CAP. 1 Regimul special pentru intreprinderile mici Sectiunea 2 Scutiri sau diminuari treptate

62

Articolul 282
Scutirile si diminuarile treptate de taxe prevazute in prezenta sectiune se aplica livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii efectuate de intreprinderile mici.
Articolul 283
(1) Regimurile prevazute in prezenta sectiune nu se aplica urmatoarelor operatiuni:
(a) operatiuni efectuate ocazional, prevazute la articolul 12;
(b) livrari de mijloace de transport noi efectuate in conditiile prevazute la articolul 138 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a);
(c) livrari de bunuri sau prestari de servicii efectuate de o persoana impozabila care nu este stabilita in statul membru in care TVA este datorata.
(2) Statele membre pot exclude si alte operatiuni, decat cele prevazute la alineatul (1), de la regimurile prevazute in prezenta sectiune.
Articolul 284
(1) Statele membre care si-au exercitat optiunea prevazuta la articolul 14 din Directiva 67/228/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Structura si procedurile de aplicare a sistemului comun privind taxa pe valoarea adaugata [14] pentru a introduce scutiri sau diminuari treptate de taxe, pot mentine aceste scutiri sau diminuari si modalitatile de aplicare, in cazul in care respecta regulile privind TVA.
(2) Statele membre care, la 17 mai 1977, au scutit persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala era mai mica decat echivalentul in moneda nationala a 5000 unitati de cont europene la cursul de schimb de la acea data, pot creste acest plafon pana la 5000 EUR.
Statele membre care au aplicat diminuarea treptata a taxelor nu pot nici sa majoreze plafonul acestei scutiri, nici sa faca mai favorabile conditiile de acordare a acesteia.
Articolul 285
Statele membre care nu si-au exercitat optiunea prevazuta la articolul 14 din Directiva 67/228/CEE pot acorda o scutire de taxe persoanelor impozabile a carora cifra de afaceri anuala nu depaseste 5000 EUR sau echivalentul in moneda nationala.
Statele membre prevazute la primul paragraf pot acorda o diminuare treptata a taxelor persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri depaseste plafonul stabilit pentru aplicarea acesteia.
Articolul 286
Statele membre care, la 17 mai 1977, au scutit persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala era mai mare sau egala cu echivalentul in moneda nationala a 5000 unitati de cont europene la cursul de schimb de la acea data, pot majora acest plafon pentru a mentine valoarea scutirii in termeni reali.
Articolul 287
Statele membre care au aderat dupa 1 ianuarie 1978 pot scuti persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda nationala a urmatoarelor sume, la cursul de schimb din ziua aderarii lor:
1. Grecia: 10000 unitati de cont europene;
2. Spania: 10000 ECU;
3. Portugalia: 10000 ECU;
4. Austria: 35000 ECU;
5. Finlanda: 10000 ECU;
6. Suedia: 10000 ECU;
7. Republica Ceha: 35000 EUR;
8. Estonia: 16000 EUR;
9. Cipru: 15600 EUR;
10. Letonia: 17200 EUR;
11. Lituania: 29000 EUR;
12. Ungaria: 35000 EUR;
13. Malta: 37000 EUR, in cazul in care activitatea economica consta in principal in livrarea de bunuri, 24300 EUR, in cazul in care activitatea economica consta in principal in prestarea de servicii cu o valoare adaugata scazuta (input-uri ridicate), si 14600 EUR in alte cazuri, si anume prestarile de servicii cu o valoare adaugata ridicata (input-uri scazute);
14. Polonia: 10000 EUR;
15. Slovenia: 25000 EUR;
16. Slovacia: 35000 EUR.
Articolul 288
Cifra de afaceri ce serveste drept referinta in scopul aplicarii regimului prevazut in prezenta sectiune se constituie din urmatoarele sume, exclusiv TVA:
1. valoarea livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, in masura in care sunt impozitate;
2. valoarea operatiunilor care sunt scutite, cu dreptul de deducere a TVA achitata in stadiul anterior, in temeiul articolelor 110 sau 111, articolului 125 alineatul (1), articolului 127 sau articolului 128 alineatul (1);
3. valoarea operatiunilor care sunt scutite in temeiul articolelor 146-149 si articolelor 151, 152 sau 153;
4. valoarea operatiunilor imobiliare, operatiunilor financiare prevazute la articolul 135 alineatul (1) literele (b)-(g), si valoarea serviciilor de asigurare, cu exceptia cazului in care aceste operatiuni au caracterul de operatiuni accesorii.
Cu toate acestea, cesiunile de active fixe corporale sau necorporale ale unei intreprinderi nu se iau in considerare in scopul calcularii cifrei de afaceri.
Articolul 289
Persoanele impozabile scutite de TVA nu au dreptul de a deduce TVA in conformitate cu articolele 167-171 si cu articolele 173-177 si nu pot mentiona TVA pe facturile lor.
Articolul 290
Persoanele impozabile care au dreptul la scutire de TVA pot opta fie pentru regimul normal de aplicare a TVA, fie pentru procedurile simplificate prevazute la articolul 281. În acest caz, ele beneficiaza de orice treptata a taxelor prevazuta de legislatia nationala.
Articolul 291
Sub rezerva aplicarii articolului 281, persoanele impozabile care beneficiaza de diminuarea treptata sunt considerate persoane impozabile supuse regimului normal de TVA.
Articolul 292
Regimul prevazut in prezenta sectiune se aplica pana la o data ce urmeaza sa fie stabilita de Consiliu in conformitate cu articolul 93 din tratat, care nu poate fi ulterioara datei de intrare in vigoare a regimului definitiv prevazut la articolul 402.

- Publicitate -