Articolul 272
(1) Statele membre pot scuti urmatoarele persoane impozabile de anumite sau de toate obligatiile prevazute la capitolele 2-6:
(a) persoanele impozabile ale caror achizitii intracomunitare de bunuri nu se supun TVA in baza articolului 3 alineatul (1);
(b) persoanele impozabile care nu efectueaza nici una dintre operatiunile prevazute la articolele 20, 21, 22, 33, 36, 138 si 141;
(c) persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii care sunt scutite in conformitate cu articolele 132, 135 si 136, articolelor 146-149 si articolelor 151, 152 sau 153;
(d) persoanele impozabile care beneficiaza de scutirea pentru intreprinderi mici prevazuta la articolele 282-292;
(e) persoanele impozabile care beneficiaza de regimul comun forfetar pentru producatori agricoli.
Statele membre nu pot scuti persoanele impozabile prevazute la primul paragraf litera (b) de la obligatiile de facturare prevazute la articolele 220-236 si articolele 238, 239 si 240.
(2) În cazul in care statele membre exercita optiunea prevazuta la alineatul (1) primul paragraf litera (e), acestea adopta masurile necesare pentru a asigura aplicarea corecta a regimului tranzitoriu de impunere a operatiunilor intracomunitare.
(3) Statele membre pot scuti persoanele impozabile altele decat persoanele impozabile prevazute la alineatul (1) de anumite obligatii de a tine evidente, prevazute la articolul 242.
Articolul 273
Statele membre pot impune alte obligatii pe care le considera necesare pentru a asigura colectarea in mod corect a TVA si a preveni evaziunea, sub rezerva cerintei de tratament egal al operatiunilor interne si operatiunilor efectuate intre statele membre de catre persoane impozabile si cu conditia ca respectivele obligatii sa nu genereze, in comertul intre statele membre, unele formalitati in legatura cu trecerea frontierelor.
Optiunea prevazuta la primul paragraf nu poate fi considerata ca baza de plecare pentru a impune obligatii de facturare suplimentare fata de cele stabilite la capitolul 3.

- publicitate -