CAP. 5 Regimul special pentru aurul de investitii Sectiunea 1 Dispozitii generale

48

Articolul 344
(1) În sensul prezentei directive si fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, „aurul de investitii” inseamna:
1. aur, sub forma unei bare sau a unei plachete, de o greutate acceptata pe piata lingourilor de aur, avand o puritate mai mare sau egala cu 995 miimi, reprezentat sau nu prin hartii de valoare;
2. monede de aur de o puritate mai mare sau egala cu 900 miimi si reconfectionate dupa 1800, care au sau au avut un curs legal in tara de origine si care se vand in mod normal la un pret care nu depaseste valoarea de piata libera a aurului din monede cu mai mult de 80 %.
(2) Statele membre pot exclude din acest regim special barele sau plachetele mici cu o greutate de cel mult 1 g.
(3) În sensul prezentei directive, monedele prevazute la alineatul (1) punctul 2 nu se considera ca fiind vandute in scop numismatic.
Articolul 345
Din 1999, fiecare stat membru informeaza anual Comisia, pana la 1 iulie, cu privire la monedele care indeplinesc criteriile stabilite la articolul 344 alineatul (1) punctul 2 si care se comercializeaza in statul membru respectiv. În fiecare an, inainte de 1 decembrie, Comisia publica o lista completa a monedelor in cauza in seria „C” a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene. Se considera ca monedele incluse in lista publicata indeplinesc criteriile respective in cursul anului pentru care lista a fost publicata.

- Publicitate -