CAP. 6 Regim special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii pe cale electronica unor persoane neimpozabile Sectiunea 1 Dispozitii generale

59

Articolul 357
Prezentul capitol se aplica pana la 31 decembrie 2006.
M1Prezentul capitol se aplică până la 31 decembrie 2008.M1
M3Prezentul capitol se aplică până la 31 decembrie 2014.M3
Articolul 358
În sensul prezentului capitol si fara a aduce atingere altor dispozitii, se aplica urmatoarele definitii:
1. „persoana impozabila nestabilita” inseamna o persoana impozabila care nu si-a stabilit sediul activitatii economice pe teritoriul Comunitatii si care nu dispune un sediu comercial fix si care nu este obligata, in alt mod, sa fie identificata in temeiul articolului 214;
2. „servicii electronice” si „servicii furnizate prin mijloace electronice” inseamna serviciile prevazute la articolul 56 alineatul (1) litera (k);
3. „stat membru de identificare” inseamna statul membru ales de persoana impozabila nestabilita pentru declararea momentului inceperii activitatii ca persoana impozabila pe teritoriul Comunitatii, in conformitate cu dispozitiile prezentului capitol;
4. „stat membru de consum” inseamna statul membru in care, in temeiul articolului 57, se considera ca are loc prestarea de servicii electronice;
5. „declaratie privind TVA” inseamna declaratia care contine informatiile necesare pentru a stabili valoarea TVA datorata in fiecare stat membru.

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. Art. 357 a fost modificat prin Directiva 2006/138/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată, în ceea ce privește perioada de aplicare a regimului taxei pe valoarea adăugată aplicabil serviciilor de radiodifuziune și televiziune și anumitor servicii furnizate electronic