Articolul 295
(1) În sensul prezentului capitol, se aplica urmatoarele definitii:
1. „producator agricol” inseamna orice persoana impozabila care isi desfasoara activitatea intr-o intreprindere agricola, forestiera sau de pescuit;
2. „intreprindere agricola, forestiera sau de pescuit” inseamna o intreprindere considerata ca atare de fiecare stat membru in cadrul activitatilor de productie mentionate in anexa VII;
3. „producator agricol forfetar” inseamna orice producator agricol caruia i se aplica regimul forfetar prevazut in prezentul capitol;
4. „produse agricole” inseamna bunuri care rezulta din activitatile mentionate in anexa VII, produse de o intreprindere agricola, forestiera sau de pescuit din fiecare stat membru;
5. „servicii agricole” inseamna servicii, in special cele mentionate in anexa VIII, prestate de un producator agricol care isi foloseste forta de munca sau echipamentele utilizate in mod normal in intreprinderea agricola, forestiera sau de pescuit si care contribuie in mod normal la realizarea productiei agricole;
6. „TVA impusa anterior” inseamna valoarea TVA totala pentru bunurile si serviciile cumparate de toate intreprinderile agricole, forestiere si de pescuit din fiecare stat membru, supuse regimului forfetar, in masura in care aceasta taxa este deductibila in conformitate cu articolele 167, 168 si 169 si cu articolele 173-177 pentru un producator agricol supus regimului normal de TVA;
7. „procente de compensare in cota forfetara” inseamna procentelestabilite de statele membre in conformitate cu articolele 297, 298 si 299 si aplicate de aceste state in cazurile mentionate la articolul 300 pentru a permite producatorilor agricoli forfetari sa beneficieze de compensarea forfetara a TVA impusa anterior;
8. „compensare in cota forfetara” inseamna suma rezultata din aplicarea procentelor de compensare in cota forfetara a cifrei de afaceri a producatorului agricol forfetar in cazurile mentionate la articolul 300.
(2) Activitatile de transformare a produselor ce deriva in principal din productia agricola, in care se utilizeaza mijloace folosite in mod normal in intreprinderile agricole, forestiere sau de pescuit, sunt considerate activitati de productie agricola mentionate in anexa VII.
Articolul 296
(1) În cazul in care aplicarea regimului normal de TVA asupra producatorilor agricoli sau a regimului special prevazut la capitolul 1 intampina dificultati, statele membre pot aplica producatorilor agricoli, in conformitate cu prezentul capitol, un regim forfetar avand scopul de a compensa TVA aplicata achizitiilor de bunuri si prestarilor de servicii efectuate de producatorii agricoli forfetari.
(2) Fiecare stat membru poate exclude de la regimul forfetar anumite categorii de producatori agricoli, precum si producatori agricoli pentru care aplicarea regimului normal de TVA sau a procedurilor simplificate prevazute la articolul 281 nu intampina dificultati administrative.
(3) Fiecare producator agricol forfetar poate opta, sub rezerva regulilor si conditiilor stabilite de fiecare stat membru, pentru aplicarea regimului normal de TVA sau, dupa caz, a procedurilor simplificate prevazute la articolul 281.
Articolul 297
Dupa caz, statele membre stabilesc procentele de compensare in cota forfetara . Statele membre pot fixa procente diferite pentru domeniul forestier, pentru diversele subdiviziuni ale agriculturii si pescuitului.
Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre procentele de compensare in cota forfetara stabilite in conformitate cu primul paragraf inainte de aplicarea acestora.
Articolul 298
Procentele de compensare in cota forfetara se calculeaza pe baza statisticilor macroeconomice realizate exclusiv asupra producatorilor agricoli forfetari pentru cei trei ani anteriori.
Procentele se pot rotunji cu o jumatate de punct in sus sau in jos. Statele membre pot, de asemenea, reduce aceste procente pana la zero.
Articolul 299
Procentele de compensare in cota forfetara nu pot avea efectul de a genera pentru producatorii agricoli forfetari rambursari mai mari decat TVA impusa anterior.
Articolul 300
Procentele de compensare in cota forfetara se aplica preturilor, exclusiv TVA, ale urmatoarelor bunuri si servicii:
1. produse agricole livrate de producatori agricoli forfetari altor persoane impozabile decat cele supuse, in statul membru in care aceste produse au fost livrate, acestui regim forfetar;
2. produse agricole livrate de producatori agricoli forfetari, in conditiile mentionate la articolul 138, persoanelor juridice neimpozabile ale carora achizitii intracomunitare de bunuri sunt supuse TVA, in temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b), in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul respectivelor produse agricole;
3. servicii agricole prestate de producatori agricoli forfetari altor persoane impozabile decat cele supuse, in statul membru in care au fost prestate serviciile, acestui regim forfetar.
Articolul 301
(1) În cazul livrarii de produse agricole sau al prestarii de servicii agricole mentionate la articolul 300, statele membre stabilesc ca fie clientul, fie autoritatile publice au obligatia de a efectua platile compensarii in cota forfetara.
(2) În ceea ce priveste orice livrare de produse agricole sau prestare de servicii agricole, altele decat cele prevazute la articolul 300, se considera ca este clientul cel care are obligatia de a efectua plata compensarii in cota forfetara.
Articolul 302
În cazul in care un producator agricol forfetar are dreptul la o compensare in cota forfetara, acesta nu are dreptul la deducerea TVA pentru activitatile reglementate de respectivul regim forfetar.
Articolul 303
(1) În cazul in care un client persoana impozabila plateste compensarea forfetara in temeiul articolului 301 alineatul (1), acesta are dreptul, in conditiile stabilite la articolele 167, 168 si 169, precum si la articolele 173-177 si in conformitate cu procedurile stabilite de statele membre, de a deduce valoarea compensarii din TVA pe care are obligatia de a o plati in statul membru in care efectueaza operatiunile impozitate.
(2) Statele membre ramburseaza clientului valoarea compensarii in cota forfetara pe care acesta a achitat-o pentru oricare dintre urmatoarele operatiuni:
(a) livrarea produselor agricole, efectuata in conditiile mentionate la articolul 138, persoanelor impozabile sau persoanelor juridice neimpozabile, actionand in aceasta calitate in alt stat membru pe teritoriul caruia achizitiile intracomunitare de bunuri pe care le efectueaza sunt supuse TVA in temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b);
(b) livrarea produselor agricole, efectuata in conditiile mentionate la articolele 146, 147, 148 si 156, la articolul 157 alineatul (1) litera (b) si la articolele 158, 160 si 161, unui client persoana impozabila stabilit in afara Comunitatii, in masura in care produsele respective sunt folosite de clientul in cauza in scopul operatiunilor prevazute la articolul 169 literele (a) si (b) sau in scopul prestarilor de servicii considerate ca fiind efectuate pe teritoriul statului membru in care este stabilit clientul si pentru care TVA este platibila doar de client in temeiul articolului 196;
(c) prestarea de servicii agricole unui client persoana impozabila stabilit in Comunitate, dar in alt stat membru, sau unui client persoana impozabila stabilit in afara Comunitatii, in masura in care serviciile sunt folosite de client in scopul operatiunilor prevazute la articolul 169 literele (a) si (b) sau in scopul prestarilor de servicii considerate ca fiind desfasurate pe teritoriul statului membru in care este stabilit clientul si pentru care TVA este platibila doar de client in temeiul articolului 196.
(3) Statele membre stabilesc metoda pe baza careia se efectueaza rambursarile prevazute la alineatul (2). Statele membre pot aplica, in special, dispozitiile Directivelor 79/1072/CEE si 86/560/CEE.
Articolul 304
Statele membre adopta masurile necesare pentru verificarea platilor compensarii in cota forfetara efectuate catre producatorii agricoli forfetari.
Articolul 305
Atunci cand statele membre aplica acest regim forfetar, acestea au obligatia de a adopta toate masurile necesare pentru a se asigura ca livrarea de produse agricole intre statele membre, efectuata in conditiile mentionate la articolul 33, este intotdeauna impozitata in acelasi fel, fie ca livrarea este efectuata de un producator agricol forfetar, fie de alta persoana impozabila.

- Publicitate -