Articolul 262
Fiecare persoana impozabila identificata in scopuri de TVA depune o declaratie recapitulativa a clientilor identificati in scopuri de TVA, carora le-a furnizat bunuri in conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (1) si alineatul (2) litera (c), si a persoanelor identificate in scopuri de TVA carora le-a livrat bunuri ce i-au fost livrate lui prin achizitiile intracomunitare prevazute la articolul 42.
Articolul 263
(1) Declaratia recapitulativa se intocmeste pentru fiecare trimestru calendaristic in perioada si in conformitate cu procedurile ce urmeaza a fi stabilite de statele membre.
Cu toate acestea, statele membre pot stabili ca depunerea declaratiilor recapitulative sa se faca lunar.
(2) Statele membre permit si pot solicita depunerea declaratiilor recapitulative prevazute la alineatul (1) prin mijloace electronice, in conditiile pe care le stabilesc.

M4(1) Declaratia recapitulativa se intocmeste pentru fiecare luna calendaristica intr-un termen care nu depaseste o luna si in conformitate cu procedurile care urmeaza a fi stabilite de statele membre.
(1a) Cu toate acestea, statele membre pot autoriza persoanele impozabile, in conditiile si limitele pe care le pot stabili, sa opteze pentru depunerea declaratiilor recapitulative pentru fiecare trimestru calendaristic, intr-un termen care nu depaseste o luna de la sfarsitul trimestrului, atunci cand valoarea totala trimestriala, fara TVA, a livrarilor de bunuri mentionate la articolul 264 alineatul (1) litera (d) si la articolul 265 alineatul (1) litera (c) nu depaseste nici pentru trimestrul calendaristic respectiv, nici pentru vreunul dintre cele patru trimestre precedente suma de 50000 EUR sau contravaloarea acestei sume in moneda nationala.
Posibilitatea prevazuta la primul paragraf inceteaza a fi aplicabila odata cu sfarsitul lunii in care valoarea totala, fara TVA, a livrarilor de bunuri mentionate la articolul 264 alineatul (1) litera (d) si la articolul 256 alineatul (1) litera (c) depaseste, pentru trimestrul in curs, suma de 50000 EUR sau contravaloarea acesteia in moneda nationala. În acest caz, se intocmeste declaratia recapitulativa pentru luna sau lunile scurse de la inceputul trimestrului, intr-un termen care nu depaseste o luna.
(1b) Pana la 31 decembrie 2011, statele membre pot fixa suma prevazuta la alineatul (1a) la 100000 EUR sau la contravaloarea acesteia in moneda nationala.
(1c) Statele membre pot, in conditiile si limitele pe care le pot stabili, sa autorizeze persoanele impozabile, in cazul prestarilor de servicii mentionate la articolul 264 alineatul (1) litera (d), sa depuna declaratia recapitulativa pentru fiecare trimestru calendaristic intr-un termen care nu depaseste o luna de la sfarsitul trimestrului.
Statele membre pot, in special, solicita persoanelor impozabile care efectueaza livrarile de bunuri sau prestarile de servicii mentionate la articolul 264 alineatul (1) litera (d) sa depuna declaratia recapitulativa in termenul care rezulta din aplicarea alineatelor (1) si (1b).
(2) Statele membre autorizeaza si pot solicita ca declaratia recapitulativa mentionata la alineatul (1) sa fie depusa prin transferul electronic al fisierului, in conditiile stabilite de acestea.M4

Articolul 264
(1) Declaratia recapitulativa cuprinde urmatoarele informatii:
(a) numarul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile din statul membru in care se depune declaratia recapitulativa si pe baza caruia respectiva persoana a efectuat livrarea de bunuri in conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (1);
(b) numarul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care efectueaza o achizitie de bunuri in alt stat membru decat cel in care se depune declaratia recapitulativa si pe baza caruia i-au fost livrate bunurile;
(c) numarul de identificare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, din statul membru in care se depune declaratia recapitulativa si pe baza caruia a efectuat un transfer in alt stat membru, in conformitate cu articolul 138 alineatul (2) litera (c), precum si numarul prin care este identificata in statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul;
(d) pentru fiecare client, valoarea totala a livrarilor de bunuri efectuate de persoana impozabila;
(e) pentru livrarile de bunuri ce constau din transferuri spre alt stat membru, in conformitate cu articolul 138 alineatul (2) litera (c), valoarea totala a livrarilor, determinata in conformitate cu articolul 76;
(f) valoarea ajustarilor efectuate in temeiul articolului 90.
(2) Valoarea prevazuta la alineatul (1) litera (d) se declara pentru trimestrul calendaristic in cursul caruia TVA a devenit exigibila.
Valoarea prevazuta la alineatul (1) litera (f) se declara pentru trimestrul calendaristic in cursul caruia regularizare a fost comunicata clientului.

M4(2) Valoarea mentionata la alineatul (1) litera (c) se declara pentru perioada de depunere stabilita in conformitate cu articolul 263 alineatele (1)-(1c), in cursul careia TVA a devenit eligibil.
Valoarea mentionata la alineatul (1) litera (f) se declara pentru perioada de depunere stabilita in conformitate cu articolul 263 alineatele (1)-(1c), in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului.M4

Articolul 265
(1) În cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, prevazute la articolul 42, persoana impozabila identificata in scopuri de TVA in statul membru care i-a atribuit numarul de identificare in scopuri de TVA pe baza caruia a efectuat aceste achizitii mentioneaza in mod clar urmatoarele informatii in declaratia recapitulativa:
(a) numarul de identificare in scopuri de TVA in statul membru respectiv si pe baza caruia s-a efectuat achizitia si livrarea ulterioara de bunuri;
(b) numarul de identificare in scopuri de TVA, in statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul de bunuri, al destinatarului livrarii ulterioare efectuate de persoana impozabila;
(c) pentru fiecare destinatar al livrarii ulterioare, valoarea totala, fara TVA, a livrarilor efectuate de persoana impozabila in statul membru in care s-a incheiat expedierea sau transportul bunurilor.
(2) Valoarea prevazuta la alineatul (1) litera (c) se declara pentru trimestrul calendaristic in cursul caruia TVA a devenit exigibila.
M4(2) Valoarea mentionata la alineatul (1) litera (c) se declara pentru perioada de depunere stabilita in conformitate cu articolul 263 alineatele (1)-(1b), in cursul careia TVA a devenit eligibil.M4

Articolul 266
Prin derogare de la articolele 264 si 265, statele membre pot prevedea ca declaratiile recapitulative sa contina informatii suplimentare.
Articolul 267
Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele care, in conformitate cu articolele 194 si 204, sunt considerate ca persoane obligate la plata taxei in locul unei persoane impozabile care nu este stabilita pe teritoriul lor, indeplinesc obligatia de a depune declaratia recapitulativa in temeiul prezentului capitol.
Articolul 268
Statele membre pot cere ca persoanele impozabile care, pe teritoriul lor, efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri sau operatiuni asimilate achizitiilor intracomunitare de bunuri, in temeiul articolelor 21 sau 22, sa depuna declaratii ce cuprind informatii cu privire la achizitiile in cauza, cu conditia ca, totusi, declaratiile sa nu fie solicitate pentru o perioada care sa nu fie mai mica de o luna.
Articolul 269
Hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, Consiliul poate autoriza orice stat membru sa introduca masurile speciale prevazute la articolele 270 si 271 pentru a simplifica obligatia, prevazuta de prezentul capitol, de a depune o declaratie recapitulativa. Respectivele masuri nu pot aduce atingere monitorizarii corespunzatoare a operatiunilor intracomunitare.
Articolul 270
În baza autorizatiei prevazute la articolul 269, statele membre pot permite persoanelor impozabile sa depuna declaratii recapitulative anuale in care sa se indice numerele de identificare TVA din alt stat membru, ale beneficiarilor livrarilor de bunuri efectuate de respectivele persoane impozabile, in conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (1) si alineatul (2) litera (c), in cazul in care persoanele impozabile indeplinesc urmatoarele trei conditii:
(a) valoarea anuala totala, exclusiv TVA, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii nu depaseste, cu mai mult de 35000 EUR sau echivalentul in moneda nationala, valoarea cifrei de afaceri anuale care serveste drept referinta pentru aplicarea scutirii pentru intreprinderile mici prevazute la articolele 282-292;
(b) valoarea anuala totala, exclusiv TVA, a livrarilor de bunuri efectuate in conformitate cu conditiile prevazute la articolul 138 nu depaseste 15000 EUR sau echivalentul in moneda nationala;
(c) nici una dintre livrarile de bunuri efectuate in conformitate cu conditiile prevazute la articolul 138 nu este o livrare de mijloace de transport noi.
Articolul 271
În baza autorizatiei prevazute la articolul 269, statele membre care stabilesc la peste trei luni perioada fiscala pentru care persoanele impozabile au obligatia de a depune declaratia privind TVA prevazut la articolul 250 pot permite persoanelor respective sa depuna declaratii recapitulative pentru aceeasi perioada, in cazul in care persoanele impozabile respective indeplinesc urmatoarele trei conditii:
(a) valoarea anuala totala, exclusiv TVA, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii nu depaseste 200000 EUR sau echivalentul in moneda nationala;
(b) valoarea anuala totala, exclusiv TVA, a livrarilor de bunuri efectuate in conformitate cu conditiile prevazute la articolul 138 nu depaseste 15000 EUR sau echivalentul in moneda nationala;
(c) nici una dintre livrarile de bunuri efectuate in conformitate cu conditiile prevazute la articolul 138 nu este o livrare de mijloace de transport noi.

- publicitate -

1 COMENTARIU