Articolul 333
(1) În conformitate cu dispozitiile prezentei sectiuni, statele membre pot aplica un regim special pentru impozitarea marjei de profit realizate de un organizator de vanzare prin licitatie publica, in ceea ce priveste livrarea de marfuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati de catre organizatorul respectiv, actionand in nume propriu si in contul persoanelor prevazute la articolul 334, in temeiul unui contract pe baza caruia se plateste comision la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor in cauza.
(2) Regimul prevazut la alineatul (1) nu se aplica livrarii de mijloace de transport noi efectuate in conformitate cu conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a).
Articolul 334
Acest regim special se aplica livrarilor efectuate de un organizator al unei vanzari prin licitatie publica, actionand in nume propriu, in contul uneia dintre urmatoarele persoane:
(a) o persoana neimpozabila;
(b) alta persoana impozabila, in masura in care livrarea de bunuri, efectuata de aceasta in conformitate cu contractul pe baza caruia se plateste comision la vanzare, este scutita in temeiul articolului 136;
(c) alta persoana impozabila, in masura in care livrarea de bunuri, efectuata de aceasta in conformitate cu contractul pe baza caruia se plateste comision la vanzare, face obiectul unei scutiri pentru intreprinderi mici, prevazuta la articolele 282-292 si se refera la bunuri de capital;
(d) un comerciant persoana impozabila, in masura in care TVA a fost aplicata in conformitate cu regimul marjei de profit livrarii de bunuri, efectuate de acesta in conformitate cu contractul pe baza caruia se plateste comision la vanzare.
Articolul 335
Livrarea de bunuri unei persoane impozabile care este organizator de vanzari prin licitatie publica se considera ca are loc atunci cand are loc vanzarea respectivelor bunuri prin licitatie publica.
Articolul 336
Baza impozabila pentru fiecare livrare de bunuri prevazuta in prezenta sectiune este suma totala facturata in conformitate cu articolul 339 achizitorului de catre organizatorul vanzarii prin licitatie publica, din care se scade:
(a) valoarea neta achitata sau care urmeaza sa fie achitata de organizatorul vanzarii prin licitatie publica comitentului sau, determinata in conformitate cu articolul 337;
(b) valoarea TVA platibila de organizatorul vanzarii prin licitatie publica pentru livrarea sa.
Articolul 337
Valoarea neta achitata sau care se achita de organizatorul vanzarii prin licitatie publica comitentului sau este egala cu diferenta dintre pretul de licitatie al bunurilor si valoarea comisionului obtinut sau care este obtinut de organizatorul vanzarii prin licitatie publica de la comitentul sau in conformitate cu contractul pe baza caruia se plateste comision la vanzare.
Articolul 338
Organizatorii vanzarilor prin licitatie publica ce livreaza bunuri in conformitate cu conditiile mentionate la articolele 333 si 334 au obligatia de a indica in contabilitatea lor, in conturi tranzitorii, urmatoarele informatii:
(a) sumele obtinute sau care urmeaza a fi obtinute de la cumparatorul bunurilor;
(b) sumele rambursate sau care urmeaza a fi rambursate vanzatorului bunurilor.
Este necesar ca sumele prevazute la primul paragraf sa fie justificate in mod corespunzator.
Articolul 339
Organizatorul vanzarii prin licitatie publica are obligatia de a emite cumparatorului o factura pe care sa se mentioneze in mod distinct urmatoarele informatii:
(a) pretul de licitatie al bunurilor;
(b) impozitele, drepturile, prelevarile si taxele;
(c) cheltuielile accesorii, precum cheltuielile pentru comisioane, costurile de ambalare, de transport si de asigurare, solicitate de organizator cumparatorului bunurilor.
Pe facturi fiscale emisa de organizatorul vanzarii prin licitatie publica nu este necesar sa se mentioneze, in mod distinct, TVA.
Articolul 340
(1) Organizatorul vanzarii prin licitatie publica caruia i-au fost transmise bunurile in temeiul unui contract pe baza caruia se plateste comision la vanzarea prin licitatie publica are obligatia de a prezenta o declaratie comitentului sau.
Declaratia emisa de organizatorul vanzarii prin licitatie publica este necesar sa specifice separat valoarea operatiunii, respectiv pretul de licitatie a bunurilor din care se scade valoarea comisionului obtinut sau care urmeaza a fi obtinut de la comitent.
(2) Declaratia intocmita in conformitate cu alineatul (1) tine locul facturii pe care comitentul, in cazul in care este o persoana impozabila, are obligatia de a o emite organizatorului vanzarii prin licitatie publica in conformitate cu articolul 220.
Articolul 341

Statele membre care aplica regimul prevazut in prezenta sectiune aplica, de asemenea, regimul respectiv livrarilor de mijloace de transport second-hand, astfel cum sunt definite la articolul 327 alineatul (3), efectuate de un organizator de vanzari prin licitatie publica, actionand in nume propriu, in temeiul unui contract pe baza caruia se plateste un comision la vanzarea respectivelor bunuri prin licitatie publica, in contul unui comerciant persoana impozabila, in masura in care respectivele livrari efectuate de comerciantul persoana impozabila s-ar supune TVA in conformitate cu regimul tranzitoriu pentru mijloace de transport second-hand.

- Publicitate -