CAP. 3 Facturare Sectiunea 4 Continutul facturilor

65

Articolul 226
Fara a aduce atingere dispozitiilor speciale prevazute de prezenta directiva, este necesar sa se mentioneze doar urmatoarele detalii in scopuri TVA pe facturile emise in temeiul articolelor 220 si 221:
(1) data emiterii;
(2) un numar secvential, bazat pe una sau mai multe serii, ce identifica in mod unic factura;
(3) numarul de identificare in scopuri de TVA prevazut la articolul 214, pe baza caruia persoana impozabila a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
(4) numarul de identificare in scopuri de TVA al clientului, prevazut la articolul 214, pe baza caruia clientul a beneficiat de o livrare de bunuri sau o prestare de servicii pentru care are obligatia de a plati TVA sau a beneficiat de o livrare de bunuri, astfel cum este prevazuta la articolul 138;
(5) numele si adresa complete ale persoanei impozabile si ale clientului;
(6) cantitatea si natura bunurilor livrate sau volumul si natura serviciilor prestate;
(7) data la care s-a efectuat sau incheiat livrarea de bunuri sau prestarea de servicii sau data la care s-a efectuat plata avansului prevazut la punctele 4 si 5 din articolul 220, in masura in care se poate determina respectiva data, iar aceasta difera de data emiterii facturii;
(8) baza impozabila pentru fiecare cota sau scutire, pretul unitar fara TVA si orice reduceri de pret si rabaturi, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;
(9) cota TVA aplicata;
(10) valoarea TVA de plata, cu exceptia cazului in care se aplica un regim special pentru care prezenta directiva exclude o astfel de mentiune;
(11) in cazul unei scutiri sau atunci cand clientul este persoana obligata la plata TVA, trimiterea la dispozitia aplicabila din prezenta directiva sau la dispozitia corespunzatoare de drept intern sau orice alta trimitere prin care se arata ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
(12) in cazul livrarii unui mijloc de transport nou, efectuate in conformitate cu conditiile stabilite la articolul 138 alineatul (1) si alineatul (2) litera (a), datele enumerate la articolul 2 alineatul (2) litera (b);
(13) in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, trimiterea la dispozitiile corespunzatoare de drept intern sau orice alta trimitere prin care se arata ca regimul special a fost aplicat;
(14) in cazul in care se aplica unul dintre regimurile speciale aplicabile bunurilor second-hand, obiectelor de arta, articolelor de colectie si antichitatilor, trimiterea la articolele 313, 326 sau 333 sau la dispozitiile corespunzatoare de drept intern sau orice alta trimitere prin care se arata ca unul dintre regimurile in cauza a fost aplicat;
(15) in cazul in care debitorul de TVA este un reprezentant fiscal in sensul articolului 204, numarul de identificare in scopuri de TVA, prevazut la articolul 214, al respectivului reprezentant fiscal impreuna cu numele si adresa complete ale acestuia.
Articolul 227
Statele membre pot solicita persoanelor impozabile, stabilite pe teritoriul lor si care efectueaza pe teritoriul lor livrari de bunuri si prestari de servicii, sa indice numarul de identificare in scopuri de TVA, prevazut la articolul 214, al clientului in alte situatii decat cele prevazute la articolul 226 punctul 4.
Articolul 228
Statele membre pe teritoriul carora se livreaza bunuri sau se presteaza servicii pot autoriza omisiunea unor detalii obligatorii din documentele sau mesajele asimilate unei facturi in temeiul articolului 219.
Articolul 229
Statele membre nu solicita semnarea facturilor.
Articolul 230
Sumele indicate pe facturi fiscale se pot exprima in orice moneda, cu conditia ca valoarea TVA de plata sa fie exprimata in moneda nationala a statului membru in care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, utilizand mecanismul de conversie stabilit la articolul 91.
Articolul 231
În scopul controlului, statele membre pot solicita traducerea in limbile lor nationale a facturilor pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate pe teritoriul lor si a facturilor primite de persoanele impozabile stabilite pe teritoriul lor.

- Publicitate -