Articolul 232
Facturile emise in temeiul sectiunii 2 se pot trimite pe suport de hartie sau se pot transmite sau pune la dispozitie prin mijloace electronice, sub rezerva acceptarii de catre destinatar.
Articolul 233
(1) Facturile trimise sau puse la dispozitie prin mijloace electronice sunt acceptate de statele membre, cu conditia ca autenticitatea originii si integritatea continutului acestora sa fie garantate prin una dintre metodele urmatoare:
(a) printr-o semnatura electronica avansata in sensul articolului 2 punctul 2 din Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnaturile electronice [12];
(b) printr-un schimb electronic de date (electronic data interchange – EDI), astfel cum a fost definit la articolul 2 din Recomandarea 1994/820/CE a Comisiei din 19 octombrie 1994 privind aspectele juridice ale schimbului electronic de date [13], in cazul in care acordul privind schimbul prevede utilizarea unor proceduri prin care se garanteaza autenticitatea originii si integritatea datelor.
Cu toate acestea, facturile pot fi trimise sau puse la dispozitie si prin alte mijloace electronice, sub rezerva acceptarii de catre statele membre in cauza.
(2) În sensul alineatului (1) primul paragraf litera (a), statele membre pot solicita ca semnatura electronica avansata sa se bazeze pe un certificat calificat si sa fie creata de un dispozitiv securizat de creare a semnaturii in sensul articolului 2 punctele 6 si 10 din Directiva 1999/93/CE.
(3) În sensul alineatului (1) primul paragraf litera (b), statele membre pot, de asemenea, sa solicite trimiterea unui document suplimentar centralizator pe suport de hartie, sub rezerva conditiilor pe care le stabilesc.
Articolul 234
Statele membre nu pot impune persoanelor impozabile care livreaza bunuri sau presteaza servicii pe teritoriul lor alte obligatii sau formalitati in legatura cu trimiterea sau punerea la dispozitie a facturilor prin mijloace electronice.
Articolul 235
Statele membre pot stabili conditii specifice pentru facturile emise prin mijloace electronice in privinta livrarii de bunuri sau prestarii de servicii pe teritoriul lor dintr-o tara cu care nu exista nici un instrument juridic privind asistenta reciproca avand o sfera de aplicare similara celei prevazute de Directiva 76/308/CEE si de Regulamentul (CE) nr. 1798/2003.
Articolul 236
În cazul in care unele loturi ce contin mai multe facturi sunt trimise sau puse la dispozitia aceluiasi destinatar prin mijloace electronice, detaliile comune diferitelor facturi se pot mentiona o singura data, in cazul in care, pentru fiecare factura, toate informatiile sunt accesibile.
Articolul 237
Pana la 31 decembrie 2008, Comisia prezinta un raport si, dupa caz, o propunere de modificare a conditiilor aplicabile facturarii electronice, pentru a tine seama de evolutiile tehnologice viitoare din acest domeniu.

- Publicitate -