Subsectiunea 1 Regimul marjei
Articolul 312
În sensul prezentei subsectiuni, se aplica urmatoarele definitii:
1. „pret de vanzare” inseamna tot ceea ce constituie contraprestatia obtinuta sau care urmeaza sa fie obtinuta de comerciantul persoana impozabilade la client sau de la o parte terta, inclusiv subventii direct legate de operatiune, impozite, drepturi, prelevari si taxe si cheltuieli neprevazute, precum cheltuieli cu comisioane, cheltuieli de ambalare, de transport si de asigurare percepute de comerciantul impozabil clientului, dar cu exceptia sumelor prevazute la articolul 79;
2. „pret de cumparare” inseamna tot ceea ce constituie contravaloarea, in sensul punctului 1, obtinuta sau care urmeaza sa fie obtinuta de la comerciantul persoana impozabila de catre furnizorul sau.
Articolul 313
(1) În ceea ce priveste livrarea de bunuri second-hand, obiecte de arta, articole de colectie sau antichitati efectuata de comercianti impozabili, statele membre aplica un regim special pentru impozitarea marjei de profit realizate de comerciantul impozabil, in conformitate cu dispozitiile prezentei subsectiuni.
(2) Pana la introducerea regimului definitiv prevazut la articolul 402, regimul prevazut la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplica livrarii de mijloace de transport noi efectuate in conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a).
Articolul 314
Regimul marjei se aplica livrarii de catre un comerciant persoana impozabila a unor bunuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati, in cazul in care respectivele bunuri i-au fost livrate in Comunitate de una dintre urmatoarele persoane:
(a) o persoana neimpozabila;
(b) alta persoana impozabila, in masura in care livrarea de bunuri de catre aceasta este scutita in temeiul articolului 136;
(c) alta persoana impozabila, in masura in care livrarea de bunuri de catre aceasta face obiectul unei scutiri pentru intreprinderi mici, prevazuta la articolele 282-292 si se refera la bunuri de capital;
(d) alt comerciant persoana impozabila, in masura in care TVA a fost aplicata livrarii de bunuri de catre acesta in conformitate cu regimul marjei.
Articolul 315
Baza impozabila pentru livrarea de bunuri prevazuta la articolul 314 este marja de profit realizata de comerciantul persoana impozabila, din care se scade valoarea TVA aferenta marjei de profit.
Marja de profit a comerciantului persoana impozabila este egala cu diferenta dintre pretul de vanzare solicitat de comerciantul persoana impozabila pentru bunuri si pretul de cumparare.
Articolul 316
(1) Statele membre acorda comerciantilor persoane impozabile dreptul de a opta pentru aplicarea regimului marjei urmatoarelor operatiuni:
(a) livrarea de obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati, pe care insusi comerciantul persoana impozabila le-a importat;
(b) livrarea de obiecte de arta unui comerciant persoana impozabila de catre autori sau succesorii in drepturi ai acestora;
(c) livrarea de obiecte de arta unui comerciant persoana impozabila de catre o persoana impozabila, alta decat un comerciant persoana impozabila, in cazul in care livrarea respectiva a fost supusa cotei reduse, in temeiul articolului 103.
(2) Statele membre stabilesc norme de exercitare a optiunii prevazute la alineatul (1), care, in orice caz, se refera la o perioada de cel putin doi ani calendaristici.
Articolul 317
În cazul in care un comerciant persoana impozabila exercita optiunea prevazuta la articolul 316, baza impozabila se determina in conformitate cu articolul 315.
În ceea ce priveste livrarea de obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati pe care le-a importat comerciantul persoana impozabila insusi, pretul de cumparare ce se ia in considerare pentru calcularea marjei de profit este egal cu baza impozabila la import, determinata in conformitate cu articolele 85-89, la care se adauga TVA datorata sau achitata la import.
Articolul 318
(1) Pentru a simplifica procedura de colectare a taxei si dupa consultarea comitetului TVA, statele membre pot prevedea ca, pentru anumite operatiuni sau pentru anumite categorii de comercianti persoane impozabile, baza impozabila pentru livrarile de bunuri supuse regimului marjei urmeaza a fi determinata pentru fiecare perioada impozabila in cursul careia comerciantul persoana impozabila are obligatia de a depune declaratia privind TVA prevazuta la articolul 250.
În cazul unei prevederi adoptate in conformitate cu primul paragraf, baza impozabila pentru livrarile de bunuri carora li se aplica aceeasi cota a TVA este marja totala de profit realizata de comerciantul persoana impozabila din care se scade valoarea TVA aferenta marjei respective.
(2) Marja totala de profit este egala cu diferenta dintre urmatoarele doua valori:
(a) valoarea totala a livrarilor de bunuri supuse regimului marjei de profit si efectuate de comerciantul persoana impozabila in cursul perioadei fiscale cuprinse in declaratie, si anume, totalul preturilor de vanzare;
(b) valoarea totala a achizitiilor de bunuri, prevazute la articolul 314, efectuate de comerciantul persoana impozabila in cursul perioadei fiscale cuprinse in declaratie, si anume, totalul preturilor de cumparare.
(3) Statele membre adopta masurile necesare pentru a asigura ca acei comercianti persoane impozabile prevazuti la alineatul (1) nu beneficiaza de un avantaj nejustificat sau nu suporta prejudicii nejustificate.
Articolul 319
Comerciantul persoana impozabila poate aplica regimul normal de TVA oricarei livrari reglementate de regimul marjei.
Articolul 320
(1) În cazul in care un comerciant persoana impozabila aplica regimul normal de TVA livrarii unui obiect de arta, obiect de colectie sau o antichitate pe care el insusi le-a importat, acesta are dreptul de a deduce din TVA, pe care are obligatia de a o plati, TVA datorata sau achitata la import.
În cazul in care comerciantul persoana impozabila aplica regimul normal de TVA livrarii unui obiect de arta de catre autor sau succesorul in drepturi ai acestuia sau de catre o persoana impozabila, alta decat un comerciant persoana impozabila, comerciantul persoana impozabila are dreptul de a deduce din TVA, pe care are obligatia de a o plati, TVA datorata sau achitata pentru obiectul de arta care i-a fost livrat.
(2) Dreptul de deducere apare in momentul in care devine exigibila TVA datorata pentru livrarea in privinta careia comerciantul persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA.
Articolul 321
În cazul in care se efectueaza in conditiile mentionate la articolele 146, 147, 148 sau 151, livrarea de bunuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati supusa regimului marjei este scutita.
Articolul 322
În masura in care bunurile sunt folosite in scopul livrarilor efectuate de comerciantul persoana impozabila si supuse regimului marjei, comerciantul respectiv nu poate deduce urmatoarele din TVA pe care are obligatia de a o plati:
(a) TVA datorata sau achitata pentru obiectele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile pe care el insusi le-a importat;
(b) TVA datorata sau achitata pentru obiectele de arta care i-au fost sau urmeaza sa-i fie livrate de autorul lor sau de succesorii in drepturi ai acestuia;
(c) TVA datorata sau achitata pentru obiectele de arta care i-au fost sau urmeaza sa-i fie livrate de o persoana impozabila, alta decat un comerciant persoana impozabila.
Articolul 323
Persoanele impozabile nu pot deduce din TVA pe care au obligatia de a o plati TVA datorata sau achitata pentru bunurile care le-au fost livrate sau urmeaza sa le fie livrate de un comerciant persoana impozabila, in masura in care livrarea bunurilor respective de comerciantul persoana impozabila se supune regimului marjei.
Articolul 324
În cazul in care comerciantul persoana impozabila aplica atat regimul normal de TVA, cat si regimul marjei, acesta are obligatia de a tine evidentia separata a operatiunilor care fac obiectul fiecarui regim, in conformitate cu normele stabilite de statele membre.
Articolul 325
Comerciantul persoana impozabila nu poate sa mentioneze, in mod distinct, pe facturile pe care le emite TVA aferenta livrarilor de bunuri carora le aplica regimul marjei.
Subsectiunea 2 Regimul tranzitoriu pentru mijloacele de transport second-hand
Articolul 326

Statele membre care, la 31 decembrie 1992, aplicau un regim special de impunere diferit de regimul marjei pentru livrarile de mijloace de transport second-hand de catre comercianti impozabili continua sa aplice acest regim, pana la introducerea regimului definitiv prevazut la articolul 402, in masura in care acest regim respecta sau este adaptat pentru a respecta conditiile stabilite in prezenta subsectiune.
Danemarca este autorizata sa introduca regimul de impunere prevazut la primul paragraf.
Articolul 327
(1) Acest regim tranzitoriu se aplica livrarilor de mijloace de transport second-hand efectuate de comercianti persoane impozabile si supuse regimului marjei.
(2) Acest regim tranzitoriu nu se aplica livrarii de mijloace de transport noi efectuate in conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a).
(3) În sensul alineatului (1), vehiculele terestre, navele si aeronavele prevazute la articolul 2 alineatul (2) litera (a) sunt considerate „mijloace de transport second-hand”, daca sunt bunuri second-hand care nu indeplinesc conditiile necesare pentru a fi considerate mijloace de transport noi.
Articolul 328
TVA datorata pentru fiecare livrare prevazuta la articolul 327 este egala cu valoarea TVA care este datorata in cazul in care livrarea respectiva este supusa regimului normal de TVA, din care se scade valoarea TVA considerata ca fiind inclusa de comerciantul persoana impozabila in pretul de cumparare al mijlocului de transport.
Articolul 329
TVA considerata ca fiind inclusa de comerciantul persoana impozabila in pretul de cumparare al mijlocului de transport se calculeaza in conformitate cu urmatoarea metoda:
(a) pretul de cumparare luat in considerare este pretul de cumparare in sensul articolului 312 punctul 2;
(b) se considera ca acest pret de cumparare, achitat de comerciantul persoana impozabila, include TVA datorata, in cazul in care furnizorul comerciantului persoana impozabila aplica regimul normal de TVA pentru livrarea respectiva;
(c) cota care se ia in considerare este cota aplicabila, in temeiul articolului 93, in statul membru pe teritoriul caruia se considera ca este situat locul de livrare catre comerciantul persoana impozabila, determinat in conformitate cu articolele 31 si 32.
Articolul 330
TVA datorata pentru fiecare livrare de mijloace de transport, prevazuta la articolul 327 alineatul (1), determinata in conformitate cu articolul 328, nu poate fi mai mica decat valoarea TVA datorata, in cazul in care livrarea respectiva este supusa regimului marjei de profit.
Statele membre pot stabili, daca livrarea este supusa regimului marjei de profit, ca marja nu poate fi mai mica decat 10 % din pretul de vanzare in sensul articolului 312 punctul 1.
Articolul 331
Persoanele impozabile nu pot deduce din TVA pe care au obligatia de a o plati TVA datorata sau achitata pentru mijloacele de transport second-hand care le-au fost livrate de un comerciant persoana impozabila, in masura in care livrarea bunurilor respective de catre comerciantul persoana impozabila este supusa TVA in conformitate cu prezentul regim tranzitoriu.
Articolul 332
Comerciantul persoana impozabila nu poate mentiona separat pe facturile pe care le emite TVA aferenta livrarilor carora le aplica regimul tranzitoriu.

- Publicitate -