiunile reglementate de acest regim special. Registrul respectiv este necesar sa fie suficient de detaliat pentru a permite autoritatilor fiscale ale statului membru de consum sa verifice exactitatea declaratiei privind TVA.
(2) Registrul prevazut la alineatul (1) este necesar sa fie pus la dispozitie prin mijloace electronice, la cerere, statului membru de identificare si statului membru de consum.
Respectivul registru este necesar sa fie pastrat pentru o perioada de zece ani de la sfarsitul anului in cursul caruia s-a efectuat operatiunea.

- Publicitate -